A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Ancestor of Adamant Předkové z Adamantu

D

dark elf temný elf Dark gods Bohové temnoty

F

Fireball ohnivá koule

G

Gods of light Bohové světla Golden Order Zlatý řád

H

high elf vznešený elf

I

Imperial seal Říšská pečet

S

School of Imperial Wizardry Říšská škola kouzel

W

wood elf lesní elf

A

Archmage Arcimág

B

Black Černá Blue Modrá

C

Crusader Křižák

D

Diabolist Černokněžna Dwarf king Král trpaslíků

E

Elf Queen Elfí královna Emperor Císař

G

Great gold wyrm Velký zlatý drak Green Zelená

H

High druid Nejvyšší druidka

I

Icon Ikona

L

Lich king Nemrtvý král

O

One-Eyed King Jednooký král Orc lord Pán skřetů

P

Priestess Velekněžka Prince of Shadows Kníže stínů

R

Red Rudý

T

Three Trojice

W

White Bílý Wizard king Čarodějný král

A

Abyss Propast Axis Osa

C

Cathedral Katedrála Concord Svornost
Court of Stars Hvězdný dvůr

D

Dragon Empire Dračí říše Drakkenhall Sluj drakov

E

Empire Říše

F

First triumph První triumf Forge Výheň

G

Golden Citadel Zlatá citadela

H

Hell Marsh Pekelná blata hellhole pekelná díra
Horizon Obzor

I

Iron sea Železné moře

M

Midland Sea Středozemní moře

N

Necropolis Nekropole New Port Nový přístav

O

Omen Sudba Omen Island Ostrov sudby

Q

Queen’s Wood Královnin les

R

Red Wastes Rudé pustiny

S

Santa Cora Santa Cora Shadow Port Stínový přístav

U

Underhome Dolodom

W

Wild Divočina Wild Wood Divoký les

F

fiend ďas

O

Orc Skřet

A

Ability Check ověření vlastnosti AC TZ,
Adjustment oprava, aging effects Účinky stárnutí
Alignment přesvědčení All (sphere) všeobecná
appealing půvab Archdruid arcidruid
Armor class třída zbroje Artifact artefakt
Assassin Mountain Hora vrahů Astral (sphere) astrální
astute bystrý Attack Roll hod na útok

B

Beacon lantern signální lampa Belaying Pin vázací kolík
Belt opasek Bend bars/Lift gates ohýbání železa/zvedání bran
Berserk berserk Berserker berserkr
bite zuby Block and Tackle kladkostroj
Bolt Case pouzdro na šipky Bonus bonus
Breath weapon dechová zbraň Breeches jezdecké kalhoty
brood power moc potomstva brood spell kouzlo potomstva
Bullseye lantern bodová lampa

C

Cantrip trik Caravans Karavany
Caravel karavela Casting Time doba sesílání
Cities of Bone Města kostí Climbing lezení
Coaster příbřežní lodice Cog koga
Common obecná řeč Concealment zástěna
Conjuration/Summoning vyvolávání/přivolávání Coracle korakl
Corsairs of the Great Sea Korzáři Velkého moře Cover kryt
Crampons mačky Curragh jola

D

d (d6, d20?) k (k6, k20) Damage zranění
Damage adjustment oprava zranění DCC postava s dvojpovoláním
Dead magic mrtvá magie Death magic smrtící magie
Deep diving potápění; Defensive adjustment oprava obrany
Demihuman poločlověk Die kostka;
Dim Mdlé DM DM,
Dozen and One Adventures Tucet a jedno dobrodružství Drakkar drakar
Dromond dromond Dual-class dvojpovolání
Dungeon Master DějMistr

E

empower bloodright právo krve Encounter setkání
Encumburance zatížení Enchantment/Charm okouzlení/očarování
enlarge bloodright velikost krve Equipment vybavení
Experience zkušenost Experience points zkušenostní body

F

Faint Slabé Familiar přítel
fey soul duše víly Fire powder střelný prach
Flint and steel pazourek a ocílka focus bloodright zaměření na krev
Follower následovník For Duty & Deity Pro povinnost & bohyni
Force march usilovný pochod formshift změna formy

G

Galleon galeona Galley galéra
Gaze attack útok pohledem Girdle pás
Gown talár Grand druid nejvyšší druid
Granted Power propůjčená síla Great Druid velký druid
Great Galley velká galéra Greek Fire řecký oheň
Greyhawk GREYHAWK

H

hardy stock silný kořen heal self samoléčení
Henchman stoupenec Hierophant (druid) hierofant
Hireling námezdník Hit dice životaschopnost;
Hit points životy Hoded lantern krytá lampa
Holy item svatý symbol Hose punčochy
Hourglass přesýpací hodiny HP živ.
Humanoid humanoid (ní)

C

Chain řetěz Chance of spell failure pravděpodobnost neúspěchu;
channel spell kouzlo skrz médium Chaotic chaotické;
Charge zteč Chariot koňské spřežení

I

improved natural weapon vylepšená přirozená zbraň Initiate zasvěcenec
Initiative iniciativa Invokation/Evocation vzývání/zažehnávání
Ioun Stones Iounovy kameny

J

Jacket kazajka

K

Kit šablona; příp. šablona povolání Knarr knarr

L

Lantern lampa Lawful zákonné;
Level úroveň lockjaw křeč čelisti
Longship dlouhá loď lost tradition ztracená tradice

M

Magic resistance magická odolnost Magnifying Glass zvětšovací sklíčko
Maneuverability manévrovatelnost Martial arts bojová umění
match form přizpůsobení podoby MCC postava s multipovoláním
Melee boj na blízko Memorize zapamatovat si
Merchant?s Scale kupecké váhy Missile combat střelecký souboj
Mittens palčáky Moderate Mírné
Mount jezdecký / letecký tvor Movement (Rate) pohyblivost
MR pohyblivost, Multiclass multipovolání
Multiple attacks vícenásobné útoky mystic legacy mystický odkaz
Mythoi řád

N

Natural roll neupravený hod Net síť
Neutral neutrální; Nezaměňujte s THAC0!
Night Below Dolní noc nimble mrštný
Non-human nečlověk (mn. č. nelidé) Non-lethal combat boj bez zabíjení
Non-playing character cizí postava Non-weapon proeficiency nezbraňová dovednost
NPC CP; NWP nezbraňová dovednost

O

old blood stará krev Open doors otevírání dveří
Overwhelming Ohromující

P

Parry odrážet Parrying odrážení
PC HP, Penalty postih
Phantasm přelud Planned Encounter plánované setkání
Player character hráčská postava Poison save záchranný hod proti jedům
pounce seskočení Power mocnost
prerequisity předpoklad Priest Spells kněžská kouzla
prodigy génius Proeficiency dovednost
Proxy prostředník Psionism psionika
Punching bitka

Q

quicken bloodright rychlost krve

R

Race rasa Rage zuřivost
Random Encounter náhodné setkání rd. kolo,
Reaction adjustment oprava reakce Ressurection survival přežití oživení
ring of floating prsten vznášení robust robustní
Rod žezlo ROF rychlost střelby,
Round kolo royalty vladaření

S

Sash šerpa Saving Throw záchranný hod
SCC postava s jednotným povoláním Secondary skills vedlejší schopnosti
Secrets of the Lamp Tajemství lampy Shapeshifter tvaroměnec
shrewd chytrý Single class jednotné povolání
Skill schopnost Skillpoint dovednostní bod
skirmish potyčka Slot (dovednostní) pozice
Special Attak zvláštní útok Special Defense zvláštní obrana
Specific Encounter specifické setkání Spell imunity imunita před kouzly
spineless bezpáteřný Spyglass dalekohled
Stinkpots smrduté nádoby Strong Silné
Surcoat kabát Surprise překvapení
Surprise Roll hod na překvapení survival trait umění přežití
System shock systémový šok

T

Tabard tabard THAC0 THAC0,
Thieve?s Picks zlodějské náčiní throwback návrat
To-Hit number číslo k zásahu trade bar obchodní prut
True neutral absolutně neutrální Tunic tunika
Turn směna

V

voiceshift změna hlasu

W

Wand hůlka Wandering Encounter náhodné setkání
Wild magic divoká magie will to live vůle žít
Wizard spells kouzelnická kouzla WP zbraňová dovednost
Wrestling zápas

X

XP Zk;

A

Agriculture zemědělství; Ancient history staré dějiny;
Ancient languages, mrtvé jazyky; Animal handling ovládání zvířat;
Animal lore znalost zvířat; Animal training výcvik zvířat;
Appraising šperkařství; Armorer zbrojířství;
Artistic ability umění; Astrology astrologie;

B

Blacksmithing kovářství; Blind fighting boj naslepo;
Bowyer/Fletcher výroba luků a šípů; Brewing sladovnictví;

C

Carpentry tesařina Cobbling ševcovství;
Cooking vaření; Cryptography kryptografie;

D

Dancing tanec; Direction sence orientační smysl;
Disguise maskování;

E

Endurance vytrvalost; Engineering konstruktérství;
Etiqeutte etiketa;

F

Fire building rozdělávání ohně; Fishing rybaření;
Forgery padělání;

G

Gaming hraní Gem cutting brusičství;

H

Healing léčitelství; Heraldy heraldika;
Herbalism bylinkářství; Hunting lov

C

Charioteering vozatajství;

J

Juggling žonglování; Jumping skákání;

L

Languages, Ancient mrtvé jazyky; Languages, Modern současné jazyky;
lay on hands přikládání rukou Leatherworking koželužství;
Local history místní dějiny;

M

Mining hornictví; Modern languages, současné jazyky;
Mountaneering horal Musical instrument muzicírování;

N

Navigation navigace;

P

Painting malířství; Pottery hrnčířství;

R

Reading lips odezírání; Reading/Writing čtení/psaní;
Religion náboženství; Riding, Airborne letectví;
Riding, Land-based jezdectví; Rope use uzlování;
Running běh;

S

Seamanship lodnictví; Seamstress/Tailor krejčovství
Set snares kladení pastí; Singing zpěv;
Spellcraft znalost kouzel; Stonemasonry kamenictví;
Survival schopnost přežít; Swimming plavání;

T

thieves´ cant zlodějský jazyk Throwing vrhání;
Tightrope walking provazochodectví; Tracking stopování;
Tumbling akrobacie;

V

Ventriloquism břichomluva;

W

Weaponsmithing kování zbraní; Weather sense cit pro počasí;
Weawing tkaní;

A

Abjure Vymítání Advanced Illusion Zdokonalená iluze
Aerial Servant Vzdušný služebník Affect Normal Fires Ovládej nemagický oheň
Aid Podpora Air Breathing Dýchej na vzduchu
Air Walk Chůze vzduchem Airy Water Vzdušná voda
Alarm Poplach Alter Reality Změna reality
Alter Self Sebezměna Alustriel´s fang Alustrielin tesák
Animal Friendship Přátelství zvířat Animal Growth Růst zvířat
Animal Shrink Zmenšení zvířat Animal Summoning I Přivolávání zvířat I
Animal Summoning II Přivolávání zvířat II Animal Summoning III Přivolávání zvířat III
Animate Dead Oživ mrtvého Animate Object Oživ předmět
Animate Rock Oživ kámen Anti-Animal Shell Ochrana před zvířaty
Anti-Plant Shell Ochrana před rostlinami Antimagic Shell Protimagická ulita
Antipathy Antipatie Armor Zbroj
Astral spell Astrální kouzlo Atipathy / Sympathy Antipatie / Sympatie
Atonement Vykoupení Attraction Přitahování
Audiable Glamer Zvukový klam Augury Předtucha
Avoidance Odpuzování

B

Badberry Zkažené bobule Banishment Zapuzení
Barkskin Kůže z kůry Beguiling Naléhání
Bestow Curse Uval kletbu Bigby?s Clenched Fist Bigbyho sevřená pěst
Bigby?s Crushing Hand Bigbyho drtící ruka Bigby?s Forceful Hand Bigbyho silná ruka
Bigby?s Grasping Hand Bigbyho svírající ruka Bigby?s Interposing Hand Bigbyho krycí ruka
Bind Svaž Binding Poutání
Blade Barrier Bariéra z čepelí Bladebless požehnání čepele
Bless Požehnání Blindness Slepota
Blink Mžik bloodfoes pokrevní nepřátelé
Blur Rozmazání brain spider mentální pavouk
Break Campsite rozpusť tábor brightvision barevné vidění
Burning Hands Hořící ruce

C

Call Lightning Sešli blesk Call Woodland Beings Povolej lesní bytosti
Cantrip Trik Cause Critical Wounds Způsob kritická zranění
Cause Disease Způsob chorobu Cause Fear Zastrašení
Cause Light Wounds Způsob lehká zranění Circle of Sunmotes Sluneční prach
Clairaudience Jasnoslyšení Clairvoyance Jasnozřivost
Cloak of Bravery Plášť odvahy Cloak of Fear Plášť strachu
Clone Klon Cloudkill Mrak smrti
Cofuse languages Zmatení jazyků Color spray Barevná sprška
Combine Spojení Command Příkaz
Commune Rozmluva Commune with Nature Promluv k přírodě
Comprehend languages Porozumění jazykům Cone of Cold Kužel mrazu
Confusion Zmatení Conjure Animals Vyvolej zvířata
Conjure Earth Elemental Vyvolej elementála země Conjure Elemental Vyvolej elementála
Conjure Fire Elemental Vyvolej elementála ohně conjure sand lion vyvolej písečného lva
Contact other Plane Kontaktuj cizí sféru Contagion Nákaza
Contingency Podmínečnost Continual Darkness Ustavičná tma
Continual Light Ustavičné světlo Control Temperature, 10?rad. Ovládej teplotu do tří metrů
Control Undead Ovládej nemrtvé Control Weather Ovládej počasí
Control Winds Ovládej vichry corrupt water zahnívající voda
Create Campsite Create Campsite Create Campsite stvoř tábor
Create Food and Water Stvoř jídlo a vodu create holy water posvěť vodu
Create Water Stvoř vodu Creeping Doom Plíživá zkáza
Crystallbrittle Křišťálová křehkost Cube of Force Kostka moci
Cure Blindness or Deafness Uzdrav slepotu či hluchotu Cure Critical Wounds Uzdrav kritická zranění
Cure Disease Uzdrav chorobu Cure Light Wounds Uzdrav lehká zranění
Cure Scurvy uzdrav kurděje Cure Serious Wounds Uzdrav vážná zranění
Curse Kletba

D

Dance of the Fallen Tanec padlých Dancing lights Tančící světla
dark promise temný slib Darkness Tma
Darkness, 15? Radius Tma do pěti metrů Deafness Hluchota
Death Fog Smrtící mlha Death Ray Smrtící paprsek
Death Spell Kouzlo smrti Decay rozklad
Deeppockets Hluboké kapsy Delayed Blast Fireball Ohnivá koule se zpožděným výbuchem
Delude Oklamání Demand Požadavek
Demishadow Magic Polostínová magie Demishadow Monsters Polostínové příšery
Destroy Water Vypař vodu Destruction Zhouba
Detect Evil Odhal zlo Detect Good Odhal dobro
Detect Charm Odhal okouzlení Detect Invisibility Odhal neviditelnost
Detect Lie Odhal lež Detect Magic Odhal magii
Detect Poison Odhal jed Detect Scrying Odhal věštění
Detect Snares and Pits Odhal léčky Detect Undead Odhal nemrtvé
Dig Kopej Dimension Door Dimenzionální dveře
Diminution Zcvrknutí Disintegrate Rozdrobení
Dismiss Earth Elemental Zažeň elementála země Dismiss Fire Elemental Zažeň elementála ohně
Dismissal Zahnání Dispel Evil Zažeň zlo
Dispel Good Zažeň dobro Dispel Magic Rozptýlení magie
Distance Disortion Zkreslení vzdálenosti Divination Věštění
Divine inspiration Duchovní inspirace Domination Nadvláda
Draw upon holy Might Posílení svatou silou Drawmij?s Instant Summons Dr(...)ovo okamžité přivolání
Dream Sen Duo Dimension Dvojrozměrnost
dust curtain prachová opona Dust Devil Prašný ďábel
Dweomerdance Začarovaný tanec

E

Earthquake Zemětřesení earthskin hliněná kůže
elemental imunity elementální imunita Elemental swarm Živelný roj
Emotion Emoce Endure Cold Vydrž chlad
Endure Heat Vydrž horko Endure Heat / End. Cold Vydrž horko / Vydrž chlad
Energy Drain Vysátí energie Enervation Vyčerpání
Enfeeblement Slabost Enchant Item Očaruj předmět
Enchanted Weapon Očarovaná zbraň Enlarge Zvětšení
enlarge desert creature zvětšení pouštního tvora Ensnarement Polapení
Entangle Zapletení Enthrall Uchvácení
Erase Vymazání ESP ESP
Etherealness Éterická forma Evard?s Black Tentacles Evardova černá chapadla
Exaction Vynucení Explosive Runes Výbušné runy
Extension I Prodloužení I Extension II Prodloužení II
Extension III Prodloužení III Eyebite Útok pohledem

F

Fabricate Výroba Faerie Fire Kouzelný oheň
False Seeing Klamné vidění False Vision Klamná vize
Fast caravel rychlá karavela Favor of Valkur Valkurova přízeň
Fear Strach Feather Fall Lehkost pírka
Feeblemind Slabomyslnost Feign Death Předstírej smrt
Find Familiar Najdi přítele Find the Path Najdi cestu
Find Traps Najdi pasti Finger of Death Prst smrti
Fire Charm Ohnivé okouzlení Fire Quench Zadus oheň
Fire Seeds Ohnivá semena Fire Shield Ohnivý štít
Fire Storm Ohnivá bouře Fire Trap Ohnivá past
Fireball Ohnivá koule firebite ohnivé kousnutí
Flame Arrow Ohnivý šíp Flame Blade Ohnivá čepel
Flame Strike Plamenný úder Flame Walk Chůze v ohni
Flaming Sphere Planoucí koule Flesh to Stone Maso na kámen
Fly Let Fog Cloud Mlžný mrak
Fool?s Gold Kočičí zlato Forbiddance Zákaz
Forcecage Silová klec Foresight Předpověď
Forget Zapomeň Free Action Volný pohyb
Freedom Svoboda Freezing fog Mrazivá mlha
friend field pole přátel Friends Přátelé
Fumble Nemotornost

G

gargoyle cloak plášť chrliče Gaseous form Plynná podoba
Gate Brána gauntlet rukavice
Gaze reflection Odvrácení pohledu Geas Přísaha
Giant Insect Obrovský hmyz Glassee Průhlednost
Glassteel Sklová ocel Glitterdust Třpytivý prach
Globe of Invulnerability Koule nezranitelnosti Glyph of Warding Runa ochrany
Goodberry Magické bobule Grease Sádlo
Guards and Wards Zabezpečení Gust of Wind Poryv větru

H

Halaster´s grappling hand Halasterova zápasící ruka Hallucionary Forest Přelud lesa
Hallucionary Terrain Přelud terénu harden steel tvrzená ocel
Harm Zranění Haste Spěch
Heal Léčení Heat Metal Žhavý kov
Heavy cog hulk (velká koga) Heroes? Feast Hrdinská hostina
Hold Animal Polap zvíře Hold Monster Polap bytost
Hold Person Polap osobu Hold Plant Polap rostlinu
Hold Portal Uzavři vchod Hold Undead Polap nemrtvého
Holy Flail svatý řemdih Holy Word Svaté slovo
horde strength síla davu horns of wisdom paroží moudrosti
Howling Horror kvílivý děs Hypnotic Pattern Hypnotizující barvy
Hypnotism Hypnóza

C

Chain Lightning Řetězový blesk Change Self Proměna
Changestaff Změň hůl Chant Chvalozpěv
Chaos Chaos Chariot of Susstare Plamenné spřežení
Charm Monster Okouzli bytost Charm Person Okouzli osobu
Charm Person or Mammal Okouzli osobu nebo savce Charm Plants Okouzli rostliny
charm reptiles očarování plazů Chill Metal Mrazivý kov
Chill Touch Mrazivý dotek

I

Ice Storm Ledová bouře Ice Walk Chůze po ledu
Identify Určení Illusionary Script Iluzorní spis
Illusionary Wall Iluzorní zeď Imbue with Spell Ability Propůjčení magie
improved create water zlepšené stvoření vody Improved Invisibility Zdokonalená neviditelnost
Improved Phantasmal Force Zdokonalený přelud Incendiary Cloud Vznětlivý mrak
Infravision Infravidění Inprisonment Uvěznění
Insanity Šílenství insatiable thirst neuhasitelná žízeň
Insect Plague Zamoření hmyzem Invisibility Neviditelnost
Invisibility to Animals Neviditelnost před zvířaty Invisibility to Undead Neviditelnost před nemrtvými
Invisibility, 10? Radius Neviditelnost do tří metrů Invisible Stalker Neviditelný lovec
Ironguard Železná stráž Irritation Podráždění
Item Předmět

J

Jump Skok

K

keen senses bystré smysly Khelben´s warding whip Khelbenův střežící bič
Knock Zaklep Know Alignment Poznej přesvědčení

L

Legend Lore Znalost legend Leomund?s Lamentable Bel. Leomundova pohlcující debata
Leomund?s Secret Chest Leomundova tajná truhla Leomund?s Secure Shelter Leomundův bezpečný úkryt
Leomund?s Tiny Hut Leomundova malinká chatrč Leomund?s Trap Leomundova past
Levitate Levitace Light Světlo
Lightning Bolt Blesk Limited Wish Omezené přání
Liquid Form Kapalná podoba Liveoak Živý dub
Locate Animals or Plants Najdi zvířata nebo rostliny Locate Object Najdi předmět
Lose the Path Ztrať cestu Lower Water Sniž hladinu

M

Magic Font Magická kropenka Magic Jar Magická nádoba
Magic Mirror Magické zrcadlo Magic Missile Magická střela
Magic Mouth Magická ústa Magical Stone Magický kámen
Magical Vestment Magický ornát Major Creation Vyšší tvoření
Mass Charm Hromadné okouzlení Mass Invisibility Hromadná neviditelnost
Mass Suggestion Hromadná sugesce Massmorph Hromadná proměna
Maze Labyrint Meld into Stone Splynutí s kamenem
Melf?s Acid Arrow Melfův kyselinový šíp Melf?s Minute Meteors Melfovy drobné meteory
Mending Oprava Message Zpráva
Messenger Posel Messenger Spirit duch poslíček
metamorphose liquids přeměna kapalin Meteor Swarm Roj meteorů
Mind Blank Čistá mysl Minor Creation Nižší tvoření
Minor Globe of Invulneral. Menší koule nezranitelnosti Mirage Arcana Tajemný klam
Mirror Image Zrcadlení Misdirection Zfalšování
Mislead Odlákání Missile Mastery ovládání střel
Monster Summoning I Přivolávání bytostí I Monster Summoning II Přivolávání bytostí II
Monster Summoning III Přivolávání bytostí III Monster Summoning IV Přivolávání bytostí IV
Monster Summoning V Přivolávání bytostí V Monster Summoning VI Přivolávání bytostí VI
Monster Summoning VII Přivolávání bytostí VII Moonbeam Měsíční paprsek
Moonveil měsíční clona Mord. Magnificient Mansion Mo(...)ova skvostná vila
Mordenkainen?s Dusjunktion Mordenkainenova disjunkce Mordenkainen?s Faithful H. Mo(...)ův věrný ohař
Mordenkainen?s Lucubration Mordenkainenovo rozjímání Mordenkainen?s Sword Mordenkainenův meč
Mount Move Earth Pohni zemí
move sand pohni pískem Muirara´s map Muirara´s map
Muirara´s map Muirařina mapa

N

Negative Plane Protection Ochrana před Sférou negativní energie Neutralize Posion Neutralizuj jed
Nightmare Noční můra Non-Detection Nezjistitelnost
Nystul?s Magic Aura Nystulova magická aura

O

Obscurement Zatemnění Obsure Object Ukryj předmět
Oil of Impact výbušný olej Otiluke?s Freezing Sphere Otilukeho mrazivá koule
Otiluke?s Resilient Sphere Otilukeho koule zadržení Otiluke?s Telekinetic Sphere Ot(...)eho telekinetická koule
Otto?s Irrestible Dance Otův neodolatelný tanec

P

Part Water Rozhrň vodu Pass Plant Rostlinný portál
Pass without Trace Průchod beze stopy Passwall Průchodná stěna
Permanency Trvalost Permanent Illusion Trvalá iluze
Phantasmal Force Přelud Phantasmal Killer Přízračný zabiják
Phantom Plow přízračný pluh Phantom Steed Přízračný oř
Phase Door Fázové dveře Plane Shift Přesun sférami
Plant Door Rostlinné dveře Plant Growth Růst rostlin
Plant Lance rostlinný dřevec Poison Jed
polar fury polární zuřivost Polymorph any Object Proměň cokoliv
Polymorph Other Proměň ostatní Polymorph Self Proměň sebe
Power Word, Blind Slovo moci, oslep Power Word, Kill Slovo moci, zabij
Power Word, Stun Slovo moci, omrač Prayer Motlitba
Prismatic Sphere Spektrální koule Prismatic Spray Spektrální sprška
Prismatic Wall Spektrální stěna Produce Fire Vytvoř oheň
Produce Flame Vytvoř plamen Programmed Illusion Naplánovaná iluze
Project Image Projekce Proof from Teleportation neprostupnost pro teleportaci
Prot. from Normal Missiles O. před normálními střelami Protection from cantrips Ochrana před triky
Protection from Evil Ochrana před zlem Protection from Evil, 10? rad. Ochrana před zlem do tří metrů
Protection from Fire Ochrana před ohněm protection from gas ochrana před plynem
Protection from Good Ochrana před dobrem Protection from Good, 10? r. Ochrana před dobrem do tří m.
Protection from Lightning Ochrana před blesky Protection from normal missiles ochrana před obyčejnými střelami
Purify Food and Drink Očisti jídlo a pití Putrefy Food and Drink Zkaž jídlo a pití
Pyrotechnics Pyrotechnika

Q

Quench Fire Uhas oheň Quest Poslání

R

Rainbow Duha Rainbow Pattern Duhové barvy
Raise Dead Zmrtvýchvstání Raise Water Zvyš hladinu
Rary?s Mnemonich Ench. Raryho vylepšovač paměti Ray of Enfeeblement Paprsek slabosti
Ray of Ondovir Ondovirův paprsek Read Magic Čtení magie
Reduce Zmenšení Reflection Pool Tůňka vidění
Regenerate Regenerace Reincarnation Reinkarnace
reindeer hooves sobí kopyta Remove Curse Sejmi kletbu
Remove Fear Zbav strachu Remove Paralysis Odstraň paralýzu
Repel Insects Zažeň hmyz Repulsion Odmrštění
Resist Cold Odolej chladu Resist Fire Odolej ohni
Resist Fire / Resist Cold Odolej chladu / Odolej ohni Ressurection Vzkříšení
Restoration Obnovení Reveal odhalení
Reverse Gravity Převrať gravitaci ride the wind osedlej vítr
river of sand písečná řeka Rope trick Provazový fígl

S

Sacred Link posvátné spojení Sanctify Posvěcení
Sanctify Sacred Site požehnej svaté místo Sanctuary Útočiště
sand quiet utiš písek sand shadow písečný stín
sand slumber písečná dřímota Scare Vyděs
Screen Zástěna Secret Page Tajná stránka
Seeming Spodobnění selkie form podoba selkie
Sending Zásilka Sepia Snake Sigil Hadí runa
Sequester Izolace Serten?s Spell Umunity Sertenova magická imunita
Shades Stíny Shadow Door Stínové dveře
Shadow Magic Stínová magie Shadow Monsters Stínové příšery
shadow trap stínová past Shadow Walk Chůze stínem
Shapechange Změna tvaru Shatter Roztříštění
Shield Štít shield of winds štít větrů
shifting blood krev měňavce Shillelagh Sukovice
Shocking Grasp Děsivé sevření Shout Křik
Shrink Insect Zmenši hmyz Silence, 15? Radius Ticho do pěti metrů
Simulacrum Napodobenina Sink Potop se
Slay Living Zavraždění Sleep Spánek
Slow Zpomalení Slow Poison Zpomal jed
Snake Charm Hadí okouzlení Snakes to Sticks Hadi na větve
Snare Léčka Solid Fog Pevná mlha
song of the woodlands píseň lesů soul of hate nenávistná duše
Speak with Animals Mluv se zvířaty Speak with Dead Mluv s mrtvými
Speak with Monsters Mluv s bytostmi Speak with Plants Mluv s rostlinami
Spectral Force Přízračná síla Spectral Hand Přízračná ruka
Spell Immunity Magická imunita Spell Turning Odrážení kouzel
sphere of wonder koule divů Spider Climb Pavoučí lezení
Spike Growth Ostnatá vegetace Spike Stones Ostnatá země
Spiritual Hammer Duchovní kladivo Spook Strašák
Starshine Hvězdný svit Statue Socha
Sticks to Snakes Větve na hady Still Waves utiš vlny
Stinking Cloud Smrdutý mrak Stone Shape Tvaruj kámen
Stone Tell Kameny, povídejte Stone to Flesh Kámen na maso
stoneburst výbuch ohně Stoneskin Kamenná kůže
Straighten Wood Narovnej dřevo Strenght Síla
Succor Přivolej na pomoc Suggestion Sugesce
Summon Insects Přivolej hmyz Summon Shadow Přivolej stín
Summon Swarm Přivolej hejno summon wind dragons přivolej větrné draky
sun stone sluneční kámen Sunray Sluneční paprsek
sunscorch sluneční žár sunwarp sluneční přelud
Surelock Zabednění Symbol Symbol
Sympathy Sympatie

T

talonblade ostří spáru Tasha?s U. H. Laughter Tashův nekontrolovatelný smích
Taunt Výsměch Telekinesis Telekineze
Teleport Teleportace Teleport without Error Bezchybná teleportace
Temporal Stasis Stagnace času Tenser?s Floating Disc Tenserův plovoucí disk
Tenser?s Transformation Tenserova přeměna Time Stop Zastav čas
Tongues Jazyky Transmute Metal to Wood Přeměň kov na dřevo
Transmute Mud to Rock Přeměň bahno na kámen Transmute Rock to Mud Přeměň kámen na bahno
Transmute Water to Dust Přeměň vodu na prach Transport via Plants Přesun rostlinami
Trap the Soul Uvěznění duše Tree Strom
Trip Klopýtnutí True Seeing Pravdivé vidění
True Sight Pravdivé vidění (není chyba) Turn Wood Odvrácení dřeva
tusks of strength kly síly

U

Undetectable Alignment Nezjistitelné přesvědčení Undetectable Charm Nezjistitelné okouzlení
Undetectable Lie Dokonalá lež Unholy Word Kacířské slovo
Unseen Servant Neviditelný služebník

V

Vacancy Prázdnota Vampiric Touch Dotek upíra
Vanish Zmiz Veil Závoj
Ventriloquism Břichomluvectví vile venom ohavný jed
Vision Vize vitriolic sphere jedovatý okruh

W

Wall of Fire Stěna ohně Wall of Fog Stěna mlhy
Wall of Force Stěna síly Wall of Ice Stěna ledu
Wall of Iron Stěna železa Wall of Stone Stěna kamene
Wall of Thorns Stěna trní Warp Sense Zakřivené smysly
Warp Wood Zdeformuj dřevo Water Breathing Dýchej ve vodě
Water Walk Chůze po vodě Weakness Slabost
Weather Summoning Přivolání počasí Weathertell předpověď počasí
Web Pavučina Weird Osudová hrůza
whisper blade šeptající ostří Whispering Wind Šeptavý vítr
Wind Walk Chůze větrem Wind Wall Větrná stěna
Wish Přání Withdraw Vyjmutí
Wither Chřadnutí Wizard Eye Kouzelnické oko
Wizard Lock Kouzelnický zámek Wizard Mark Kouzelnická značka
Word of Recall Slovo odvolání Wraithform Přízračná podoba
wrath of our fathers hněv našich otců Wyvern Watch Ještěří pohled

X

Xult´s Magical Doom Xultova kouzelná zkáza

A

amulet of infravision amulet infravidění Arrows of Paralyzation Šípy ochromení

B

Bracelet of Misdirection Náramek zfalšování Bracers of defence Nátepníky obrany

C

Crossbow of distance Kuše dalekonosnosti

D

dart of paralyzation paralyzační šipka dream travel snové cestování

E

elixir of health elixír zdraví Eyes of charming Okouzlující oči

F

flying dagger létající dýka

G

Gem of Seeing Drahokam vidění

H

Hammer of Thunderbolts Kladivo blesků Horn of Blasting Roh hřmění
Horseshoe of Speed Podkovy rychlosti

L

Luckstone Kámen štěstí

P

Pipes of haunting Strašidelné dudy Poiton of longrevity Lektvar dlouhověkosti
Potion of diminution Lektvar zvrknutí potion of flying lektvar létání
potion of undead control lektvar ovládání nemrtvých potion of vitality lektvar životní síly

R

ring of blinking prsten mihotání Ring of Dragons prsten draků
Ring of Skulls Prsten lebek Ring of Spell Storing Prsten uchování kouzel
ring of vampiric regenertion prsten upíří regenerace Robe of Blending Roucho míšení
Robe of Eyes Roucho očí rod of cancellation žezlo zrušení
Rod of lordly might Žezlo panské moci Rod of Rulership Žezlo vládcovství

S

scimitar of speed rychlý šamšír Skysplitter Nebeštěp
staff of power hůl moci Staff of Serpent hadí hůl
Staff of Withering Hůl chřadnutí sword of quickness čilý meč

T

Tome of Clear Thought Svazek jasného myšlení

W

wand of earth and stone hůlka země a kamení wand of fear hůlka strachu
wand of illumination osvětlovací hůlka Wand of polymorphing Hůlka proměn
Wand of viscid globs hůlka leptavých koulí wild surge divoká vlna

A

Abjurer vymítač; Alchemist alchymista
amazon amazonka

B

Bard bard; beast-rider jezdec

C

cavalier rytíř Class povolání
Cleric klerik; Conjurer vyvolávač;

D

Divine seeker duchovní hledač Diviner věštec;
Druid druid;

E

Enchanter zaklínač;

F

Fighter bojovník;

G

gladiator gladiátor

I

Illusionist iluzionista; Invoker zažehnávač;

M

Mage mág; Monk mnich
myrmidon voják

N

Necromancer nekromant; Ninja nindža;
noble warrior urozený válečník

P

Paladin paladin; Priest kněz;
Psionicist psionik;

R

Ranger hraničář; Rogue tulák;

S

samurai samuraj savage divoch
Shaman šaman, Sorcerer čaroděj
Sorceror viz ?Sorcerer? specialty priest specializovaný kněz

T

Thief zloděj; Transmuter přetvářeč;

W

Warrior válečník; Waterwall stěna vody
Wild mage divoký mág; Wizard kouzelník;

A

Arabian Adventures Arabská dobrodružství

C

Castles boxed set krabicová souprava Hrady City of Gold Zlaté město
Complete Book of Humanoids Úplná kniha humanoidů Conjure Air Elemental vyvolej elementála vzduchu

D

Danger at Dunwater Nebezpečí v Šedé Vodě Day of Al´Akbar Al´Akbarův den
DMG DMR, Dungeon Master?s Guide DějMistrova rukověť
Dungeon´s Master Guide Dějmistrův průvodce

E

Endless Armies Nekonečné armády

F

Final Enemy Poslední protivník

I

Inflict Scurvy způsob kurděje

L

Land Legs zdatnost na zemi

M

Maztica Boxed Set Krabicová souprava Maztika MM MM
Monster Mythology Mytologie nestvůr Monstrous Manual Monstrózní manuál
Moonweb měsíční pavučina

N

Nekonečné armády dobrodružství k Maztice

O

Outer Spheres Vnější sféry

P

PHB PH Player?s Handbook Příručka hráče

S

Sinister Secrets of Saltmarsh Zlověstná tajemství Slaniska

T

The Viking Campaign Sourcebook Podklady pro tažení: Vikingové Tome of Magic Svazek magie
Tsunami tsunami

W

Warriors & Priests of the Realms Válečníci & kněží Říší Waterdeep and the North Hlubina a Sever
Wizards & Rogues ot the Realms Kouzelníci & tuláci Říší

A

Abyss Propast; Acheron Acheron;
Animal (sphere) (sféra) zvířecí Arborea Arborea;
Arcadia Arkádie; Astral plane Astrální sféra

B

Baator Baator; Beastlands Příšeří;
Bytopia Bytopie

C

Carceri Carceri; Combat (sphere) (sféra) bojová
Creation (sphere) (sféra) stvoření

D

Divination (sphere) věštecká

E

Elemental (sphere) živelná Elysium Elysium;

F

Favor of the Goddess přízeň bohyně Forest Ridge Lesní hřeben

G

Gehenna Gehenna; Gray Waste Šedá pustina
Guardian (sphere) strážní

H

Healing (sphere) (sféra) léčitelská

C

Charm (sphere) okouzlující

I

Inner planes vnitřní sféry;

L

Limbo Limbo; Lower planes Nižší sféry;

M

Mechanus Mechanus; Mount Celestia Hora Celestie;

N

Nebeská Říše Celestial Realm Necromantic (sphere) nekromantická
Nine Hells Devítipeklí;

O

Outer planes Vnější sféry; Outlands Mimozemě (mn. č.)

