Univerzita Adeptů Magických Věd (UAMV)

Taliesin se zamračil. Další přihláška do jeho školy, Univerzity adeptů magických věd. Kolik jich ještě bude muset pročítat? Další tři elfové, deset lidí, půl tuctu půlelfů... měl by si to zorganizovat trochu lépe. Taliesin Polo tuto školu založil před necelým tisíciletím. Kam se ten čas jen poděl? Brožurky pro nové adepty jsou již pěkně staré a mnohé z nich se rozpadají, jen se jich dotknete.
Napsal Vannax
Taliesin se zamračil. Další přihláška do jeho školy, Univerzity adeptů magických věd. Kolik jich ještě bude muset pročítat? Další tři elfové, deset lidí, půl tuctu půlelfů….měl by si to zorganizovat trochu lépe. Taliesin Polo tuto školu založil před necelým tisíciletím. Kam se ten čas jen poděl? Brožurky pro nové adepty jsou již pěkně staré a mnohé z nich se rozpadají, jen se jich dotknete.
Taliesin si nechal zavolat jednu z učednic, mladou dívku jménem Livelin Batesová. Je to jedna z nejnadanějších studentek jeho školy a tak jí může s důvěrou pověřit kontrolou soupisu univerzitních kurzů a brožurky. Poté co jí Taliesin vysvětlil co a jak, Livelin se s pílí sobě vlastní pustila do práce. Sice z ní ještě není kouzelnice, ale je natolik inteligentní, že je schopná rozluštit i spoustu kouzel vyšších úrovní. Každou chvilku namočila pero do temně modrého inkoustu a jala se sepisovat nápady, jak nalákat nové návštěvníky kurzů.Jsme jediná magická škola v několika dimenzích, Univerzita uživatelů magie, a pro aspiranty na kouzelníka nebo kouzelnici nabízíme širokou paletu seminářů. Univerzita se nachází ve zvlněném, zalesněném terénu, na ploše zhruba 500 akrů, je usazena mezi dvěma jámami kapalného ohně a svou výukou podporuje mnoho adeptů nadaných v oblasti magie.
Přednášky probíhají na dálku pomocí astrální projekce a odbývají se v deseti různých budovách, z nichž každá je chráněna silnou očarovací magií proti všem nezdařeným kouzlům. K nezdařeným kouzlům však u nás dochází tak zřídka, že takovéto ochrany prakticky není zapotřebí! Budovy jsou zachovalé a dobře o ně pečujeme; je na místě také zmínit, že již přečkaly mnoho válek a bouří. Tyto budovy však potřebují právě vás: mladé i starší osoby, které prahnou po poznání.
Dokonce i takové rasy, jako jsou temní elfové, kteří potřebují podzemní učebny, jsou v UAMV vítáni. Nikdo u nás není diskriminován kvůli své rase (do našich seminářů se zapsalo dokonce několik skřítků a i jeden obr, i když ten chodí na výuku jen do sálů s vyššími stropy) ani pohlaví. Rovněž profesorský sbor zahrnuje širokou škálu druhů tak, jako je tomu i u studentů.
Na rozdíl od mnoha jiných magických škol, kde se do seminářů může zapsat pouze ten kdo může pořádně „pustit chlup“ (a má navíc 40 zl na další útraty), přijetí na UAMV probíhá podle přesně stanovených kritérií, která sestavil zakladatel školy, Taliesin Polo. Výše školného se váže k inteligenci, jelikož osoby s Inteligencí 18 a vyšší získávají od nadace UAMV stipendium ve výši 90% školného. A zde je rozpis i pro další:

Udílení stipendií
Inteligence Stipendium
9-10 0%
11-12 10%
13-14 25%
15-16 50%
18 + 90%

Na studentech požadujeme, aby zaplatili 5 zlatých za každý kredit (s tím, že do konce roku je třeba získat minimálně 30 kreditů). Pokud nemohou tyto poplatky uhradit, můžeme jim i peníze vypůjčit s tím, že zapůjčený obnos musí do tří let vrátit a bude jim účtován úrok 3%. Žádost o zapůjčení peněz nemusíme schválit v případě studentů, kteří pocházejí z vyšších společenských tříd (kde předpokládáme dostatek zdrojů), ale také u studentů, kteří neprokazují dostatečný zájem o magické vědy.
Zde vám předkládáme rozpis kurzů, které pro jednotlivé studijní roky nabízíme. Za každým ročníkem je uveden i titul, který absolvent magických učení získá a počet bodů zkušenosti, které je třeba do konce roku nashromáždit, samozřejmě za předpokladu, že zároveň získá alespoň 30 kreditů. Jestliže během roku nenasbírá 30 kreditů, může ještě pokračovat v letní práci. Pokud se ale ani poté nepodaří dosáhnout požadovaného počtu, nezbývá než zopakovat si stejný ročník na UAMV a zaplatit si další školné. Naopak za každý kredit získaný navíc nad 30 (až do maxima 40 kreditů), získá student 20 bodů zkušenosti.


