Shadow of the Yesterday: Křupavé kousky

Dnes je tu další pokračování volného překladu rolové hry, jejímž autorem je Clinton R. Nixon. Druhá kapitola se týká vyhodnocovacích mechanik. Autor překladu si nečiní nárok na doslovnou přesnost.

Podrobnosti o tvorbě postav naleznete v první kapitole.
Problematiku vyhodnocování naleznete v druhé kapitole.
Unikátní vyhodnocovací mechaniku BDTP si můžete prostudovat v kapitole utišení bolesti


Původní hru, dodatky a diskuzi najdete na adrese CRNGames


Obrázek je od hunterkiller.deviantart.com
Napsal Lotrando

Křupavé kousky

Schopnosti

Každá schopnost je spojena s některou zásobou zdrojů, z které lze čerpat bonusovou kostku při jejím použití. Tento fakt zapisujeme jako Jméno schopnosti (zásoba).

Vrozené schopnosti
Každá postava má tři vrozené schopnosti. Přirozené reakce a hodnocení fyzické a mentální stability.

Výdrž (Zdatnost) je schopností postavy překonávat a vzdorovat bolesti a únavě. Užívá se pro ověření limitů fyzické zdatnosti a kondice.

Reakce (Instinkt) poměřuje mrštnost a rychlost uvažování postavy. Vyjadřuje, jak rychle postava na něco zareaguje spíše, než jak rychle se postava pohybuje.

Vůle (Důvtip) představuje sílu vůle postavy a používá se při ověřování schopnosti odolávat nátlaku, ať už je jeho základ nadpřirozený či ne. Vůle je schopnost postavy zachovat si chladnou mysl během mučení, zatímco Výdrž určuje, jak dlouho zůstane při tomtéž mučení při vědomí.

Další schopnosti


Množství schopností, tajemství a klíčů popsané v této knize není konečné. Záleží jen na vás, jaký váš svět bude. Zde jsou doporučení pro tvorbu schopností.
Otevřené schopnosti podléhají těmto pravidlům:
• Jedná se buď o vrozené schopnosti postavy (Atletika) nebo jednoduše získatelné schopnosti. Obvykle platí obě podmínky.
• Mají široký záběr možností použití, ale jsou dobře vymezené. Pohyb je příliš široký záběr, šplhání po žebřících zase příliš úzký. Boj je příliš široký, Boj širokým mečem příliš úzký.
• Nejedná se o specializované znalosti aplikovatelné jen na určité osoby nebo kultury. V tom případě by se jednalo o Uzavřené schopnosti, které jsou obvykle užší ve svém záběru.
• Obvykle se překrývají s jinými schopnostmi, což je vynikající. Dvě schopnosti často popisují jen rozdílný způsob dosažení stejného záměru.
Předpřipravené schopnosti naleznete dále. Pozorně si je přečtěte, aby jste získali cit pro vytváření svých vlastních. Pro přehlednost jsou roztříděné do kategorií. Je vhodné vybrat si dvě kategorie a pomocí dovedností svou postavu definovat.

Umělecké dovednosti

Žebrání (Instinkt)
Žebrání slouží k získání jídla a přístřeší zadarmo. Žebráním nejde zbohatnout, ale dá se s jeho pomocí přežít i velká nepřízeň osudu.

Tvorba (Instinkt)
Tvorba slouží k vytváření obrazů, maleb, soch nebo jiných uměleckých výtvorů. Výsledkem je umělecký předmět.

Vypravěčství (Důvtip)
Vypravěčství ovládají osoby schopné vyprávět příběhy, pohádky, mýty i balady.

Hudba (Instinkt)
Pro hraní na hudební nástroje a zpěv je vhodné ovládat Hudbu. Postava má hudební talent, ne však lyrický. Hudba a Vypravěčství jsou potřebné k vytvoření písně.

Řemeslné dovednosti

Smlouvání (Instinkt)
Pro sjednání dobré ceny je schopnost smlouvání nezbytná. Zaručuje dobrou cenu i při výměnném obchodu. Postava pozná cenu i kvalitu zboží.

Jemné řemeslo (Důvtip)
Některá řemesla vyžadují jemnou práci a šikovné ruce. Schopnost přesné manipulace je také důležitá. Zpracování kůží nebo práce se dřevem jsou Jemná řemesla.

Hrubé řemeslo (Zdatnost)
Pro lámání kamene, kování a další silová řemesla použij Hrubé řemeslo.

Komplexní řemeslo (Důvtip)
Všechna řemesla vyžadující složitou práci, mnoho přesných kroků nebo zpracování různých materiálů řadíme do komplexních řemesel.

Bojové schopnosti

První pomoc (Důvtip)
První pomoc je jednoduchá ošetření: vyčištění a ovázání ran, použití dlah. Slouží k vyléčení někoho, kdo utrpěl fyzickou újmu.