P

Pandemonium Pandemonium; Plant (sphere) rostlinná
Potion of Moon-healing lektvar měsíčního léčení Prime Základ
Prime material plane Základní materiální sféra Protection (sphere) ochranná

S

Sphere sféra Summoning (sphere) přivolávací
Sun (sphere) sluneční

U

Upper planes vyšší sféry

W

Weather (sphere) (sféra) počasí

Y

Ysgard Ysgard;

B

Backstab probodnutí

C

Climb walls lezení po zdech

D

Detect noise naslouchání Direction Sense cit pro orientaci
Dismiss Nature Elemenetal zažeň elementála přírody

F

Find/Remove Traps pasti

H

HD ŽS Hide in shadows skrývání ve stínu

I

Infravision infravidění

L

Laying-on hands přiložení rukou

M

Move silenly tichý pohyb

O

Open locks odemykání zámků

P

Pick pockets vybírání kapes Point blank trefa do černého

R

Read languages čtení jazyků Regeneration regenerace

S

Second sight druhý zrak Shapeshifting tvarozměna

T

Turning undead odvracení nemrtvých

W

Wall of Moonlight stěna měsíčního světla Weapon expertize zbraňová expertíza
Weapon grandmastery zbraňové velmistrovství Weapon mastery zbraňové mistrovství
Weapon proeficency zbraňová dovednost Weapon specialization zbraňová specializace

M

M M,

S

S S, Slow Rot zpomal hnilobu
Sweet Water Potion lektvar sladké vody

V

V V,

B

Blood war Válka krve; Blood warrior válečník krve;

C

Campaign kampaň Conjure Water Elemental vyvolej vodního elementála

D

Dark Sun DARK SUN Dragonlance DRAGONLANCE

F

Faction frakce; Factor fraktor;
Forgotten Realms FORGOTTEN REALMS

G

Gate town hraniční město;

I

Isthishia´s Port Istišův přístav

L

Layer patro;

M

Multiverse mnohovesmír;

P

Petitioner žadatel; Planar sférař;
Plane sféra; Planescape PLANESCAPE;
Prime(r) základník

R

Ravenloft RAVENLOFT Rod of Serenity žezlo vyrovnanosti

S

Sigil Sigil; Spelljamer (svět) SPELLJAMER
Spelljamer (věc) čaroloď Spelljaming čaroplavba

A

Abjuration vymítání Alteration proměny

C

Cause Serious Wounds způsob těžká zranění Conjuration vyvolávání

D

Divination (school) předvídání nebo věštění Divination, greater věštění
Divination, lesser předvídání

E

Enchantment očarování Evocation zažehnávání

G

Greater divination věštění

C

Charm okouzlení

I

Illusions iluze Invokation vzývání

L

Lesser Divination předvídání

N

Necromancy nekromancie

S

Summoning přivolávání

A

Ability vlastnost,

C

CON ODL Conjure Nature Elemental vyvolej elementála přírody
Constitution odolnost,

D

DEX OBR Dexterity obratnost,
Druid staff druidská hůl

G

Godswar Válka bohů

H

Home Port domovský přístav

C

CHA CHA Charisma charisma,

I

INT INT, Intelligence inteligence,

L

Low Water sniž hladinu

M

Mooncloak měsíční plášť

P

Pirates of Fallen Stars Piráti Padlých hvězd

R

Rites of Isthishia Istišův rituál Rod of Resurrection žezlo zmrtvýchvstání

S

Ship Shield lodní štít Spell level úroveň kouzla
STR SIL Strength síla,

W

Wand of Lightning hůlka blesků Wand of Paralyzation hůlka ochromení
WIS MDR; Wisdom moudrost;

A

Arow, sheaf válečný šíp Arquebus arkebuza
Arrow šíp Arrow, flight lovecký šíp
Awl Pike šídlová píka Axe sekera

B

Banded mail lorika; Barbed Dart šipka
Bardiche burdýř Barding prsosiny;
Basinet basinet Bastard Sword meč bastard
Battle axe bitevní sekera Bec de Corbin vraní zobec
Bill-Guisarme runka Blowgun foukačka
Blunt weapon tupá zbraň Bo Stick hůl bo
Bolas bolaso Bolt šipka
Boomerang bumerang Bow luk
Broad Sword široký meč Bullet kulka

C

Caltrop ježek Cestus pěstní řemen
claws drápy Claymore šaršoun
Club kyj Composite long bow skládaný dlouhý luk
Composite short bow skládaný krátký luk Crossbow kuše
Cutlass tesák

D

Dagger dýka Daikyu daikiju
Daikyu Arrows daikiju šípy Dart šipka
Dirk dirk Drusus drusus

F

Falchion malchus Fauchard kůsa
Fauchard-fork vidlicová kůsa Flail řemdih
Flail, footman?s pěchotní řemdih Flail, horseman?s jezdecký řemdih
Flight Arrow lovecký šíp

G

Gladius gladius Glaive gleve (stř. rod)
Glaive-Guisarme kosová sudlice Guisarme sudlice
Guisarme-Voulge ušatá sudlice

H

Halberd halapartna Hand Axe sekyrka
Hand Crossbow ruční kuše Hand Quarrel ruční střela
Harpoon harpuna Heavy Crossbow těžká kuše
Heavy Quarrel těžká střela Hook hák
Hook Fauchard ušatá kůsa Horse Lance dřevec

J

jambiya jambija Javelin oštěp
Jousting lance turnajový dřevec

K

Katana katana Khopesh kopis
Knife nůž

L

Lance dřevec Lance, jousting turnajový dřevec
Lasso laso Light Crossbow lehká kuše
Light Quarrel lehká střela Long Bow dlouhý luk
Long Sword dlouhý meč Lucern Hammer lucernské kladivo

M

Mace palcát Main-Gauche levoruční dýka
Mancatcher chytač lidí Military Fork rohatina
Military Pick vojenský bodec Morningstar kropáč

N

Naginata naginata Needle jehlička
Nunchaku nunčaky

P

Parrying Dagger odrážecí dýka Partisan partyzána
Pick bodec Pick, military vojenský bodec
Pike píka Polearm ratišťová zbraň,

Q

Quarell střela Quarterstaff hůl
Quiver toulec

R

Ranseur korseka Rapier rapír

S

Sabre šavle Sai sai
Sap obušek Scimitar šamšír
Scourge důtky Sheaf Arrow válečný šíp
Short Bow krátký luk Short Sword krátký meč
Shuriken šuriken Sickle srp
Sling prak Sling bullet střela do praku
Sling Stone kámen do praku Spear kopí
Spetum sponton Staff hůl
Staff Sling tyčový prak Stiletto stilet
Sword meč

T

Tetsubo tetsubo Throwing Axe vrhací sekera
Throwing Star vrhací hvězdice Trident trojzubec
Two-Handed Sword obouruční meč

V

Voulge lochaberská sekera

W

War Hammer válečné kladivo Whip bič

B

Body shield pavéza Bracer nátepník
Brigandine brigantina; Bronze plate mail bronzová plátová zbroj
Buckler puklíř

C

Close-face helmet zavřená přílba

F

Field plate polní plátová zbroj Full plate plná plátová zbroj

G

Great helmet velká přílba

H

Helmet přílba Hide armor tlustá kožená zbroj

C

Chain mail drátěná košile

L

Leather armor kožená zbroj

M

Medium shield střední štít

O

Open-face helmet otevřená přílba

P

Padded armor vycpávaná zbroj Plate mail plátová zbroj

R

Ring mail kroužková košile

S

Scale mail šupinová zbroj Shield štít
Small shield malý štít Splint mail pásová lorika
Studded leather armor pokovaná kožená zbroj

A

Academic Akademický Add Extra úspěchy (EU)
Advancement Postup, Zlepšení Affilations Příslušnosti
Agility Obratnost Aptitude Nadání
Aristeia Aristeia Artha Artha (body)
Artist Umělecký Attributes Atributy

B

Beginner's Luck Štěstí začátečníka Beliefs Přesvědčení
Black (B) Bronzová (B)

C

Carefully Opatrně Circles Kruhy
Common traits Obecné rysy Craftsman Řemeslný

D

Debts Dluhy Deeds (D) Skutky (S)
Die of Fate (DoF) Kostka osudu (KO) Difficult test Obtížná zkouška

E

Emotional Attributes Emoční atributy Epiphany Zjevení
Expandable Spotřební Exponent Exponent
Extreme Range Nejdelší dostřel

F

Failure Neúspěch Fate (F) Osud (O)
Forester Lesnický FoRKs FoRKs
Forte Odolnost Funds Fondy

G

Gear Vybavení Graduated test Otevřený hod
Grey (G) Stříbrná (S)

H

Health Zdraví Help Pomoc
Helping die Pomocná kostka Hesitation Váhání

C

Challenging test Náročná zkouška

I

Incapacitated Vyřazen Incidental (I) Slabý (S)
Injury Recovery Zotavení se ze zranění Instincts Instinkty

L

Lead(s) Životní směr(y) Length Délka (zbraně)
Lifepath (LP) Životní cesta (ŽC) Light Wound Lehké zranění
Linked test Navazující hod Loans Půjčky

M

Magic Magie Mark (M) Průměrný (P)
Martial Válečný Medicinal Medicínský
Midi Wound Střední zranění Military Vojenský
Mortal Wound Smrtelné zranění Musical Hudební

O

Obstacle Obtížnost Open-Ended Hod otevřený na konci
Optional Range Optimální dostřel Out of Range Mimo dostřel

P

Patiently Trpělivě Peasant Vesnický
Penalty Postih Perception Vnímání
Persona (P) Persóna (P) Physical Fyzický
Power Síla Practise Trénink
Property Majetek

Q

Quickly Rychle

R

Range Dostřel Reflexes Reflexy
Relationships Vztahy Replenishing Doplnění
Reputation Pověst Resources Zdroje
Root Základ Routine test Rutinní zkouška

S

Seafaring Námořní Setting Prostředí
Severe Wound Vážné zranění Shade Odstín
School of Thought Škola myšlení Skill Songs Písně umění
Skills Schopnosti Social Společenský
Sorcerous Čarodějný Special Zvláštní
Speed Rychlost Spell Kouzlo
Spell Songs Písně kouzel Standart test Běžný hod
Stats Vlastnosti Steel Netečnost
Stock Rasa Stride Krok
Stuff Věci Success Úspěch
Superb (S) Kritický (K) Superficial Wound Povrchové zranění

T

Tax Daň, Vyčerpání Test Test, Zkouška, Ověření
Tools Nástroje Traitors Zrádci
Traits Rysy Traumatic Wound Traumatické zranění

V

Versus Armor (VA) Proti zbroji (PZ) Versus test Porovnávací hod

W

Weapon Power Síla zbraně Weapon Speed (VS) Rychlost zbraně (RZ)
White (W) Zlatá (Z) Will Vůle
Wound Zranění Wounded Dice Vyřazené kostky

A

aarakocra árakokra abrian abrian
abyssal ghoul propasťový ghúl ahuizotl ahuizotl
aoa aoa aquatic ooze vodomilný sliz
arbalester samostříl arcanaloth mystikoloth

B

bacchae bakchant banderhobb bandrhob
barbed devil ostnatý ďábel blackstone giant černý obr
blood hawk krvostřáb bonespear kostikopí

C

canomorph kanomorf Cantobele kantobela
claw slayer drápatý zabiják

D

dark creeper temný plazivec dark ones temní
dark stalker temný stopař darkweaver temnotkáč
death dog pes smrti deathless neumírající
demodand demodand demon prince démonický kníže
diamond golem diamantový goloem dragon, faerie dráček, vílí
drake ještěr dunewinder přesypový chrlič

E

emerald golem smaragdový golem extraplanar creature extraplanární bytost

F

farastu farastu Fiend-touched creature peklem poznamenaný tvor
flail snail řemdihový šnek flameskull ohnivá lebka
flumph flamp foulspawn zmetek

G

gazer čumil ghost rothé přízračný rotaj
gibbering orb brebentivá koule gnoll pack lord vůdce gnolí smečky

H

Hag, bheur ježibaba, bheur Hag, shrieking ježibaba, ječící
haraknin haraknin hunter shark lovecký žralok

C

chitine chitinus chronotyryn chronotyryn
chwidencha chwidencha

I

immolith upalit

K

killer whale kosatka

M

magical beast magická stvůra malebranche malebranč
mindwitness mentální svědek mongrelmen kříženci
monitor lizard varan

N

nothic notik

P

phanaton fanaton pyrimo pyrima

R

red tiger červený tygr reef shark útesový žralok
reefclaw klepetnatec reptilian plaz
rock wyrm skalní šarkan rogue modron odpadlý modron

S

shadurakul šadurakul skirmisher harcovník
snowcloak sněhoplášť specter spektra
spinagon trnovec spined devil trnitý ďábel
swarm of insects roj hmyzu

T

tadpole pulec tall mouther vysoký tlučhuba
tombstone golem náhrobkový golem twig blight snětivá haluz

V

vultivor vultivor

W

werecat kočkodlak will-o'-wisps bludička
wolf spider slíďák

Y

yuan-ti, malison čistokrevný yuan-ti

A

Aaracocra árakokra aasimar aasimar
abalin abalin abeil abeil
aberration zrůda Abishai abishai
aboleth abolet Aerial servant vzdušný služebník
achaierai achaierai air elemental vzdušný elementál
air mephit vzdušný mefit alaghi alaghi
Albatross albatros alhoon alhún
alkilith alkilith all-consuming hunger všežrout
allip alip Altar of Scales Šupinatý oltář
Amphibipous Creature obojživelný tvor Amphisbaena amfisbéna
ancestor worm červ praotců androsphinx androsfinga
Anguillian anguillian Anhydrut anhydrut
animal zvíře animated object oživlý objekt
ankheg ankheg annihilator anihilátor
annis annis Ant mravenec
Ant lion mravkolev Antelope antilopa
ape lidoop arachnid, giant pavoukovec, obří
arachnoid creature pavoukovitý tvor aranea pavoučnatka
Aratha arat Araton araton
Arcane arkán Arctic tempest ledový bouřlivec
Argos argos Archelon archelon
archfiend arciďas Archlich arcikostěj
archon archón arrowhawk šípostřáb
asabi asabi Ascomoid askomoid
ash rat popelečná krysa Ashen Husk popelavá schránka
Asherati ašerat asperi asper
Aspis jehelník assabi asabi
Assasin bug brouk zabiják assassin vine vražedná réva
Astereater astražrout astral deva astrální déva
athach atach Atomie hbitek
Aurumvorax aurumvorax automation automaton, mn.č. automata
Aventi aventi average salamander obyčejný salamandr
avolakia avolákie avoral avorál
axe beak sekerozobák azer azer
Azmyth azmyt

B

baatezu baatezu babau babau
baboon pavián badger jezevec
Baelnorn belnorn Baku baku
baleen plejtvák balhiir balhír
balor balor Balucitherium Balucitherium
Banderlog bandarlog Banedead zmarmrtva
Baneguard zmarstráž banelar banelar
banelar naga banelar Banelich zmarkostěj
banemidge škodík Banshee lítice
baphitaur baphitaur bar-lgura bar-lgura
barbazu barbazu barghest bargest
Barl-lgura Barl-lgura Barracuda barakůda
basilisk bazilišek bat netopýr
Bat, deep netopýr, hlubinný battle effigy bitevní obraz
battle horror bitevní děs Battlebat bojopýr
Battlebriar bitevní osináč bear medvěd
bear, polar lední medvěd bearded devil vousatý ďábel
Bearhound medvědohař beast netvor
beast of Malar Malarova stvůra Beast of Xvim Xvimův netvor
Beaver bobr bebilith beblis
Bee včela Beget bogun zploď boguna
Behemont behemont behir behir
beholder zřící beholder mage zřící mág
beholder, death tyrant zřící, nemrtvý tyran belker dýmec
bequiler obluzovač Bhaergala bergal
Bhuka bhuka Bird maiden ptačí panna
bison bizon Black Cloud of Vengeance černý oblak pomsty
black dragon černý drak black pudding černý pudink
Blackskate černý rejnok blackspawn corruptor černý zplozenec zkazitel
Blackspawn Stalker černý zplozenec stopař bladeling čepelnatec
blightspawned hnilobou poznamenaný blink dog mihotavý pes
blood ape krvoop blood fiend krveďas
Blood golem of Hextor Hextorův krvavý golem Blood Tracker stopař krve
Bloodbag imp ďáblík, léčitel Blooded one zakrvácený
Bloodsucker bulbs krvesajné hlízy blue dragon modrý drak
blue slaad modrý slaad Bluespawn Stoneglider modrý zplozenec klouzač
Boalisk krajtolišek boar divočák
boggle matucha bogun bogun
Bombardier Beetle střevlík bone naga kostěný nága
bone ooze kostěný sliz Bonebat kostěpýr
Bonedrinker kostižer Bonedrinker, lesser kostižer, slabší
Boobrie babroj Bookworm knihomol
Boring Beetle kůrovec Brain golem mozkový golem
Brain mole mozkokrtek Branta branta
brass dragon mosazný drak braxat braxat
breathdrinker berdech Brine Ooze solný sliz
brine swimmer solní plavec Broken one nezdar
bronze dragon bronzový drak bronze serpent bronzový had
brown dragon hnědý drak Brownie skřítek
Buffalo buvol bugbear gobr
bulette bulta Bull býk
Bullywug ropušák Bumblebee čmelák

C

Caller From the Deep volající z hlubin Caller in darkness volající v temnotě
Cambion kambion camel velbloud
Camel, Dromedary velbloud jednohrbý Camel, Two-Humped velbloud dvouhrbý
Camel, War velbloud, válečný Camelopardel kamelopardel
canisphinx kanisfinga Caribou sob
Carp kapr carrion crawler mrchodravec
Caryatid Column karyatida cat kočka
Catfish sumec Catoblepas katoplebas
Cattle dobytek Cave fisher jeskynní rybář
celestial nebešťan celestial creatures nebeští tvorové
centaur kentaur Centipede stonožka
Century worm stoletý červ ceratosaur ceratosaurus
cerebral hood cerebrální plášť clay golem hliněný golem
cloaked ape plášťová opice cloaker pláštník
cloaker lord pláštník vladař clockwork horror mechanická hrůza
Cloud Dragon oblačný drak cloud giant oblačný obr
cloud ray oblačný rejnok cockatrice kokatrice
Condor kondor Constrictor škrtič
construct výtvor Cooshee kušej
copper dragon měděný drak cornugon kornugon
corollax korollax corpse gatherer hrobkop
couatl quetzalcoatl Crab krab
Crab, Monstrous krab, nestvůrný Crabman krabák
Cranium rat kraniokrysa Crawler plazivec
Crawling Apocalypse Plazivá zkáza Crawling claw plazivý pařát
Crawling head plazivá hlava Crayfish rak
creature tvor creature or creatures tvor nebo tvorové
Cricket cvrček Crimson Death karmínová smrt
criosphinx kriosfinga crocodile krokodýl
crocodile, giant krokodýl, obří Crocosphinx krokosfinga
Crossroad Guardian strážce křižovatky Crow vrána
Crustacean korýš Cryohydra kryohydra
Crypt thing strážce krypty Crystal dragon křišťálový drak
Cursed Cold One chladem prokletý Cyclop kyklop

D

Dafellan darfellan Dakon dakon
Dao dao dark naga temný nága
dark tree temný strom Darkenbeast temnotvor
darkmantle temnoplášť darktentacles chapadlovec
Deadly Pudding smrtící pudink Death Kiss polibek smrti
Death Knight rytíř smrti death slaad smrtící slaad
deathbringer smrtonoš deathcoils smrtník
deathfang smrtizub Deathflame smrtiplamen
Debbi debi deep dwarf hlubinný trpaslík
deep halfling hlubinný půlčík Deepspawn hlubinný
deinonychus deinonychus Dekanter goblin Dekanterský goblin
delver hrabáč Demilich nadkostěj
demon démon Demon troll démonický troll
Demon, ghour démon, ghour Demonflesh golem golem z démonického masa
derro derro Desert Devil pouštní ďábel
Desert Gaint pouštní obr desmodu desmod
desmodu bat desmodí netopýr destrachan destrachan
deva déva devil ďábel
devourer požírač Diakk diak
digester trávivec dinosaur dinosaurus
Diprotodon diprotodon dire animals lítá zvířata
Dire Barracuda lítá barakuda Dire Eel lítý úhoř
Dire Hippopotamus lítý hroch Dire Jackal lítý šakal
Dire Polar Bear lítý lední medvěd Dire Puma lítá puma
dire rhinoceros lítý nosorožec Dire Tortoise lítá želva
Dire Vulture lítý sup Director správce
Direguard strašstráž disenchanter odčarovač
displacer beast klamopard Diving Spider, Monstrous vodouch, nestvůrný
djinni džin dog pes
dog, riding pes, jezdecký Domovoi domovoj
donkey osel Doomsphere zkázná koule
doppelganger dvojník Doppelganger, greater mocný dvojník
Doppleganger měňavec Dracolich drakostěj
Dracolisk drakolišek draegloth draegloth
dragon drak dragon turtle dračí želva
Dragon, Blue drak, modrý Dragon, Brass drak, mosazný
Dragon, Bronze drak, bronzový Dragon, Cloud drak, oblačný
Dragon, Copper drak, měděný Dragon, Crystal drak, křišťálový
Dragon, Deep drak, hlubinný Dragon, Gem drak, drahokamový
Dragon, Gold drak, zlatý Dragon, Green drak, zelený
Dragon, Chromatic drak, barevný Dragon, Chromatic drak, barevný
Dragon, Mercury drak, rtuťný Dragon, Metallic drak, kovový
Dragon, Mist drak, mlžný Dragon, Red drak, rudý
Dragon, Sand drak, písečný Dragon, Shadow drak, stínový
Dragon, Shadow drak, stinný Dragon, Silver drak, stříbrný
Dragonet dráček Dragonet, Faerie dráček, vílí
Dragonfish dračí ryba Dragonfly šídlo
dragonne drakoun dread hrůz
Dread Blossom Swarm hejno hrůzných květů dread guard hrůzný strážce
Dread warrior hrůzný válečník dread wraith hrůzný přízrak
dretch dráč drider drovouk
Drow drow Drowned utopenec
Dry Lich vyprahlý kostěj dryad dryáda
duergar duergar Dune Hag písečná ježibaba
dune stalker písečný lovec dung snake hnojník
dusk beast soumračný tvor Dust devil prašný ďábel
dust mephit prašný mefit Dustblight prachohnij
Dustform Creatures prachoformní tvor dwarf m. trpaslík, ž. trpaslice
Dwarf, deep trpaslík, hlubinný Dwarf, Glacier trpaslík, ledovcový
Dwarf, Midgard trpaslík, midgardský Dwarf, mountain trpaslík, horský

E

eagle orel Ear seeker ušák
earth elemental zemní elementál earth glider zemní klouzač
earth mephit zemní mefit Eblis iblís
Eel úhoř effigy podobizna
efreeti ifrít Einheriar einheriar
elasmosaurus elasmosaurus Elder brain starodávný mozek
Elder Orb starší bulva elemental elementál
Elemental small, medium, large, huge, greater, elder elementál malý, střední, velký, obrovský, mocný, starší elemental weird živelný div
Elemental, Air elementál, vzdušný Elemental, Earth elementál, zemní
Elemental, Fire elementál, ohnivý Elemental, Water elementál, vodní
elephant slon elf elf
elf, aquatic elf, vodní elf, drow elf, drow
elf, gray elf, šedý elf, star elf, hvězdný
Elf, Wild elf, divoký elf, wood elf, lesní
empyrean empyrean Entombed pohřbený
erinyes erínye Ermine hranostaj
ether scarab éterický skarab ethereal doppelganger éterický dvojník
ethereal filcher éterický zloděj ethereal marauder éterický marodér
Ethereal ooze éterický sliz ethereal slayer éterický zabiják
Ethergaunt éterický vyzáb ettercap pavoukovec
ettin etin Euphoric imp ďáblík, euforický
Examiner ohledávač Extaminaar extaminár
Eye of the Deep oko hlubin Eyewing létočko

F

Faerie víla Faerie Dragonet vílí dráček
faerzress-infused creature faerzressem ovlivněný tvor Falcon sokol
famine spirit hladomořivec Fang dragon zubatý drak
felldrake drakovec Fensir fensir
Ferret fretka Fetch váb
fey (2e) lár fey (3e) víla
Fey´ri fey´ri Feyr strah
Feytouched vílí Fhorge fhorge
fiend familiar ďasovský pomocník fiendish creatures pekelní tvorové
fiends ďasové fiendwurm pekelný červ
fihyr fihyr Filth imp ďáblík, smraďoch
Fintail Titan ploutvoocasý titán Firbolg firbolg
fire bat ohnivý netopýr Fire Beetle brouk ohnivec
fire elemental ohnivý elementál fire giant ohnivý obr
fire mephit ohnivý mefit Fire Shadow ohnivý stín
Fire Snake ohnivý had Firedrake ohnidrak
Firefly světluška Firefriend světloň
Firenewt ohněmlok Firestar plamínek
Firetail ohňocas Flame snake plamenný had
flamebrother plamenný bratr flesh golem masný golem
flesh jelly masný rosol Flightless birds nelétaví ptáci
Flind flind Fomorian fomorian
Foo creature keiloon forest gnome lesní gnóm
forest sloth lesní lenochod Forlorn Husk podivná schránka
formian formian Formian, armadon formian, armadon
formian, myrmarch formian, šikovatel Formian, observer formian, pozorovatel
formian, queen formian, královna formian, taskmaster formian, dozorce
Formian, winged warrior formian, okřídlený válečník formian, worker formian, dělník
Fossergrim fossergrim foulwing hnusperuť
Fox kiška Fox woman kiščí žena
Fox, Arctic liška, polární Fremlin fremlin
Frog žába froghemoth žabomot
Frost Folk ledový lid frost giant ledový obr
Frost Giant Mauler ledový obr mlátička Frost Giant Spiritspeaker ledový obr mluvčí s duchy
Frost Giant Tundra Scout ledový obr tundrový zvěd frost salamander ledový salamandr
frost worm ledový červ fungus houba
Fungus man houbovec Fungus, Violet houba, fialová

G

Galeb duhr galeb duhr Galltrid galtrid
gambol skákavec Gar jehlice
Gargantua gargantua gargoyle chrlič
gargoyle, kir-lanan chrlič, kir-lanan Gas Spore výtrusnice
Gathra gathra Gehreleth gehreleth
gelatinous cube rosolová krychle gelugon gelugon
Gelun gelun Gem Dragon drahokamový drak
gemstone golem drahokamový golem genasi genasi
genie génius, géniové Genie, Qorrashi génius, qorraš
ghaele ghaél ghast ghast
ghaunadan ghaunadan ghost duch
Ghost, Frostfell duch, mrazopádový ghostly visage strašidelná tvář
ghoul ghúl giant obr
giant ant, queen obří mravenec, královna giant ant, soldier obří mravenec, voják
giant ant, worker obří mravenec, dělník giant bee obří včela
giant beetle, bombardier obří brouk, střevlík giant beetle, fire obří brouk, ohnivec
giant beetle, stag obří brouk, roháč giant cocroach obří šváb
giant eagle obří orel giant maggot obří červ
giant owl obří sova giant praying mantis obří kudlanka nábožná
Giant Snapper obří chňapal Giant strider obří kráčel
giant sun spider obří solifuga giant wasp obří vosa
giant whip scorpion obří bičnatec giant whip spider obří bičovec
Giant, Cloud obr, oblačný giant, cyclop obr, kyklop
Giant, Desert obr, pouštní Giant, Fire obr, ohnivý
Giant, Fog obr, mlžný Giant, Frost obr, ledový
Giant, Hill obr, kopcový Giant, Jungle obr, džunglový
giant, maur obr, maur Giant, Mountain obr, horský
Giant, phaerlin obr, ferlin Giant, Reef obr, útesový
Giant, shadow obr, stínový Giant, Stone obr, kamenný
Giant, Storm obr, bouřný Giant, Wood obr, lesní
gibbering mouther blektající tlamáč Gibberling jektal
Giff giff girallon giralón
Gith gith Githyanki githyanki
Githzerai githzerai glabrezu glabrezu
Glacier Dwarf Snow Hunter ledovcový trpaslík sněžný lovec glacier snake ledovcový had
glaistig glaistig glaistig mindbender glaistig ohýbačka mysli
Glass Mephit skleněný mefit glimmerskin mihotavka
Glitterfire jiskřivý oheň gloamings soumračníci
Gloomwing Smrtihlav gloura gloura
Glyptar Glyptar Glyptodon glyptodont
gnoll gnol gnome m. gnóm, ž. gnómka
Gnome, Forest gnóm, lesní Goat koza
goblin goblin Goblin, Snow goblin, sněžný
goblinoid skřet gold dragon zlatý drak
golem golem Golem, Clay golem, hliněný
Golem, Coral golem, korálový Golem, Flesh golem, masný
Golem, Ice golem, ledový Golem, Iron golem, železný
Golem, Stone golem, kamenný golem, thayan golem, thayský
Gopher sysel Gorbel gorbel
Gorgimera gorgiméra gorgon gorgona
gorgon gorgon Gorilla gorila
gorynych gorynych Grasshopper kobylka
gravecrawler hřbitovní plž gravorg gravorg
Gray Elf šedý elf gray ooze šedý sliz
gray render trhač šedý gray slaad šedý slaad
green dragon zelený drak green hag zelená ježibaba
green slaad zelený slaad Green warder zelený hlídač
Greenbound creatures zelení tvorové greenvise čelistnatka
Greenwise smrtikeř Grell grel
Gremlin gremlin grick grik
griffon gryf grig cvrk
grimalkin kočice grimlock divous
Grippli žaboun grizzly mastodont medvědí mastodont
guardian naga strážný nága Guardinal gardinál
gulguthydra gulguthydra gutworm pekelný hlíst
gynosphinx gynosfinga

H

ha-naga ha-nága Hadozee hadozé
hag ježibaba Hag, Green ježibaba, zelená
Hag, hagspawn ježibaba, potomek ježibaby Hag, Night ježibaba, noční
Hag, Sea ježibaba, mořská Hairfoot chluponoh
hairy spider chlupatý pavouk hakeašar hakeašar
half-celestial polonebešťan half-dragon polodrak
Half-elf m. půlelf, ž. půlelfka Half-fey template šablona polovíla
half-fiend poloďas Half-fiend, draegoloth poloďas, draegoloth
half-fiend, Durzagon poloďas, durzagon half-ilithid poloilithid
Half-illithid templat šablona poloilithid Half-illithid template Half-troll template
Half-Janni polodžann Half-ogre polozlobr
Half-orc m. půlork, ž. půlorčice Half-troll template šablona polotroll
Halfling m. půlčík, ž. půlčice halruaan behir halruánský behir
hamatula hamatula Hammerclaw kladivospár
Hangman Tree strom šibeničník harpy harpyje
Hatori hator Haunt zjevení
hawk jestřáb Heavy Horse těžký kůň
Heavy War Horse těžký válečný kůň Hedgedog ježek
hell hound pekelný ohař hellcat pekelný lev
Hellfire golem golem z pekelného ohně hellfire wyrm ďábelský šarkan
Helmed horror obrněný děs Heucuva heukúva
hezrou hezru hieracosphinx hierakosfinga
High elf vznešený elf hill giant kopcový obr
Hippocampus mořský kůň hippogriff hipogryf
Histachii histachii Hive mother královna úlu
Hoarder Dragon drak hrabivec hobgoblin skurut
Hollyphant holyfant Homonculous homunkulus
homunculus homunkulus Hook Horror hákovec
Horax horak Hordling davoun
Hornet sršeň Hornfish rohatka
horse kůň horse, heavy kůň, těžký
horse, heavy war kůň, těžký válečný horse, light kůň, lehký
horse, light war kůň, lehký válečný hound archon archón lovec
howler vyjec Hsing-sing hsing-sing
Huecuva template šablona huekuva Hullathoin hullathoin
human člověk humanoid humanoid
hunched giant hrbatý obr hybsil hybsil
hydra hydra Hyena hyena

C

chameleon creature chameleonický tvor chaos beast chaostvůra
chaos roc chaosnoh Chattur četur
cheetah gepard Chekryan čekryan
Chill ray mrazivý paprsek Chilling Fog mrazivá mlha
chimera chiméra Chipmunk čipmank
chitine chitin Choce creeper škrtící réva
choker dávič choldrith choldrith
Chosen one vyvolený chromatic dragon barevný drak
chuul chuul

I

ibrandlin ibrandlin Ice Beast ledový tvor
ice mephit ledový mefit ice serpent ledový had
Ice Toad ledová ropucha Ice Weird ledový div
Icegaunt ledový vyzáb Ichthyosaur ichtyosaurus
ilithilich iltihikostěj Illithid Illithid
immoth imot imp ďáblík
incubi inkubus Incubus inkubus
Indricothere indrikotérium ineffable horror nepopsatelný děs
Inevitable, quarut nevyhnutelný, kvarut Inevitable, varakhut nevyhnutelný, varakhu
Intellect Devourer rozumhlt invisible stalker neviditelný stopař
iridescent naga duhová nága Iron cobra železná kobra
iron golem železný golem Ironthorn železotrn
Ixitxachitl ixitxachitl ixzan ixzan