Rozvrh jednotlivých ročníků

Kurzy prvního ročníku / Kredity
Meditace / 2
Kouzelnický jazyk / 4
Magická identifikace I / 3
Zápis kouzel / 3
Půst / 1
Reverze kouzel / 3
Užitečné čáry / 4
Koncentrace I / 4
Překlad magického jazyka do běžné mluvy / 3
Inkousty na psaní svitků / 1
Hůlky, hole, proutky a prsteny / 2
Použití bylin a hub / 3
Použití mluvy při kouzlení I / 4
Strašidelná kouzla / 3

* Po absolvování prvního ročníku se adept stane Novicem s minimálně -1001 bodů zkušenosti.

Kurzy druhého ročníku / Kredity
Kouzla osobní a působící na osoby / 3
Koncentrace II / 2
Použití mluvy při kouzlení II / 2
Ovládání magie / 4
Lektvary: Který je který? / 2
Byliny a krev v inkoustech / 3
Výklady o složkách kouzel / 4
Přezkoušení kouzel a test / 4
Runy / 2
Materiální složky / 2
Pokročilá mluva v magii / 3
Magické ochrany / 4
Bezpečnostní kurz „Nemluvte s démony“ / 3
Pentagramy a čarovné kruhy / 3

* Po absolvování druhého ročníku se adept stane Zasvěcencem a dostává se na -500 bodů zkušenosti.

Kurzy třetího ročníku / Kredity
Magické vlastnosti drahokamů / 2
Iluzorní kouzla / 3
Začínáme vynalézat kouzla / 2
Pokročilé runy / 2
Ovládání magie II / 3
Zapisování kouzel na svitky / 3
Rozpoznávání explozivních run a jiných nebezpečí / 2
Bylinná medicína / 3
Artefakty a relikvie / 2
Násobná třída mág/klerik / 2
Závěrečné poznatky o kouzlech / 4
Testy magické identifikace / 4
Pokročilý kurz bylin a inkoustů / 3
Použití složek všech typů / 4
Základy o psionice / 2
Čtení magie (kouzlo 1. úrovně) / 3

* Po absolvování třetího ročníku se adept stane Zasvěcencem a dostává se na -1 bod zkušenosti.


