Hraní ve fantasy: Elfové

Obsah článku:

Drowové

V těch nejtemnějších časech po rozdělení jejich rasy se jedna ze skupina elfů, z nichž se později z většiny stali temní elfové, zatoulala příliš hluboko do příliš temných míst. Vyčerpaní neustálým útěkem, zničeni žalem za své padlé, v zoufalství ze ztráty naděje a v neustálém obležení nepřáteli se tito elfové semkli příliš blízko k sobě na příliš dlouho. Emoce dušené pod povrchem jejich společnosti se proměnily v žár, který tyto elfy spojil dohromady a vytvořil v nich potřebu vzájemné blízkosti, aniž by jakkoliv umenšil jejich touhu po individualitě. Unaveni z nekonečného žalu se obrátili k nenávisti, kterou nasměrovali proti svým pronásledovatelům. Temnota a kameny věčně nasáklé krví, které je obklopovaly, pronily do jejich duší a změnily strach v zákeřnost, soucit ve lstivost a smíchaly lásku s nenávistí. Jiné rasy by po takové proměně rychle zanikly v sebezničení, avšak na to byli elfové příliš přivyklí intenzitě svých emocí a naučení jejich kontrole. Tak se v temnotách zrodili drowové.


Drowové jsou na pohled velmi podobní temným elfům, i když jejich tmavá pleť občas nabývá tmavomodré barvy a mívají častěji bílé než černé vlasy (výjimečně i tmavě rudé) a jejich oči mívají i jantarové či fialové zbarvení. Tyto rozdíly ale nejsou pravidlem a nebývají výrazné - pokud neznáte drowy i temné elfy, bude pro vás velmi těžké je od sebe na pohled odlišit. A to bude chyba, která vás bude nejspíše velmi mrzet. Když budete mít štěstí, tak jen velmi krátce.


Drowové zůstávají elfy a jejich mentalita tomu odpovídá - i když na to, abyste to zjistili, byste se s nimi museli dobře seznámit a jejich myšlení dlouho rozmotávat - do čehož se většina ostatních bytostí pochopitelně příliš nehrne.


Stejně jako ostatní elfové jsou i drowové vedeni jednou dominantní emocí. Narozdíl od ostatních elfů ale drowové netouží ani tak po hloubce svých pocitů, jako po jejich prosté intenzitě. Dokud jsou tyto pocity pozitivní, neděje se nic zvláštního. Pokud jsou ale negativní, drowové je nezpracovávají jako ostatní elfové jejich postupným prožitím a pojmutím, ani rychlým vystřídáním a "odložením" na později. Drowí mysl má odlišný mechanismus své obrany: Všechny negativní emoce ihned obrací ven ve snaze přenést je na někoho jiného. Pokud se to drowovi nedaří, začne v něm narůstat vztek, nejprve chladný a vypočítavý, ale postupně se měnící na žhavý a dožadujcí se okamžitého uvolnění. Pokud drow najde oběť, vůči níž by svou nenávist obrátil, drowí mysl propadne náhlému uvolnění a pohled na někoho jiného trpícího na jeho účet v drowovi vyvolá pocit naplnění. Aby to samo o sobě nebylo dost špatné, drowům se začala smazávat hranice mezi láskou a nenávistí - namísto dvou různých emocí začali cítit jen jedinou - přitažlivost - s různými "odstíny", které od sebe dokáží rozeznat jen v lepších dnech. Na počátku drowí rasy bylo tímto obratem mnoho jejich nepřátel překvapeno a spousta drowích pronásledovatelů náhle zjistila, že se z lovců bojácných elfů stali kořistí fanaticky pomstychtivých a sadisticky psychopatických temných stínů.


Stejně jako ostatní elfové jsou i drowové v jádru individualisté - jejich svět se obtáčí kolem jejich vlastního prožívání a sami sebe vnímají odděleně od ostatních. Narozdíl od jiných elfů však touží po společnosti. I když drowové - svým vlastním, pokřiveným způsobem - stále dokáží vytvářet vztahy tak, jako ostatní elfové, s touto jejich touhou to nemá co dělat. Touha drowů po společnosti je touha predátorů po lovecké smečce. Bez nepřátel okolo drowové intuitivně zkouší ostatní (mnohdy až smrtícím způsobem), ale jakmile se nepřítel objeví, drowové se okamžitě semknou a vrhnou vpřed s instinktivní sehraností a sdílenou touhou po krvi.