J

Jackal šakal Jackal lord vládce šakalů
Jackalwere dlakošakal jaculi jakuli
Jaguar jaguár jahi jahi
Jann džann janni džann
Jelly rosol Jelly, ochre rosol, okrový
Jellyfish Swarm hejno medúz Jermlaine jermlajn
Jinxkin smolonoš Juggernaut jugernaut
Juju zombie juju zombie julajimus julajimus
Jungle Giant džunglový obr

K

Kalmari kalmari Kaorti kaorti
Kapoacinth kapoacint Kasharin kasharin
Keening spirit naříkající duch Kelpie kelpie
kelubar kelubar Kenku kenku
Khaasta khásta Ki-rin ki-rin
Killmoulis permoník Kirre kyr
klurichir klurichir Koalinth koalint
kobold kobold kopru kopru
Korred kored kraken kraken
Krathbairn krathbairn krenshar krenšar
krinth krinth krotter krotter
Kuldurath kuldurath kuo-toa kuo-toa
kuo-toa leviathan kuo-toa leviatan kyton kyton

L

lacedon utopenec lamia lamie
lammasu lamaššu Lamprey mihule
landwyrm landwyrm lantern archon archón světla
laraken laraken Larva larva
Lava Mephit lávový mefit Lava Ooze lávový sliz
Leech pijavice Leech Swarm hejno pijavic
Leech, Giant pijavice, obří leechwalker pijavičník
legendary animals bájná zvířata lemure mátoha
Lensman čoučkoun leopard leopard
Leprechaun pidimuž Lernaean hydra lernská hydra
Leucrotta leukróta leviathan leviatan
Light Horse lehký kůň Light War Horse lehký válečný kůň
Lightning Mephit bleskový mefit lich kostěj
lillend lilend linnorm linorm
lion lev lith lith
Living Blasphemy živé rouhání Living Burning Hands živé hořící ruce
Living Cloudkill živý oblak smrti Living Dictum živé diktum
Living holocaust žijící celopal Living Spell živé kouzlo
Living Wall žijící zeď Living Word of Chaos živé slovo chaosu
lizard ještěr lizard king/ queen ještěří král/ královna
Lizard Man ještěrec lizard, giant ještěr, obří
lizard, pack ještěr, nákladní lizard, riding ještěr, jezdecký
lizard, spitting crawler ještěr, plivající plazivec lizardfolk ještěrec
locathah loktaš Locust saranče
Loopsnake smyčkovka Losel losel
loxo loxo Lucent worm průhledný červ
Lurker čihař Lycantrope lykantrop
Lynx rys

M

Madminds šílové Maedar maedar
Maelephant maelefant Maeluth maeluth
magical beast magický netvor magma mephit magmatický mefit
magmin magmar Malasynep malasynep
Malasynep Mindmage malasynep myslomág malaugrym malaugrym
Malenti malent Mammal savec
Mamooth mamut Mane stal
Manscorpion liduštír Manta rejnok
manticore mantikora mantimera mantimera
Mantrap lidolap marel marel
Margoyle krlič Marid marid
marilith marilith marrash maraš
Marrulurk marrulurk Marrusault marrusault
Marruspawn stvoření Marruů Marruspawn Abomination odpornost Marruů
Marrutact Marrutakt Marzanna morana
Mastodon mastodont mauerzhi mauerzhi
Maug maug Maulgoth maulgot
Maultooth kyjozub meazel meazel
medusa medúza meenlock minlock
Megabane velezhoub Megabane velezhoub
Megaloceros veledaněk megalodon megalodon
megapede mnohonožka megaraptor megaraptor
Megatherium megatherium Mechanatrix mechanatrix
mephit mefit Mephit, Air mefit, vzdušný
Mephit, Ash mefit, popelový Mephit, Dust mefit, prašný
Mephit, Earth mefit, zemní Mephit, Fire mefit, ohnivý
Mephit, Ice mefit, ledový Mephit, Lava mefit, lávový
Mephit, Lightning mefit, bleskový Mephit, Magma mefit, magmatický
Mephit, Mineral mefit, minerální Mephit, Mist mefit, mlžný
Mephit, Ooze (2e) mefit, bahenní Mephit, Ooze (3e) mefit, slizový
Mephit, Radiant mefit, zářivý Mephit, Salt mefit, solný
Mephit, Smoke mefit, kouřový Mephit, Steam mefit, parní
Mephit, Water mefit, vodní Mercury dragon rtuťný drak
merfolk mořský lid Mermen mořský lid
merrow zlobr, vodní metallic dragon kovový drak
metalmaster kovopán mimic mimik
mind flayer mozkomor mind leech mozková pijavice
mindslave mentální otrok Mineral Mephit minerální mefit
mineral warrior rudný válečník Mink norek
minotaur minotaur Mirage Mullah přízračný mulla
Mist Dragon mlžný drak Mist Mephit mlžný mefit
Mite šotek mlarraun mlarraun
mohrg mork Mold plíseň
Moldman plísník Mole krtek
monadic deva monadická déva Mongrelfolk kříženci
Mongrelman zmetek monkey opice
Monkey Spider plachetnatka monster nestvůra
monstrous centipede nestvůrná stonožka monstrous skorpion nestvůrný škorpión
monstrous spider nestvůrný pavouk Moon dog měsíční pes
moonbeast měsíční stvůra mooncalf luník
moonrat měsíční krysa Morkoth morkot
Mortai mortaj Mosasaur mosasaurus
Moth mol Mount jezdecký tvor
mountain dwarf horský trpaslík Mountain Giant horský obr
Mouse myš movanic deva movanická déva
Muckdweller bahnomil Mudman blátivec
Mudmaw bahenní chřtán mule mula
mummy mumie Mummy lord vznešená mumie
Musk creeper kejklířka Musk zombie pižmová zombie
Muskrat ondatra Myconid (Fungus man) mykonid (Houbovec)
myrlochar myrlochar Myrmarch šikovatel
myrmyxicus myrmyxicus

N

nabassu nabassu naga m. nága, ž. náginí
Naga, Dark nága, temný Naga, Guardian nága, strážný
Naga, Spirit nága, přízračný Naga, Water nága, vodní
nagahydra nagáhydra nalfeshnee nalfesné
Neanderthal neandrtálec Necrophidius necrofidius
needlefolk ostnatec Neogi neogi
Nereid nereidka Nerra, kalareem nerra, kalarím
Nerra, sillit nerra, silit Nerra, varoot nerra, varút
nessian warhound nessijský válečný ohař nethersight mastif čirozraký mastif
nifern nifern night hag noční ježibaba
night hunter noční lovec Night Twist noční pokřivenec
nightcrawler noční červ nightmare noční můra
nightmare beast hrůzný netvor nightshade nocistín
nightshade, nightgaunt nocistín, noční zeboun nightwalker noční chodec
nightwing křídlo noci Nilshai nilšaj
nimblewright mechanický člověk nishruu nišruu
nixie voděnka noble salamander vznešený salamandr
Noctral noktrál nycaloth nykaloth
nymph nymfa nyth nyth

O

Obliviax zapomněnec ocean giant oceánský obr
ocean strider mořský chodec octopus chobotnice
Octopus tree chobotnicový strom octopus, giant chobotnice, obří
Ocularon okularon ogre zlobr
ogre mage zlobří mág Ogrillon zlobrián
ochre jelly okrový rosol Oliphant olifant
ooze sliz ooze mephit (2e) bahenní mefit
ooze mephit (3e) slizový mefit Ooze, Gray sliz, šedý
Ophidian ofidian Opossum vačice
Orbus bulvus orc m. ork, ž. orčice
Orc, Snow Shaman ork, sněžný šaman Orca kosatka
orcwort kvašníkovník Oread oreáda
Orglash orglaš ormyrr ormyr
Orog orog Osquip oskvip
Ostrich pštros osyluth osyluth
Otter vydra Otter, Sea vydra, mořská
otyugh otyugh outsider sférik
Overseer dozorce owl sova
owlbear medvýr

P

paeliryon paeliryon pegasus pegas
Pech pech Peltast kožožrout
Penguin tučňák Per per
Pernicon pernykon Peryton peryton
Petal lísteček Phaerimm ferim
phaerlock ferlok Phantom fantóm
phantom fungus přízračná houba Phantom stalker přízračný stopař
phase spider fázový pavouk phase wasp fázová vosa
phasm fasma Phiuhl phiuhl
Phoenix fénix phrenic creature frenický tvor
Phycomid fykomid Piercer hrotoun
Pig prase Pike štika
Pine folk borovicový lid Piranha piraňa
Piranha Swarm hejno piraní piscoloth piskoloth
pit fiend šejtán pixie diblík
Plague Brush morokeř planetar planetár
planetouched dítě sfér Plesiosaur plesiosaurus
Polar bear lední medvěd Poltergeist poltergeist
pony poník pony,war poník, válečný
Porcupine dikobraz Porcupine Cactus dikobrazí kaktus
porpoise sviňucha portal drake portálový ještěr
Praying Mantis kudlanka nábožná primordial prapůvodní
progenitor race stvořitelská rasa Protoceratops protoceratops
pseudodragon pseudodrak psionic sinew psionická šlacha
psurlon psurlon pteranodon pteranodon
pudding pudink Pudding, Black pudink, černý
Pudding, Deadly pudink, smrtící Pudding, Deadly pudink, smrtící
Pudding, White pudink, bílý Pungi ježura
purple worm purpurový červ Pyrohydra pyrohydra
Pyrolisk pyrolišek

Q

Quaggoth quagot quasit rarach
Quelzarn quelzarn Quickwood pohotovec
Quiper sečník Quth-maren quth-maren

R

Rabbit zajíc Raccoon mýval
Radiant Mephit zářivý mefit Ragewalker běsnivec
ragewind vířivec raggamoffyn ragamofyn
rakshas rakšas rakshasa rakšáza
rakshasas rakšasové Ram beran
Ramfish beranka rampager zuřivec
rast rast rat krysa
rattelyr dragon chřestivý drak raven havran
Raven, Giant havran, obří ravid rávid
Razortail břitocas Razorvine břitnice
reason stealer myslomor Reaver serval
red dragon rudý drak red slaad červený slaad
red sundew rudá rosnatka redspawn birther rudý zplozenec rozplozovatel
reed snake třtinovec Reef Giant útesový obr
remorhaz remoráz Retch plant plivnice
retriever bervouk Revenant mstitel
Rhea nandu Rhinoceous Beetle nosorožík
rhinoceros nosorožec Riding dog jezdecký pes
Rilmani, aurumach rilmani, aurumach Rilmani, cuprilach rilmani, kuprilach
Rilmani, ferrumach rilmani, ferrumach Rimefire Eidolon jínohňový fantóm
roc noh rogue eidolon darebný fantóm
roper krápnitec rot grub hnilobný červ
Rothé rotaj rothé, deep rotaj, hlubinný
rothé, surface rotaj, povrchový ruby golem rubínový golem
ruin elemental rozvalinový elementál rukanyr rukanyr
rukarazyll rukarazyl runic guardian runový strážce
Rusalka rusalka rust monster rzivý netvor

S

Saber-toothed Tiger šavlozubý tygr Saguaro Sentinel kaktus strážce
sahuagin sahuagin salamander salamandr
Salamander, average salamandr, obyčejný Salamander, noble salamandr, vznešený
salt mephit solný mefit Sand Golem písčitý golem
Sand Hunter písečný lovec Sandling písčitec
Sandman písečnák sarrukh sarrukh
satyr satyr Saurosphinx saurosfinga
Savannah Wildcat kočka savanová scalykind šupinatí
Scarab Swarm, Death Hejno smrtících skarabů Scyllan skylan
sea hag mořská ježibaba sea lion mořský lev
Sea Render mořský trhač Sea Snake mořský had
Sea Tiger mořský tygr Seahorse mořský koník
Seal lachtan, tuleň (dle okolností) Seawolf mořský vlk
Selkie selkie serpentflesh golem golem z hadího masa
Serval serval sewerm sewerm
Shade stín shadow stín
Shadow fiend stínový ďas shadow mastiff stínový mastif
shadow spider stínový pavouk Shadow-walker stínochodec
Shadowmasters Stínovládci shalarin šalarin
shambling mound valivec tlející shapechanger tvaroměnec
Shapeshifter tvaroměnec shark žralok
Sharn šarn shator shator
Shedu šedu Sheep ovce
shield guardian štítový strážce Shimmering Swarm hejno třpytíků
Shivhad šivhad Shocker šokátor
shocker lizard elektrický ještěr Shriek vřesk
shrieker vřesk Shyft přesunovač
Sickening Sleep ochuravující spánek sightless nevidomý
silver dragon stříbrný drak Sinister bat zlověstný netopýr
Sirine siréna Sisiutl sisiutl
siv siv skeleton kostlivec
Skeleton, warrior kostlivec, válečník skereloth skereloth
Skriaxit skriaxit skulk skulk
skulvyn skulvyn skum skum
Skunk tchoř slaad slaad
Slaad, Blue slaad, modrý Slaad, Death slaad, smrtící
Slaad, Gray slaad, šedý Slaad, Green slaad, zelený
Slaad, Red slaad, červený Sleek česek
slime hlen Slime Chuul sliznatý chuul
Slug slimák Smilodon šavlozubý tygr
Smoke Mephit kouřový mefit Snake had
snake, constrictor had, škrtič snake, giant constrictor had, obří škrtič
snake, huge viper had, obrovská zmije snake, tiny viper had, drobná zmije
snake, two-headed adder had, dvouhlavá zmije snake, winged viper had, okřídlená zmije
Snakemen haďáci Snappersaw chňapnice
Snapping Turtle kajmanka Snow Weird sněžný div
Snyad snyád solar solár
Song dragon zpěvodrak soul tick duševní klíště
spawn of Kyuss zplozenec Kyův Spectator přihlížeč
spectral creature přízračný tvor spectral panther přízračný panter
spectre spektra spell weaver splétač magie
spellgaunt hlupec sphinx sfinga
Spider pavouk spider eater pavoukožrout
Spider, Phase pavouk, fázový Spider, Snow pavouk, sněžný
Spider, subterranean pavouk, podzemní Spider, Sword pavouk, mečový
Spiketail trnocas Spiralfish spirálovka
Spirit Animal přízračné zvíře spirit naga přízračný nága
spirit of the land duch země Spiritspeaker mluvčí s duchy
spitting felldrake plivající drakovec Splinterwaif třísek
sporebat sporopýr Spriggan sprigan
sprite poletucha squid oliheň
squid,giant oliheň, obří Squirell veverka
Stag jelen Stag Beetle roháč
starsnake hvězdný had steam mephit parní mefit
steeder ořovec stegosaurus stegosaurus
Stench cow smrdutá kráva Sting Ray rejnok ostnatý
stingtail žihadloun stirge striga
stone flyer kamenný letec stone giant kamenný obr
stone golem kamenný golem stone spike kamenný hrotec
storm giant bouřný obr Stout stat
Strangleweed rdousivec Su-monster su-monstrum
succubi sukuba succubus sukuba
Sulfur Mephit sirnatý mefit Sundew, giant obří rosnatka
svirfneblin svirfneblin swamplight lynx bludičkový rys
Swan labuť Swanmay labutí panna
Sword Archon archón meče Sword spider mečový pavouk
swordwraith mečový přízrak Sylph sylfa
Sympathetic soucitný

T

Tabaxi tabaxi tadpode pulec
Taer ter Tako tako
Tallfelow plavín tanar’ri tanar´ri
tanarukk tanaruk tarrasque tarask
Tasloi tasloi Tauntrum hněvicec
Telthor telthor Tempest bouřlivec
tendriculos úponatka Tenebrous worm šeravý červ
teratomorph teratomorf Termite termit
Thaalud thaalud Thomil thomil
thoqqua toqqua Thorn trn
Thorn slinger trnomet Thornback ostnatá záda
Thorny trnitec Thought-Eater myšlenkožrout
Threskisphinx treskisfinga Thri-Keen thri-Keen
Thri-kreen thri-kreen Throne Archon archón trůnu
Thunderbird Hromopták Tick klíště
tiefling tiefling tiger tygr
Tinker kotlář titan titán
Titanotherium Titanotherium Tlalusk tlalusk
toad ropucha tojanida tojanida
tomb tapper hrobový klepáč Tome Archon archón knihy
Topiary Guardian tvarovaný keř strážce Trapper pastivec
treant ent tree python hroznýš stromový
Tressym tresym Tri-flower Frond trifid
triceratops triceratops triton tritón
troglodyte troglodyt troll troll
Troll, fell troll, vřesovištní Troll, ice troll, ledový
Troll, mur-zhagul Troll, mur-zhagul Troll, Wasteland trol, pustinný
Trumpet archon archón trubač trumpet archon archón trubač
tumbling mound valivec pouštní twig blight větevní sněť
tyranosaurus tyranosaurus Tyrg tyrg

U

udoroot udoroot Uchuulon uchuulon
Uldra uldra umber hulk klepetnatec
umber hulk, truly horrid klepetnatec, opravdu strašný umbral banyan stínový banyán
undead nemrtvý unicorn jednorožec
unicorn, black černý jednorožec Urd urd
Urchin ježovka Urskan urskan
Uthraki uthraki

V

vampire upír vampire spawn upíří zplozenec
Vampiric mist upíří mlha vaporighu oduloun
vargouille varguj Vegepygmy vegepygmej
Velvet ant kodulka Velvet worm, giant aksamitový červ, obří
Verbeeg verbég vermin havěť
vinegaroon octomet violet fungus fialová houba
Viper zmije Voadkyn obr, lesní
Vodyanoi vodyanoi Volodni volodni
vrock vrok, mn.č. vroci Vulture sup
Vurgen vurgen

W

Warbound Impaler válečný napíchávač Warden Archon archón strážce
warhorse, heavy kůň, těžký válečný warhorse, light kůň, lehký válečný
warpony poník, válečný Warthog prase bradavičnaté
Wasp vosa Waste Crawler pustinný plazivec
wastrilith wastrilith Water Beetle potápník
water elemental vodní elementál water mephit vodní mefit
water naga vodní nága Water weird vodní div
Watch Ghost strážný duch Watch Ghost strážný duch
Watcher pozorovatel Watcher pozorovatel
weasel lasice Wemic wemyk
Werebat netopýrodlak werebear medvědodlak
wereboar kancodlak werecrocodile krokodýlodlak
Werefox liškodlak werelion lvodlak
wererat krysodlak Wereraven havranodlak
wereserpent hadodlak wereshark žralodlak
weretiger tygrodlak werewolf vlkodlak
whale velryba whale,baleen plejtvák
whale,cachalot vorvaň whale,orca kosatka
whipsnake bičovka White Dragon bílý drak
white dragon bílý drak wight fext
wild divoký Wild Elf divoký elf
Will o’Wisp bludička will- o‘-wisp bludička
windghost větrný duch winter wolf sněžný vlk
Winterspawn zplozenec zimy wolf vlk
Wolf, Winter vlk, sněžný Wolfwere dlakovlk
wolverine rosomák Wood Elf lesní elf
Wood Giant lesní obr Wood Woad dřevěný mládenec
Woodchuck svišť Woodling dřevík
Woolly Mammoth srstnatý mamut worg vrrk
Worm červ Worm, purple purpurový červ
Worm, Tenebrous červ, šeravý Wortling semenáček
wraith přízrak wyste vist
wyvern vyverna

X

Xaren xaren xerfilstyx xerfilstyx
xill xill xorn xorn

Y

yak folk jačí člověk yellow musk creeper kejklířka žlutá
yellow musk zombie rostlinná zombie yeth hound prokletý ohař
Yeti yeti yochlol jochlol
yrthak yrtak yuan-ti yuan-ti
yuan-ti holy guardian yuan-ti svatý strážce yuan-ti mageslayer yuan-ti zabíječ mágů
yuan-ti, abomination yuan-ti, ohavný Yuan-ti, broodguard yuan-ti, strážce líhně
yuan-ti, halfblood yuan-ti, míšenec Yuan-ti, Pureblood yuan-ti, plnokrevný
Yuan-ti, tainted one yuan-ti, poskvrněný Yugoloth yugoloth
Yugoloth, Echinoloth yugoloth, echinoloth Yuki-on-na yuki-on-na

Z

Zaratan zaratan Zeuglodon basilosaurus
zombie zombie

C

Cult of Destiny Kult osudu

F

Free League Svobodná liga Free Leaguer Svobodník

G

Guild of Blacksmiths Cech kovářů Guild of Blades Cech mečů
Guild of Ferryman Cech převozníků

H

House Soma Rod Somů

A

Alter Změny Analyze Vyhodnocení
Argue Diskutování

B

Barter Handlování Bash Udeření

C

Climb Šplhání Command Přikazování
Conceal Ukrytí Coordinate Sladění
Create Stvoření Crook Podfouknutí

D

Design Tvoření Destroy Zničení
Disarm Odzbrojení Dodge Uhnutí

E

Endure Výdržnost Examine Zkoumání

F

Feign Fingování Fool Balamucení
Foretell Prorokování

H

Hide Skrytí Hunt Lovení

C

Charge Útočení

I

Identify Rozpoznání Improve Vylepšení
Intimidate Zastrašení

L

Look Out Pozornost Lunge Výpad

O

Operate Obsluhování

P

Parry Blokování Pierce Bodnutí
Pray Modlení

R

Repair Opravování Ride Jezdectví

S

Search Hledání Seduce Zmatení
Shoot Střílení Slash Seknutí
Slither Proklouznutí Study Studování
Stunt Akrobacie Survive Přežití
Swim Plavání

T

Taunt Provokování

W

Wrestle Zápasení

A

Aiming Míření

B

Born Killer Přirozený zabiják Bravery Odvážnost
Brutish Charge Hrubý výpad

F

Fanaticism Fanatismus Fencer Šermíř

H

Hard Boiled Drsňák

L

Luck Štěstí

M

Mechanic Mechanik

R

Regeneration Regenerace

B

Bard of Destiny Pěvec osudu

F

Free Leaguer svobodník

H

Hanged Man Inn and Tavern hostinec a krčma U Oběšence

I

Isabeau the Secret Tajemná Isabeau

V

Vladar the Arrogant Vladar Povýšený

B

Banishement Vyhoštění

F

Friend of Fayrees Přítel víl

K

Kiss of Destiny Polibek osudu

L

Land of Opportunity Země příležitosti lava missile lávová střela

M

Mark of Blood Krvavé znamení

R

Religious Authority Nábožná moc

S

sand quiet utiš písek

A

Adder river řeka Zmijovka Asp river řeka Brejlovka
Automaton Automaton

D

Drakaer Drakaer

E

Emerald Forest Smaragdový prales

F

Fiefdom léno

G

Gameshead Hráčov

P

Parchendale Vyprahlé údolí

R

Rampart Násep

S

Soma Soma

A

Ability Dovednost Action Akce
Action Fact Skutečnost Action Move Činnost
Action Pool Akční záloha Attitude Postoj

C

Conditional Action Podmíněná akce Confrontation Konfrontace

D

Discipline Disciplína Distinctive Features Jedinečná vlastnost
Divination Věštění

E

Exploration Prozkoumávání

F

Faith Víra Feat Odbornost
Fervor Vroucnost

I

Incantation Zaklínání Interaction Interakce

M

Meanders of Darkness Zákruty temnoty

O

Opportunism Oportunismus

P

Paths of Destiny Cesty osudu Potencial Potenciál
Pugnacity Bojechtivost

R

Reaction Pool Reakční záloha Revolution Revoluce

S

Sleight Hbitost Style Styl
Subtlety Důvtipnost

T

Temporary Faith Dočasná víra Trade Povolání

W

Ways of Light Stezky světla

periapt of mind trapping škapulíř uzamčených myslí

A

Aaqa Ákva Abi-Dalzim’s Horrid Wilting Abi-dalzimovo strašlivé sucho
abominable yeti odporný yetti Absorb Elements Odolej živlům
Abysm Rokle AC
acolyte akolyta add flavor dodat šťávu
adhesive přilnavý adventure key klíč dobrodružství
Aftermath Následky Aganazzar’s Scorcher Aganazzarův žár
Alchemist’s supplies Alchymistické suroviny All Depths Hlubiny Temných říší
All-father Všeotec alms box pokladnička na milodary
ambush drake Číhající ještěr Anstruth Harp Anstrutova harfa
Antimagic Susceptibility Antimagická náchylnost Anvil of Songs Kovadlina písní
Arcane Deception Mystické klamání aristocratic šlechtický
Armor Class obranné číslo Armor of Agathys Zbroj Agathysu
Arms of Hadar Hadarovy paže arrow of dragon slaying popravčí šíp draků
arrow-catching shield štít zachytávající šípy artificer divotvůrce
Arundil Arundil as a rule of thumb obecně řečeno
Ashardalon Ashardalon Ashen plain Popelavá pláň
Assassin's blood Vrahova krev athelas králův lístek
aura of terror aura hrůzy Aversion of Fire Averze vůči ohni
Axe of the Dwarvish Lords Sekera vládců trpaslíků Axiomatic Mind Zákonná mysl

B

Bag iof beans Pytel fazolí Bahgtru Bachtr
bandit captain vůdce loupežníků barred door dveře zavřené na petlici
Beacon of Hope Maják naděje Bear Trap Past na medvěda
beast živočich Beast of Butchery Řeznické zvíře
Beast Sense Zvířecí smysly bedroll karimatka
beholder-kin hledící Belak the Outcast Belak Vyvrženec
Black Scrolls of Ahm Ahmovy černé svitky blade ward znamení proti čepelím
Blasingdell Blasiova Kotlina blinding sickness oslepnutí
Boorvald Orcbane Boorvald Orkozhouba Bountiful Luck Ohromné štěstí
Brazier of commanding fire elementals Rošt ovládání ohnivých elementálů brewer’s supplies pivovarské suroviny
Brewer’s supplies Pivovarnické suroviny brown mold hnědá plíseň
Browngnaw Hnědý hryzal Brutal Pick Brutální krumpáč
Brute Hunter Lovec bestií burglary lupičství
Burnt othur fumes Dým z rozpáleného oturu bushwhacker partyzán

C

cackle fever záchvat smíchu Calligrapher's supplies Kaligrafické potřeby
Canaith Mandolin Canaithova mandolína captivating podmanivý
Carpenter’s tools Tesařské nástroje Carrion crawler mucus Hlen mrchodravce
Cartographer’s tools Kartografické pomůcky cast of (something) plejáda (něčeho)
Catapult Katapult Catnap Šlofík
Cause Fear Vystraš cavalier bohatýr
Ceremony Obřad Cinder Wastes Škvárové pustiny
Citadel of Ten Thousands Pearls Citadela deseti tisíc perel City of Jewels Město šperků
clamping jaws sevřené čelisti Clear Eyed Prozíravost
Cli Lyre Cliova lyra Climb onto a Bigger Creature Vyšplhání na většího tvora
Cloak of arachnida Pavoučí plášť cloak of billowing vlající plášť
cloak of billowing vlající plášť Cloak of displacement Plášť klamu
cloak of many fashions plášť mnoha střihů Cloak of protection Ochranný plášť
clockwork amulet strojkový amulet Cloud of Daggers Oblak dýk
Cobbler’s tools Ševcovské nářadí comfortable pohodový
command word zaklínadlo common běžný
concealed door skryté dveře concoction odvar
confusing gaze matoucí pohled consumable jednorázový
contact poison kontaktní jed Control Flames Ovládni plameny
Control Winds Ovládni vítr Cook’s utensils Kuchařské nástroje
corrupting touch hnilobný dotyk Courana Kourana (f)
Create Bonfire Stvoř táborák Create Homunculus Stvoř homonkula
criminal zločinec Crossbow Trap Nastražená kuše
Crown of Madness Koruna šílenství Crown of Stars Hvězná koruna
crushing pillars buchary

D

Daern's instant fortress Daernova instantní pevnost dangerous threat nebezpečná hrozba
Danse Macabre Tanec mrtvých Dara Whitewood Dara Běloleská
Darkened Depths Temné hlubiny dash úprk
Dawn Úsvit Dawn War Válka úsvitu
dazing ray omamující paprsek Death Dells Smrtící kotliny
death kiss smrtící polibek Death Throes Smrtelná agónie
death tyrant mrtvolný tyran debilitating injury vysilující zranění
debris řídká suť Decanter of endless water Bezedná karafa
decipher script rozluštění textu Deep Ethereal Hluboké éterično
Deep Speech hlubinština Deep Speech hlubinština
Defensive Ward Magická ochrana Defy Death Vzdorování smrti
Demonomicon of Iggwilv Iggwilvin lexikon démonů Detect Life Najdi život
Devil's Ride Satanášská mašina Diancastra Diankastra
Disarm Odzbrojení disengage odpoutání se
Dispater Dispáter dissolve rozpuštění
dissonant whispers nesouladný šepot Distract Vyrušení
diverse různorodost Divine Eminence Božský věhlas
divine sense vnímání božství dodge uhnutí
Doss lute Dossova loutna double sword oboustranný meč
downtime prázdniny Dragon Below Podzemní drak
Dragon Fear Dračí vzezření Dragon Hide Dračí kůže
Dragon Slayer Drakomlat Dragon's Breath Dračí dech
dragonshield drakoštít draught dryák
dread helm helma děsu Dread Lord Pán děsu
Dreadful Aspect Strašlivý aspekt dreadful glare hrozný pohled
Drow High Magic Vznešená magie drowů Drow poison Drowí jed
Druid Grove Posvátný háj durability otužilost
durable otužilý Durgeddin the Black Durgeddin Černý
Dust Devil Prašný vír

E

Earth Glide Proplouvání zemí Earth Tremor Zatřes zemí
Earthbind Uzemění Earthheart Forge Vnitrozemní výheň
efreet ifrít eldritch blast tajemný výšlech
eldritch knight čaroknecht Elemental Bane Živelná zkáza
emblem emblém Endless Maze Nekonečné bludiště
Enemies abound Obklíčení Enervation Vyčerpání
enchanter očarovávač enchantment očarování
entertainer bavič Enthrall Fascinuj
Erupting Earth Vybuchující země Essence of other Esence éteru
Essentials Kit Úvodní sada Ethereal Sight Éterický zrak
evasion vyváznutí event-based adventure situační dobrodružství
Everlost Tesknobol Eversmoking bottle Dýmající láhev
evocation zaklínání expertise dice střehové kostky
Extract Brain Vytažení mozku extreme cold extrémní zima
extreme heat extrémní horko

F

Fade Away Vymizení Falling Portcullis Uvězňující padací mříž
Far Step Dalekokrok fast hands rychlé prsty
Faunel Faunov Felosial Felosial (f)
Feral Senses zvířecí smysly Fey Teleportation Vílí teleportace
Feydark Podhloubí fiend běs
Fiendish Vigor Ďábelská svěžest Fiery Blast ohnivý výšleh
filth fever žlutá zimnice Find Greater Steed Najdi honosnějšího oře
finesse weapons vytříbené zbraně fire bolt ohnivá střela
Firestorm Peak Skála ohnivé bouře fishing tackle rybářské potřeby
flail snail řemdišnek Flame Arrows Plamenné šípy
Flames of Phlegethos Plameny Flegetosu flensing claws drápové implantáty
flesh rot lepra flyby oblet
Fochlucan bandore Fochlucanova bandura folk hero lidový hrdina
Forge of Fury Kovárna zuřivosti Forgery Kit padělatelská souprava
formless beztvarý Fountains of Creation Zřídla stvoření
Fraz-Urb'luu Fraz-Urb’lú Frightful presence Strašlivé vzezření
frill límec Frostbite Omrzliny
fur-lined travelling cloak cestovní kožešinový plášť Furnaces Pece

G

Gaming Set herní souprava Gaping Maw Zející chřtán
gauth gaut Geradil Geradil
Ghared Ghared (f) Giant slayer Obromlat
Glamoured studded leather Okovaná kožená zbroj mistra převleků Glassblower’s tools Sklářské nástroje
glide plachtění Gloaming Court Potemnělý dvůr
Glorium Velebnov Gloves of missile snaring Rukavice chytání střel
gnoll flesh gnawer gnolí masodravec gnoll flesh gnawler gnol masožrout
Gnoll Lord Pán gnolů Gnome Cunning Gnómí prohnanost
goblin boss gobliní šéf gore trknutí
grand plan velkolepý projekt grapple chvat
grappled uchvácený grappling chvat
Grasping Vine Uchvacující réva Great Conflagration Velký požár
Great Ulfe Velký Ulfe greater invisibility mocná neviditelnost
Greeting Ground Uvítací zem Grendar Kuln Grendar Kuln
grooming kit for horses souprava na hřebelcování koní Guardian of Nature Ochránce přírody
Guiding Aspect Směrodatný aspekt guiding bolt naváděná střela
guild artisan cechovní umělec Gulthias Gultyjas
Gulthias Tree Gultyjasův strom Gust Závan

H

hag coven sbor ježibab hat of wizardry kouzelnický klobouk
hazard nástraha Healing Spirit Léčivý duch
healing word léčivé slovo Heartcleaver Srdeční sekáček
heartstone srdeční kámen heightened senses zbystřené smysly
Hellish Rebuke Pekelné odvrácení Herbalism Kit bylinkářská souprava
hermit poustevník heroes’ feast ubrousku, prostři se
Heward's Handy Haversack Honzova šikovná brašna hinder překážení
Holy Vigor Svatá svěžest Holy Weapon Svěcená zbraň
horrifying visage děsivý vzhled Howling Gyre Kvílící vrut
Humanoid Lore znalost humanoidů Hunger of Hadar Hadarova touha
hunting party lovecká banda

C

Chains of Carceri Carcerijské řetězy channel usměrňovat
Chaos Bolt Chaotický blesk Charcoal Palace Uhelný palác
charlatan šarlatán Charm Monster Zmam obludu
Chasm of Doom Rokle zkázy chasme chazma
Chime of opening Zvonička otevírání choldrith choldryt

I

Ice Knife Ledový nůž Idalla Idalla (f)
illumination svícení Illusory Dragon Iluzorní drak
immolate obětování Immolation Upálení
Immutable Neměnný incapacitated neschopný
Incorporeal movement Nehmotný pohyb Infernal Calling Pekelné volání
Infestation Zamoření Infinite Staircase Nekonečné schodiště
infusion náplň ingested poison jed k požití
inhaled poison inhalační jed injury poison zbraňový jed
inquisitive slídil instrument of illusions nástroj iluzí
interaction encounter vyjednávací střetnutí investigation pátrání
Investiture of Flame Plamenný plášť Investiture of Ice Ledový plášť
Investiture of Stone Kamenný plášť Investiture of Wind Větrný plášť
Invulnerability Nezranitelnost Iron bands of bilarro Bilarrské ocelové obruče
Isle of Dread Ostrov děsu

J

Jeweler’s tools Klenotnické nářadí

K

Kaarghaz Kárghaz Kas the Bloody Handed Kas Krvoruký
Keen Tracker Horlivý stopař Kheldegan Tolm Keldegan Tolm
Khundrukar Khundrukar kingcup blatouch
knock down sražení k zemi knucklehead trout kulohlavý pstruh
kobold inventor koboldí vynálezce kobold scale sorcerer koboldí šupinový čaroděj
Kostchtchie Kostšij