Popis jednotlivých kurzů
Meditace: Výuka zaměření pozornosti na kouzlo.
Koncentrace: Pokračování Meditace, přechod do hlubších technik soustředění.
Koncentrace II: Závěrečný kurz z této oblasti; student musí mít za sebou nejprve oba předchozí kurzy.
Kouzelnický jazyk: Učení se základům magické řeči.
Magická identifikace I: Detekování magických předmětů.
Zapisování kouzel: Bezpečný zápis kouzel a používání správných per a inkoustů.
Reverze kouzel: Jak obrátit účinek kouzla.
Užitečné čáry: Tento kurz musí absolvovat všichni studenti. Vyučují se zde nezbytná kouzla.
Překlad magického jazyka do běžné mluvy: Tento kurz není možné absolvovat bez předchozího navštěvování kurzu Kouzelnický jazyk.
Inkousty na psaní svitků: Do kurzu není možné se přihlásit bez absolvování kurzu zapisování kouzel.
Hůlky, hole, proutky a prsteny: Vyučuje typy použití těchto předmětů.
Použití bylin a hub: Praktická využití těchto přírodních magických předmětů a jak je použít při kouzlení.
Použití mluvy při kouzlení: Doporučujeme zároveň docházet do kurzu kouzelnického jazyka; vyučujeme zde, jak správně kouzlo vyslovovat.
Strašidelná kouzla: Vyučujeme kouzla, která se používají k vydávání podivných zvuků.
Kouzla osobní a působící na osoby: Kouzla, která způsobují slabší podráždění nebo objekty, která se zjeví na těle dotyčné osoby.
Použití mluvy při kouzlení II: Rozšíření k první prvnímu kurzu. V tomto se kurzu se probírá vyslovování obtížnějších slov a frází.
Ovládání magie: Důležitý kurz, kde se vyučuje jak předejít tomu, aby se kouzlo nezdařilo, či fungovalo jinak.
Ovládání magie II: Následný kurz k výše popsanému.
Lektvary: Který je který?: Umožňuje studentům poznávat bezpečné a škodlivé lektvary a jaké mohou být následky jednotlivých směsí a roztoků.
Byliny a krev v inkoustech: Použití těchto kouzelných složek do speciálních inkoustů.
Výklady o složkách kouzel: Tento kurz objasňuje typy a účel kouzelných složek.
Přezkoušení kouzel a test: Je pro všechny, kteří se dostali v kurzech takhle daleko.
Runy: Vyučuje základní runy a jejich účel.
Materiální složky: Demonstruje všechny hlavní typy a jejich použití.
Pokročilá mluva v magii: Kurz je určen jen pro studenty, kterým se v kurzu Kouzelnického jazyka vedlo výjimečně dobře.
Magické ochrany: Demonstruje nejdůležitější kouzla a předměty na ochranu proti magii.
Bezpečnostní kurz „Nemluvte s démony“: Výklad o nebezpečí přivolávání démonů a o pravidlech pentagramů.
Pentagramy a čarovné kruhy: Výuka kdy a jak používat tyto symboly a kdy by je mág naopak využívat neměl.
Magické vlastnosti drahokamů: Pojednává o schopnostech drahokamů a o jejich využití při kouzlení obecně, v kouzlech samotných a při výrobě inkoustů.
Iluzorní kouzla: Demonstruje použití kouzel, která sesilateli umožňují změnit vzhled objektu.
Začínáme vynalézat kouzla: Zde se adepti dozvídají, jak si vytvářet vlastní kouzla slabšího rozsahu.
Pokročilé runy: Uzavírá kurz o runách.
Zapisování kouzel na svitky: Trénink používání zapisovacích kouzel, která se učedník naučil s pomocí materiálů, které již zná.
Rozpoznávání explozivních run a jiných nebezpečí: Důležitý kurz, kde předvádíme, jak poznat magické ochrany bez použití magie.
Bylinná medicína: Druidský kurz pro uživatele magie! Naučíte se, které byliny je možné použít v léčivých kouzlech.
Artefakty a relikvie: Vyučuje historii a moci různých artefaktů a relikvií (ale i které jsou které).
Násobná třída mág/klerik: Kurz pouze pro půlelfa – jak obojí efektivně používat dohromady.
Závěrečné poznatky o kouzlech: Nutnost pro všechny absolventy univerzity. Musí znát od každého typu aspoň jedno kouzlo a ve své knize mít zapsán minimální počet kouzel. Testy magické identifikace: Důležitá schopnost, která uživatelům magie umožňuje identifikovat magické předměty s použitím magické identifikace i bez ní.
Pokročilý kurz bylin a inkoustů: Závěrečný kurz z této oblasti, který je zakončen závěrečnou zkouškou.
Použití složek všech typů: Jak správně používat somatickou, materiální i verbální složku kouzla na všech úrovních.
Základy o psionice: Vyučuje teorii, jak mohou uživatelé magie používat tyto síly, ovšem neposkytuje psionickou schopnost jako takovou.
Čtení magie (kouzlo 1. úrovně): Pokud se adept chce stát kouzelníkem (první hodnost uživatele magie), musí podstoupit tento kurz, aby se naučil toto kouzlo a také jak zapisovat ostatní kouzla první úrovně.

Po absolvování všech univerzitních ročníků obdrží adept následující věci:
* Kouzelnou knihu
* Knihu kouzel první úrovně
* Talár (buď se sadou třpytivých, samopřilnavých hvězd, nebo bez ní)
* Špičatý klobouk.
* Povolení využívat Magický krámek.
* Sadu kouzelných složek na jeden měsíc.
* Doživotní členství ve Svazu absolventů UAMV

Magický krámek se nachází tradičně uprostřed Univerzity a prodávají se v něm všechny materiální složky kouzel. Vzácné (45%) a velmi vzácné složky (25%) jsou zde k dostání jen omezeně; šance u každé z nich je uvedena v závorkách. Ceny jsou běžné.

Livelin zakončila brožuru, celou si ji po sobě pročetla, aby zkontrolovala případné chyby. Potěšeně se pousmála, protože v ní žádné nebyly. Papíry poté roztřídila a vydala se je odnést Taliesinovi.
Autorky: sestry L. a V. Holtovic
Závěrečné poznámky Autorky zde sice uvádí některé schopnosti, které u uživatelů magie nejsou zmíněny v Příručce pro hráče, DM je ale může dle svého uvážení použít jako další nezbraňové dovednosti nebo nemagické schopnosti. Bez patřičného kouzla (například Detekce magie) je absolvent schopen určit zda třeba prsten nebo lektvar je či není magický s 5% šancí na úspěch. Po výše napsaném se zdá být i logické, že absolvent bude vědět, co potřebuje ke kouzlu pro zapsání nových kouzel do své kouzelnické knihy. Mnohé vlastnosti drahokamů, bylin, hub a jiných magických předmětů je možné najít v Příručce Dějmistra. V takovém případě mají absolventi UAMV základní 10% šanci (+1% za každou úroveň), že správně určí jejich vlastnosti.
Napsal Vannax 28.06.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14065313339233 secREMOTE_IP: 3.236.24.215