Bitkaření (Zdatnost)
Netrénované boj bez stylu. Pěsti, kopy, kudly, kuchyňské nože, nohy od stolu, klacky, to vše se dá použít při Bitkaření.

Smysl pro nebezpečí (Instinkt)
Tato schopnost umožňuje vycítit nebezpečí, nejedná se však o „šestý smysl“. K tomu aby ji mohla postava použít musí existovat nějaký fyzický projev nebezpečí, byť sebemenší. Někdy se tato schopnost vysvětluje jako kočičí reflexy.

Velení (Důvtip)
Základní schopností známou v ozbrojených složkách je Velení. Slouží k předávání rozkazů, plánování útoků a přepadení.

Podvodnické schopnosti

Nenápadnost (Instinkt)
Nenápadnost umožňuje nenápadně se plížit, schovat se a ukrývat drobné předměty na těle.

Okrádaní (Instinkt)
Vylomení zámku, jeho odemčení, odřezání měšce, vniknutí do objektu bez toho, abych byl spatřen, dokonce i udělání kasy, tohle všechno zahrnuje Okrádání.

Podvádění (Důvtip)
Obelhávání, vydávání se za někoho jiného, falšování dokumentů nebo jen drzá lež, to všechno rozumíme pod Podváděním.

Znalost podsvětí (Důvtip)
K získávání dostupných informací o veškeré ilegální činnosti, jako kde sehnat nelegální zboží, prodat lup, nebo znalost struktury kriminální organizace.

Schopnosti přežití

Atletika (Zdatnost)
Je mírou fyzické zdatnosti. Slouží při ověření skákání, běhu, šplhání a jakékoliv jiné, na síle založené dovednosti neuvedené pod samostatnou dovedností.

Míření (Zdatnost)
Pro střelbu s luků a pro vrhání předmětů. Představuje schopnost nejen mířit, ale i napnout tětivu, či udělit předmětu dostatečnou rychlost letu.

Zálesáctví (Důvtip)
Znamená vědět, jaké rostliny či zvířata se kde vyskytují, umožňuje klást pasti, stopovat lidi i zvířata.

Zacházení se zvířaty (Instinkt)
Zacházení se zvířaty je sociální schopnost a slouží jak pro domácí zvířectvo, tak i pro divoké tvory. Domácí zvířata jsou snadněji ovladatelná a dokážou reagovat na příkazy. Naopak, divoká zvířata mohou reagovat strachem, nebo se mohou rozhodnout tě sníst.

Kněžské schopnosti

Modlení (Zdatnost)
Pro meditování, požehnání a vykonání náboženských rituálů používáme Modlení. Tato schopnost předpokládá víru ve spojení s někým či něčím, co postava vnímá jako nadřazené.

Poradenství (Důvtip)
Přinesení klidu do něčí duše pomocí soukromého rozhovoru, něco jako první pomoc pro duševní zdraví. Je jejím duchovním ekvivalentem.

Rozpoznání pravdy (Instinkt)
Postava pozná, zda je někdo upřímný. Je schopna odhadnout i jeho záměry.

Řečnictví (Důvtip)
Ovlivnění prostřednictvím projevu nebo demagogie, obvykle ve smyslu ovlivnění davu.

Sociální schopnosti

Ovlivňování (Instinkt)
Ovlivňování jednotlivců prostřednictvím konversace. Na rozdíl od Řečnictví funguje lépe jeden-na-jednoho a protivník nemusí být schopen rozpoznat tvé záměry.

Svádění (Instinkt)
Umění „proplouvat“, tančit, okouzlení dámy a milostného svádění.

Etiketa (Důvtip)
Umožňuje pohybovat se hladce ve vysoké společnosti, vědět kdo má vliv, kdo je důležitý a co přináší výhody. Jedná se o legální ekvivalent Znalosti podsvětí.

Souboj (Zdatnost)
Umění souboje, boje jeden na jednoho. Téměř každá kultura, každé společenství má vlastní rituály pro tento druh měření sil, řešení problémů. Často při tom hrají důležitou roli rituální zbraně.

Šířka schopností
Kdokoliv hrál nějakou jinou RP hru může položit otázku, „Proč by měl můj Mistr Kuchař umět opravovat hodiny?“ To je správná otázka, a odpověď je velmi jednoduchá: „ Sám se rozhodni, v čem je tvá postava dobrá, v čem ji řemeslné a umělecké schopnosti umožňují vynikat.“ A jestli si něco přidáš později, žádný problém. Když si řemeslo vybíráš, nemusíš k němu napsat „vaření“. Prostě hraj svoji postavu, jak si ji zamýšlel a když se ukáže zajímavé, aby uměla opravit hodiny, prostě to udělej.