L

Labyrinthine Recall Paměť na labyrinty Land and Water Vehicles Dopravní prostředky (vozidla a lodě)
Land of Teeth Země zubů Land’s Stride Chůze krajem
leatherwork kožedělství Leatherworker’s tools Koželužnické pomůcky
legendary legendární Life Drain Vysátí života
Life Transference Přesun života Lightfooted Svižný
Lightning Absorption Pohlcení blesku location-based adventure místní dobrodružství
long rest důkladný odpočinek Low Cunning Slabá mazanost
Lower Aerial Kingdoms Nižší Vzdušná království Lowerdark Spodní Temné říše
luring song podmanivá píseň Lute of illusions Šálebná loutna
Lybirinth Winds Spletité větry

M

Mac-Fuirmidh Cittern Mac-Fuimidhova citera Maddening Darkness Nesnesitelná temnota
Maelstrom Maelström Magic Stone Kouzelný oblázek
Malice Zhouba Malsheem Malšém
mangonel onager mannerism způsob chování
mannerisms způsoby chování Mantrap Lidolapka
Mark Označení mason’s tools zednické nářadí
mass combat hromadný střet Mass Polymorph Hromadná proměna
master mind šibal Mastermind Šibal
matchup bitka maw demon chřtánový démon
Maximilian’s Earthen Grasp Maxmiliánova hliněná ruka Medicine Lékařství
Melf’s Minute Meteors Melfovy drobné meteory Mental Prison Iluzorní vězení
mess kit nádobíčko Middledark Střední Temné říše
Midnight tears Půlnoční slzy Mighty Fortress Mocný hrad
Miles Berrick Miles Bobulík Mimicry Napodobení
mind blade mentální meč mind blast mentální výpad
mind carapace armor mentální krunýř Mind Fangs Mentální tesáky
mind flayer mozkožrout mind flayer augmentation mozkožroutí posilovač
mind lash mentální bič Mind Spike Mentální bodec
mindfire zápal mozkových blan miner’s tools hornické náčiní
minor illusion drobná iluze Mirror of life trapping Zrcadlo doživotí
mislead dvojník Mistral Reach Mistrálský dosah
misty step mlžný krok modest střídmý
Mold earth Tvaruj zemi monstrosity obluda
Mror Holds Mrorské tvrze Mud Hills Bahnité kopce
mystery key tajemný klíč mythal předivo

N

Nature’s Ward Přírodní ochrana Navigator’s Tools navigační pomůcky
Negative Energy Flood Záplava negativní energie net trap padací síť
Night Caller Noční vyvolávač nimble escape hbitý únik
Nimble Flier Svižný letec Nimira Nimira (f)
ntilife neživot

O

Oakhurst Dubový Chlum Oathbreaker Křivopřísežník
Oblivion's End Hranice zapomnění Oil of taggit Tagitský olej
Ol´ Boar Inn hostinec U Starého kance Old Yarrack Starý Jarrak
Ollamh Harp Ollamhova harfa oni zlobří mág
Orcish Fury Orčí běsnění otherworldly being bytost z jiného světa
outlander chodec Overrun Prorážení

P

Pack Awareness Skupinová ostražitost Painter’s supplies Malířské potřeby
Pale tincture Bledý výtažek paralyzed ochromený
parry odražení Path of Blades lička čepelí
patchwork armor slátaná zbroj Pazuzu Pazuzu
petrifying gaze zkameňující pohled Phlegethos Flegetos
Pipes of haunting Píšťala děsu Pipes of the sewers Flétna stok
Pit trap zakrytá jáma Plane of Ash Sféra popela
plane of Faerie sféra víl Plane of Ooze Sféra slizu
Poison Needle Jedovatá jehla Poison Spray jedovatá sprška
Poisoned Tempest Jedovatá bouře poisoner’s kit travičská souprava
pole of collapsing skládací tyč poor chudý
Poor Depth Perception Špatné prostorové vnímání portcullis padací mříž
Potion of diminution Lektvar zmenšování Potion of gaseous form Lektvar mlžné podoby
Potion of superior healing Lektvar kvalitního léčení Potion of supreme healing Lektvar prvotřídního léčení
Potter’s tools Hrnčířské nástroje pouch, belt brašnička na opasek
pounce strhnutí Power Word Pain Slovo moci „bolest“
Prayer of Healing Léčivá modlitba pressure plate nášlapný plát
Primal Savagery Divoké roztrhání primordial prvobytní
Primordial prapůvodština Primordial Ward Prvotní bariéra
proficiency zdatnost proficiency bonus zdatnostní bonus
proficient with zdatný s Psychic Scream Telepatický výkřik
pull down strhnutí Purple worm poison Jed purpurového červa
Pyrotechnics Pyrotechnika

Q

Qualith kvalitština quasi-dieties kvazibožstva
quickling prchlík quipper piraňa
quirk výstřednost quirk manýr
quirks výstřednosti

R

rakshasa rakšáza rampage běsnění
rare vzácný ray of sickness paprsek otrávení
Reaping Scythe Kosa smrtky Reckless Bezhlavost
redcap krvokáp reedmace orobinec
Rejuvenation Omlazení relentless neúprosnost
Relentless Endurance Zarytá houževnatost revify obrození
revivify obrození Ring of animal influence Prsten ovlivňování zvířat
Ring of feather falling Prsten pomalého pádu Ring of spell storing Prsten uskladňování kouzel
Ring of the ram Prsten beranidla Riverveins Říční delta
rod of rulership žezlo panování rod of the pact keeper žezlo správce paktu
rune of fear runa strachu Rurik Lutgher Rurik Lutger

S

sacred flame posvátný plamen sandwrigglers pískovlnkovka
Sanity Příčetnost Scatter Rozpraš
Scion of the Inner Planes Potomek Vnitřních sfér scout průzkumník
scramble pomátnout Sculpt Spells Tvarování kouzel
Scything blade Kůsovitá čepel Sea of Fire Ohnivé moře
Sea of Ice Ledové moře Sea of Light Moře světla
Sea of Worlds Moře světů Second Chance Druhá šance
Seelie Court Šťastný dvůr seizure třesavka
sending stones kameny poselství Sense Thoughts Vycítení myšlenek
sentient vnímající sentinel shield strážný štít
Serpent venom Hadí jed Sevenfold Mazework Sedmeronásobné bludiště
sewer plague splaškový mor Shadow Blade Stínočepel
Shadow of Moil Stín moilu shadow-thorn stínotrn
Shape Water Tvaruj vodu Shapechange Změna podoby
Shaping Hammer Obráběcí kladivo Shatterspike Tříštihrot
shield block blok štítem shield dwarf prospector štítový trpaslík průzkumník
shield of far sight štít bystrozrakosti shoosuva šúsuva
short rest short rest Shove Aside Strčení na bok
Sickening Radiance Odporné záření Siege Monster Obléhací nestvůra
sight rot zánět spojivek Silt Flats Bahenní mělčiny
Sirocco Straits Jugské úžiny Skill Empowerment Posílení dovednosti
Skill Versatility Dovednostní všestranost Skoraeus Stonebones Skorus Kamenokostra
Skywrite Nebepis Slagovich Slagovič
Slayer of the Colossus přemožitel kolosa Sleep of Ages Věčný spánek
Sleight of Hand Čachrování sliding block posuvný kvádr
slimmy doom slizká zhouba Smith’s tools Kovářské nástroje
Snilloc’s Snowball Swarm Roj sněhových koulí Snurrevin Snurrevin
solid fog kouř soul bag vak na dušičku
Soul Cage Vězení duše Sovereign Host Svrchovaný dvůr
Spare the Dying Ošetři umírajícího spectator dohlížeč
spell component pouch brašnička na suroviny Spell Reflection Odvrácení kouzla
Spell Tactician Taktik kouzel spellcasting bonus sesílací bonus
Sphere of Crushing Doom Koule drtivé zhouby spirit guardians přízrační strážci
squalid mizerný Squat Nimbleness Hbitost pidižvíků
staff of birdcalls berla ptačího zpěvu staff of birdcalls berla ptačího zpěvu
staff of python berla krajty staff of the magi berla mágů
Staggering Smite Závratný úder stand oddíl
Starter Set Začátečnická krabice steadfast neochvějný
Sterngate Zadobrána Stone Camouflage Kamenné maskování
storm sphere bouřková koule Storm Sphere Bouřná koule
Stormreach Rozbouřený záliv Suave Defense Zdvořilá obrana
subclass obor Summon Greater Demon Vyvolej mocného démona
Summon Lesser Demons Vyvolej menší démony Sundown Západosluní
Superior invisibility Kvalitní neviditelnost Sure-Footed Stabilita
survival mantle pelerína přežití Survivalist Zálesák
svirfneblin permoník Swamp of Oblivion Bažina zapomnění
Swashbuckler Švihák swoop rychlé vzlétnutí
Sylvania Silvánie Synaptic Static Synaptický šum

Švihák Swashbuckler

T

tail spike ocasní trn Tail Spike Regrowth Dorůstání ocasních trnů
tail spikes ostny na ocase tailclaws ocasní drápy
Temple of the Gods Boží chrám Tenser’s Transformation Tenserova proměna
Tentacle rod Chapadlové žezlo Terrify Vystrašení
Thark Thark The Korranberg Chronicle Letopisy Korranbergu
The Spawning Stone Kámen zplození The Tripple Realm Trojříše
thieves’ Tools zlodějské náčiní Thronehold Stolec
Thunderclap Zahřmění Thunderforge Hromová výheň
Tidal Wave Přílivová vlna Tinker’s tools Kutilské nářadí
Tiny Servant Drobný služebník tlincalli tlinkali
token of affection znak rytířského stavu Toll the Dead Hlas umíráčku
Torpor Strnulost Tradegate Tržišťov
Trampling Charge Zadupávací zteč Transmute Rock Přeměň kámen
trapdoor padací poklop Traveler Poutník
trip wire nástražný drát true name pravé jméno
Truth serum Sérum pravdy Tumble Prosmýknutí
Turning immunity Imunita vůči odvracení Twin Paradises Rajská dvojčata
twist zvrat Tyranny of Dragons Tyranie draků

U

unaligned bez přesvědčení Uncanny Dodge, Neuvěřitelné uhýbání
uncommon neobvyklý Underdark Podtemno
Undying Court Nehynoucí dvůr undying sentinel nehynoucí strážce
Unearthed Arcana Odkrytá mystika Unnerving mask Skličující maska
Unseelie Court Nešťastný dvůr Upperdark Svrchní Temné říše
urgrosh ugroš urchin uličník

V

vaati váti very rare velmi vzácný
vestige zakrnělec vicious mockery zlomyslný výsměch
Vicious weapon Krutá zbraň Vitriolic Sphere Jedovatá koule
Vurnor Leng Vurnor Leng

W

wagweed janovec Wall of Light Světelná zeď
Wall of Sand Písečná zeď Wall of Water Vodní zeď
wand of binding hůlka poutání war pick cepín
warding bond strážné pouto Warding Wind Strážný vichr
Wark Wark Water Susceptibility Vodní náchylnost
water-lily leknín Watery Sphere Vodnatá koule
Wayside Inn hospoda U Cesty wealthy zámožný
Weave through the Fray kličkování ve rvačce Weaver’s tools Tkalcovské potřeby
Web Sense Vnímání pavučiny whirling blades vířivé čepele
Whirlwind Smršť Whirlwind of Death vír smrti
White Plume Mountain Bílý chochol (hora) wield spells osvojit si kouzla
withdraw couvnutí witherling vysloužilec
Witch Bolt Čarodějnický blesk Witch Sight Čarodějnický zrak
Woodcarver’s tools Řezbářské nástroje Word of Radiance Slovo světla
Wrath of Nature Hněv přírody wretched ubohý
Wyvern poison Vyverní jed

Y

yellow mold žlutá plíseň yuan-ti, anathema zatracený yuan-ti
yuan-ti, bloodguard yuan-tský strážce potomstva yuan-ti, malison yuan-ti, proklatý
yuan-ti, mind whisperer yuan-tský našeptávač mysli yuan-ti, nightmare speaker yuan-tská mluvční noční můry
yuan-ti, pit master yuan-tský pán jam yuan-ti, pureblood yuan-ti, čistokrevný

Z

Zephyr Strike Zefýrův úder

(

(animal) empathy empatie ke (zvířatům)

A

acid sleet kyselinová plískanice acid slush kyselinová čvachtanice
ageless nestárnutí algid enhancement chladné zaříkání
animate snow oživlý sníh archwizard arcikouzelník
arrow evasion uhýbání před šípy ashworm dragoon dragoun na popelčervu
ashworm pellet popelčerví vejce

B

Beast Wars Války netvorů beckon the frozen přivábení mrazivého
Bird´s-eye viewing pohled ptačíma očima black sand černý písek
Bleak Academy Ponurá akademie blightvine zmařivka
blood snow krvavý sníh blood snow blizzard blizard s krvavým sněhem
blue ice modrý led bottle of endless sand láhev nekonečného písku
brigantine brigantina bronzewood bronzodřevo
burnoose of 1001 thorns burnus 1001 trnu burnoose of moonless nights burnus bezměsíčných nocí
bypassing hardness obcházející tvrdost

C

cabin fever srubová horečka caster level (CL) úroveň sesilatele (US)
claw bracer tygří spáry clay golem manual manuál tvorby hliněných golemů
cloak of sandswimming plášť plavání v písku coldfire ledoheň
coldfire ruin ledohňová zkáza Complete Adventurer Úplný dobrodruh
Complete Warrior Úplný válečník cool chladivá
creeping frost plíživý mráz crysstone tříškámen
crystal scorpion poison jed křišťálového škorpióna crystal tear křišťálová slza
Cuckoo Popleta

D

Damage Reduction (DR) Snížená zranitelnost (SZ) dance masks of the Great mother taneční masky Velké Matky
Dangerous Current nebezpečný proud darkwood buckler pěstní štít z temnodřeva
death hail vražedné kroupy deep gnome hlubinný gnóm
Deliver touch spell doručení dotykového kouzla Delzomen´s Iceforge Delzomenova ledová kovárna
desecrating aura znesvěcující aura dessicating vysušující
dessicating burst vysušujícího výbuchu dessication resistance odolná proti vysoušení
dire weather divé počasí distraction rozptylování
Dragon bane longsword drakozhoubný dlouhý meč dragonhide plate dračí plátovka
Drakonkith drakonkith Droaam Droám
Drow house insignia odznak drowího rodu Drylake Suché Jezero
dunewinder venom jed přesypového chrliče duststorm prachové bouře

E

ebony ice ebenový led Eldeen Reaches Eldínské roviny
Elder Evils Starší zla elemental gem živelný drahokam
elixir of fire breath elixír ohnivého dechu elixir of hiding elixír skrývání
elixir of love elixír lásky elixir of swimming elixír plavání
elixir of truth elixír pravdy elixir of vision elixír postřehu
Epic spellcasting epické sesílání everfresh bottle vždysvěží láhev
Everfrost věčně zmrzlá půda Expanded Psionic Handbook Rozšířená příručka psioniky
Expedition to Demonweb Pits Výprava do Sítě démonů Eyes of the eagle orlí oči

F

faerie frost vílí mráz Familiar spell pomocníkovo kouzlo
Feral form brutální podoba Feral rage brutální zuřivost
festhall zábavní podnik fey oases vílí oázy
Fiendring prsten ďasů Fish Cloud oblak ryb
flamestorm plamenná bouře flaywind sdíravý vítr
flesh golem manual manuál tvorby masových golemů Flying Gore nabrání z letu
folding sand vessel skládací písečné plavidlo fort vdr
frightful moan děsivé kvílení frostburn mrazopal
Frostburn Spalující mráz Frozen Stare zmrazující pohled
furnace wind rozpálený vítr

G

glass of distance dalekonosné sklíčko Glorkakus Glorkakus (f)
glove of choking sand rukavice dusivého písku gloves of sand shaping rukavice tvarování písku
gloves of uldra savant rukavice uldřího učence goggles of minute seeing brýle přesného vidění
goggles of the desert písečné brýle golem manual manuál tvorby golemů
Grant wish poskytní přání Great Dismal Delve Velký chmurný závrt
Greensickness zelenka gythka gythka

H

High hunt Vznešený lov howl of the north kvílení severu

C

Champions of Valor Šampióni udatnosti charge action akce zteče
charming gaze okouzlující pohled chatkcha chatkcha
chilblain brain juice mozkomíšní mok z chilblaina

I

Ice Glide průchod ledem Ice Mastery vláda ledu
ice toad bile žluč ledové ropuchy Icecunning znalost ledu
iceheart ledové srdce icicle rod rampouchové žezlo
Ilirik Delzomen Ilirik Delzomen instant igloo okamžité iglů
invulnerability nezničitelnost Irius Irius (f)
iron golem manual manuál tvorby železných golemů

J

Jarazim Jarazim jug of whirlwinds džbán vzdušných vírů

K

kheferu kheferu knowledge (dungeoneering) znalost (podzemí)
Koriadak Koriadak kuo-toan kuo-toánština
Kurnayata Kurnayata (f)

L

lamellar armor destičková zbroj lamp of stars hvězdná lampa
lash of sand Lazarel Lazarel
leech salt flats savá slaniska lens of the desert pouštní čočky
lifting belt zvedací opasek lightning pillars sloupy blesků
Lords of Darkness Páni temnoty Low Market Dolní trh

M

magic drain vysávání magie Manipulate Form tváření podoby
mantle of faith pelerína víry mantle of giant strength pelerína obří síly
mantle of hidden faith pelerína skryté víry mask of sweet air maska sladkého vzduchu
Mauler mlátička mirror sand zrcadlový písek
mithral heavy shield mitrilový těžký štít mithral shirt mitrilová košile
moondust měsíční prach Mordecai Mordekaj
Mother Whale Matka Velryba Mysteries of the Moonsea Tajemství Měsíčního moře

N

Nartael Nartael negation snow rušivý sníh
Nimblestep hbitý krok nonlethal damage stínové poškození
North Hill Park Severokopecký park

O

opal of tunelling opál tunelování Orlak Orlak

P

personal oasis osobní oáza phantom cities přízračná města
phantom voices přízračné hlasy pick of iceparting krumpáč tříštění ledu
plains of glass skelné pláně Player´s Guide to Faerûn Průvodce hráče po Faerûnu
portable fountain přenosný pramen portable shade přenosný stín
Potion of heroism lektvar hrdinství Powers of Faerún Mocnosti Faerúnu

Q

quivering palm smrtící dlaň

R

razor ice ostrý led razor sleet ostrý sníh
red seas rudá moře Redbone Rudá Hnáta
ref ref replenish skin doplňující se měch na vodu
rimefire jínoheň rimefire ice jínohňový led
Rin Tilkatakus Rin Tilkatakus ring of blazing sun prsten sálajícího slunce
ring of counterspell prsten protikouzel ring of deflection prsten odrážení
ring of energy resistance prsten odolnosti vůči energii ring of friend shield prsten zaštítění přítele
ring of icy soul prsten ledové duše ring of sandform prsten písečné podoby
ring of sanstriding prsten chůze po písku ring of shooting stars prsten létavice
ring of spell turning prsten odrážení kouzel ring of the white wyrm prsten bílého šarkana
ring of three wishes prsten tří přání robe of bones kostěné roucho
rod of absorption žezlo pohlcení rod of piercing cold žezlo pronikavého chladu
rod of sand repelling žezlo odpuzování písku rod of security žezlo bezpečnosti
rust flurry rzivá metelice rust snow rzivý sníh

S

salve of slipperiness kluzký balzám sand painting písečná malba
sandals of the shifting sands sandály proměnlivých písků sandeyes písčité oči
Savage grapple divoký zápas scabbard of protection ochranná pochva
scaled ones šupinatí scorpion carapace škorpióní krunýř
Searching gaze pátravý pohled Secrets of Xen´drikSecrets of Xen´drik Tajemství Xen´driku
Seed: destroy jádro: zničení Seed: fortify jádro: posílení
Serpent Kingdoms Hadí království Shadow silk stínové hedvábí
shadow travel cestování stíny shadowsand stínopísek
shapesand měničský písek shatterspike lamač ostří
shifter´s sorrow měničův žal sickstone oslabující kámen
silversheen stříbrojas simulacrum elixir napodobeninový elixír
skull talisman lebkový talisman slashing sand ostrý písek
slipsand kluzký písek slumber sand uspávací písek
snow geyser sněžný gejzír Snow Hunter sněžný lovec
Snow Mastery vláda sněhu snow spider blood krev sněžného pavouka
snowflake lichen vločkový lišejník snowflake lichen powder prášek z vločkového lišejníku
softsand prachový písek Soul bargain obchod s duší
spear, cursed backbitter kopí, vlastníka zraňující spirit folk děti duchů
splash weapon tekutá zbraň staff of abjuration berla vymítání
staff of conjuration berla vyvolávání staff of defense obranná berla
staff of divination berla věštění staff of earth and stone berla země a kamení
staff of enchantment berla zaříkání staff of evocation berla zaklínání
staff of fire ohnivá berla staff of frost berla mrazilka
staff of healing léčivá berla staff of charming okouzlující berla
staff of illumination osvětlovací berla staff of illusion berla iluzí
staff of life životodárná berla staff of passage berla průchodů
staff of power berla moci staff of size alteration berla změny velikosti
staff of swarming insects berla hemžení hmyzu staff of the iceberg berla plujícího ledovce
staff of the pharaoh faraonova berla staff of the sands písečná berla
staff of transmutation berla proměny staff of winter zimní berla
staff of woodlands berla lesů Steady hands pevná ruka
stone golem manual manuál tvorby kamenných golemů strand of prayer beads růženec
Stranglehold smrtící stisk stygian ice styxský led
supernatural ability (Su) nadpřirozená schopnost (Nad) Supress sign potlačení podpisu
Surf vlnobití Sword pendant mečový přívěšek

T

Tarn Ticklip Tarn Křivpysk Tenebrous Cabal Šerá klika
thirsty sand žíznivý písek thrysus of the druid druidův thrysus
Thulkarr Thulkarr Toss odhození
Tovar´s instant well Tovarova okamžitá studna translator´s ring překladatelův prsten
Tula Tula tumbling prosmýknutí
Tundra Scout tundrový zvěd turn resistance odolnost vůči odvracení
Twilight Tomb Soumračná hrobka

U

Ulrue Ulrue unearthly grace nezemská krása
unguent of timelessness věčné mazání

V

veil of allure svůdný závoj vial of icy sheet flakónek zkapalněného náledí
volcanic fever sopečná horečka volcanic glass sopečné sklo

W

wailing waste kvílící pustina wasting zpustošení
waterskin of deluge záplavový měch na vodu wendigo's hunger hrůzný hlad
white pudding essence esence bílého pudinku will vul
Windswept Depth of Pandemonium Větrem bičované hlubiny Pandemonia winter rot zimní práchnivění
wooly mammoth eye juice oční kapalina srstnatého mamuta wreath of Turlang Turlangův vínek

Y

Yesha Faulkin Ješa Faulkin yeti oil olej z jetiho

Z

zones of frigidity mrazivé zóny

A

active shield defense aktivní obrana štítem adaptable flanker přizpůsobivý flanker
adroit flyby attack důvtipný obletový útok arcane accompaniment mystický hudební doprovod
arcane consumption mystická spotřeba arcane flourish mystické rozkvetení
arcane thesis mystická disertace arcane toughness mystická tvrdost
armor specialization specializace ve zbroji Aventernus Aventernus

B

Barbed Stinger ostnité žihadlo battle dancer bitevní tanečník
Battle jump bojový výskok blazing berserker planoucí berserker
blessed by Tem-Et-Nu požehnaný Tem-Et-Nu bonded familiar připoutaný pomocník
Bone Talisman kostěný talisman Bound to the Land svázaný se zemí
bounding assault prudký útok brutal strike drastický útok

C

claws of darkness spáry temnot combat acrobat bojový akrobat
combat familiar bojový pomocník Curse of lycantrophy prokletí lykantropie

D

Dazzling illumination oslepující záře dire charge strašlivá zteč

E

embed spell focus vložené ohnisko kouzel Extend mystery dlouhé tajemství
extend spreading breath daleká záplava

G

Guarded Thoughts chráněné myšlenky

H

Hypnotic Sway hypnotizující kolébání

I

Induce blood frenzy vyvolání krvavého šílenství

K

keyed portal chráněný portál

L

Lady of Fungi Paní hub large and in charge velký a ztečující

M

Multigrab víceúchop

O

open lock otevírání zámků opposed roll opozitní hod

P

Persistent spell neodbytné kouzlo pick pocket kapsářství
power climb mocné stoupání Produce Acid stvoř kyselinu

R

rapidstrike rychlý úder recover breath obnovení dechu

S

sand burst metání písku scaleless ones lysí
Scoop nabrání Shadow Gossamer stínový gáz
Shadow Jump stínový skok shape breath tvaruj dech
shock wave seismická vlna Sleight of hand Hbité prsty
Sleight of Hand Eskamotáž Spell Compendium Souhrn kouzel
Spell Knowledge znalost kouzel spellcasting harrier pohroma sesilatelů
Stone Torpor strnutí v kameni Superior Initiative dokonalejší iniciativa
Survival Přežití

T

Tail Rattle ocasové chřestidlo Tap Slave vysaj otroka
trap sense citlivost na pasti Treewalk chůze stromy

U

Unholy toughneess bezbožná houževnatost

V

Vow of purity slib čistoty

A

ability rip přesunutí schopnosti abolish shadows skoncuj se stíny
abyssal blast démonický zášleh acid splash kyselinová koule
acid storm kyselinová bouře Aganazzar´s scorcher Aganazzarův sežehovač
Alamanther´s return Alemanterovo opáčko align weapon přesvědčení zbraně
Alkarn Alkarn alter fortune změň osud
amanuensis opisovač amber acorns of Moonwood Circle jantarové žaludy Měsíčního kruhu
amorphous form amorfní podoba amplify zesílení
analyze portal analyzuj portál anathema klatba
Angry ache prudká bolest animalistic power animální moc
animalistic power, mass hromadná animální moc animate plants oživlé rostliny
Animate Snow and Ice oživlý sníh a led animate vines oživlé liány
animus blast výšleh zlé vůle animus blizzard blizard zlé vůle
anticold sphere koule proti chladu antifire sphere koule proti ohni
antimagic aura antimagická aura anyspell všekouzlo
Apprentice path stezka učně arcane sensitivity mystická citlivost
arcane sight mystický zrak arctic haze arktická mlha
Arrow of dusk šíp soumraku Arrowsplit rozděl šíp
art that thou sjednocení s okolím as the frost jako mráz
ashen union popelové spojení ashstar popelová hvězda
aura against flame protiplamenná aura aura of glory svatozář
aura of the sun sluneční aura aura of vitality aura živosti
awaken sand probuď písek Azuth´s exalted triad Azuthova vznešená triáda
Azuth´s spell shield Azuthův štít proti kouzlům

B

backblast zpětný výšleh backlash zpětný vrh
Balagarn´s iron horn Balagarnův železný roh baleful blink zhoubné mihotání
Baleful Polymorph Zhoubná proměna ball lightning kulový blesk
battering ram beranidlo battletide bitevní vlna
Bear´s Endurance Medvědí houževnatost beast of a thousand legs tvor s tisíci nohama
Beguiling song píseň obluzení Beltyn´s burning blood Beltynova spalující krev
Bigby´s disrupting hand Bigbyho rozvracející ruka Bigby´s helpful hand Bigbyho pomocná ruka
Bigby´s striking fist Bigbyho tlukoucí pěst Bigby´s tripping hand Bigbyho podrážející ruka
Bigby´s warding hand Bigbyho strážící ruka binding chain of fate vázací řetěz osudu
binding snow svázání sněhu binding winds vázací vítr
black blade of disaster temné ostří pohromy black karma curse prokletí černé karmy
black talon černý spár blackstaff černá hůl
blackstone rune runa černého kamene blade brothers bratři ostří
blade of blood krvavé ostří blade thirst žíznivá čepel
bladebane zhoubné ostří blast of sand písečný proud
bleakness bezútěšnost blessing of the righteous požehnání spravedlivých
blight hniloba blinding color surge vlna oslepující barvy
blinding spittle oslepující slina blizzard blizard
blood creepers krvavá liána blood frenzy krvavá zuřivost
bloodbriars krvavé trní Bloodfreeze arrow krevmrazící šíp
body blades tělové dýky body blaze planoucí tělo
bombardment kanonáda bone chill zmrazení kostí
bones of the earth kosti země boots of teleportation teleportační boty
boreal wind arktický vítr bracelet of friends náramek přátelství
bracers of healt zápěstníky zdraví branch to branch z větve na větev
brightworms jasní červi brilliant aura zářivá aura
Brilliant energy arrow šíp ze zářivé energie brittleskin křehká kůže
brumal stiffening zimní zkřehnutí burning rage spalující zuřivost

C

cacophonic shield kakofonický štít Caligarde´s claw Kaligardův pařát
call avalanche svolej lavinu call lightning storm svolej blýskavici
call of stone volání kamene camouflage maskování
cape of the wastes pláštěnka pustin Carpet of shadow stínový koberec
cast in stone kamenná forma Caul of shadow stínová síťka
celebration oslava circle dance kruhový tanec
circlet of enervation kroužek oslabení clarity of mind čirost mysli
claw of the beast spáry šelmy clearstone čirost
cloak of dark power plášť temné moci cloak of garden shade plášť zahradního stínu
cloak of shade stínový plášť cloud of bewilderment oblak zmatku
cloud of knives oblak nožů cloudburst průtrž mraků
cocoon kokon coldfire blast výšleh ledohně
column of ice sloup ledu combat stability bojová stabilita
combust vznícení cometstrike úder komety
commune with earth spojení se zemí condemnation zavržení
conjure ice beast vyvolej ledového tvora conjure ice object vyvolej ledový předmět
contagious fog nakažlivá mlha Control currents ovládni proudy
control sand ovládni písek control snow and ice ovládni sníh a led
control temperature ovládej teplotu coral growth růst korálů
corrosive grasp rozežírající sevření crack ice popraskání ledu
crawling darkness hemživá temnota create magic tattoo stvoř kouzelné tetování
crown of clarity koruna jasnosti crown of might koruna moci
crown of protection koruna ochrany crown of smiting koruna smetání
crown of the grave koruna hrobu Crown of the mountain koruna hory
crown of veils koruna závojů crumble rozpad
crunchy snow křupající sníh crushing despair zdrcující zoufalství
crushing grip zdrcující sevření crushing sphere drtikoule
cubic gate krychlová brána curse of arrow attaction kletba přitažlivosti šípů
curse of ill fortune prokletí zlého osudu

D

Daltim´s fiery tentacles Daltinova ohnivá chapadla dark way temná cesta
darkbolt temná střela darkfire temný oheň
Darkflame arrow temnoplamenný šíp Darsson´s cooling breeze Darssonův chladivý vánek
Darsson´s fiery furnace Darssonova ohnivá výheň Darsson´s chilling chamber Darssonův mrazivý pokoj
Darsson´s potion Darssonův lektvar daze monster strnutí nestvůry
deafening clang ohlušující třesk zbraní death armor zbroj smrti
Death by thorns trnitá smrt death pact smlouva se smrtí
Death Touch smrtící dotyk decastave dekahůl
decoy image klamný obraz deep slumber hluboká letargie
deeper darkvision hlubší vidění ve tmě defile snow and ice poskvrň sníh a led
deflect, lesser slabší odražení dehydrate dehydratace
desert binding pouštní zakletí desert diversion pouštní odchýlení
dessicate vysoušení detect crossroads najdi křižovatky
detect fire najdi oheň Detect gem najdi drahokamy
devastate undead zpustoš nemrtvého Dhulark´s glasstrike Dhularkovo zeskelnatění
dimension hop dimenzionální skok dimension shuffle promíchání dimenzí
dimension step dimenzionální krok dimensional lock dimenzionální zámek
dire drought líté sucho dire winter lítá zima
dirge žalozpěv disguise self přestrojení
disguise undead zamaskuj nemrtvého dispel cold rozptyl chlad
dispel fire rozptyl oheň dispel fog rozptyl mlhu
dispel water rozptyl vodu dispelling touch rušící dotyk
disquietude zneklidnění disrupting weapon poškozující zbraň
distort speech zkomol řeč divine retaliation božská odplata
dominate humanoid podrob humanoida doomscarabs skarabové zkázy
doomtide vlna zhouby Double strike arrow šíp dvojitého zásahu
dragonshape dračí podoba dread blast hrůzná vlna
drifts of the shalm proudy šalmaje drown utopení
Dusk and dawn soumrak a úsvit

E

Eagle's Splendor Orlí velkolepost earthfast zpevnění země
ease of breath snadné dýchání Ease pain zmírni bolest
easy climb snadný šplh easy trail snadný průchod
ebon ray of doom ebenový paprsek zatracení echo skull lebka ozvěn
electric jolt elektrický úder electric vengeance elektrická msta
electric vengeance, greater mocná elektrická msta Elminster´s effulgent epuration Elminsterovo jiskřivé očištění
Elminster´s evasion Elminsterův únik energy aegis záštita před energií
energy surge vzdutí energie energy surge, greater mocné vzdutí energie
energy surge, lesser slabší vzdutí energie energy transformation field pole přeměny energie
energy vulnerabity zranitelnost energií enlarge person zvětši osobu
Enrage animals rozzuř zvířata Ensul´s soultheft Ensulova krádež duše
Enthrall Okouzlení entomb pohřbení
epic spellfire wielder epický nositel kouzlohně eradicate earth vymýcení země
erupt erupce etherealness, swift rychlá éteričnost
Evard´s menacing tentacles Evardova hrozivá chapadla evergreen stálezelený
excavate výkop explosive cascade výbušná kaskáda
explosive rune field pole výbušných run eye of power oko moci
Eyes of avoral avoralovy oči

F

faith healing víra léčí false life falešný život
fang trap zubová past fantastic machine fantastický stroj
favor of Ilmater Ilmaterova přízeň field of resistance pole odolání
fiendform ďasí podoba fiery vision ohnivé vidění
fire spiders ohniví pavouci fire stride chůze ohněm
firebrand ohnivý cejch flame dagger plamenná dýka
flash-freeze okamžité zmražení flashburst výbuch světla
flashflood záplava flaywind burst výbuch sdíravého větru
Flesh fails selhání masa flesh to ice zaklej v led
flesh to salt zaklej v sůl fleshshiver kůžetřas
Focal stone ohniskový kámen force ladder silový žebřík
force orb koule síly forcewave vlna síly
fortify cold creatures posil chladné tvory Fox's Cunning Liščí chytrost
freedom of breath volné dýchání freeze armor zmraž zbroj
freezing glance mrazivý pohled friend to foe z přátel nepřátelé
frost weapon ledová zbraň frostbite omrznutí
frostfell mrazopád frostfell slide mrazopádová klouzačka
Fundamentals podstaty fuse sand zpevnění písku