Drowí společnost je formována těmito jejich charakteristikami a jakákoliv drowí skupina se téměř okamžitě stává agresivní a výbojná vůči svému okolí. Silné národy, v nichž drowové spatří sobě rovné, jsou schopné s drowy udržovat příměří, pokud o to stojí a pokud jsou ochotné přehlédnout průběžné "oťukávací" střety všeho možného druhu, ale pokud drowy "vyprovokují", pak se na ně drowové budou ochotni vrhnout bez ohledu na zdánlivý poměr sil. Kdokoliv, kdo se zdá slabší, se pro drowy stává okamžitou obětí. Drowové mají nicméně vrozenou rasovou pospolitost a prakticky nikdy neválčí sami mezi sebou - pokud se střetnou dvě drowí skupiny, takřka ihned se spojí. Respektivě, tak to chápou drowové. Z pohledu ostatních ras se spojí a propadnou okamžité bratrovražedné mánii a mnohdy až občanské válce v rámci vzájemného "testování" a "ujasňování nové dominance". Pokud je jedna skupina výrazně slabší, tak to nebývá tak hrozné - pokud jsou ale obě silné a početné, může se stát, že to, co z těchto "šarvátek" vzejde, není o nic početnější, než byla každá jedna skupina, která do nich vstoupila. Pohled nebezpečně klame - tyto střety nejsou válkami a mají svou přirozenou podobu, která následuje svou pokřivenou logiku. I když drowů může být nakonec "stejně", ti, kteří přežijí, bývají ti silnější a schopnější z obou předchozích skupin a vražedné přeuspořádání je nerozdělí, ale naopak ještě více stmelí.


Vůči sobě samotným jsou drowové zvláštní a rozporuplní. Na jednu stranu se na sebe takřka nikdy nevrhají ve velkém, v liniích a válečným stylem a nikdy se navzájem nezotročují - co víc, drowové kteří objeví jiné drowy v problémech jim mnohdy jdou ihned na pomoc. Na stranu druhou je drowí společnost přirozeně hiearchická a drowové k sobě dokáží být ohromně sadističtí a násilní a zejména v klidnějších dobách nemají problém se navzájem vraždit po jednom a při nedostatku silnějších nepřátel ani po celých skupinách. Drowové se zpravidla obrací k otrokářství, aby do své společnosti vnesly prostor, v němž mohou v klidnějších dobách vybíjet svou impulzivní agresivitu. Samozřejmě, otroci drowům většinou postupně docházejí, což je následně vede k dalším výbojům a válkám.


Bez ohledu na svůj intelekt, relativní kontrolu nad svými emocemi a otrokářskou kulturu, ani drowí společnost by nedokázala (zejména ve svém počátku) existovat příliš dlouho bez toho, aby měla k dispozici spoustu životního prostoru. Ačkoliv by jistě zanikla v zářivém plameni hodném legend, tak nebo tak by ji zničili její nepřátelé nebo by zničila zevnitř sama sebe a pokud by zázrakem přežila, později by jen málokdy dokázala dojít větší velikosti. Ke smůle okolního světa však drowové našli krátce po svém vzniku velmi mocného spojence - v hlubinách světa narazili na Lolth, temnou, zlou a krutou pavoučí bohyni, která v těchto pokřivených elfech našla zvláštní zalíbení.


Lolth vzala drowy pod svou ochranu a zajistila jim přežití - provedla je temnotou a usměrnila jejich agresivitu v dobách, kdy nebylo na kom jiném si ji vybíjet. Výměnou za to nechtěla příliš - jen celý drowí národ. A drowové se jí rádi odevzdali. Lolth výrazně ovlivnila drowí společnost, která se kvůli ní obrátila k matriarchátu se silnými prvky theokracie pod vedením Lolthiných kněžek.


Drowí společnost na vrcholu své slávy je v podstatě otrokářským, válečným a dobyvačným impériem, které hromadí bohatství ostatních. Ve svém úpadku se pak drowové obrací sami proti sobě a vedou krvelačné bratrovražedné války. Jejich společnost je výrazně matriarchální, silově mocenská, zrádná a zcela oprávněně paranoidní. Drowí říše rostou ztěžka (i když občas nepříjemně rychle) na mrtvolách drowích nepřátel, na zádech jejich otroků a pod neustálými útoky jejich sousedů. Pokud ale drowí říše překoná tyto nejisté fáze, pak obvykle vznikne ohromné, mocné impérium. Drowové nepropadají přílišné pýše. Ani na svém vrcholu se nestávají závislými na svých služebnících a nadále rozvíjí svá řemeslná, ale zejména válečná a magická umění. I když by drowové sami byli díky své podivné mentalitě schopni taková impéria udržovat velmi dlouho i proti sobě samým, ironie je součást života a co bohové dávají, to i berou - pokud se nějaké drowí impérium zdá Lolth už příliš silné a stabilní, rozdmýchá v něm ohromné spory a zaslepí jej před vnějšími hrozbami. Zda se Lolth bojí, aby o ni drowové neztratili zájem nebo zda se jen sadisticky baví jejich utrpením a neustálým cyklem boření a růstu nikdo neví.


Naštěstí pro většinu ras povrchu, drowové (nejspíše vlivem Lolth) dodnes zpravidla zůstávají žít převážně v hlubinách podzemí. Od samého svého počátku se bytostně nenávidí s trpaslíky z důvodů sporů, které proběhly při prvních setkáních drowích předků s trpaslíky v dobách po elfím rozdělení. Ostatní elfy drowové neberou jako sobě rovné, ale jejich nenávist k nim je zjevně o poznání menší - jak moc je těžké říci, neboť s elfy na povrchu se příliš nesetkávají a temní elfové se jim snaží vyhybat - v čemž jim drowové příliš nebrání. Historie nezná případy, kdy by se drowové ve větším setkali s eladriny.