Tajemství

Tajemství patří mezi zvláštní kvality, které tvé postavě umožňují vykonávat mimořádné věci. Jejich fungování se drží těchto pravidel:

  • Dávají trvalou bonusovou kostku ke specifickému použití schopnosti.
  • Dávají trvalý bonus +1 k újmě nebo ji o 1 redukují při použití konkrétní schopnosti.
  • Dávají trvale malou neobvyklou schopnost, zpravidla propojenou s nějakou jinou, kterou postava ovládá.
  • Zaplať jednou kostkou ze zdroje zásob pro požití schopnosti neobvyklým způsobem.
  • Zaplať dvěma nebo třemi kostkami ze zdroje zásob pro použití schopnosti nadpřirozeným nebo velmi silným způsobem.
  • Zaplať libovolným počtem kostek ze zdroje zásob pro posílení efektu.
Pro nadpřirozené nebo nezvykle silný efekt může být vyžadována další kostka.
Množství Tajemství je pro hru připravenu dopředu a drží se uvedených pravidel. Ne však všechny. Pozorně si prohlédni ty popsané níže, abys mohl vytvořit svá vlastní.

Tajemství řeči zvířat
Tvá postava dokáže mluvit ke zvířatům a pochopit signály, jež vydávají. Chceš-li dosáhnout toho, aby tě zvíře poslechlo a nesnědlo, musíš použít schopnost Zacházení se zvířaty. Dokonce, i když v tomto ověření neuspěješ, pochopíš že, tě chce zvíře sníst. Cena: 2 Instinkty.

Tajemství požehnání
Současně s úspěšným použitím schopnosti Modlení může tvá postava požehnat úsilí tvé skupiny. Musíš určit nějaký zřetelný cíl, kterého chcete dosáhnout. Tvá míra úspěchu reprezentuje zásobu zdrojů, ze které může jakýkoliv člen skupiny čerpat při akcích vedoucí k uskutečnění záměru. Cena: 1 Zdatnost.

Tajemství kontaktů
Tvá postava zná množství osob pohybujících se všude možně. Můžeš použít toto tajemství k tomu, aby se jakákoliv postava vedená průvodcem příběhu stala okamžitě tvým známým z minulosti. Vztah ke zvolené postavě můžeš popsat krátce jako „starý nepřítel“, „přítel ve zbrani“, „bývalý milenec“, průvodce příběhem má však právo rozhodnout o vaší společné minulosti a jejího vlivu na aktuální děj. Cena: 3 body ze zdroje určeného průvodcem příběhu. Zdatnost za přítele ve zbrani, Instinkt za bývalého milence a Důvtip za bývalého spolužáka (v oboru, který postava ovládá).

Tajemství odzbrojení
Úspěšné ověření schopnosti s použitím zbraně v Utišení bolesti, umožňuje tvé postavě odzbrojit protivníka bez nutnosti změnit záměr. Protože za zbraň považujeme prakticky cokoliv, můžeme za „odzbrojení“ prostě odstranění vlivu protivníkovi zbraně na další průběh Utišení bolesti. Cena: 1 Zdatnost.

Tajemství posílení (schopnost)
Když si toto tajemství vybíráš, musíš si zvolit nějakou konkrétní schopnost. Při použití této schopnosti, můžeš použít z připojené zásoby zdrojů, kolik bodů chceš, k získání příslušného počtu bonusových kostek.

Tajemství odhadu nepřítele
Bojové zkušenosti tvé postavy jí dávají schopnost dobře odhadnout protivníka. Děje se tak nejen opisným způsobem. Jsi schopen zjistit parametry protivníka definované řečí pravidel. Při úspěšném ověření schopnosti Velení jsi schopen za každý dosažený úspěch zjistit jeden z následujících parametrů: hodnocení Zdatnosti, hodnocení Instinktu, hodnocení nejlepší bojové schopnosti, hodnocení konkrétní schopnosti. Cena: 1 Důvtip

Tajemství zdraví z bylin
Tvá postava je schopna pomocí ověření Zálesáctví vždy najít bylinu působící jako léčivá. Byliny je možné najít ve volné přírodě, v bylinných zahrádkách i na dalších místech, řiď se zdravým rozumem. Nalezené bylinky ti umožní použít tvé Zálesáctví jako První pomoc. Cena: 1 Důvtip.