G

G´elsewhere chant Gjindův chvalozpěv gal-ralan gal-ralan
gate seal pečeť brány gazeway hledík
gelid blood chladná krev gembomb výbušný drahokam
gemjump drahokamový skok general of undeath generál nemrtvosti
Gentle breath mírný dech Ghorus Thoth metal melt tavení kovu Ghoruse Thotha
Ghorus Toth´s magnetism magnetismus Ghoruse Totha ghost pipes duchodudy
ghostharp přízračná harfa glacial globe of invulnerability ledová koule nezranitelnosti
glacier ledovec glaze lock zaledování zámku
global warming globální oteplení glory of the martyr mučedníkova blaženost
goggles of day brýle dne good hope naděje
great thunderclap mocný úder hromu greater anyspell mocné všekouzlo
greater arcane sight mocný mystický zrak greater aura of cold mocná aura chladu
greater dispel magic mocné zlomení magie greater fantastic machine mocný fantastický stroj
greater glacial ward mocné ledovcové znamení greater ironguard mocná železná stráž
Greater levitate mocná levitace greater mage hand mocná mágova ruka
greater prying eyes mocné slídící oči greater shadow evocation mocné stínové zaklínání
greater shield of Lathander mocný Lathanderův štít greater shout mocný výkřik
greater stone shape mocné tvarování kamene greater sword and hammer mocný meč a kladivo
greenfire zelenoheň Grimwald´s graymantle Grimwaldův šedý plášť
Guardian trumpet strážná trubka gutsnake had z útrob

H

haboob habúb Halaster´s blacksphere Halasterova černá koule
Halaster´s fetch Halasterovo přivábení Halaster´s image swap Halasterova výměna obrazu
Halaster´s light step Halasterova lehká chůze Halaster´s shaking hand Halasterova otřásající paže
Halaster´s teleport cage Halasterova teleportační klec halo of sand písečná gloriola
halt zastavení hand of divinity dotyk božství
hand of Torm paže Tormova handfang zubatá dlaň
handfire ohnivá ruka hardening vytvrzení
harmony harmonie haunting tune strašidelný nápěv
healing spirit léčivý přízrak healing sting léčivé žihadlo
healing touch léčivý dotyk Heart´s ease utiš srdce
heartfreeze zmražení srdce heat leech odsávání tepla
herald´s call heroldovo volání hesitate zaváhání
hibernal healing zimní léčení hibernate hibernace
hide from animals úkryt před zvířaty hide from undead úkryt před nemrtvými
holy star svatá hvězda Horizikaul´s boom Horizikaulův řev
Horizikaul´s cough Horizikaulovo hvízdnutí Horizikaul´s versatile vibration Horizikaulovy všestranné vibrace
howling chain vyjící řetěz hunter´s eye lovcovo oko
hunter´s mercy lovcovo milosrdenství hydrate zavodnění

C

chain dispel rozvětvené zlom magii changestones měnivé kameny
channeled divine health posilovatelné božské zdraví channeled divine shield posilovatelný božský štít
channeled pyroburst posilovatelný výbuch ohně charm animal okouzli zvíře
chasing perfection vycizelovaná dokonalost choking sand dusivý písek

I

ice age doba ledová ice assassin ledový vrah
ice castle ledový hrad ice dagger ledová dýka
ice darts ledové šipky ice rift ledová trhlina
ice shape ledová podoba ice shield ledový štít
ice ship ledová loď ice skate ledové brusle
ice slick klouzačka ice to flesh zlom kletbu ledu
ice web ledová pavučina iceberg ledová kra
icicle rampouch icrease virulence zvyš nakažlivost
Icy claw ledový spár Igedrazaar´s miasma Igedrazaarovo miasma
Ilyykur´s mantle Ilyykurova pelerína impede sun´s brilliance zeslab záři slunce
improved blink zlepšené mihotání incite riot vyvolej výtržnost
inevitable defeat nevyhnutelná porážka inferno inferno
infestation of maggots zamoření červy insight of good fortune proniknutí do štěstěny
invest heavy protection propůjčení lehké ochrany invest light protection propůjčení těžké ochrany
invest moderate protection propůjčení střední ochrany iron bones železné kosti
ironguts železné útroby ivory flesh slonovinová pleť

J

jaws of the wolf vlčí čelisti Jhanifer´s deliquescence Jhanifeřina rozplývavost
jumpgout přeskakující sloup ohně

K

Kaupaer´s skittish nerves Kaupaerovy splašené nervy Kelgore´s fire bolt Kelgorova ohnivá střela
Kelgore´s grave mist Kelgorova hrobová mlha Khelben´s dweomerdoom Khelbenova zhouba magie
Khelben´s suspended silence Khelbenovo odložené ticho kiss of the vampire polibek upíra
know bloodline poznej rod Know Direction and Location zjisti směr a místo
know greatest enemy poznej nejmocnějšího protivníka know protections poznej ochrany
know vulnerabilities poznej slabosti Kyristan´a malevolent tentacles Kyristanova zhoubná chapadla

L

Laeral´s crowning touch Laeralin svrchovaný dotyk Laeral´s cutting hand Laeralina řezající ruka
Laeral´s silver lance Laeralino stříbrné kopí land womb lůno země
Laogzed´s breath Laogzedův dech launch bolt vystřel šipku
launch item vystřel předmět lava splash lávový šplouchanec
lawful sword zákonný meč legion of sentinels legie strážců
Leomund´s tiny igloo Leomundovo drobné iglů lesser aura of cold menší aura chladu
lesser confusion menší zmatek lesser frostburn menší mrazopal
Lesser Globe of Invulnerability Nižší koule nezranitelnosti lesser ironguard menší železná stráž
lesser shivering touch menší zmrazující dotyk life bolt šipka života
Life fades pohasínání života lightning fog probíjející mlha
lightning ring prstenec blesků linked perception spojené vnímání
lively step bystrý krok living prints živé otisky
locate node zaměř ohnisko locate water zaměř vodu
longstrider dlouhokrok longstrider, mass hromadný dlouhokrok
lord of tides pán přílivů loyal vassal věrný vazal
lullaby ukolébavka luminous assassin zářivý vrah
luminous assassin, greater mocný zářivý vrah luminous assassin, lesser slabý zářivý vrah
Lutzaen´s frequent jaunt Lutzaenina častá procházka

M

mace of Odo Odův palcát maddening whispers zešilující šepoty
maelstrom maelström magic convalescence magické zotavení
Magic memory kouzelná paměť mailed might of the magelords zbrojová moc máglordů
malleability tvárnost mana flux výron many
mantle of fiery spirit pelerína ohnivého ducha mantle of icy soul pelerína ledové duše
manyjaws mnohotlamy mark of doom známka zkázy
mark of judgment značka rozsudku Mark of the outcast Cejch vyvržence
Mark of the unfaithful značka nevěrnosti mark the outcast ocejchuj vyvržence
mass bear´s endurance hromadná medvědí houževnatost mass bull´s strength hromadná býčí síla
mass burrow hromadné hrabání mass camouflage hromadné maskování
mass cat´s grace hromadná kočičí grácie Mass contagion hromadná nákaza
mass cure critical wounds hromadné zhojení kritických zranění mass cure light wounds hromadné zhojení lehkých zranění
mass cure moderate wounds hromadné zhojení středních zranění mass cure serious wounds hromadné zhojení těžkých zranění
mass darkvision hromadné vidění ve tmě mass dessicate hromadné vysoušení
mass drown hromadné utopení mass eagle´s splendor hromadná orlí velkolepost
mass enlarge person hromadné zvětšení osoby mass entropic shield hromadný entropický štít
mass flesh to salt hromadné zakletí v sůl mass fox´s cunning hromadná liščí chytrost
mass frostburn hromadný mrazopal mass hold monster hromadné znehybnění nestvůry
mass hold person hromadné znehybnění osoby mass inflict critical wounds hromadné způsobení kritických zranění
mass inflict light wounds hromadné způsobení lehkých zranění mass inflict moderate wounds hromadné způsobení středních zranění
mass inflict seriuous wounds hromadné způsobení vážných zranění mass jump hromadný skok
mass owl´s wisdom hromadná soví moudrost mass reduce person hromadné zmenšení osoby
mass reflective disguise hromadný odrazný převlek mass sanctuary hromadný azyl
mass stone metamorphosis hromadná proměna kamení mass teleport hromadný teleport
master air ovládnutí vzduchu master earth ovládnutí země
master´s touch dotyk mistra maw of chaos chřtán chaosu
maw of stone kamenná tlama meld into ice vejdi do ledu
Melf´s unicorn arrow Melfův jednorožčí šíp memory rot trouchnivění paměti
mephit mob dav mefitů Mesmerizing shadow fascinující stín
Mestil´s acid breath Mestilův kyselinový dech Mestil´s acid sheath Mestilův kyselinový obal
meteoric strike úder meteoru mindfrost zatuhlá mysl
mineralize warrior mineralizuj válečníka minor disguise menší předstírání
mirage arcane fata morgána miror image, greater mocný zrcadlový obraz
mold touch zaplísnění moment of prescience okamžik předtuchy
monstrous regeneration regenerace nestvůry moon blade měsíční ostří
moon path měsíční stezka moonfire měsíční oheň
Mordenkainen´s private sanctum Mordenkainenova soukromá svatyně move snow and ice přesuň sníh a led
mummify mumifikace murderous mist vražedná mlha
Mycontil´s last resort Mykontilovo konečné východisko Mystery tajemství
mystic aegis mystická záštita mystic lash mystické šlehnutí
Mystic reflections mystické odrazy mystic surge mystické vzdutí
Mystra´s miasma Mystřino miazma

N

nar fiendbond narské pekelné pouto nature´s balance přírodní rovnováha
net of shadows síť stínů Nezram´s amethyst aura Nezramova ametystová aura
Nezram´s emerald shield Nezramův smaragdový štít Nezram´s sapphire screen of shielding Nezramovo safírové stínítko
Nchaser´s glowing orb Nchaserova zářící koule night extract extrakt noci
nightmare lullaby hrůzná ukolébavka node door ohniskové dveře
node genesis stvoření ohniska node lock uzamčení ohniska
numbing sphere ochromující koule Nybor´s gentle reminder Nyborův laskavý upomínač
Nybor´s mild admonishment Nyborova mírná výstraha Nybor´s stern reproof Nyborova přísná výtka
Nybor´s wrathful castigation Nyborovo zlostné sepsutí

O

obedient avalanche poslušná lavina obscuring snow sněžná mlha
one with land sjednocen s krajinou overland flight let krajinou
overwhelm zahlcení owl´s insight výří vhled
owl´s wisdom soví moudrost

P

pact of martyrdom pakt mučednictví Painquench potlač bolest
Palarandusk´s fire breath Palaranduskův ohnivý dech parboil přehřátí
parching touch vysušující dotyk pass through ice projdi ledem
Pebble Wind oblázkový vítr phantom battle přízračná bitva
plague epidemie poison vines jedovatá réva
polar ray polární paprsek Polymorph Proměň
portal barricade zatarasení portálu portal reformat formátování portálu
portal stabilization stabilizace portálu portal view pohled portálem
portal-to-portal redirect změna zacílení portálu Presper´s moonbow Presperův měsíční luk
Presper´s spell matrix Presperova kouzelná matice prismatic eye prismatické oko
prismatic mist mnohobarevná mlha Project multiple images více vlastních obrazů
protection from dessication ochrana před vysoušením protection from energy ochrana před energií
protection from winged flyers ochrana před okřídlenými létavci pulse of hate tep nenávisti
puppeteer loutkář

Q

quillfire vystřel ostny

R

raise ice forest zřiď ledový les ram´s might moc beranidla
ravenous bite hladové kousnutí ray of exhaustion paprsek vyčerpání
ray of resurgence paprsek oživení ray of the python paprsek škrtiče
razorscales břitvové šupiny recitation recitace
redeemed item napravený předmět redirect spell přesměruj kouzlo
reduce animal zmenši zvíře reduce person zmenši osobu
reflective disguise odrazný převlek regroup přeskupení
remedy moderate wounds naprav střední zranění Remove addiction odstraň návyk
renewed vigor obnovená energie repair critical damage oprav kritické poškození
repair light damage oprav lehké poškození Repair minor damage oprav drobné poškození
repair moderate damage oprav střední poškození repair serious damage oprav těžké poškození
resist energy odolej energii reverse arrows obrať šípy
righteous burst spravedlivý výbuch righteous fury spravedlivý hněv
Ring of magic fang prsten magického tesáku rock catch chyť kámen
rockburst výbuch kamene rosemantle růžový plášť
rouse vzburcování ruby ray of reversal rubínový paprsek zvratu
rushing water chvátající voda

S

sacred purification posvěcená očista safe clearing bezpečná čistina
Sakkratar´s triple strike Sakkratarův trojitý úder sand shaper pískoměnec
sandblast písečný poryv sandstorm písečná bouře
scalding mud horké bahno scatteing trap rozptýlená past
scatterspray rozhození scent čich
scimitar of sand písečný šamšír scintillating pattern jiskřivý vzor
scintillating sphere jiskřivá koule scorching ray sežehující paprsek
sea legs zdatnost na moři searing exposure vystavení žáru
seek eternal rest hledej věčný odpočinek seeking ray hledající paprsek
serpent arrow hadí šíp Shadow arrow stínový šíp
shadow hand stínová ruka shadow mask stínová maska
Shadow skin stínová kůže shadow spray stínová fontána
shadow well stínová studna Shalanta´s delicate disk Šalantin křehký disk
Shar´s miasma Šařino miasma share husk sdílej schránu
share talents sdílení nadání shatterfloor drtič podlah
Shelgarn´s persistent blade Shelgarnovo neodbytné ostří shield of Lathander Lathanderův štít
shivering touch zmrazující dotyk shroud of flame příkrov plamenů
shroud of undeath příkrov nemrtvosti shuffle úskok
Sight obscured zatemněný pohled silent portal tichý vstup
silverbeard stříbrný vous Simbul´s skeletal deliquescence Simbulina rozplývavost kostry
Simbul´s spell matrix Simbulina kouzelná matice Simbul´s spell sequencer Simbulin řadič kouzel
Simbul´s spell trigger Simbulin spouštěč kouzel Simbul´s synostodweomer Simbulin synostodweomer
Sinsabur´s baleful bolt Sinsaburova zlověstná střela skeletal guard kostlivá stráž
skin of the cactus kůže kaktusu skull eyes lebkoči
skull of secrets lebka tajemství skull watch strážná lebka
slashing dispel řezné zlomení magie sleep mote uspávací vír
smell of fear pach strachu Smooth talk hladká řeč
snakebite hadí kousnutí Snilloc´s snowball Snillokova sněhová koule
Snilloc´s snowball swarm Snilokovo hejno sněhových koulí snow walk chůze sněhem
snow wave sněhová vlna snowdrift závěj
snowsight sněhové vidění snowsong sněžná píseň
song of discord píseň sváru songbird ptačí píseň
sonic shield zvukový štít soul of the waste duše pustiny
soul scour eroze duše sparkles jiskry
Spear of Valarian Valarianovo kopí spectral stag přízračný jelen
speed swim schopnost plavat speechlink řečové spojení
spell engine kouzelný nástroj spell enhancer posilovač kouzel
spell phylactery kouzelný amulet spell shield štít proti kouzlům
spellmantle kouzelný plášť Spellslayer arrow kouzlakřivící šíp zabiják
sphere of ultimate darkness koule naprosté temnoty spider curse pavoučí kletba
spider poison pavoučí jed spider shapes pavoučí proměny
spiderform pavoučí podoba spiderskin pavoučí kůže
spirit worm spirituální červ Spit Venom plivání jedu
Srinshee´s spell shift Srinsheeina manipulace kouzly staff of nomads kočovnická berla
staff of the withering thirst berla spalující žízně stalking brand stopovací cejch
stand postavení stay the hand zadržená ruka
Steel shadows ocelové stíny steeldance ocelový tanec
steelsting ocelové žihadlo stick přilepení
sticks and stones klacky a kameny sticks and stones klacky a kameny
stifle spell zadušené kouzlo stone body kamenné tělo
stone bones kamenné kosti stone metamorphosis proměna kamení
stone shatter kamenodrtič stone sphere kamenná koule
stone spiders kamenní pavouci stone trap kamenná past
stone walk procházka kamenem stonebody kamenné tělo
stonefire kamenný oheň stonehold kamenný lapač
storm mote bouřlivý vír storm shield bouřný štít
storm tower kamenná věž stormrage hněv bouře
strategic charge strategická zteč streamers stužky
strength of stone síla kamene strength of the beast síla šelmy
stretch weapon natažení zbraně summon desert ally přivolej služebníka pouště
summon giants přivolej obry summon golem vyvolej golema
summon instrument přivolej nástroj summon undead přivolej nemrtvého
sun bolt sluneční střela sun scepter sluneční žezlo
sunrise východ slunce sunstroke úpal
superior darkvision dokonalejší vidění ve tmě suppress flame potlač plamen
suppress glyph potlač znak surefoot jistý krok
surelife zajištěný život suspension závěs
sword and hammer meč a kladivo symbol of death symbol smrti
symbol of fear symbol smrti symbol of hopelesness symbol beznaděje
symbol of insanity symbol šílenství symbol of pain symbol bolesti
symbol of persuasion symbol přesvědčování symbol of sleep symbol spánku
symbol of stunning symbol ochromení symbol of thirst symbol žízně
symbol of weakness symbol slabosti sympathetic vibration sympatetické vibrace

T

teleport object teleportuj předmět thaw tání
Theskyn´s hearty heave Theskynovo srdečné vržení thin air řídký vzduch
Thorn field trnové pole thorn spray trnitá fontána
thunder field hromový dóm thunderlance hromový dřevec
tidal wave přílivová vlna Tirumael´s energy spheres Tirumaeliny energetické koule
toothed tentacle zubatá chapadla tormenting thirst mučivá žízeň
tortoise shell želví krunýř touch of fatigue dotyk únavy
touch of idiocy dotyk stupidity towering oak vznešený dub
toxic weapon otrávená zbraň trait removal odstranění vlastnosti
transcribe symbol přepiš symbol translocation trick přemísťovací trik
transmute sand to glass proměň písek na sklo transmute sand to stone proměň písek na skálu
transmute stone to sand proměň skálu na písek tree healing stromové léčení
triple mask trojitá maska Trobriand´s baleful teleport Tobriandův zlověstný teleport
Trobriand´s crystalbrittle Trobriandův zkřehčovač Trobriand´s glassee Trobriandovo zeskelnatění
trollshape trollí podoba Tunnel swallow sežvýkání tunelem
tunnel swalow tunelová peristaltika Tyche´s touch dotyk Tyche

U

Umbral hand stínová ruka undead bane weapon zbraň zhouba nemrtvých
undead lieutenant velitel nemrtvých undead torch nemrtvá pochodeň
undeath after death nemrtvý po smrti Undeath to Death Smrt nemrtvým
undeath´s eternal foe věčný nepřítel nesmrti undermaster zeměpán
understand device porozuměj zařízení unheartly heat nezemský žár
unholy beast poskvrněná nestvůra

V

venom bolt jedovatá střela venomfire jedoheň
vertigo závrať vertigo field pole závrati
vine mine moje réva vipergout zmijopliv
viscid glob přilnavá kapka vision of glory vize skvělosti
vitrify zeskelnatění volcano sopka

W

wall of coldfire ledohňová zeď wall of dispell magic zeď zlomení magie
wall of evil zeď zla wall of good zeď dobra
wall of greater dispel magic zeď mocného zlomení magie wall of chaos zeď chaosu
wall of law zeď zákona wall of magma magmatická zeď
wall of pain zeď bolesti wall of salt solná zeď
wall of water vodní zeď war cry válečný pokřik
warning shout varovný výkřik waste strider chodec pustinami
waterspout vodní smršť watchware stráž věci
waves of cold vlny chladu waves of exhaustion vlny vyčerpání
waves of fatigue vlny únavy weapon of impact zbraň úderu
weapon of the deity zbraň božstva weighed in the balance vyrovnaná rovnováha
wendigo´s hunger hrůzný hlad whelm zaplavení
whelm, mass hromadné zaplavení whelming blast výšleh záplavy
whip of thorns trnitý bič whirl of fangs vír zubů
whispering sand šepotající písek whiteout bílá tma
wieldskill vládni dovedností wind at back vítr v zádech
wind tunnel větrný tunel winter´s embrace objetí zimy
Woodwisp arrow dřevoignorující šíp word of balance slovo rovnováhy
wounding whispers zraňující šepot wrack earth třas země

Z

Zajimarn´s avalanche Zajimarnova lavina Zajimarn´s field of icy razors Zajimarnovou pole ledových břitů
Zajimarn´s ice claw prison Zajimarnův věznící ledový spár zone of glacial cold zóna glaciálního chladu
zone of silence zóna ticha

A

aberrant dragonmark bludné dračí znamení ability focus zaměření na schopnost
acrobatic akrobat action boost posílení akce
action surge nárůst akcí adamantine body adamantinové tělo
aerenal beastmaster aerenalský pán opic aftersight pohled do minulosti
agile hbitý agile shield fighter čilý štítový bojovník
allied defense obrana spojenců altitude adaptation vysokohorská aklimatizace
ancestral guidance vedení předky ancestral spirit duch předků
animal friends zvířecí přátelé ankheg tribe ambush přepad kmene Ankhegů
arachnid rider pavoučí jezdec arcane manipulation mystická manipulace
Arcane preparation mystická příprava Arcane schooling mystické vzdělání
arcane transfiguration mystické přetvoření arctic adaptation přizpůsobení se Arktidě
arctic priest polární kněz Artist umělec
ascetic psion psion asketa ashbound jasanovazný
athletic atlet Attune gem naladění drahokamu
attune magic weapon naladění na magickou zbraň augment summoning umocni přivolání
awesome blow děsivý úder axethrower vrhač seker
axiomatic strike axiomatický úder azerblood krev azerů

B

batrider netopýří jezdec battleshifter training výcvik měňavce bojovníka
beast shape podoba totemické nestvůry beast totem totemická nestvůra
bind elemental připoutej elementála bladebearer of the Valenar valenarský nosič ostří
blessed of the Seven sisters požehnaný Sedmi sestrami blessed of Vulkoor požehnaný Vulkórem
blistering spell sžíravé kouzlo blood of the warlord krev válečného pána
blood-spiked charger zakrvácené ostny Blooded zakrvácený
Bloodline of fire potomek ohně Body Pouch tělesná schránka
boomerang daze strnutí bumerangem boomerang ricochet ricochet s bumerangem
brand of evil cejch zla breath control kontrola dechu
breathing link dechové spojení Broken One´s sacrifice oběť Zlomeného
brute fighting brutální boj Bullheaded tvrdohlavý

C

calishite elementalist kališitský živlomág caravanner vůdce karavan
celestial bloodline nebeský rod celestial sorcerer aura aura nebeského čaroděje
celestial sorcerer heritage dědictví nebeského čaroděje celestial sorcerer lance nebeský čarodějův dřevec
celestial sorcerer lore nebeská čarodějova tradice celestial sorcerer wings křídla nebeského čaroděje
Cliffwalk elite výkvět srázolezců clinging breath přiléhavý dech
close-quarter fighting boj natěsno Cobra Head kobří hlava
cold endurance chladuodolný cold focus zaměření na chlad
cold iron tracery výzdoba z chladného železa combat awareness bojová ostražitost
combat cloak expert mistr boje pláštěm combat defense bojová obrana
Combat Expertise bojový střeh combat focus zaměření na boj
combat strike bojový úder combat tactician bojový taktik
combat vigor bojová energie cometary collision kometární srážka
companion spellbond kouzelné pouto se společníkem construct lock přemáhání výtvorů
control shape ovládání podoby Cormanthyran Moon Magic cormanthytrská měsíční magie
corrupt spell pokřivené kouzlo Cosmopolitan kosmopolita
courteous magocracy etiketa magokracie cover your tracks skryj své stopy
craft construct výroba výtvorů craft contingent spells výroba rezervních kouzel
craft scepter výroba žezel craft skull talisman výroba lebkových talismanů
craven zbabělec Create portal vytvoř portál
crossbow sniper odstřelovač s kuší crushing strike drtivý úder
cunning evasion mazaný únik

D

dampen spell tlumené kouzlo dancing with shadows tanec se stíny
Darguun mauler darguunský bijec dauntless neohrožený
daylight adaptation adaptace na slunce deadeye shot zásah do oka
Deadly Poison smrtící jed deceitful lstivý
deepening darkness prohloubená temnota defender of the homeland obránce domoviny
defensive sweep obranné máchnutí deft hands zručný
Delay spell časované kouzlo demonsworn knight démonu upsaný rytíř
detect Shadow Weave user najdi uživatele Stínového tkaniva die hard nezdolnost
diehard nezdolný diligent pečlivý
dinosaur hunter lovec dinosaurů dinosaur wrangler honák dinosaurů
dirty rat krysa špinavá disciple of darkness stoupenec temnot
Discipline disciplína disentangler rozplétač
disturbing visage zneklidňující vzhled divine armor božská zbroj
divine fortune božská štěstěna divine justice božská spravedlnost
divine spell penettation průbojná duchovní kouzla doomspeak prorok zkázy
double steel strike dvojí úder ocelí dragon rage dračí zuřivost
dragon totem dračí totem dreadful wrath strašlivý hněv
dream of contact snové spojení dream of insight snový vhled
dream of instinct snový instinkt dream of perception snové vnímání
dream of strength snová síla dream of the moment snový okamžik
dream scion snový dědic Dreamsight elite výkvět snozrakých
drift magic kolísavá magie driving attack energický útok
drow eyes drowí oči drow scorpion warrior drowí štíří válečník
drow skirmisher drowí úderník druuth slayer zabíječ druuth
duergar mindshaper duergarský tvarovač mysli duerran metaform training duerský výcvik podobozměny
duerran stealth training duerský výcvik kradmosti dungeoneer´s intuition jeskyňářova intuice

E

eagle tribe vision zrak kmene Orlů eagle´s fury orlí zběsilost
earthbound spell zemní kouzlo earthquake stomp zemětřasná chůze
ecclesiarch ekklésiarch edgewalker sentinel hranochodec strážce
Education vzdělání echoing spell ozvěna kouzel
einhander jednoručka elder giant magic stará obří magie
eldritch linguist kouzelný lingvista elemental bloodline živlový rod
elven spell lore elfí kouzelná tradice empower spell-like ability zesílená kouzelná schopnost
enervative healing léčení oslabením enhance effect obohacení efektu
enlarge spell zvětšené kouzlo entangling spell omotávací kouzlo
epic devotion epická oddanost eschew materials vynech materiál
Ethran ethran evil embraced obejmuté zlo
exceptional artisan výjimečný umělec extend rage prodloužená zuřivost
Extend supernatural ability dlouhá nadpřirozená schopnost extra music hudba navíc
extra rings prsteny navíc extra shifter traits měňavecká vlastnost navíc
extraordinary artisan mimořádný umělec eyes of light oči světla

F

fade into violence úkryt v násilí faith in the frost víra v mráz
familiar concentration pomocníkovo soustředění favored in house oblíbenec domu
favored of the zulkirs oblíbenec zulkirů fearless nebojsa
feral animal companion divoký zvířecí společník fiendish bloodline ďasovský rod
fiery fist ohnivá pěst fiery ki defense ohnivá čchi obrana
fiery spell ohnivé kouzlo flash frost spell námrazové kouzlo
flay sdírání kůže flay foe stahovač nepřátel
fleet of foot rychlonohý flensing strike rozdírací úder
flying tiger létající tygr Foe hunter lovec nepřátel
forest gnome phantasist lesní gnóm vidinář Forester lesník
forgeheart ošlehaný výhní Forked Tongue rozeklaný jazyk
from smite to song od smetení k písni frostfell prodigy mrazopádový zázračný talent
frozen berserker mrazivý zuřivec frozen magic mrazivá magie
frozen wild shape mrazivá divoká podoba furious charge zuřivá zteč

G

Gape of the Serpent hadí čelisti Gatekeeper initiate zasvěcenec Strážců bran
genie lore znalost géniů gestalt anchor tvarová kotva
gestalt might moc tvaru giant banemagic obrozhoubná magie
gift of discernment dar rozlišení gift of tongues dar jazyků
githyanki battlecaster githyanský bitevní mág githyanki dragonrider githyanský dračí jezdec
gold dwarf dweomersmith zlatý trpaslík kouzlotepec Graft Yuan-ti Flesh transplantuj tkáň yuan-ti
great bite mocné kousnutí great rend mocné drásání
greater cold focus mocné zaměření na chlad greater dragonmark mocné dračí znamení
Greater Multigrab mocný víceúchop greater powerful charge mocná mocná zteč
greater shifter defense mocná měňavecká obrana greater spell focus mocné zaměření na školu
greater spell penetration mocné průrazné kouzlo greater two-weapon fighting mocný boj dvěma zbraněmi
greater weapon focus mocné zaměření na zbraň greater weapon specialization mocná specializace na zbraň
greenbound summoning zelené přivolávání Greensinger initiate zasvěcenec Zelenopěvců
grenadier granátník grim visage ponurá aura
guori dread strach quori

H

halruaan adept halrujský adept hammer fist kladivo pěstí
hand of Tyr paže Tyrova harem trained harémový výcvik
haunting melody strašidelná mělodie hazing strike přetěžující úder
headlong rush bezhlavý nápor healing factor léčivý faktor
healing flames léčivé plameny heat endurance horkuodolný
heat tolerance přivyknutí teplu hellbound knight pekluvěrný rytíř
heroic metamagic hrdinská metamagie heroic spirit hrdinský duch
highborn drow urozený drow hin wandermage potulný půlčický mág
hindering opportunist překážející oportunista hold the line držení řady
Horse nomad koňský nomád hyena tribe hunter lovec kmene Hyen

C

chakram ricochet čakramový ricochet chameleon hide chameleoní kůže
channel charge dobíjení Charm Immunity imunita vůči okouzlení
Charm Resistance rezistence vůči okouzlení cheetah tribe sprint sprint kmene Gepardů
child of Winter dítě Zimy chondathan missionary chondatský misionář
chosen of Iborighu Iborighův vyvolený chosen weapon specialization specializace na oblíbenou zbraň

I

ice harmonics ledové harmonie icy calling ledové volání
imbued summoning vylepšené přivolání improve shield bash zlepšený úder štítem
improved cold endurance zlepšená chladová odolnost improved cooperative metamagic zlepšená kooperující metamagie
improved counterspell zlepšené protikouzlo improved damage reduction zlepšená snížená zranitelnost
improved energy resistance zlepšená odolnost vůči energii improved familiar zlepšený pomocník
improved feint zlepšená finta improved fiendish servant zlepšený pekelný služebník
improved flight zlepšený let improved fortification zlepšené obrnění
improved grapple zlepšený zápas improved grapple zlepšený zápas
improved heat endurance zlepšená tepelná odolnost improved levitation zlepšená levitace
improved low blow zlepšený nízký úder improved natural armor zlepšená přirozená zbroj
improved natural attack zlepšený přirozený útok Improved Overrun zlepšené prorážení
improved precise shot zlepšená přesná střelba improved resiliency zlepšená nezlomnost
Improved Spit zlepšené plivání improved toughness zlepšená tvrdost
improved turning zlepšené odvracení indomitable soul nezkrotná duše
infernal bargainer pekelný vyjednavač infernal sorcerer eyes oči pekelného čaroděje
infernal sorcerer heritage dědictví pekelného čaroděje infernal sorcerer howl vytí pekelného čaroděje
infernal sorcerer resistance odolnost pekelného čaroděje initiate of Anhur Anhurův zasvěcenec
initiate of Arvoreen Arvorínův zasvěcenec initiate of Bane Baneův zasvěcenec
Initiate of Baravan Cloakshadow zasvěcenec Baravana Stínopláště initiate of Cyric Cyrikův zasvěcenec
initiate of Eilistraee zasvěcenec Eilistraee initiate of Ghaunadaur Ghaunadaurův zasvěcenec
initiate of Gond Gondův zasvěcenec initiate of Gruumsh Grúmšův zasvěcenec
initiate of Helm Helmův zasvěcenec initiate of Horus-Re zasvěcenec Horus-Rea
initiate of Ilmater Ilmaterův zasvěcenec initiate of Kossuth Kossuthův zasvěcenec
initiate of Lathander Lathanderův zasvěcenec initiate of Loviatar Loviatařin zasvěcenec
initiate of Malar Malarův zasvěcenec initiate of Milil Mililův zasvěcenec
initiate of Mystra Mystřin zasvěcenec initiate of nature zasvěcenec přírody
initiate of Selûne Selûnin zasvěcenec initiate of Shar Šařin zasvěcenec
initiate of Tymora Tymořin zasvěcenec initiate of Tyr Tyrův zasvěcenec
initiate of Varae Varain zasvěcenec Innate spell vnitřní kouzlo
inscribe epic rune napiš epickou runu Inscribe rune napiš runu
Insidious magic záludná magie insidious terror zákeřný děs
intimidating strike zastrašující úder investigator vyšetřovatel
iron mind železná vůle ironwood body tělo ze železodřeva
Irresistible Gaze neodolatelný pohled

J

jaws of death čelisti smrti Jergal´s pact smlouva s Jergalem
jester´s magic šaškova magie jotunbrud jotunbrud
judged by Aurifar vedený Aurifarem jungle stramina vitalita džungle
jungle veteran veterán džungle

K

kalasthar mindlink kalaštarské spojení mysli kalasthar toughtshifter kalaštarský myšlenkový měňavec
keen-eared scout bystrouchý zvěd ki blast čchi výšleh
knifefighter nožař knight of the Red Falcon rytíř Červeného sokola
knight of Tyr´s holy judgment rytíř Tyrova svatého soudu knight of Tyr´s merciful sword rytíř Tyrova milosrdného meče
knight training rytířský výcvik

L

landwalker suchochodec leap of the heavens výskok nebes
least dragonmark nejmenší dračí znamení legendary artisan legendární umělec
lesser dragonmark menší dračí znamení light of Aurifar Aurifarovo světlo
light to daylight světlo v denní světlo lingering breath prodlévající dech
lingering spell prodlévající kouzlo lion tribe warrior válečník kmene Lvů
Lliira´s Blessing Liřino požehnání Lolth´s blessing požehnání Lolth
longstrider elite výkvět dlouhokrokých longtooth elite výkvět šavlozubých
low blow nízký úder Luck of heroes štěstí hrdinů
lunar magic lunární magie lunging strike daleký výpad
lurking familiar číhající pomocník

M

mad alchemist šílený alchymista mad foam rager vzteklý zuřivec
magic in the blood magie v krvi magical aptitude cit pro magii
Magical artisan kouzelník umělec Magical training kouzelnický trénink
malign spell focus zaměření na zhoubné kouzlo manyshot salva
mark of Hleid znamení Hleid mark of the Triad znamení triády
master linguist mistr lingvista master manipulator mistr manipulátor
melee evasion únik z boje nablízko melee weapon mastery mistrovství zbraní nablízko
Mercantile background obchodnické zázemí metallurgy metalurg
metanode spell metaohniskové kouzlo might makes right moc je právo
Militia milicionář mind mask mentální maska
mithral body mitrilové tělo mithral fluidity mitrilová plynulost
monastic training mnišský výcvik monk´s spade mind blade čepel mysli mnišský rýč
mountain stance postoj hory mountaineer horal
Mror stalwart oddaný straník Mroru Multiattack vícenásobný útok
multidexterity mnohozručnost multilingual polyglot
Multiweapon Fighting boj více zbraněmi music of growth hudba růstu
music of making hudba stvoření mutable body proměnlivé tělo
mutilator zohavovač mysterious magic tajemná magie