Tedy, historie nezná. Mezi temnými elfy existuje jedna téměř ztracená legenda vyprávějící o dávném spojení drowů s eladriny, z něhož vzešla jedna z nejmocnějších a nejděsivějších říší, kterou podzemní svět pamatoval - avšak říše, která stála (a obstála) proti něčemu ještě horšímu, něčemu, kvůli čemu eladriné přišli či byli vysláni z vílí divočiny, aby to zastavili v samotném zárodku. Tato říše byla tak mocná, že drowové v ní začali odvrhovat samotnou Lolth a na dlouho přitom dokázali ustát následky jejího hněvu. Legenda říká, že od těch dob Lolth ze strachu ničí drowí říše, jež dojdou velikosti, a bytostně nenávidí eladriny a touží po jejich vyhlazení, avšak ti před ni zůstávají bezpečně ukrytí ve faerii. Jedna verze legendy mluví i o ztraceném proroctví, které má předpovídat návrat eladrinů do podzemních říší, jejich ovládnutí drowů a svržení Lolth z jejího trůnu. Kolik je na oné legendě pravdy a kolik je jen zbožné přání temných elfů nikdo neví a drowové ani eladriné se k této legendě nijak nehlásí.


Designová poznámka (Lolth sucks): Všechny tyhle pasáže s Lolth jsou úlitba původnímu popisu drowů ve Forgotten Realms (omlouvám se za to jak text protáhly, ale kdyby tu nebyly, tak mě skalní fanoušci FR možná ukamenujou). Upřímně se mi moc nelíbí. Ve FR to je nástroj jak drowy odlišit a zdůvodnit, proč jsou takoví, jací jsou, což je lame (viz co jsem psal v úvodním článku o rasách). Já se snažil najít - a věřím že jsem našel - odlišnou stylizaci, která obstojí sama o sobě i bez vysvětlení za pomoci nesutálých božských zásahů. Pokud tak jako já chcete drowy bez Lolth (nebo s jejím mnohem menším vlivem), je to snadné - škrtněte to, že Lolth drowy zachránila v počátcích i s tím, že vůbec takto zachraňovat potřebovali (prostě to zvládli a přežili, svět má smůlu), škrtněte matriarchát a možná drowy klidně vypusťte i trochu víc z podzemí na povrch. Pády jejich říší lze dost dobře zdůvodnit jejich vrozenou povahou - vnitřní spory bývají pozvánka pro nepřátele, popř. když tito nejsou, mohou se snadno rozrůst natolik, aby ta říše padla pod vlastní vahou.


Mytologie Drowů z DnD 5e představená v Mordenkainen's Tome of Foes je shrnutá Jeremy Crawfordem v tomto videu.


Pravidla

DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Drowové získají +1 k Charismatu.

Zlepšené vidění ve tmě. Dosah vidění ve tmě je u drowů dvounásobný (36 metrů, resp. 120 stop).

Citlivost na sluneční světlo. Drowové mají nevýhodu hodům na útok a k ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícím se o zrak, pokud jsou oni, jejich cíl nebo to, co se snaží postřehnout v přímém slunečním světle.

Magie. Drowové ovládají trik Tančící světla. Od 3. úrovně mohou jednou mezi dvěma důkladnými odpočinky seslat kouzlo vílí oheň. Od 5. úrovně mohou jednou mezi dvěma dlouhými odpočinky seslat také kouzlo tma. Jejich sesílací vlastnost pro tato kouzla je Charisma.

Trénink se zbraněmi: Drowové jsou zdatní v boji dýkami a tesáky, krátkými meči a s ruční kuší.


Fate

Aspekt *Drow: Navíc k významu Elfa lze Drowa vyvolat kdykoliv, kdy jednáte ve tmě nebo se pohybujete ve stísněných prostorách. Drowa lze vyvolat i k čemukoliv zákařnému, zejména, když to vede k něčí přímé újmě. Drowa lze vynutit, když se octnete na slunečním světle nebo v silném osvětlení nebo k vystižení vaší zákeřné, zrádné a impulzivně násilní povahy.


Dovednost Drow: Navíc k možnostem Elfa můžeš svou rasovou dovednost použít k hodům souvisejícím s orientací ve tmě, v podzemí či stísněných prostorách a namísto Provokace vůči všem inteligentním obyvatelům podzemního světa.


Triky Drowů:

  • Nezpozorovatelnost. Pokud nejsi na přímém světle, můžeš použít Drowa k hodům na ukrytí nebo tichý, nenápadný pohyb, přičemž tvá snaha o nenápadnost tě nijak nezpomaluje.
  • Bojový výcvik Můžeš použít svou rasovou dovednost k boji dýkami, tesáky a oštěpy a ke střelbě z krátkých luků a lehkých kuší.
  • Vrozená magie. Můžeš použít svou dovednost Drow k sesílání nekromantických kouzel souvisejících s tmou, strachem a démony.
< Drowové >
Temní elfové
Článek vložil sirien | CC Attribution 13.12.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 82 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14790797233582 secREMOTE_IP: 34.228.52.21