Tajemství skryté kapsy
Tvá postava je způsobilá ve skrývání předmětů u sebe. Bez ohledu na to jak důkladně byla prohledána, může vytáhnout malý (velikosti ruky), nepříliš cenný předmět. Musí provést úspěšné ověření schopnosti Nenápadnost. Cena: 2 Instinkty

Tajemství vštípení
Pomocí tohoto tajemství jsi schopen změnit předmět ve zbraň nebo zbroj podle pravidel uvedených v kapitole Ověřování. Přidáš předmětu jedno hodnocení pokaždé, když si vezmeš toto tajemství. Také můžeš toto tajemství použít ke vštípení jiného tajemství do předmětu. Takové tajemství bude mít cenu sníženou o jeden bod zásob. Předmět ti může být odcizen, měl by si však dostat možnost jej získat zpět, nebo můžeš vložené postupy převést do jiného předmětu. Můžeš získat cizí předmět se vštípeným tajemstvím či hodnocením, ale musíš zaplatit patřičný počet postupů k jeho udržení.

Tajemství vnitřního významu
Umění tvé postavy v sobě nese vnitřní význam. Můžeš použít jakoukoliv nefyzickou schopnost založenou na Instinktu prostřednictvím tvého umění i na dálku (zde se rozumí tebou vytvořený umělecký předmět). Cena: 2 Důvtipy.

Tajemství sražení
Údery tvé postavy jsou schopné srazit protivníka. Za každý úspěch je protivník odhozen o jeden metr. To okamžitě ukončí Utišení bolesti, pokud bylo vyvoláno, bez vyřešení záměrů. Cena: 1 zdatnost.

Tajemství jazyka (zvolený jazyk)
Tvá postava ovládá cizí jazyk.

Tajemství mocného úderu
Tvá postava je schopna mocně udeřit. Zaplať libovolný počet bodů ze zásob Zdatnosti ke zvýšení způsobené újmy po úspěšném zásahu v souboji.

Tajemství kvality (zvolené řemeslo)
Při získání tohoto tajemství musíš zvolit řemeslo. Tvá postava je schopna vytvářet předměty unikátní kvality. Jakýkoliv předmět vytvořený pomocí tohoto tajemství dává jednu bonusovou kostku na použití zvolené schopnosti. Tento efekt je trvalý. Při vytváření předmětů se držte pravidel pro zbraně a zbroje. Cena: 5 Důvtipů.

Tajemství roztříštění
Váha tvé zbraně může být použita k roztříštění zbraní a zbrojí tvých protivníků v boji. Úspěšný útok odejme hodnocení nepřátelské zbraně nebo ochranu zbroje až do výše získaných úspěchů (nemodifikovaných o případné bonusy). Pokud je hodnocení zasaženého předmětu sníženo na 0, je předmět zničen. Cena: 2 Zdatnosti. (Poznámka: pokud je toto tajemství použito proti hráčem drženému předmětu vytvořeného pomocí Tajemství vštípení, má majitel možnost předmět po skončení scény věc opravit, nebo přetvořit v něco jiného).

Tajemství Signature Weapon
Tvá postava vlastní jednu zbraň, se kterou je spojena. Dostaneš bonusovou kostku pro každou akci s touto zbraní a každá jiná postava dostane v takovém případě postihovou kostku. Změnit zbraň lze jen opakovaným získáním tohoto tajemství.

Tajemství mimořádnosti (schopnost)
Když si vezmeš toto tajemství, musíš určit, k jaké se váže schopnosti. Vyber si, k čemu se mimořádnost váže, vaření těstovin pro Komplexní řemeslo Vaření, například. Pokaždé máš bonusovou kostku pro akci splňující podmínky mimořádnosti.

Tajemství synergie
Můžeš svázat schopnosti v Utišení bolesti jako při normálním ověření schopnosti a toto vícenásobné ověření se počítá jako jedna akce dávající bonus hlavnímu ověření. Cena: 1 bod z propojené zásoby za každé extra ověření schopnosti.

Tajemství zákeřného útoku
Tvá postava je mistrem umění nájemných vrahů. V překvapivém útoku utrpí oběť automaticky 4 stupně újmy za podmínky, že byl útok úspěšný. Může provést pokus odolat útoku ověřením její Výdrže, ale pokud selže, bude utrpěná újma 6 stupňů. Není nutné, aby vše proběhlo v rámci Utišení bolesti. Cena: 3 body z připojené zásoby zdrojů schopnosti použité k útoku, plus 1 z obou zbývajících zásob.

Tajemství vrženého
Cokoliv je v tvé ruce nebezpečná střela. Předmět od velikosti pěsti až rozměrů velkého meče můžeš použít k útoku pomocí schopnosti Míření. Předmět je v tom okamžiku zbraní s hodnocením +1. Cena: 1 Zdatnost.

Tajemství chůze beze stop
Stopy, které zanechávají chodidla tvé postavy, jsou neznatelné. Můžeš použít svou schopnost Zálesáctví k ověření odolání snahy tě stopovat. Cena: 1 Instinkt.
Napsal Lotrando 12.11.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10316801071167 secREMOTE_IP: 3.233.232.160