N

Narrowed Gaze zúžený pohled natural bully tyran od přírody
natural scavenger přirozený počišťovač natural spell přirozené kouzlo
negotiator vyjednavač netherese battle curse netherilská bojová kletba
nimble fingers šikovné prsty nobody´s fool žádný trouba
node defense ohnisková obrana node sensitive citlivost na ohnisko
node spellcasting ohniskový sesilatel node store ohniskové úložiště
nomadic trekker kočovný cestovatel

O

oral history vypravěč otherwordly nepozemský
outsider wings křídla sférika overcome Shadow Weave překonej Stínové tkanivo
overwhelming assault zahlcující útok

P

paladin of the Noble Heart paladin Vznešeného srdce path of shadows stezka stínů
penetrating shot penetrating shot Pernicious magic zkázonosná magie
persona immersion ponoření do osobnosti persuasive přesvědčivý
Pervasive Gaze pronikavý pohled Petrification Immunity imunita vůči zkamenění
Petrification Resistance rezistence vůči zkamenění piercing cold pronikavý chlad
Piercing Gaze daleký pohled plague resistant nemociodolný
planetouched animal affinity spřízněnost se sférami poznamenanými zvířaty poison immunity jedová imunita
Poison Resistance rezistence vůči jedům pole master pán ratiště
portal master mistr portálů portal sensitive vycítění portálů
precise swing precizní rána Prehensile Tail chápavý ocas
priest of the waste kněz pustin primeval wild shape pravěká divoká podoba
primitive caster primitivní sesilatel profane aura nečistá aura
profane outburst znesvěcující vlna psychic warfare duševní válečnictví
Puff Torso nadouvací tělo pulverize foe drtič nepřátel
pursue stíhání

Q

quick change rychlá změna quicken spell-like ability rychlá kouzelná schopnost

R

Races of the Dragon Dračí rasy racial emulation nápodoba rasy
ragewild fighting boj s divokou zuřivostí raging luck zuřící štěstí
ranged weapon mastery mistrovství zbraní na dálku rapid blitz chvatný postup
rapid reload rychlé nabíjení rapid swimming rychlé plavání
rattlesnake strike chřestýší úder razorclaw elite výkvět čepelových
reactive counterspell reaktivní protikouzlo reactive shifting okamžitá proměna
Reach mystery natažené tajemství reckless offensive hazardní útok
recognize impostor rozpoznání podvodníka relic hunter lovec pozůstatků
rending claws drásající spáry Rending Constriction drásající škrcení
repel aberration zahnání zrůd repel outsider zahnání sfériků
research výzkum resist disease odolnost k nemocem
Resist poison jeduodolný rhinoceros tribe charge zteč kmene Nosorožců
right of counsel právo radit se ritual blessing rituální požehnání
ritual blood bonds rituální pokrevní pouta Robilar´s gambit Robilarův gambit
rock gnome trickster skalní gnóm šibal runesmith runotepec

S

sacred healing posvěcené léčení sacred radiance sacred radiance
sacred tattoo posvátné tetování Saddleback koňák
sand camouflage písečná kamufláž sand dancer písečný tanečník
sand snare písečná léčka sand spinner vrhač písku
sandskimmer písečný klouzek scion of sorrow dědic žalu
scorpion´s grasp sevření škorpióna scorpion´s instinct škorpióní instinkty
scorpion´s resolve odhodlání škorpióna scorpion´s sense škorpióní smysly
searing spell spalující kouzlo second slam druhý úder
selective spell selektivní kouzlo self-sufficient soběstačný
serpent fang hadí zub serpent strike hadí úder
servant of the fallen služebník padlého Shadow cast stínové sesílání
Shadow Marches warmonger válečný štváč Stínového Pomezí shadow shield stínový štít
shadow song stínová píseň shadow strike stínový úder
shadow striker stínový úderník shadow weave magic magie Stínového tkaniva
shadowform familiar stínový pomocník shield dwarf warder štítový trpaslík hlídač
shield of thought myšlenkový štít shield specialization specializace na štít
shifter agility měňavecká čilost shifter defense měňavecká obrana
shifter ferocity měňavecká divokost shifter instincts měňavecké instinkty
shifter multiattack měňavecký vícenásobný útok shifter savagery měňavecké divošství
shifter stamina měňavecká vitalita ship savvy ponětí o lodích
short haft krátká násada Signature spell typické kouzlo
silver blood stříbrná krev Silver Fang Stříbrný tesák
Silver palm stříbrná dlaň silver smite stříbrné smetení
silver tracery stříbrná výzdoba skewer foe napichovač nepřátel
skyrider nebeští jezdci slashing flurry smršť seků
smite fiery foes smeť ohnivé nepřátele smiting spell smétací kouzlo
Snake blood krev hada snatch chňapnutí
snatch arrows zachycení střel snatch trophy sběratel trofejí
snowcasting sněhové sesílání snowflake wardance válečný tanec sněhové vločky
snowrunner sněžný běžec song of the heart píseň srdce
soothe the beast utiš šelmu soulblade válečník ostří duše
southern magician jižanský mág spectral skirmisher přelud úderník
spell thematics charakteristická kouzla spell-like ability focus zaměření na kouzelnou schopnost
spell-linked familiar čarující pomocník spellcasting prodigy geniální sesilatel
spellwise čarodějná moudrost spider bite pavoučí kousnutí
spiked body ostnaté tělo spire walking věžochodec
spiritual force spirituální moc stable footing stabilní postoj
stalwart defense obrana přátel steadfast determination neochvějné odhodlání
stealthy nenápadný stone breaker drtič kamene
stone colossus kamenný kolos stone slide vklouznutí do kamene
stoneblood kamenná krev stoneshaper tvarovač kamene
stonewalker fist kamenochodcova pěst storm magic bouřná magie
stormheart mariňák Street smart moudrost ulice
strength of two síla dvou strong mind silná mysl
Strong soul silná duše stunning master mistr ochromení
sugliin mastery mistrovství se sugliinem summon earth elemental přivolání zemního elementála
Sun Soul monk mnich Sluneční duše Survivor přeživší
svirfneblin figment master svirfneblinský mistr přeludů swarmfighting bojovník záplavy
swift and silent pohotový a tichý swiftwing elite výkvět rychlokřídlých
sword of the Arcane Order meč Mystického řádu

T

Talenta warrior talentský válečník talfirian song talfirská píseň
tall mouther hunter lovec tlučhubů tashalatora tašalatora
tatoo magic magie tetování Tattoo focus zaměření na tetování
telling blow působivá rána Tenacious magic nepoddajná magie
theocrat teokrat thrall to demon zotročený démonu
thug drsňák Thunder twin hromová dvojčata
tireless neúnavný tormented knight trýzněný rytíř
totem companion totemový společník touch of benevolence dotyk laskavosti
touch of hate dotyk nenávisti touchstone mocné místo
Tower Shield Proficiency zacházení s pavézou trapmaster mistr pastí
Treetopper stromolezec trophy collector sběratel trofejí
tumbling feint akrobatická finta Twin spell kouzla dvojčata
Twin sword style styl dvou mečů Two-weapon Defence obrana dvěma zbraněmi
two-weapon defense kryt dvěmi zbraněmi two-weapon pounce úder dvěma zbraněmi
two-weapon rend trhání dvěma zbraněmi

U

unarmed body neobrněné tělo undeath empathy empatie vůči nemrtvým
urban tracking městské stopování

V

vatic gaze vědoucí pohled veil of Cyric Cyrikův závoj
vermin companion havětí společník vermin shape podoba havěti
versatile unarmed strike univerzální úder beze zbraně vexing flanker dráždící flanker
via negativa via negativa Vow of abstinence slib abstinence
Vow of chastity slib cudnosti

W

wand mastery mistrovství hůlek wanderer´s diplomacy poutníkova diplomacie
Warden initiate zasvěcenec Strážců water adaptation adaptace na vodu
water splitting stone voda-rozbíjející-kámen weapon supremacy vláda zbraní
whirling steel strike úder vířící oceli white scorpion strike úder bílého štíra
widen spell rozšířené kouzlo wildhunt elite výkvět divolovců
wind and fire vítr a oheň wingover výkrut
winter´s champion šampión zimy winter´s mount zimní oř
woodwise moudrý lesem wounding spell zraňující kouzlo

A

abundant step dobrý krok Audry Lilybrook Audry Bezliliová
aura od courage aura odvahy aura of courage aura odvahy
aura of good aura dobra

B

bequiler svůdce Binder poutač
Blood rage krvavá zuřivost Brutal Throw surový vrh

C

Call brambles vyvolání šlahounů Celestial charger nebeský válečný oř
Cleric Klerik combat style styl boje
crippling strike zmrzačující útok

D

Deadly Spittle smrtící plivanec Death curse prokletí posledního výdechu
deliver touch spells přenášení dotykových kouzel Despair song píseň zoufalství
diamond body diamantové tělo diamond soul diamantový duch
divine grace přízeň bohů divine health božské zdraví
Divine Oracle duchovní orákulum dragon shaman dračí šaman
Drain emotions vysátí emocí duskblade ostří soumraku

E

empathic link empatické spojení empty body prázdné tělo

F

fast movement rychlý pohyb Fearsome Celerity hrůzná rychlost
flurry of blows smršť úderů

G

generic classes obecná povolání generic classes obecná povolání
greater flurry mocná smršť

H

heavy wooden shield těžký dřevěný štít hexblade čaromeč

I

Impale napíchnutí inspire competence inspiruj zručnost
inspire greatness inspiruj velikost

L

Lycanthropic empathy lykantropická empatie

M

Maddening Feast šílená hostina Magic Strike kouzelný úder

N

Ned Shakeshaft Ned Otřesloup nobility and royalty vznešenost a postavení
Node magic ohnisková magie

O

Oath Bond pouto přísahy opportunist oportunista

P

Pearlsteel perlová ocel perfect self dokonalost
purity of body čistota těla

Q

Queen of Demonweb Pits Královna Sítě démonů quivering palm chvějící se palma

R

Rezduvilax Rezduvilax Ring of creation prsten stvoření

S

Salmarsh Point Solný mys Saltmarsh Sendings Zasilatelství
scion of Tem-Et-Nu potomek Tem-Et.Nu scorpion heritor škorpióní dědic
share saving throws sdílení záchranných hodů Siren´s call volání sirény
skill mastery mistrovství v schopnosti Slavin´krath´magaal Slavin´krath´magál
slow fall pomalý pád song of freedom píseň svobody
Sorcerer Kouzelník speak with animals of its kind mluvení se zvířaty svého druhu
speak with master mluvení s pánem special mount zvláštní oř
still mind pořád ve střehu summon familiar vyvolej pomocníka
Summon Mount přivolej oře swift tracker rychlý stopař
Swim-by Attack obeplouvací útok

T

Ter Stench Grease terské páchnoucí mazadlo tongue of the sun and moon jazyk slunce a měsíce
trapfinding hledání pastí

U

unkillable nezdolatelný

W

walker in the waste chodec po pustinách warmage válečný mág
Water symbiosis symbióza s vodou Whitecap Shipping Špeditérství Bílá čapka
wholeness of body celistvost těla Wizard Čaroděj
Wolfskin vlčí kůže

A

acolyte of the skin pekelný akolyta

C

cloud anchorite ukotvovatel mraků cryokineticist kryokinetik

D

disciple of Thrym Thrymův následovník dragonkith dragonkith
dragonsong lyrist básník dračí písně

F

fiend of blasphemy ďas rouhač fiend of corruption ďas zkaženosti
fiend of possession ďas posedlosti frost mage ledový mág
frostrager ledový zuřivec

G

Gruff neotesanec

I

initiate of draconic mysteries zasvěcenec dračích mystérií

K

knight of the Iron glacier rytíř Železného ledovce Kryokinetic kryokinetik

M

macabre shroud strašidelný příkrov Master Alchemist mistr alchymista
Moonsea skysentinel měsíčnomořský nebeský strážce mystic theurge mystický theurg

P

pale master pán kostí Primeval Primeval

R

Rimefire witch čarodějka jínohně Rock gut kamenné vnitřnosti

S

stormsinger bouřopěvec

W

winterhaunt of Iborighu Iborighův zimoděj

A

absorbed magical power pohlcení magie adapt body přizpůsobení těla
Airy vzdušný Aligned attack Zabarvený útok
animal affinity spřízněnost se zvířaty Antipsionic magic Antipsionická magie
apopsi apopsi astral construct astrální výtvor
augment umocnění aura sight vidění aury
Autohypnosis Autohypnóza Autonomous Nezávislost
aversion averze

B

biofeedback tok krve bite of the wolf vlčí tesáky
bladewind vír čepelí blight touch hnilobný dotyk
Blue Puffin Modrý papuchalk body adjustment oprava těla
body equilibrium vyváženost těla Body fuel Energie těla
Boost construct Vylepši výtvor Boulder Defence podoba balvanu
brain lock zamkni mozek breath of the black dragon dech černého draka
Burrowing power Ponorná síla burst zrychlení

C

call to mind připomenutí catapsi katapsi
catfall kočičí pád cerebremancer myslitel
clairsentience jasnovidnost claw of energy dráp energie
claws of the beast drápy bestie claws of the vampire drápy upíra
Cloak dance Plášťový tanec Closed mind Uzavřená mysl
cloud mind zastři mysl cloud mind, mass zastři mysl, hromadné
cognizance crystal probuzený krystal Coil Slam úder závitem
Coil Whip švihnutí závitem Combat manifestation Manifestace v boji
conceal thoughts skryj myšlenky concealing amorpha, greater krycí blána, mocná
concussion blast náraz Control living spells ovládání živých kouzel
Craft cognizance crystal Výroba probuzených krystalů Craft dorje Výroba dorje
Craft psicrown Výroba koruny Craft psionic arms and armor Výroba psionických zbraní a zbrojí
Craft psionic construct Výroba psionických výtvorů Craft universal item Výroba univerzálních předmětů
crisis od breath zástava dechu

D

danger sense cit pro nebezpečí Deadly precision Smrtící přesnost
death urge touha po smrti decerebrate decerebrace
Deep impact Hluboký zásek Delay power Zpozdi sílu
demoralize demoralizace detect hostile intent najdi nepřátelský úmysl
detect psionics najdi psioniku detect teleportation najdi teleportaci
dimension slide dimenzionální skluz dimension swap dimenzionální výměna
dimension swap dimenzionální výměna dimensional anchor, psionic dimenzionální kotva, psionická
dimensional door, psionic dimenzionální dveře, psionické disable vyřaď
disintegrate, psionic dezintegrace, psionická dismiss ectoplasm rozlož ektoplazmu
dismissal, psionic zapuzení, psionické dispel psionic zlom psioniku
display projevy divert teleport odkloň teleport
dominate, psionic podrob, psionické dorje dorje
dromite dromit Drowning aura topící aura

E

ectoplasmic cocoon ektoplazmatický kokon ectoplasmic cocoon, mass ektoplazmatický kokon, hromadný
ego whip bič ega egoist egoista
elan elan Eldritch stone tajemný kámen
elfsight elfí zrak elocater přemísťovač
elude touch uhnutí doteku empathic transfer empatický přenos
empathic transfer, hostile empatický přenos, nepřátelský empathy empatie
Empower power Zesílená síla empty mind prázdná mysl
energy adaptation adaptace energie energy adaptation, specified adaptace energie, konkrétní
energy bolt energetická střela energy burst energetický výbuch
energy conversion konverze energie energy emanation vyzařování energie
energy flash energetický záblesk energy nullification field energii rušící pole
energy ray energetický paprsek energy stun ochromení energií
energy wall energetická zeď Enervating grip oslabující sevření
Enlarge power Rozšířená síla entangling ectoplasm vázací ektoplazma
evade burst uhni výbuchu exhalation of the black dragon výdech černého draka
Expanded knowledge Rozšíření vědomostí expansion expanze
Extend power Dlouhá síla

F

fabricate, greater psionic zhotov, psionické mocné fabricate, psionic zhotov, psionické
Fell shot Smrtící střela Fellhammer Shrine svatyně Padlého kladiva
Fiend´s favor ďasovská přízeň Fiendish graft ďasovský transplantát
fist of Zuoken pěst Zuokena Focused sunder Koncentrované lámání zbraní
Force of will Síla vůle force screen silové okno
fortunate fate šťastný osud free draw volné tasení
Freezing Spittle mrazivá slina

G

Ghost attack Přízračný útok Glittering Gnasher Jiskřivý skřípal
greater heroism mocné hrdinství Greater manyshot Mocný hromadný výstřel
Greater power penetration Mocná průrazná síla Greater power specialization Mocná specializace na sílu
Greater psionic endowment Mocná psionická podpora Greater psionic fist Mocná psionická pěst
Greater psionic shot Mocná psionická střela Greater psionic weapon Mocná psionická zbraň

H

hail of crystals krupobití krystalů half-giant půlobr
hammer kladivo Horrible Taste děsivá chuť
Hostile mind Nepřátelská mysl hustle spěch

C

Chain power Řetězová síla chameleon chameleon
Chaotic mind Chaotická mysl charm person, psionic okouzli osobu, psionické

I

id insinuation vniknutí identify, psionic určení, psionické
illithid slayer zabiják illithidů Imprint stone Vepiš do kamene
Improved psicrystal Zlepšený psikrystal Improved Spell Capacity zlepšená kapacita kouzel
inconstant location nestálé umístění inertial armor vnitřní zbroj
inertial barrier vnitřní bariéra inflict pain způsob bolest
Inquisitor Inkvizitor intellect fortress pevnost mysli

J

Jarren Skein Jarren Skein

K

Kalmirkas Kalmirkas keen edge, psionic ostrá čepel, psionická
kineticist kinetik knife to the soul břit do duše
Knowledge (psionics) Znalosti (psionické)

L

line dráha Long reach daleký dosah

M

maenad maenad manifestation (of power) manifestace (síly)
manifester manifestant manifester level úroveň manifestanta, manifestační úroveň
manifesting time doba manifestace Maximize power Maximalizovaná síla
mental barrier mentální bariéra Mental leap Duševní skok
Mental resistance Mentální rezistence metacreation metakreativita
metamind metamysl Metamorphic transfer Metamorfický přenos
Metaphysical Claw metafyzický spár metapsionic feats metapsionické odbornosti
mind blade čepel mysli mind blade enhancement vylepšení čepele mysli
mind blank, personal ukryj mysl, osobní mind blank, psionic ukryj mysl, psionické
Mind over body Mysl nad tělem mind over energy mysl nad energií
mind probe mentální sonda mind thrust sevření mysli
Mindbender ohýbač mysli mindlink spojení myslí
minor creation, psionic malá tvorba, psionická multiple throw vícenásobný vrh
my light mé světlo

N

Narrow mind Soustředěná mysl Native Animal Empathy empatie k místním zvířatům
nomad nomád

O

Open minded Otevřená mysl Opportunity power Příležitostná síla
Overchannel Vybuzení overland flight, psionic let krajinou, psionický

P

Perrin Mandath Perrin Mandát power síla
Power penetration Průrazná síla power point bod many
Power Point Reserve zásoba many power points mana (body many)
power resistance silová odolnost power resistance silová odolnost
Power specialization Specializace na sílu power stone silový kámen
Powerful build mocná tělesná stavba Powerleech sílu vysávající
precognition, defensive vhled, obranný precognition, offensive vhled, útočný
prescience, offensive tušení, útočné Psicraft Psiozpyt
psicrown koruna psicrystal psikrystal
Psicrystal affinity Spřízněnost s psikrystalem Psicrystal containment Psikrystalická mysl
psion psionik psion uncarnate beztížný psionik
Psionic affinity Psionická spřízněnost psionic blast psionický výpad
psionic blast psionický výbuch Psionic body Psionické tělo
Psionic dodge Psionické uhýbání Psionic endowment Psionická podpora
psionic feats psionické odbornosti Psionic fist Psionická pěst
Psionic Handbook Příručka psionika Psionic hole Psionický lapač
psionic character psionická postava Psionic charge Psionická zteč
psionic item creation feats odbornosti tvorby psionických předmětů Psionic meditation Psionická meditace
psionic repair damage psionická oprava poškození Psionic shot Psionická střela
Psionic talent Psionický talent psionic tattoo psionické tetování
Psionic weapon Psionická zbraň psychic crush psychické drcení
psychic enervation psychické vyčerpání psychic reformation změna psýché
psychic scimitar psychický šamšír psychic strike psychický úder
psychic warrior psychický válečník psychokinesis psychokineze
psychometabolism psychometabolismus psychoportation psychoportace
pyrokinetic pyrokinetik pyrokineticist pyrokinetik

Q

Quicken power Rychlá síla

R

Rapid metabolism Rychlý metabolismus read thoughts Čti myšlenky
Reckless offense Bezhlavý útok Repel missiles odpuzování střel
Return shot Oplať výstřel Ring of antivenom prsten protijedu
Ring of whispered thoughts prsten šeptaných myšlenek Rusty Walrus Rezavý mrož

S

Saltmarsh Heights Solné výšiny Scalykind Šupinatí
Scribe tattoo Tetování seer jasnovidec
Sending odesílající shape mind blade tvaruj čepel mysli
shaper tvůrce schizm schizma
Sidestep charge Uhni zteči skate skluz
slow breathing pomalé dýchání soulknife dušebřit
soulknive psychonůž Speed of thought Rychlost myšlenek
Split psionic ray Rozděl psionický paprsek Stand still Ani se nehni
steadfast perception jasné vnímání stomp dupnutí
suggestion, psionic sugesce, psionická surging euphoria euforie z moci

T

Talented Nadaný telempathic projection empatická projekce
telepath telepat telepathy telepatie
teleport, psionic teleport, psionický teleport, psionic greater teleport, psionický mocný
thicken skin zesil kůži Thorn volley salva trnů
thought shield myšlenkový štít thought shield myšlenkový štít
thrallherd otrokář duší throw mind blade vrhni čepel mysli
touchsight hmatové pole tower of iron will věž železné vůle
Transformation přeměna Twin power Zdvojená síla

U

ubiquitous vision vidění kol dokola ultrablast ultravýbuch
Unavoidable strike Útok na jistotu Unconditional Power Nepodmíněná síla
Unholy grace bezbožný půvab universal item univerzální předmět
Up the walls Vzhůru po zdi Use psionic device Používání psionického vybavení

V

variable portal proměnný portál vigor svěžest
Vigorous current silný proud visions of the future vidění budoucího
volatile mind nestálá mysl

W

Wall of Darkness zeď temnoty war mind zasvěcený válečník
weapon of energy zbraň energie Widen power Širší síla
wild surge síla podvědomí Wild talent Divoký talent
wilder obdařený Wind blast úder větru
Wounding attack Zraňující útok

X

xeph xep

Y

Yengi Kerakes Jengi Kerakes

A

aellar aellar (peřorozený) air mastery mistrovství vzduchu
alicorn alirožec (zlatorozený) alternate form další podoba
Awaken from Afar probuzení z dáli Azediel Azediel (f)

B

bite kousnutí blinkling mihotavčík
bludgeoning vulnerability zranitelnost drtivými zbraněmi breath weapon chrlící útok
burrower norovec

C

calming voice uklidňující hlas Cathrys Kathrys
cohort stoupenec cold subtype ledový podtyp
constrict škrcení

D

damage roll hod na zranění dazzling beauty oslnivá krása
decataur dekataur Defenders of Faith Obránci víry
deflect rocks odrážení kamene

E

elven senses elfské smysly Epic Level Handbook Příručka epických úrovní

F

fascinate fascinace fast healing 1 rychlé léčení 1
Fiend Folio Ďasovský foliant flyby attack letecký útok
Forge of Fury Líheň zběsilosti freeze zmražení

G

gore attack útok nabodnutím green folk zelenec
greenblood oil zelená krev grendle grendl
grugach (wild elves) grugach (divocí elfové)

H

half-gnoll polognol half-goblinoid pologoblinoid
half-kuo-toa polo-kuo-toa houri huri

C

change size změň velikosti

I

Improved Vigor zlepšená energie Infinite Layers of Abyss Bezpočetná Propast
inspire courage inspiruj odvahu

J

jovian jovian

K

kestrel kestrel Khorvaire Khorvaire
Koran Koran (f)

L

lasher šlehavec

M

Magic of Faerûn Magie Faerûnu merg merg
mind rip drápání mysli mind ripper mozkodráp
Monstrous Compendium: Monsters of Souhrn nestvůr: Nestvůry Faerûnu morlock morlok
musical components hudební složky

N

node ohnisko

P

Pectoral pektorrál petrifying gaze kamenný pohled
Potion of cure serious wound lektvar zhojení vážných zranění pounce střelmé slétnutí

R

rake hrábnutí ringmail kroužková zbroj
roar řev rock throwing vrhání kamene

S

Savage Species Divoké druhy Seven Mounting Heavens of Celestia Sedmero horských nebes Celestie
Size (SZ) Velikost (VK) spring child dítě jara
sthein steina Stout Folk statný lid

T

Tarterian Depths of Carceri Tartarské hlubiny Carceri tindertwigs zápalky
Tome and Blood Kniha a krev traits vlastnosti
trixie giblík

W

wendigo wendigo woodwose stromoelf

(

(cc) cross-class (dcp) dovednost cizího povolání (harmless) (neškodné)

$

$confused$ $zmatený$ $ki$ $čchi$
$ki$ strike úder $čchi$

5

5-foot step úkrok 5 stop

A

ability 1. vlastnost, 2. schopnost něco vykonat (ability to do stg) ability damage poškození vlastnosti
ability drain vysátí vlastnosti ability check ověření vlastnosti
ability modifier oprava vlastnosti ability score hodnota vlastnosti
ability score loss ztráta vlastnosti AC TZ
action akce adult dospělý
adventuring gear výbava dobrodruhů adventuring party družina dobrodruhů
aid another podpořit (v boji) alchemist´s lab alchymistická laboratoř
alignment přesvědčení ancient prastarý
armor bonus bonus zbroje Armor Class třída zbroje
armor check penalty postih za zbroj Astral Plane Astrální sféra
attack útok attack of opportunity příležitostný útok
attack roll hod na útok automatic hit automatický zásah
automatic miss automatické minutí average 1. bežný (kvalita věci), 2. průměrný (hodnota)

B

band tlupa banquet banket
barge bárka base základní
base attack bonus základní utočný bonus base save bonus základní záchranný bonus
base speed základní rychlost blinded oslepený
blindsense mimosmyslové vnímání blindsight mimozrakové vnímání
bolster undead posílení nemrtvých bonus bonus
Book of Exalted Deeds Kniha vzešených skutků Book of Infinite Spells Kniha neomezených kouzel
Book of Vile Darkness Kniha odporné temnoty boost zvýšit
bottle, wine, glass láhev, vinná skleněná break item rozbít předmět
brood potomstvo bull rush zatlačení

C

caltrops ježci campaign tažení
campaign setting herní prostředí carrying capacity nosnost
circumstance modifier situační oprava class povolání
class feature schopnost povolání class level úroveň povolání
class skill dovednost povolání cleric´s vestments kněžský ornát
cluster shluk clutch hnízdo
cold chlad colony kolonie
Colossal kolosální combat round bojové kolo
combat sequence pořadí boje command undead ovládání nemrtvých
command word item předmět s ovládacím slovem common races běžné rasy
company společníci competence bonus způsobilostní bonus
compulsion nutkání Con odl
concealment ukrytí Concentration check ověření Soustředění
cone kužel Constitution odolnost
continuous damage trvající zraňování copper piece měděná mince, měďák
corporeal hmotný countersong protipíseň
counterspell odražení kouzla coup de grace coup de grace (rána z milosti)
cover kryt covey 1. pár, 2. spolek
cowering zděšený cp md
CR NB creation tvorba
creature type druh tvora critical hit kritický zásah
critical roll kritický hod cross-class (cc) skill dovednost cizího povolání (dcp)
current hit points aktuální počet životů

D

damage zranění damage reduction snížená zranitelnost
darkness temnota darkvision vidění ve tmě
dazed strnulý dazzled oslněný
DC TO dead mrtev
deafened ohlušený deal damage způsobit zranění
Deck of Many Things Karty mnoha věcí deeper darkness tma tmoucí
Defense Obranná deflection bonus odrazný bonus
deity božstvo delay odložit
destroy undead zničit nemrtvé destroyed zničen
detect najít Dex obr
Dexterity obratnost DF DO
Difficulty Class (DC) třída obtížnosti (TO) Diminutive miniaturní
disabled vyřazen disarm odzbrojit
disarm a trap zneškodnit past disbelief odmítnout uvěřit
disguise kit souprava pro přestrojování dismissible zrušitelné kouzlo
dispel zlomit (kouzlo), rozptýlit (zlo) dispel check ověření zlomení, ověření rozptýlení
dispel turning zlomit odvracení DM DM
dodge bonus úhybný bonus double move dvojitý pohyb
double weapon dvojitá zbraň Drd drd (nezaměňovat s DrD) :-)
Dungeon Master (DM) Dějmistr (DM) dying umírající

E

Earth and Stone Země a kamení effective ability decrease efektivní snížení vlastnosti
effective hit point increase efektivní zvýšení počtu životů EL US
electricity elektřina electrum elektrum
Elemental Plane Sféra živlů emanation vyzařování
encounter setkání encounter level úroveň setkání (US)
encumbered zatížený encumbrance zátěž
end of round konec kola energy damage zranění energií
energy drain vysátí esence Energy Plane Sféra energie
engaged bojující enhancement bonus bonus vylepšení
enchant očarovat Enchantment Zaříkání
entagled zapletený ethereal éterický
Ethereal Plane Éterická sféra evasion únik
evil zlý exclusive skill vyhrazená dovednost
exhausted vyčerpaný experience points (XP) body zkušenosti (ZK)
Expert m expert, ž expert Extraordinary ability (Ex) zvláštní schopnost (zvl)

F

face rozměr fail selhat
familiar pomocník family rodina
fatigued unavený favored class typické povolání
favored enemy úhlavní nepřítel favored weapon oblíbená zbraň
fear strach fear effect účinek strachu
feat odbornost fight defensively obranný boj
figment přelud fine droboučký
flank obestoupit flat-footed zaskočený
flight houf flock 1. stádo, 2. hejno
forced march usilovný pochod Fortitude save záchranný hod (Výdrž)
free action volná akce frightened vystrašený
Frost Mrazilka Ftr boj
full attack úplný utok full hit points maximální počet životů
full-round action úplná akce

G

gain získat galley galéra
gallon galon (cca 4,5 litru) gang gang
Gargantuan gigantický gaze attack útok pohledem
general feat obecná odbornost glamer klam
gold piece zlatá mince, zlaťák good dobrý
gp zl grab chytit
grant poskytnout granted power propůjčená moc
grapple zápasit grapple check ověření zápasu
grappled zápasící great wyrm velký šarkan
group skupina

H

half půl half rank půl stupně
half-elf m půlelf, ž půlelfka half-orc m půlork, ž půlorkyně
halfling m půlčík, ž půlčice Hammer of Thunderbolts Bleskové kladivo
hardness tvrdost haste bonus bonus zrychlení
HD VT healer´s kit léčitelská souprava
Healing Léčivá held znehybněn
helpless bezmocný hit zasáhnout
Hit Die (HD) vitalita (VT) hit points (hp) životy (žt)
hit points total celkový počet životů holly and mistletoe cesmína a jmelí
hp žt Huge obrovský

C

Cha cha challenge rating nebezpečnost (NB)
channel energy vést energii Chaos Chaos
chaotic chaotický character postava
character class povolání postavy character level úroveň postavy
character sheet deník postavy charge 1. zteč (bojový manévr), 2. seslání (v kouzelném předmětu)
charge bonus bonus za zteč charge penalty postih za zteč
Charisma charisma charm okouzlení
Charming Okouzlující check ověření
check result výsledek ověření checked zastaven
church církev

I

illusionist m iluzionista, ž iluzionistka improved evasion zlepšený únik
incorporeal nehmotný inherent bonus vnitřní bonus
iniciative cycle cyklus iniciativy initiative iniciativa
initiative count odpočet iniciativy initiative modifier oprava iniciativy
initiative order pořadí iniciativy initiative result výsledná iniciativa
inn stay pobyt v hostinci Inner plane Vnitřní sféra
insight bonus bonus intuice Int int
Intelligence inteligence intuit vytušit
invisible neviditelný item creation feat odbornost tvorby předmětu

J

juvenile dospívající

K

keelboat říční člun key ability základní vlastnost

L

Large velký lawful zákonný
leadership vůdcovství level uroveň
Life Životodárná life force životní esence
light světlo line of effect dráha účinku
line of sight výhled load náklad
local movement místní pohyb long dlouhý (dosah)
longship drakkar lose ztratit
low-light vision vidění v šeru luck bonus bonus štěstí

M

make 1. provést, 2. uspět massive damage masívní zranění
masterwork mistrovské kvality Material plane Materiální sféra
mature adult starý dospělý medium střední (dosah)
Medium-size střední (velikost) melee boj nablízko, boj tváří v tvář
melee attack útok nablízko melee attack bonus útočný bonus nablízko
melee attack roll hod na útok nablízko melee touch attack dotekový útok nablízko
melee weapon zbraň pro boj nablízko metamagic feat metamagická odbornost
miss chance pravděpodobnost minutí miss chance roll hod na pravděpodobnost minutí
Mnk mch mob horda
modifier oprava (za) Monster Manual Bestiář
monstrous humanoid nestvůrný humanoid Monstrous Manual Bestiář (BE)
morale bonus bonus morálky mount jezdecký tvor
mounted combat jezdecký souboj move action pohybová akce
move in přisunout (se) move-equivalent action pohybu rovná akce
movement penalty pohybový postih movement-only action čistě pohybová akce
mundane obyčejný

N

natural přirozený natural ability přirozená schopnost
natural attack routine přirozený útok nauseated nevolností (trpící tvor)
negate zrušit negative energy negativní energie
Negative Energy Plane Sféra negativní energie negative level záporná úroveň
non-player character cizí postava noncombatant nebojovní
none 1. není, 2. žádný nonintelligent bez inteligence
normal normální normal damage skutečné zranění
NPC CP

O

off hand levá ruka (pravá ruka u leváků) off-hand weapon zbraň v levé ruce
old starý one-handed weapon jednoruční zbraň
opposed check vzájemně ověřit organization uspořádání
orison orace Outer Plane Vnější sféra
overland movement dálkový pohyb overland speed cestovní rychlost
overlap překrývat (se) overrun prorážení

P

pack smečka Pal pal
paladin´s mount paladinův oř panicked zpanikařený
paralyzed paralyzován partial částečný
partial action částečná akce party družina
Passage Průchodů patrol hlídka
pattern vzor PC VP
penalty postih petrified zkamenělý
phantasm vidina Philosopher's Stone Kámen mudrců
pinned držený plane of existence sféra existence
Plane of Shadow Sféra Stínu plant rostlina
platinum piece platinová mince platoon četa
player character (PC) vlastní postava (VP) Player´s Handbook Příručka hráče (PH)
point of origin výchozí bod points of damage zranění za x životů
positive energy pozitivní energie Positive Energy Plane Sféra pozitivní energie
possession posedlost Power Moci
pp pl prerequisite předpoklad
pride smečka profane bonus bezbožný bonus
projectile weapon střelná zbraň prone vleže

R

race rasa racial bonus rasový bonus
raft vor range increment pásmo dostřelu
range penalty postih za vzdálenost ranged attack útok na dálku
ranged attack roll hod na útok na dálku ranged touch attack dotykový útok na dálku
ranged weapon zbraň pro boj na dálku rank bonus bonus stupně
ray paprsek ready připravit (se)
reach weapon dlouhá zbraň - zbraň s dosahem 10 stop rebuke undead ovládání nemrtvých
rebuked undead zastrašený nemrtvý Reflex save záchranný hod (Reflexy)
regenerate regenerovat resistance bonus bonus rezistence
result výsledek Rog tul
roll hod round kolo
rowboat veslice run factor násobitel běhu

S

sacred bonus posvátný bonus sailing ship plachetnice
save záchrana saving throw (save) záchranný hod (záchrana)
scribe 1. psaní (magických svitků), 2. písař scry sledovat (magicky)
sense cítit set a weapon nastavit zbraň
shaken otřesen shapeable tvárná
shield bonus bonus štítu scholar´s outfit akademický oděv
school of magic škola magie siangham siangham
siangham, halfling siangham, půlčický silver piece stříbrná mince, stříbrňák
single move pohyb (v boji) size velikost
Size Alternation Změny velikosti size modifier oprava za velikost
skill dovednost skill check ověření dovednosti
skill modifier oprava dovednosti skill points body dovednosti
skill rank stupeň dovednosti slaver brood podmaněné potomstvo
sled sáně small malý
smite evil smeť zlo sneak attack zákeřný útok
solitary samotář somatic pohybová (složka kouzla), P
sonic zvukový sp st
special feat speciální odbornost special qualities specialni atributy
speed rychlost spell resistance magická odolnost (MO)
spell-like ability (Sp) kouzelná schopnost (kou) Sphere of Annihilation Koule anihilace
spontaneous casting spontánní sesílání spread rozptyl
squad oddíl SR MO
stable stabilizovaný stabling ustájení
stack sčítat (se) Staff of the Magi Magiova hůl
staggered zbitý standard action standardní akce
starting package startovní balíček str sil
strange abilities podivné schopnosti strength síla
strike a weapon zasáhnout zbraň strike an object zasáhnout předmet
stun ochromení stunned ochromený
subdual damage stínové zranění Summoning přivolání
supernatural ability nadpřirozená schopnost (nad) supress potlačit
surprise překvapení swarm roj
Swarming Insects Hemžení hmyzu synergy bonus synergický bonus

T

tactical movement taktický pohyb tactical speed taktická rychlost
take 10 vzít 10 take 20 vzít 20
take damage utrpět zranění Talisman of Pure Good Talisman čirého dobra
Talisman of Ultimate Evil Talisman absolutního zla Talisman of Zagy Zagyho talisman
target cíl team tým
template šablona temple chrám
temporary hit points dočasné životy tent stan
The Hand and Eye of Vecna Veknova ruka a oko The Mace of Cuthbert Gisbertův palcát
The Moaning Diamond Sténající diamant The Orbs of Dragonkind Dračí jablka
The Shadowstaff Stínoberla The Shield of Prator Pratorův štít
The Sword of Kas Kasův meč threat hrozba kritickým zásahem
threat range rozsah hrozby threaten ohrožovat
threatened area ohrožovaná oblast thrown weapon vrhací zbraň
tiny drobný total defense plná obrana
total skill modifier výsledná oprava dovednosti touch dotyk
trained trénovaný Transmutation Proměna
transmute proměnit tribe klan
trigger spoušť trip podrazit
troop vojsko troupe společnost
turn pořadí turn undead odvracení nemrtvých
turned odvrácený turning damage síla odvracení
turning check ověření odvracení

U

ugrosh, dwarven ugroš, trpasličí unarmed attack útok beze zbraně
unarmed strike úder beze zbraně uncanny dodge záhadný úhyb
unconscious (v) bezvědomí Underdark Temné říše
unlimited neomezený (dosah) untrained netrénovaný

V

verbal verbální (složka kouzla), V very old velmi starý
very young malé mládě

W

warband válečná tlupa ward strážit
warship válečná loď weapon proficiency zacházení se zbraní
weight hmotnost will save záchranný hod (Vůle)
wis mdr Wisdom moudrost
Woodlands Lesů wyrm šarkan
wyrmling dráče

X

XP ZK

Y

young mládě young adult mladý dospělý

B

Boccob Bokub

C

Corellon Larethian Corellon Larethian

D

Dragon Magazine Annual Ročenka Dragonu

E

Ehlonna Elonna Entemoch Entemoch
Erythnul Erzynul

F

Fharlanghn Dálnamíl

G

Garl Glittergold Garl Zlatatřpyt Gruumsh Grúmš

H

Heironeous Hieroneus Hextor Hextor

K

Kord Kort

M

Meriadar Meriadar Moradin Moradin

N

Nerull Nerul

O

Obad-Hai Obad-Hai Ogremoch Ogremoch
Olidammara Olidamara

P

Pelor Pelor

S

Sever the Tie přeruš pouta St. Cuthbert Sv. Gisbert
Sunnis Sunnis

T

Task Task

V

Vecna Veknu Voodrith Vudrid

W

Wee Jas Vey Jas

Y

Yondalla Jondala

A

acid fog žíravá mlha Aid podpora
Air Walk chůze vzduchem Alarm alarm
alertness ostražitost Alter Self změň svůj tvar
ambidexterity zručnost analyze dweomer rozbor magie
animal friendship přátelství zvířat animal growth vzrůst zvířat
Animal Messenger zvířecí posel Animal Shapes zvířecí podoba
animal trance zhypnotizuj zvířata animate dead oživlí mrtví
animate objects oživlé objekty animate rope oživlé lano
Antilife Shell štít proti živým Antimagic Field antimagické pole
Antipathy antipatie Antiplant Shell štít proti rostlinám
arcane archer mystický lučištník Arcane Eye mystické oko
Arcane Lock mystický zámek Arcane Mark mystický znak
armor proficiency zacházení se zbrojí assassin zabiják
Astral Projection astrální projekce atonement odpuštění
Augury předvídání Awaken probuzení

B

Bane zhouba Banishment vykázání
barkskin kůrokůže Bestow Curse uvrhni kletbu
Bigby´s Clenched Fist Bigbyho zaťatá pěst Bigby´s Crushing Hand Bigbyho drtící ruka
Bigby´s Forceful Hand Bigbyho silná ruka Bigby´s Grasping Hand Bigbyho chytající ruka
Bigby´s Interposing Hand Bigbyho překážející ruka binding zakletí
blackguard smrtihlav Blade Barrier bariéra čepelí
Blasphemy rouhání Bless požehnání
Bless Water požehnej vodu Bless Weapon požehnej zbran
blind-fight boj poslepu Blindness/Deafness slepota/hluchota
Blink mihotání Blur zamlžení
break enchantment zlom očarování brew potion míchání lektvarů
Bull´s Strength býčí síla burning hands hořící ruce

C

Call Lightning svolej blesky calm animals uklidni zvířata
Calm Emotions uklidni emoce Cat´s Grace kočičí grácie
Cause Fear zastraš circle of death kruh smrti
Circle of Doom kruh zkázy Clairaudience jasnosluchost
clairvoyance jasnozřivost cleave roztínání
Cloak of Chaos plášť chaosu clone klon
Cloudkill oblak smrti Color Spray barevná fontána
combat casting sesílání v boji combat reflexes bojové reflexy
Command rozkaz Command Plants rozkaž rostlinám
Commune spojení Commune with Nature spojení s Přírodou
Comprehend Languages porozumění jazykům Cone of Cold kužel mrazu
Confusion zmatek Consecrate posvěcení
Contact Other Plane mluva sfér Contagion nákaza
contingency následnost Continual Flame věčný plamen
Control Plants ovládni rostliny Control Sound ovládni zvuk
control undead ovládni nemrtvé Control Water ovládni vodu
Control Weather ovládni počasí Control Winds ovládni vítr
craft magic arms and armor výroba magických zbraní a zbrojí craft rod výroba žezel
craft staff výroba berel craft wand výroba hůlek
craft wondrous item výroba divotvorných předmětů Create Food and Water stvoř potravu a vodu
Create Greater Undead stvoř mocné nemrtvé Create Undead stvoř nemrtvé
Create Water stvoř vodu Creeping Doom plíživá smrt
Cure Critical Wounds zhoj kritická zranění cure light wounds zhoj lehká zranění
Cure Minor Wounds zhoj drobná zranění Cure Moderate Wounds zhoj střední zranění
Cure Serious Wounds zhoj těžká zranění Curse Water proklej vodu

D

Dancing lights tančící světla Darkness temnota
Darkvision vidění ve tmě Daylight denní světlo
Daze strnutí Death Knell dobij
Death Ward znamení proti smrti Deathwatch komu zvoní hrana
Deeper Darkness tma tmoucí defensive roll obranný kotoul
deflect arrows odrážení střel Deities and Demigods Bohové a polobohové
Delay Poison zadrž jed delayed blast fireball časovaná ohnivá koule
demand žádost Desecrate znesvěcení
Destruction zničení Detect Animals or Plants najdi zvěř nebo rostliny
Detect Chaos/Evil/Good/Law najdi chaos/zlo/dobro/zákon Detect Magic najdi magii
Detect Poison najdi jed Detect Scrying najdi sledování
Detect Secret Doors najdi tajné dveře Detect Snares and Pits najdi nástrahy
Detect Thoughts najdi myšlenky Detect Undead najdi nemrvé
Dictum diktum Dimension Door dimenzionální dveře
Dimensional Anchor dimenzionální kotva Diminish Plants zmenši rostliny
Discern Lies rozpoznej lež Discern Location odhal místo
disintegrate dezintegrace Dismissal zapuzení
Dispel Chaos/Evil/Good/Law rozptyl ch/z/d/z Dispel Magic zlom magii
Displacement rozostření Disrupt Undead poškoď nemrtvé
Divination věštění Divine Favor přízeň bohů
Divine Power moc bohů dodge uhýbání
Dominate Animal podrob zvíře dominate monster podrob nestvůru
Dominate Person podrob osobu Doom zatracení
Drawmij´s instant summons Drawmijovo okamžité přivolání Dream sen
Dungeon Master´s Guide Průvodce Dějmistra (PD) dwarven defender trpasličí obránce

E

Earthquake zemětřesení Elemental Swarm roj elementálů
Emotion emoce empower spell zesílené kouzlo
endurance vytrvalost Endurance houževnatost
endure elements vzdoruj živlům Energy Drain vysaj esenci
Enervation oslabení Enlarge zvětši
enlarge spell rozšířené kouzlo Entangle omotání
Enthrall zajmi řečí Entropic Shield entropický štít
Erase vymaž Ethereal Jaunt éterická procházka
Etherealness éteričnost Evard´s Black Tentacles Evardova černá chapadla
exotic weapon proficiency zacházení s exotickou zbraní Expeditious Retreat spěšný ústup
expertise střeh Explosive Runes výbušné runy
extend spell dlouhé kouzlo extra turning odvracení navíc
eyebite zlé oko

F

Fabricate zhotov Faerie Fire vílí oheň
False Vision ošálení far shot daleká střelba
Fear strach Feather Fall pomalý pád
Feeblemind slabomyslnost Find the Path ukaž cestu
Find Traps hledej pasti Finger of Death prst smrti
Fire Seeds semínka ohně Fire Shield ohnivý štít
Fire Storm ohnivá bouře Fire Trap ohnivá past
Fireball ohnivá koule Flame Arrow plamenný šíp
Flame Blade plamenná čepel Flame Strike úder plamenem
Flaming Sphere planoucí koule Flare záblesk
flesh to stone zaklej v kámen Fly let
Fog Cloud oblak mlhy Forbiddance zákaz
forcecage silová klec Foresight předtucha
forge ring výroba prstenů freedom osvobození
Freedom of Movement volnost

G

Gaseous Form mlžná podoba Gate brána
Geas / Quest úkol / poslání Gentle Repose důstojný odpočinek
Ghost Sound slyšiny Ghoul Touch dotek ghúla
Giant Vermin obří hmyz Glitterdust jiskřivý prach
Globe of Invulnerability koule nezranitelnosti Glory of the Divine boží sláva
Glyph of Warding strážný znak Goodberry dobrůvka
Grease mazadlo great cleave mocné roztínání
great fortitude velká výdrž Greater Command mocný rozkaz
Greater Dispelling mocné zlomení Greater Glyph of Warding mocný strážný znak
Greater Magic Fang mocný magický tesák Greater Magic Weapon mocná magická zbraň
Greater Planar Ally mocný sférický spojenec Greater Planar Binding mocná sférická vazba
Greater Potion mocný lektvar Greater Restoration mocné navrácení
Greater Scrying mocné sledování Greater Shadow Conjuration mocné stínové vyvolávání
guards and wards hlídej a střež Guidance boží dohled
Gust of Wind poryv větru

H

Hallow posvátná půda Hallucinatory Terrain klamný prostor
Halt Undead zastav nemrtvé Harm zraň
Haste rychlost Heal uzdrav
heal mount uzdrav oře Healing Circle léčivý kruh
Heat Metal rozpal kov heighten spell zvýšené kouzlo
Helping Hand pomocná ruka Heroes Feast hostina hrdinů
Hold Animal znehybni zvíře Hold Monster znehybni nestvůru
Hold Person znehybni osobu Hold Portal zablokuj vchod
Holy Aura svatá aura holy smite svatý úder
holy sword svatý meč Holy Word svaté slovo
horrid wilting strašlivé seschnutí Hypnotic Pattern hypnotický vzor
Hypnotism hypnóza

C

chain lightning rozvětvený blesk Change Self změň svůj vzhled
Changestaff hůl stromu chaos hammer kladivo chaosu
Charm Monster okouzli nestvůru charm person okouzli osobu
Charm Person or Animal okouzli osobu či zvíře Chill Metal mrazivý kov
Chill Touch mrazivý dotyk

I

Ice Storm ledová bouře Identify určení
Illusory Script iluzorní text Illusory Wall iluzorní zeď
Imbue with Spell Ability propůjč kouzlo Implosion imploze
imprisonment uvěznění Improved Biofeedback zlepšený tok krve
improved bull rush zlepšené zatlačení improved critical zlepšený kritický zásah
improved disarm zlepšené odzbrojení improved initiative zlepšená iniciativa
Improved Invisibility zlepšená neviditelnost improved trip zlepšené podražení
improved two-weapon fighting zlepšený boj dvěma zbraněmi improved unarmed strike zlepšený úder beze zbraně
incendiary cloud hořící mrak Inflict Critical Wounds způsob kritická zranění
Inflict Light Wounds způsob lehká zranění Inflict Minor Wounds způsob drobná zranění
Inflict Moderate Wounds způsob střední zranění Inflict Serious Wounds způsob těžká zranění
insanity šílenství insect plague hmyzí zhouba
Invisibility neviditelnost Invisibility Purge zruš neviditelnost
Invisibility Sphere koule neviditelnosti Invisibility to Animals neviditelnost vůči zvířatům
Invisibility to Undead neviditelnost vůči nemrtvým iron body železné tělo
iron will železná vůle Ironwood železné dřevo

J

Jump skok

K

Keen Edge ostrá čepel Knock zaklep
Know Direction zjisti směr

L

legend lore poslyš mýty Leomund´s Secret Chest Leomundova tajná truhla
Leomund´s Secure Shelter Leomundovo bezpečné přístřeší Leomund´s Tiny Hut Leomundova chatka
Leomunds Trap Leomundova past Lesser Geas menší úkol
Lesser Planar Ally nižší sférický spojenec Lesser Planar Binding slabá sférická vazba
Lesser Restoration nižší navrácení Levitate levitace
Light světlo Light sensitivity citlivost na světlo
Lightning Bolt blesk lightning reflexes bleskové reflexy
limited wish menší přání Liveoak oživ dub
Locate Creature zaměř tvora Locate Object zaměř objekt
Lore of Nature znalost přírody loremaster mudrc

M

Mage Armor mágova zbroj Mage Hand mágova ruka
Magic Circle against Chaos/Evil/Good/ Law magický kruh proti ch/z/d/z Magic Fang magický tesák
Magic Jar schránka života Magic Missile magická střela
Magic Mouth magická ústa Magic Stone magický kámen
Magic Vestment magické roucho Magic Weapon magická zbraň
Major Creation velká tvorba Major Image velký obraz
Make Whole zcelení Mark of Justice znak spravedlnosti
martial weapon proficiency zacházení s válečnou zbraní Mass Haste hromadné zrychlení
Mass Heal hromadné uzdravení mass charm hromadné okouzlení
mass invisibility hromadná neviditelnost mass suggestion hromadná sugesce
maximize spell maximalizované kouzlo maze bludiště
Meld into Stone vejdi do kamene Melf´s Acid Arrow melfův kyselinový šíp
Mending oprava Message zpráva
meteor swarm meteorický déšť mind blank ukryj mysl
Mind Fog vlčí mha Minor Creation malá tvorba
Minor Globe of Invulnerability nižší koule nezranitelnosti Minor Image malý obraz
Miracle zázrak Mirage Arcana fata morgana
Mirror Image zrcadlový obraz Miscellaneous Action Rozmanitá akce
Misdirection podvedení mislead oklam
mobility pohyblivost modify memory změň paměť
Mordenkainen´s disjunction Mordenkainenovo rozpojení Mordenkainen´s Faithful Hound mordenkainenův věrný pes
Mordenkainen´s lucubration Mordenkainenovo rozpomenutí Mordenkainen´s magnificent mansion Mordenkainenův velkolepý dům
Mordenkainen´s sword Mordenkainenův meč Mount
mounted archery střelba za jízdy mounted combat boj v sedle
move earth přesuň zem

N

Negative Energy Protection ochrana před negativní energií Neutralize Poison neutralizuj jed
nightmare noční můra Nondetection nedetekovatelnost
Nystul´s Magical Aura nystulova magická aura Nystul´s Undetectable Aura nystulova neobjevitelná (nedetekovatelná) aura

O

Obscure Object skryj objekt Obscuring Mist Mlha
Open / Close otevři/zavři orders wrath hněv řádu
Otilukes freezing sphere Otilukova mrazivá koule Otilukes resilient sphere Otilukova nepoddajná koule
Otilukes telekinetic sphere Otilukova telekinetická koule Otto´s irresistible dance Ottův neodolatelný tanec

P

Pass without Trace projdi beze stop Passwall projdi zdí
Permanency stálost Permanent Image stálý obraz
Persistent Image trvající obraz Phantasmal Killer fantóm
Phantom Steed přízračný oř phase door éterické dveře
Planar Ally sférický spojenec Planar Binding sférická vazba
Plane Shift cesta sfér Plant Growth růst rostlin
point-blank shot míření Poison jed
polymorph any object proměň cokoli Polymorph Other proměň jiné
Polymorph Self proměň sebe power attack drtivý útok
power word, blind slovo moci, oslep power word, kill slovo moci, zabij
power word, stun slovo moci, ochrom Prayer modlitba
precise shot přesná střelba Prestidigitation triky
prismatic sphere prismatická koule prismatic spray prismatické paprsky
prismatic wall prismatická zeď Produce Flame stvoř plamen
programmed image čekající obraz project image vlastní obraz
Protection from Arrows ochrana před šípy Protection from Elements ochrana před živly
Protection from Chaos/Evil/Good/Law ochrana před chaosem/zlem/dobrem/zákonem protection from spells ochrana před kouzly
Prying Eyes slídící oči Purify Food and Drink očisti potravu a vodu
Pyrotechnics ohňostroj

Q

Quench uhas quick draw rychlé tasení
quicken spell rychlé kouzlo

R

Rainbow Pattern duhový vzor Raise Dead vzkříšení
Random Action náhodná akce rapid shot rychlá střelba
Rary´s Mnemonic Enhancer Raryho mnemotechnika Rary´s Telepathic Bond Raryho telepatické pouto
Ray of Enfeeblement papsek slabosti Ray of Frost mrazivý paprsek
Read Magic přečti magii reduce zmenši
Refocus Znovuzaměřit Refuge útočiště
Regenerate regenerace Reincarnate reinkarnace
Remove Blindness/Deafness odstraň slepotu/hluchotu Remove Curse sejmi kletbu
Remove Disease zbav nemoci Remove Fear zbav strachu
Remove Paralysis odstraň paralyzaci Repel Metal or Stone odpuzuj kov nebo kámen
Repel Vermin odpuzuj hmyz Repel Wood odpuzuj dřevo
Repulsion odpuzení Resist Elements odolej živlům
Resist Charm odolej okouzlení Resistance odolání
Restoration navrácení Resurrection zmrtvýchvstání
Reverse Gravity otoč gravitaci ride-by attack útok za jízdy
Righteous Might spravedlivá moc Rope Trick trik s lanem
run běh Rusting Grasp sevření koroze

S

Sanctuary azyl Scare vyděs
screen zástěna scribe scroll psaní svitků
Scrying sledování sculpt sound tvaruj zvuk
Searing Light spalující světlo Secret Page tajná stránka
See Invisibility spatři neviditelné Seeming hromadná změna vzhledu
Sending poselství Sepia Snake Sigil hadí znak
sequester zahalení shades nejmocnější stínové vyvolávání
Shadow Conjuration stínové vyvolávání Shadow Evocation stínové zaklínání
shadow walk chůze stínem shadowdancer stínový tanečník
Shambler valivec Shapechange mnohotvárnost
Shatter roztříšti Shield štít
Shield of Faith štít víry Shield of Law štít zákona
Shield Other zaštiť přítele shield proficiency zacházení se štítem
Shillelagh kyj Shocking Grasp šokující sevření
shot on the run střelba v běhu Shout výkřik
Shrink Item zmenši předmět Silence ticho
Silent Image tichý obraz silent spell tiché kouzlo
Silkstone hedvabit simple weapon proficiency zacházení s jednoduchou zbraní
simulacrum napodobenina skill focus zaměření na dovednost
Slay Living usmrcení Sleep spánek
Sleet Storm zmrzlý déšť Slow zpomal
Snare nástraha Snatchport propadnutí
Soften Earth and Stone změkči zem a kámen Solid Fog hustá mlha
Soul Bind uvězni duši Sound Burst výbuch zvuku
Speak with Animals mluv se zvířaty Speak with Dead mluv s mrtvými
Speak with Plants mluv s rostlinami Spectral Hand přízračná paže
spell focus zaměření na školu Spell Immunity imunita vůči kouzlu
spell mastery mistr kouzel spell penetration průrazné kouzlo
Spell Resistance magická odolnost spell turning odrážení kouzel
Spellstaff kouzelná hůl Spider Climb pavoučí šplh
Spike Growth trny Spike Stones kamenné bodce
spirited charge nájezd Spiritual Weapon duchovní zbraň
spring attack bleskový útok Start Full-Round Action Začátek úplné akce
statue socha Status status
still spell klidné kouzlo Stinking Cloud páchnoucí oblak
Stone Shape tvaruj kámen Stone Tell mluva kamenů
stone to flesh zlom kletbu kamene stonecunning znalost kamene
Stoneskin kamenná kůže Storm of Vengeance bouře odplaty
stunning fist ochromující úder Suggestion sugesce
Summon Monster I přivolej nestvůru I Summon Monster II
Summon Monster III Summon Monster IV
Summon Monster IX Summon Monster V
Summon Monster VI Summon Monster VII
Summon Monster VIII Summon Nature´s Ally I přivolej služebníka přírody I
Summon Nature´s Ally II Summon Nature´s Ally III
Summon Nature´s Ally IV Summon Nature´s Ally IX
Summon Nature´s Ally V Summon Nature´s Ally VI
Summon Nature´s Ally VII Summon Nature´s Ally VIII
Summon Swarm přivolej roj Sunbeam sloup slunečního světla
Sunburst sluneční erupce sunder lámání zbraní
sundering roar lámavý řev Symbol symbol
Sympathy sympatie

T

Tasha´s Hideous Laughter Tašin děsivý smích Telekinesis telekineze
Teleport teleport teleport without error přesný teleport
teleportation circle teleportační kruh temporal stasis nehybný čas
Tenser´s Floating Disk Tenserův levitující disk Tenser´s transformation Tenserova přeměna
time stop zastav čas Tongues jazyky
toughness tvrdost track stopování
trample podupání Transmute Metal to Wood proměň kov ve dřevo
Transmute Mud to Rock proměň bláto ve skálu Transmute Rock to Mud proměň skálu v bahno
Transport via Plants přesun rostlinami trap the soul polap duši
Tree Shape podoba stromu Tree Stride chůze stromy
True Resurrection znovuzrození True Seeing pravé vidění
True Strike přesný úder two-weapon fighting boj dvěma zbraněmi

U

Undetectable Alignment nezjistitelné přesvědčení Unhallow znesvěcená půda
Unholy Aura aura znesvěcení unholy blight zmar
Unseen Servant neviditelný služebník

V

Vampiric Touch upíří dotyk vanish přenes
veil závoj Ventriloquism břichomluvectví
Virtue odhodlání vision vize

W

wail of the banshee kvil lítice Wall of Fire ohnivá zeď
Wall of Force zeď síly Wall of Ice ledová zeď
Wall of Iron železná zeď Wall of Stone kamenná zeď
Wall of Thorns trnová zeď Warp Wood zkroucené dřevo
Water Breathing vodní dech Water Walk chůze po vodě
weapon finesse bojové finesy weapon focus zaměření na zbraň
weapon specialization specializace ve zbrani Web pavučina
weird Nemesis Whirlwind vzdušný vír
whirlwind attack vířivý útok Whispering Wind šepotající vítr
Wind Walk větrná chůze Wind Wall větrná zeď
wish přání Wood Shape tvaruj dřevo
Word of Chaos slovo chaosu Word of Recall slovo návratu

Z

Zone of Truth zóna pravdy

A

Amulet of Alter Self amulet změny podoby Amulet of Health Amulet zdraví
Amulet of Natural Armor Amulet přirozené zbroje Amulet of Proof against Detection and Location Amulet proti Nalezení a Lokalizaci
Amulet of the Planes Amulet sfér Amulet of Undead Turning Amulet odvracení nemrtvých
Apparatus of Kwalish Kwališův Aparát Augmented Invisibility upravená neviditelnost

B

Bag of Holding Vak beztíže Bag of Tricks Šalebný vak
Bead of Force Korálek síly Belt of Dwarvenkind Trpasličí opasek
Belt of Giant Strength Opasek obří síly Belt, Monk's Mnišský opasek
Bloodfire ohnivá krev Boat, Folding Skládací člun
Boccob's Blessed Book Bokubova požehnaná kniha Boots of Elvenkind Elfí boty
Boots of Levitation Boty levitace Boots of Speed Boty rychlosti
Boots of Striding and Springing Sedmimílové boty Boots of Winterlands Botky mrazivky
Boots, Winged Okřídlené boty Bottle of Air Vzdušná láhev
Bowl of Commanding Water Elementals Mísa ovládání vodních elementálů Bracers of Archery Zápěstníky lukostřelby
Bracers of Armor Zápěstníky zbroje Bracers of Health zápěstníky zdraví
Braclet of Friends Náramek přátelství Brazier of Commanding Fire Elementals Pánev ovládání ohnivých elementálů
Brooch of Shielding Brož zaštítění Broom of Flying Létající koště

C

Candle of Invocation Svíce vzývání Candle of Truth Svíce pravdy
Cape of the Mountebank Pláštěnka šarlatána Carpet of Flying Létající koberec
Censer of Controlling Air Elementals Kadidelnice ovládání vzdušných elementálů Circlet of Blasting, major Čelenka výbuchu, velká
Circlet of Blasting, minor Čelenka výbuchu, malá Circlet of Persuasion Čelenka přesvědčování
Cloak of Arachnida Pavočnatý plášť Cloak of Bat Netopýří plášť
Cloak of Displacement, major Plášť posuvu, velký Cloak of Displacement, minor Plášť posuvu, malý
Cloak of Elvenkind Elfí plášť Cloak of Etheralness Plášť éteričnosti
Cloak of Charisma Plášť charismatu Cloak of Manta Ray Rejnočí plášť
Cloak of Resistance Plášť rezistence Control Shadow ovládni stín
Crystal Ball Křišťálová koule Cube of Force Kostka síly
Cube of Frost Resistant Kostka odolání mrazu

D

Daern's Instant Fortress Daernova okamžitá pevnost Darkskull Temnolebzna
Decanter of Endless Water Vždyplná karafa Deck of Illusions Šalebné karty
Destiny Dissonance nesouladný osud Detect Psionic najdi psioniku
Dimensional Shackles Dimenzionální pouta Drums of Panic Bubny zděšení
Dust of Appearance Prach zviditelnění Dust of Disappearance Prach zneviditelnění
Dust of Dryness Vysušující prach Dust of Ilusion Šalebný prach
Dust of Tracelessness Prach nestopovatelnosti

E

Ectoplasmic Armor ektoplazmická zbroj Efreeti Bottle Ifrítská láhev
Energy Barrier energetická bariéra Everburning Torch Věčná pochodeň
Eversmoking Bottle Vždy dýmající láhev Eyes of Doom Oči zatracení
Eyes of Eagle Orlí oči Eyes of Charming Okouzlující oči
Eyes of Petrification Oči zkamenění

F

Figurines of Wondrous Power Divotvorné figurky Forcebarb silový osten

G

Gauntlet of Rust Rzivá rukavice Gauntlets of Ogre Power Rukavice zlobří síly
Gem of Brightness Zářivý drahokam Gem of Seeing Drahokam vidění
Glove of Storing Skladovací rukavice Gloves of Arrow Snaring Rukavice chytání šípů
Gloves of Dexterity Rukavice obratnosti Gloves of Swimming and Climbing Rukavice plavání a šplhání
Goggles of Night Brýle noci Googles of Minute Seeing Brýle blízkého vidění
Greater Concussion mocný náraz Greater Domination mocné podrobení

H

Hand of Glory Ruka slávy Hand of Mage Mágova ruka
Harp of Charming Okouzlující harfa Hat of Disguise Klobouk přestrojení
Headband of Intelect Čelenka intelektu Helm of Brilliance Třpytivá přilba
Helm of Comprehending languages and reading magic Přilba porozumění jazykům a magii Helm of Supreme Wizardry přílba vrcholného kouzelnictví
Helm of Telepathy Přilba čtení myšlenek Helm of Teleportation Přilba teleportace
Helm of Underwater Action Přilba pohybu pod vodou Heward's Handy Haversack Hewardova šikovná brašna
Horn of Blasting Ohlušující roh Horn of Fog Mlžný roh
Horn of Goodness/Evil Roh dobra/zla Horn of Tritorns Tritónský roh
Horn of Valhalla Roh Valhally Horseshoes of Speed Podkovy rychlosti
Horseshoes of Zephyr Zephyrovy podkovy

C

Chaos Diamond Diamant chaosu Chime of Discord gong sváru
Chime of Interruption Gong rušení Chime of Opening Gong otevírání

I

Incense of Meditation Meditační kadidlo Ioun stones Iounovy kameny
Iron Bands of Bilarro Bilarrské železné obruče Iron Flask Železná lahvice

K

Keoghtom's Ointment Keoghtomovo mazání

L

Lantern of Revealing Lucerna odhalení Lens of Detection Čočky nalezení
Libram of flesh Soupis masa Lyre of Building Lyra stavění

M

Mantle of Spell Resistance Pelerína magické odolnosti Manual of Bodily Health Manuál tělesného zdraví
Manual of Gainful Exercise Manuál užitečného posilování Manual of Quickness of Action Manuál rychlého jednání
Mask of the Skull Lebková maska Mattock of the Titans Titánská motyka
Maul of the Titans Titánská palice Medallion of Thoughts Medailon myšlenek
Mirror of Life Trapping Život lapající zdrcadlo Mirror of Mental Prowess Zdrcadlo duševní zdatnosti
Mirror of Opossition Zrcadlo protikladů Murlynd's Spoon Murlyndova lžíce

N

Necklace of Adaptation Náhrdelník přizpůsobení Necklace of Fireballs Náhrdelník ohnivých koulí
Necklace of Prayer Beads Růženec Nolzur's Marvelous Pigments Nolzurovy úchvatné barvy

O

Orb of Storms Říšské jablko bouří

P

Pearl of Power Perla síly Pearl of Sirines Perla sirén
Periapt of Health Škapulíř zdraví Periapt of Proof against Poison Škapulíř proti jedu
Periapt of Wisdom Škapulíř moudrosti Periapt of Wound Closure Škapulíř hojení ran
Phylactery of Faithfulness Škapulíř víry Pipes of Haunting Flétna lovu
Pipes of Pain Dudy bolesti Pipes of Sewers Dudy stok
Pipes of Sounding Zvučné dudy Portable Hole Přenosný otvor

Q

Quaal's Feather Token Quaalův péřový žeton Quiver of Ehlonna Elonnin toulec

R

Remote View TrapRemote View Trap past na vzdálené sledování Remote Viewing vzdálené sledování
Ring Gates Prstencové brány Robe of Archmagi Arcimágovo roucho
Robe of Blending Roucho splývání Robe of Eyes Roucho očí
Robe of Scintillating Colors Roucho mihotavých barev Robe of Stars Roucho hvězd
Robe of Useful Items Roucho užitečných věcí Rod of Epic Spellcaster žezlo epického sesilatele
Rope of Climbing Šlhací lano Rope of Entanglement Omotávací lano

S

Scabbard of Keen Edges Pochva ostrých čepelí Scarab of Protection Skarab ochrany
Scarab, Golembane Skarab, zhouba golemů Shield of Prudence štít opatrnosti
Shimmermantle mihotavá pláštěnka Slippers of Spider Climbing Trepky pavoučího šplhu
Sovereign Glue Nejpevnější lepidlo Stone Horse Kamenný kůň
Stone of Alarm Poplašný kámen Stone of Controlling Earth Elementals Kámen ovládání zemních elementálů
Stone of Good Luck Kámen štěstí Stone Salve Kamenný balzám

T

Talisman of the Sphere Talisman Koule Tome of Clear Thought Rukověť jasného myšlení
Tome of Leadership and Influence Rukověť vedení a vlivu Tome of Understanding Rukověť chápání
Trace Teleport vystopuj teleport Trinket tretka
True Telekinesis pravá telekineze

U

Universal Solvent Univerzální rozpouštědlo

V

Vest of Escape Vesta úniků Vestment Druid's Druidský ornát
Vestments of Faith Ornát víry

W

Wand of entangle hůlka omotání wand of light hůlka světla
Well of Many words Studnice mnoha světů Whitefire bílý oheň
Wind Fan Větrný vějíř Wings of Flying Křídla létání
Wolf skull helmet přilba z vlčí lebky

A

adventuring party družina dobrodruhů Alignment (AL) Přesvědčení (PŘ)
allies spojenci aquatic vodní prostředí

B

ballista balista blowgun foukačka

C

catapult, heavy katapult, těžký catapult, light katapult, lehký
climate/terrain klima/terén cohorts kohorty
cold climate chladné podnebí community size velikost sídla

D

deep halfling hlubinný půlčík desert poušť
difficulty obtížnost Dissolving Touch rozpouštějící dotyk
dungeon podzemí

E

enemies nepřátelé event-based adventure událostní dobrodružství

F

face/reach rozměr/dosah Finger of Fire ohnivý prst
forest les

G

galley galéra green slime zelený hlen
grey elf šedý elf

H

high elf vznešený elf hill vrchovina
hill dwarf vrchovský trpaslík hirelings námezdníci

K

katana katana keelboat říční člun
kusari-gama kusari-gama

L

lightfoot halfling půlčík tichošlápek Living Greyhawk Gazeteer Věstník Živoucího Greyhawku
longship drakkar

M

marsh mokřina mountain dwarf horský trpaslík
mountains hory

N

needles jehly

O

ooze sliz

P

plains nížina possessions majetek
power center mocenské centrum Precipitation srážky
Psionic Focus zaměření na disciplínu

R

ram beranidlo rock gnome skalní gnóm
rowboat veslice

S

sailing ship plachetnice Save (SV) Záchrana (ZCH)
siege tower dobývací věž site-based adventure lokační dobrodružství
Special Attacks (SA) Speciální útoky (SU) Special Qualities (SQ) Speciální atributy (SA)
statistics block blok statistik

T

tallfellow halfling půlčík valibuk temperature climate mírné podnebí

U

underground podzemí

V

villains zlosyni

W

wandering monsters potulující se nestvůry warm climate teplé podnebí
warship válečná loď wild elf divoký elf
wood elf lesní elf

A

Air Vzduch Amplified Invisibility zesílená neviditelnost
Animal Zvířata

B

Bowslinger lukovník

C

Caustic adaptation žíravá adaptacežíravá adaptace

D

Death Smrt Destruction Ničení

E

Earth Země Evil Zlo

F

Faerie Dust vílí prach Fire Oheň
Fog Stones mlžné kameny Frame Teleport teleportační rám

G

Good Dobro

H

Healing Léčení

K

Knowledge Vědění

L

Law Zákon light blindness oslepení
Luck Štěstí

M

Magic Magie

P

Plant Rostliny Protection Ochrana
Psionic Resistance psionická odolnost (PO) Psychofeedback změna vlastností

S

Savant učenec Strength síla
Sun Slunce

T

Travel Cestování Trickery Šalba

W

War Válka Water Voda

A

alchemy alchymie all-around vision všudepřítomný zrak
animal empathy porozumění zvířatům appraise oceňování
Axeshield sekerový štít

B

balance rovnováha bluff předstírání
Bright and Deadly Ring jasný a smrtící kruh

C

cave tracker jeskynní stopař Caver jeskyňář
cavesense jeskynní smysl climb šplhání
Compression stlačení concentration Soustředění
craft řemeslo

D

Deceptive Klamlivý decipher script šifrování
diplomacy diplomacie disable device vyřazení mechanismu
disguise převleky

E

Elfhunter lovec elfů energy substitution záměna energií
Enhanced adhesive zlepšená lepivost escape artist ohebnost
Exotic armor proficiency zacházení s exotickou zbrojí Extra Slot pozice kouzla navíc
Extra wild shape divoká podoba navíc eye rays oční paprsky

F

fearful scream strašidelný výkřik float vznášení
forgery padělání

G

gather information získání informací Gemcutting kamenořezačství
graft flesh znalost transplantace Graft illithid flesh tvorba illithidích transplantátů

H

handle animal zacházení se zvířaty heal léčení
herbalism bylinkářství hide skrývání
holy bonus svatý bonus

I

improved grab zlepšený úchop Improved leviation zlepšená levitace
Improved spellcasting capacity zlepšená kapacita sesílání innuendo žargon
intimidation vyslýchání intuit direction orientace

J

jump skákání

K

knowledge (arcana) znalost (mystika) knowledge (skill) znalost

L

listen naslouchání Lolth´s meat Lolthina strava

M

Manual of the Planes Rukověť sfér Mass Concussion hromadný náraz
Matter Manipulation manipulace s hmotou move silently tichý pohyb

N

natural fighter přirozený bojovník Node defence ohnisková obrana

O

open locks otevírání zámků

P

performance umění Persistent Power neodbytná síla
pick pockets hbité prsty profession profese

R

read lips odezírání ze rtů reading lips odezírání ze rtů
ride jezdectví rock catching chytání kamene

S

sacred defence svatá obrana scry magické sledování
search prohledávání sense motive odhalení úmyslu
shadows of the soul stíny duše speak language jazyk
spellcraft čarozpyt spot všímání
Stone soul kamenná duše swim plavání

T

tumble akrobacie Tunnelfighter tunelový bojovník
Tunnelrunner tunelový běžec

U

use magic device použití magických předmětů use rope použití lana

W

wilderness lore zákony divočiny Wisdom breeds caution moudrost plodí opatrnost

A

archmage arcimág

G

Glorytongue věhlasný jazyk

H

hierophant hierofant

R

red wizard rudý mág

S

Steelseal posedni ocel

V

Verve elán

W

Wingbind spoutání křídel

A

Abyssal démonština Aquan aquanština
Auran auranština

C

Celestial nebeština Common Obecná řeč

D

Draconic Dračí řeč (drakonijština) Druidic druidština
Dwarven trpasličtina

E

Elven elfština

G

Giant gigantština Gnoll gnolština
Gnome gnómština Goblin goblinština

H

Halfling půlština

I

Ignan ignanština Infernal ďábelština

M

Matter Rearrangement přeskupení hmoty Missive dopis
mummy rot mumií kletba

O

Orc orkština

P

Power Turning odrážení sil

S

Shadow Body stínové tělo Sylvan sylvánština

T

Terran terranština

U

Undercommon Temnobecná řeč

F

False Sensory Input falešný smyslový vjem Far Hand daleká ruka
Fire Breath Ohnivého dechu

G

Glibness Výřečnosti Golothmiir Golothmír

H

Heroism Hrdinství Hiding Skrývání

C

Charisma Charismatu

I

Intelligence Inteligence

L

Love Lásky

O

Oil of Slipperiness Olej kluzkosti Oil of Timelessness Olej bezvěkosti

P

potions lektvary

S

Sneaking Plížení Swimming Plavání

T

Truth Pravdy

V

Vision Všímavosti

W

Wisdom Moudrosti

(

(D) (Z) (S) (T)

$

$inflict$ spell kouzlo typu $způsob zranění$

0

0-level spell kouzlo nulté úrovně

A

Abjuration Vymítání abjure vymítat
Accuracy přesnost Advice rada
Aiming at target soustředění na cíl Ancestral vengeance trest předků
Animate Dead Probuď mrtvé Animate fire oživlý oheň
Animate water oživlá voda Animate wood oživlé dřevo
Apparition zjevení arcane focus mystické ohnisko (O)
arcane spell failure selhání mystického kouzla arcane spells mystická kouzla
area oblast armor of darkness zboj temnot
Attraction přitažlivost

B

backbitter zraňovač blacklight černosvětlo
Blood of fire ohnivá krev Bo of water vodní bo
Body outside body tělo vedle těla burst výbuch

C

Calling volání cantrip trik
cast a spell seslat kouzlo caster level úroveň sesilatele
caster level check ověření úrovně sesilatele castigate pokárání
casting time doba sesílání Circle of flame plamenný kruh
close krátký (dosah) Cloud chariot oblačný vůz
Cobra´s breath kobří dech commune with greater spirit spojení s mocným duchem
commune with lesser spirit spojení se slabým duchem Compel přinucení
Conjuration Vyvolání conjure vyvolat
Create spring vytvoř pramen Creeping darkness plíživá temnota
cure zhoj cure spell hojivé kouzlo

D

Dance of the unicorn tanec jednorožce Dancing blade tančící čepel
Decapitating scarf stínající šátek Detec taint najdi poskvrnění
Detect curse najdi kletbu Detect disease najdi nemoc
Discern shapechanger odhal tvaroměnce Dispel taint rozptyl poskvrnění
Divination Věštění divine focus duchovní ohnisko (DO)
divine spells duchovní kouzla domain doména
domain spell doménové kouzlo Dream sight snové oči

E

Earthbolt úder země effect účinek, efekt
elemental burst živlový výbuch Entangling scarf tenatový šátek
epic counterspell epické protikouzlo Evocation Zaklínání

F

Fatigue únava Fiery eyes ohnivé oči
Finding the center nalezení středu Fire shuriken ohnivý šuriken
Fire wings ohnivá křídla Fires of purity ohně čistoty
force shapechange nucená změna podoby Freezing Touch mrazivý dotyk

G

Ghost light přízračné světlo Giant size obří velikost
greater mocný Greater shadow tentacle mocné stínové chapadlo
Greater spirit ally mocný spirituální spojenec Greater spirit binding mocná spirituální vazba

H

Hail of stone krupobití kamenů Heart ripper srdcerváč
Horse´s nose koňský nos

I

instantaneous ihned invisibility to spirits neviditelnost pro duchy

K

known spell známé kouzlo

L

language-dependent jazykově podmíněný learned spell naučené kouzlo
lesser slabý Lesser Body Adjustment slabší oprava těla
Lesser shadow tentacle menší stínové chapadlo

M

magic action magická akce major větší
material materiální (složka kouzla), M mind-affecting ovlivňuje mysl
minor menší

N

Night´s mantle noční pelerína

P

personal sesílatel Planar touchstone sférické mocné místo
protection from spirits ochrana před duchy

R

raw materials suroviny

S

Shadow canopy stínový baldachýn spell kouzlo
spell completion item předmět s nedokončeným kouzlem spell component složka kouzla
spell component pouch brašnička na složky kouzel spell descriptor deskriptor kouzla
spell failure selhání kouzla spell knowledge item předmět aktivovaný kouzlem
spell level úroveň kouzla spell preparation příprava kouzla
spell slot pozice kouzla spell trigger item předmět aktivovaný kouzlem
spell version varianta kouzla spellbook kniha kouzel
spellbook, wizard´s kniha kouzel subject příjemce

T

teleportation teleportace touch attack dotykový útok
touch spell dotykové kouzlo transfix připoutání

U

unwilling (target) nesouhlasící (cíl) use activated item předmět aktivovaný použitím

W

willing (target) souhlasící (cíl) wiz kou

A

antimatter rifle antihmotová puška

B

bomb bomba bullets kulky

C

clip zásobník Combat Precognition bojový vhled

D

dynamite dynamit

E

energy pack energetický zásobník

F

flamer plamenomet fuel pack palivový zásobník

G

grenade launcher granátomet grenade, fragmentation granát, tříštivý
grenade, smoke granát, kouřový

L

laser pistol laserová pistole laser rifle laserová puška

M

metal cartridge kovový náboj musket mušketa

P

pistol pistole pistol, automatic automatická pistole
pistol, revolver pistole, revolver

R

rifle, automatic automatická puška rifle, repeater puška opakovací

S

scattergun brokovnice scattergun shells nábojnice s broky
smoke bomb dýmovnice

A

abjurer m vymítač, ž vymítačka Adept m adept, ž adeptka
animal companion zvířecí společník Arcane devotee mystický ctitel
Aristocrat m aristokrat, ž aristokratka

B

barbarian m barbar, ž barbarka bard m bard, ž bard
Bbn bbr Brd brd

C

cleric m kněz, ž kněžka Clr knz
Commoner prostý obyvatel conjurer m vyvolavač, ž vyvolavačka
control light ovládání světla

D

Divine disciple duchovní stoupenec Divine champion duchovní zastánce
diviner m věštec, ž věštkyně druid m druid, ž druidka

E

enchanter m zaříkávač, ž zaříkávačka evoker m zaklínač, ž zaklínačka

F

fighter m bojovník, ž bojovnice

G

Gnome Artificer gnómský artificer

H

Harper Mage harfenický mág Harper Priest harfenický kněz

I

Incantatrix inkantatrix

M

Mage-killer zabíječ mágů Master Alcehmist mistr alchymista
monk m mnich, ž mniška Mystic Wanderer mystický poutník

N

nature sense smysl pro přírodu

P

Paladin m paladin, ž paladin Predict Weather předpověď počasí

R

ranger m hraničář, ž hraničářka resis nature's lure odolání přírodnímu lákadlu
Rgr hrn rogue m tulák, ž tulačka

S

shadesight stínové vidění shadow defense stínová ochrana
shadow double stínový dvojník shadow image stínový obraz
share spells sdílení kouzel shield of shadows štít stínů
Sor čar sorcerer m čaroděj, ž čarodějka
Spellfire Channeler uživatel kouzlohně stunning attack ochromující útok

T

thousand faces tisícero tváří timeless body nestárnoucí tělo
Trackless Path bezestopý trackless step bezestopý krok
transmuter m proměnář, ž proměnářka

V

venom immunity imunita vůči jedu

W

warrior m válečník, ž válečnice wild empathy divoké vcítění
wild shape divoká forma Wizard m kouzelník, ž kouzelnice
woodland stride chůze lesem

-

-2 Sword, Cursed Meč -2, prokletý

A

Amulet of Inescapable Location Amulet neuniknutelného zaměření Armor of Arrow Attraction Zbroj přitahující šípy
Armor of Rage Zbroj hněvu

B

Bag of Devouring Nenasytný pytel Boots of Dancing Botky tančilky
Bracers of Defenselessness Zápěstníky bezbranosti Broom of Animated Attack Oživlé útočné koště

C

Cloak of Poisonousness Plášť jedovatosti Crystal Hynpnosis Ball Hypnotizující křišťálová koule

D

Dust of Sneezing and Choking Prach kýchání a dušení

F

Flask of Curses Lahvice prokletí

G

Gauntlets of Fumbling Tápající rukavice

H

Helm of Opposite Alignment Přilba opačného přesvědčení

I

Incense of Obession Kadidlo posedlosti

M

Mace of Blood Krvežíznivý palcát Medallion of Thought Projection Medailon vysílání myšlenek

N

Necklace of Strangulation Škrtící náhrdelník Net of Snaring Lapací síť

P

Periapt of Foul Rotting Škapulíř mrzačícího rozkladu Potion of Poison Jedový lektvar

R

Ring of Clumsiness Prsten nemotornosti Robe of Powerlessness Roucho bezmocnosti
Robe of Vermin Roucho havěti

S

Scarab of Death Skarab smrti Spear, Cursed Backbiter Kopí, vlastníka zraňující
Stasis Clone bezvěký klon Stone of Weight (Loadstone) Kámen váhy
Sword, Berserking Meč bojového šílenství

V

Vacuous Grimoire Grimoár tuposti

A

Animal Friendship Přátelství se zvířaty

B

Blinking Mihotání

C

Climbing Šplhání Conterspells Protikouzel

D

Djinni Calling Volání džinů

E

Elemental Command Ovládání živlů Elemental Resistance Odolání živlů

F

Feather Falling Měkkého pádu Force Shield Silového štítu
Freedom of Movement Volného pohybu Friend Shiled Přátelského zaštítění

C

Chamelenon Power Chameleonský

I

Invisibility Neviditelnosti

J

Jumping Skákání

M

Mind Shielding Zaštítění mysli

P

Protection Ochrany

R

Ram Beranidla Regeneration Regenerace
Ring of lesser ironguard prsten menší železné stráže Ring of mind shielding prsten stínění mysli
Ring of protection prsten ochrany Ring of warmth prsten tepla

S

Shooting Stars Padajících hvězd Spell Storing Uskladňování kouzel
Spell Turning Odvracení kouzel Sustenance Výživy
Swimming Plavání

T

Telekinesis Telekineze Three Wishes Tří přání

W

Warmth Tepla Water Walking Chůze po vodě
Wizardry Čar a kouzel

X

X-Ray Vision Rentgenového vidění

(

(object) (předmět)

A

acid kyselina ale pivo
Alchemical sleep gas uspávací plyn alchemist´s fire alchymistický oheň
anklet nákotník Antitoxin Antitoxin
artisan´s outfit řemeslnický oděv artisan´s tools řemeslnické nářadí

B

backpack torna bandoleer bandalír
barrel soudek basket košík
bedroll pokrývka bell 1. zvonek (vybavení), 2. zvon
bit and bridle udidlo a uzda blanket, winter přikrývka, zimní
block and tackle kladkostroj bread, per loaf chléb, za bochník
bucket vědro

C

candle svíce canvas plátno
cart dvoukolák case, map or scroll tubus, na mapy či svitky
climber´s kit horolezecká souprava clothing oděv
cold weather outfit zimní oděv courtier´s outfit dvořanský oděv
crowbar páčidlo

D

Disappearing ink mizící inkoust draughts dáma (hra)

E

entertainer´s outfit kejklířský oděv explorer´s outfit průzkumnický oděv

F

feed krmivo firewood dříví, palivové
fishhook rybářský háček fishing net rybářská síť
flask lahvice flint and steel křesadlo

G

grappling hook kotvička

H

hammock hamaka, závěsné lůžko Herb, cassil kasil
Herb, naroot narút holy symbol, silver svatý symbol, stříbrný
holy symbol, wooden svatý symbol, dřevěný hourglass přesýpací hodiny

C

chain řetěz chalk křída
cheese, hunk of sýr, kus

I

ink inkoust inkpen pero, psací
Insect netting moskytiéra

J

jug, clay džbán, hliněný

L

ladder žebřík lamp, common lampa, obyčejná
lantern, bullseye svítilna, směrová lantern, hooded svítilna s okenicemi
lock zámek lock, amazing výtečný zámek
lock, good dobrý zámek lock, very simple jednoduchý zámek

M

magnifying glass lupa manacles okovy
Marbles kuličky meat, chunk of maso, kus
mirror, small steel zrcátko, malé ocelové monk´s outfit mnišský oděv
mug hrnek musical instrument, common hudební nástroj, běžný

N

noble´s outfit šlechtický oděv

O

object or objects předmět nebo předměty oil olej
ointment of barkskin mazání kůrokůže Old men´s bone starcovy kosti (hra)

P

paper papír peasant´s outfit prostý oděv
pick, miner´s krumpáč, hornický pitcher, clay džbánek, hliněný
piton skoba pot, iron kotlík, železný
Potion belt lektvarový pás pouch, belt váček, k opasku

R

rations, trail cestovní zásoby rope, hemp lano, konopné
rope, silk lano, hedvábné royal outfit královský oděv

S

sack pytel saddle sedlo
saddle, exotic sedlo, exotické saddle, military sedlo, vojenské
saddle, pack sedlo, nákladní saddle, riding sedlo, jezdecké
saddlebags sedlové brašny scale, merchant´s váhy, kupecké
Scentbreaker maskovač prachu Scroll organizer organizér svitků
sealing wax pečetní vosk sewing needle jehla, šicí
sheet list (papíru) shovel lopata
signal whistle signální píštalka signet ring pečetní prsten
sledge perlík Smokestick Kouřová tyčinka
soap mýdlo spade rýč
spyglass dalekohled, skládací

T

Talis deck talis (hra) Tanglefoot bag Vak omotání
tanglepatch omotávačka tankard korbel
thieves´ tools zlodějské náčiní Thunderstone Kámen blesků
Tindertwig Zápalná tyčinka torch pochodeň
traveler´s outfit cestovní oděv

V

vial flakón

W

wagon vůz waterclock vodní hodiny
waterskin měch na vodu whetstone brousek
wild dwarf knockout poison zneškodňující jed divokých trpaslíků wine víno

D

demonweb pits Síť démonů

H

hamlet víska (Vís.)

L

large city velkoměsto (Vkm.) large town městečko (Mko.)

M

metropolis metropole (Met.)

S

small city město (Mto.) small town městys (Mys.)

T

thorp osada (Osd.)

V

village ves (Ves)

D

duelist šermíř

A

arcane trickster mystický šejdíř

C

crystal capacitor krystalový kondenzátor

D

dragon disciple drakolyta

E

eldritch knight rytíř magie

H

horizon walker světoběžník

F

feudalism feudalismus

M

magocracy magiokracie monarchy monarchie

P

political systems politické systémy

R

republic republika

T

theocracy teokracie tribal or clan strukture kmenová nebo klanová struktura

A

Absorbing Shield Absorbující štít Adamantine Battleaxe Adamantinová válečná sekyra
Adamantine Breastplate Adamantinový kyrys Adamantine Dagger Adamantinová dýka
Adamantine Shield Adamantinový štít anarchic chaotická
arrow šíp aspergillum kropenka
Assassin's Dagger Dýka vrahů axe, orc double sekera, orčí dvoubřitá
axe, thowing sekera, vrhací axiomatic zákonná

B

battleaxe sekera, bitevní Blade boot boty s čepelí
bludgeoning drtivá bolt šipka do kuše
bow luk bow, composite kompozitní luk
bow, mighty těžký luk Brestplate of Command Velitelský kyrys
Brilliant Energy Zářivá bullets, sling kule do praku

C

Caster's Shield Sesilatelův štít Celestial Armor Nebeská zbroj
club kyj crossbow, hand kuše, ruční
crossbow, heavy kuše, težká crossbow, light kuše, lehká
crossbow, repeating kuše, opakovací cutlass tesák

D

dagger dýka Dagger of Venom Jedudýka
dagger, punching katar Dancing Tančící
Darkwood Shield Štít z temnodřeva dart šipka
dart, barbed šipka, ostnatá Defending Obranná
Demon Armor Démonická zbroj Disruption Poškození
Distance Dalekonosná Dwarven Plate Trpasličí plátovka
Dwarven Thrower Trpasličí vrhač

E

Elven Chain Elfí kroužkovka

F

falchion malchus flail, dire řemdih, dvouhlavý
flail, heavy řemdih, těžký flail, light řemdih, lehký
Flame Tongue Plamenec Flaming Plamenná
Flaming Burst Ohnivá Frost Mrazivá
Frost Brand Mrazivec

G

Ghost Touch Přízračná glaive kůsa
greataxe sekera, obouruční greatclub kyj, obouruční
greatsword meč, obouruční grenadelike weapon šrapnelová zbraň
guisarme sudlice

H

halberd halapartna halfspear malé kopí
hammer kladivo hammer, gnome hooked kladivo, gnómské s hákem
hammer, light kladivo, lehké handaxe sekera
Holy Posvěcená Holy Avenger Posvěcený mstitel

C

chain, spiked řetěz, ostnatý Chaotic Chaotická

I

Icy Burst Ledová

J

javelin oštěp Javelin of Lightning Oštěp blesků

K

kama kama kama, halfling kama, půlčická
Keen Ostrá kukri kukri

L

lance, heavy dřevec, těžký lance, light dřevec, lehký
Lawful Zákonná Life-Drinker Životasaj
light weapon lehká zbraň Lion's Shield Lví štít
longbow luk, dlouhý longbow, composite luk, dlouhý kompozitní
longspear kopí, dlouhé longsword meč, dlouhý
Luck Blade Štístko

M

Mace of Smiting Palcát drcení Mace of Terror Palcát hrůzy
mace, heavy palcát, těžký mace, light palcát, lehký
maul palice Mighty Cleaving Roztínající
Mithral Large Shield Velký mitrilový štít Mitrhal Shirt Mitrilová košile
morningstar kropáč

N

natural weapon přirozená zbraň net síť
Nine Lives Stealer Zloděj devíti životů nunchaku nunčaku
nunchaku, halfling nunčaku, půlčické

O

Oathbow Luk přísahy

P

pick bodec piercing bodná
pike píka Plate Armor of the Deep Plátová zbroj Hlubin
pole tyč polearms ratišťové zbraně

Q

quarterstaff hůl

R

ram, portable beranidlo, přenosné ranseur korseka
rapier rapír Rapier of Puncturing Rapír propíchnutí
Returning Vracející se

S

sabre šavle sap obušek
scimitar šamšír Screaming Bolt Křičící šipka
scythe kosa Shock Omračující
Shocking Burst Omračujícího třesku shortbow, composite luk, krátký kompozitní
shortspear kopí, krátké shuriken šuriken
sickle srp slashing sečná
Slaying Arrow Popravčí šíp Sleep Arrow Uspávací šíp
sling prak Speed Rychlá
Spell Storing Kouzlonosná Spined Shield Ostnatý štít
Sun Blade Sluneční čepel Sword of Life Stealing Život beroucí meč
Sword of Subtlety Meč prohnanosti Sword of the Planes Meč sfér
sword, bastard meč, bastard sword, short meč, krátký
sword, two-bladed dvoulistý meč Sylvan Scimitar Lesní šamšír

T

Throwing Vrhací Thundering Hromující
Triden of Warning Trojzubec varování trident trojzubec
Trident of Fish Command Trojzubec vlády nad rybami two-handed weapon obouruční zbraň

U

Unholy Znesvěcená

V

Vorpal Popravčí

W

waraxe, dwarven sekera, trpasličí válečná warhammer kladivo, válečné
whip bič Winged Shield Okřídlený štít
Wounding Zraňující

A

Acid Resistance Kyselinovzdorná Animated Oživlá
armor spikes ostny na zbroji Arrow Deflection šípovzdorná

B

banded mail lorika Banded Mail of Luck Lorika štěstí
barding koňská zbroj Bashing Úderná
Blinding Oslepující breast plate kyrys
buckler pěstní štít

C

Cold Resistance Chladuvzdorná

E

Etherealness éterická

F

Fire Resistance Ohnivzdorná Fortification Zpevňující
fullplate plátová zbroj

G

gauntlet kovová rukavice gauntlet, locked rukavice, zámková
Ghost Touch Přízračná Glamered Klamavá

H

halfplate pancíř hide armor usňová zbroj

C

chainmail drátěná zbroj chainshirt kroužková košile

I

Invulnerability Nezranitelnosti

L

leather armor kožená zbroj Lightning Resistance Bleskuvzdorná

M

mud armor bahenní zbroj

N

natural armor přirozená zbroj natural armor bonus bonus přirozené zbroje

P

padded armor vycpávané brnění

R

Reflection Zrcadlící Rhino Hide Nosorožčí useň

S

scale mail šupinová zbroj Shadow Stínová
shield spikes ostny na štít shield, large štít, velký
shield, small štít, malý shield, tower pavéza
Silent Moves Tichá Slick Kluzká
Sonic Resistance Zvukuvzdorná Spell Resistance Magiivzdorná
splint mail lamelová zbroj studded leather okovaná kožená zbroj

A

Absorbtion Pohlcení Alertness Ostražitosti

C

Cancellation Zrušení

E

Enemy Detection Nalezení nepřátel

F

Flailing Mlácení Flame Extinguishing Zhášení ohně

I

Immovable Rod Nepohyblivosti

L

Lordly Might Panské moci

M

Metal and Mineral Detection Nalézání kovů a minerálů

N

Negation Negace

P

Python Škrtiče

R

Rulership Panování

S

Security Bezpečnosti Splendor Velkoleposti

T

Thunder and Lightning Hromů a blesků

V

Viper Zmije viper rod zmijí žezlo

W

Withering Chřadnutí Wonder Divů

A

aberrant zrůdný ability score hodnota vlastnosti
aboleth devotion oddanost aboletovi abomination zrůda
action points akční body adjacent přilehlý
advantageous jab zvýhodněné bodnutí adventure hook zápletka dobrodružství
affected by an effect pod vlivem účinku aftereffect sekundární účinek
aftereffect: následek Agility čulosť
aim zacílit Alignment presvedčenie
angelic avenger andělský mstitel angelic presence andělské vzezření
arcana mystika area attack plošný útok
area of effect plošný účinek area wall plošná zeď
Artful dodger Lstivý podvodník artillery artilerie
Assassin's point Hrot vraha Astral sea Astrální moře
at-will power stálá schopnost athletics atletika
avalanche charge lavinová zteč

B

Bad idea, friend Špatný nápad, kámo Bait and switch Nalákej a přesuň
baleful gaze zlověstný pohled Bane Bane
battle cleric bojový kněz battle grid hrací plán
battleaxe válečná sekera battlemage křižák
Battlemind Myslbijec beast zvířecí společník
beast zvířecí společník Beast Curse Zvířecí kletba
Biting assault Pronikavý výpad Blackmire Černoblata
blade flurry smršť čepelí blast výšleh
blaze step sálající krok Blinding barrage Oslepující palba
bloodied zkrvavený Bloodreavers Kraví loupežníci
Bloody path Krvavá cesta Bludgeon Obušok
bluff klamání Brawny rogue Ranař
Brutal scoundrel Brutální darebák brute bijec
Brute strike Brutální úder build varianta
burrow hrabání burst výbuch

C

cantrip trik Capricious Earth vrtkavá země
Cat burglar Kočičí lupič Cat burglar's gambit Manévr Kočičího lupiče
category kategorie Censure of Pursuit Rozsudek stíhání
Censure of Retribution Rozsudek pomsty Certain freedom Zaručená svoboda
cinder burst výbuch škváry City of Delights Město Rozkoší
Clan Grimmerzhul Ponurý klan class feature(s) znak(y) povolání
class skill třídní dovednost cleric kněz
Clever riposte Záludná riposta clinging flames přiléhavé plameny
cloak of vengeance plášť odplaty close attack útok nakrátko
Close quarters Přímý kontakt cloth armor látková zbroj
Cloud jump Skok do oblak Cloud of steel Oblak oceli
coldfire pillar transformation přeměna v pilíř chladného ohně combat advantage bojová výhoda
combat encounter bojové střetnutí combatant účastník boje
Commanding Presence Velitelské vzezření common Obecná (řeč)
complexity složitost concealment zákryt
condition kondice conditional durations podmíněné trvání
Conjuration Vyvolání constitution odolnost
Consumable Jedlé controller taktik
cover kryt crawl plížit se
cresting staff hřebenová berla Crimson edge Šarlatové ostří
crit kriťák Critical opportunity Kritická příležitost
crushing blow drtivý úder cumulative rostoucí

D

Daggermaster Pán dýk daily power denní schopnost
Dance of death Tanec smrti Dance of Steel Ocelový tanec
Dangerous theft Nebezpečná zlodějna Darkleaf Temnolist
Dazing strike Omračující úder Dazzling acrobatics Oslnivá akrobacie
Deadly positioning Smrtící polohování death embers smrtící žhavé uhlíky
Deep cut Hluboký sek Deep dagger wound Hluboké zranění dýkou
Deep Speech Hlubinní řeč defender obránce
Defensive Training Obranný Výcvik Deft strike Hbitý úder
Deities Božstvá Desert of Desolation Bezútěšná poušť
Dexterity Obratnosť difficult terrain těžký terén
disease track průběh nemoci Disenchant Magic Item Odčaruj kouzelný předmět
distracted nepozorný Distracting wound Rozptylující zranění
Divine Challenge Božská výzva dominate ovládnutí
dominated ovládaný Dragon tail strike Úder dračího ocasu
Dragon's Fury Dračí běsnění dragonborn drakorozený
dungeoneering znalost podzemí

E

earthide armor zeměkožené brnění Easy target Snadný cíl
effect (magic) účinek eldritch's blast eldritchův výšleh
eldritch's blast eldritchův výšleh Elemental Chaos Chaos živlů
elemental maw živelný chřtán elemental vortex živelný vír
elite elitní ember cloud žhavý oblak
enabling action umožňující akce encounter střetnutí
encounter power střetná schopnost ENCOUTNER POWER
endurance houževnatost Energy Orb energetická koule
Enervating Gaze výčerpávající pohled ENHANCEMENT
extended rest důkladný odpočinek

F

Fall the lock Zneškodnění zámku Fallcrest Dožínky
Far realm Vzdálená říše Fastormel Fastormel
feat odbornost feature znak
Feinting Flurry Smršť triků fey pact vílí pakt
Feywild Vilí divočina fiery blades ohnivé čepele
fighter bojovník Final blow Poslední úder
firebolt ohnivá střela flame step plamenný krok
flame strike plamenný úder flame wave vlna plamene
flaming fist planoucí pěst flanking obstoupení
Fleeting ghost Prchavý duch flickering step mihotající krok
Flying foe Létající nepřítel Fool's oportunity Bláznova příležitost
force lure silové vábení force pulse silový pulz
forced movement nucený pohyb forest walk chůze v lese
fortitude výdrž frigid mace studený palcát
frozen rebuke zmrzlé odvrácení

G

game of make-believe hra založena na fantasii Garrote grip Škrtící sevření
Ghost on the wind Duch na větru gravetrees stromohrobí
Great leap Velký skok Greater Deity Mocné božstvo
Grimmandeep Hlubochmur Ground eruption hlušina
guttering flames blikotavé plameny

H

Hamstring Achilovka handle animal práce se zvířaty
handout rekvizita Harkenwold Bdící nivy
harmful effect škodlivý účinek Harrows Pass Zbrázděný průsmyk
hazard riziko Healer’s Lore Léčitelská znalost
healing surge léčivá vlna heavily obscured hustě zahalený
Hide from the light Úkryt před světlem Hide in plain sight Ukrytí přímo před zraky
high crit velký kriťák hindering terrain nebezpecny teren
History Znalost historie Hounding strike Pronásledující úder
hover vznášení se Hunter's Privilege Lovecká výsada
Hunter's quarry lovcova kořist Hunter's quary Lovcova kořist
Hurricane of blood Krvavý hurikán

C

chainmail kroužková zbroj Chameleon Chameleon
champion mistr channel vládnout (něčím)
Channel Divinity Božská přízeň character advancement vývoj postavy
check ověření chilling aura mrazivá aura

I

Ignoble escape Nečestný útěk immediate action okamžitá akce
immediate interrupt okamžité přerušení immediate reaction okamžitá reakce
immobilized znehybněný Immobilizing strike Znehybňující zásah
immolating strike obětní úder Imperiling strike Ohrožující úder
Implement Nástroj Implements náradie
Impossible to catch Nepolapitelnost incite faith podnícení víry
insight vhled Instant escape Okamžitý únik
Instinctive Rampage Instinktivní zuřivost Interceding Strike výmluvný úder
Intermediate Deity Vyšší božstvo intimidate zastrašování

K

Keep on the Shadowfell Pevnost na Stínopádu Killer's eye Oko zabijáka
King's castle Královský kryt Knave's gambit Podlý manévr
knock out omráčit knocking omráčení
Knockout Uzemňující úder kruthik krutur

L

leader vůdce Leaping dodge Odskok
Lesser Deity Nižší božstvo light obscured slabě zahalený
lightning strike line of effect dráha účinku
Longtooth Shifter Šavlozubý měňavec lurker záškodník

M

Mammon Mamon mangler drtič
marked označený Master infiltrator Mistrovský zvěd
Master of deceit Mistr klamu Meditation of the blade Meditace čepelí
melee attack útok nablízko melting ice tající led
mindfire zápal mozkových blan miniatures figurky
minion poskok minor action drobná akce
mob attack útok hordy Mob mentality Davové myšlení
mob rule pravidlo hordy mobile melee attack pohyblivý útok nablízko
Moon Hills Měsíční kopce Moonstone Keep Měsíční tvrz
Moonwash Falls Měsičenské vodopády move action pohybová akce
movement mode druh pohybu Moving target Pohyblivý cíl
Mucus Haze Slizový opar

N

nature znalost přírody neck šíje
necrotic nekroze Nentir Vale Nentirové údolí
Nimble climb Hbitý šplh

O

oath of enmity přísaha nenávisti obscure zatemnit
obscured zahalený ongoing damage přetrvávající zranění
opportunity action příležitostná akce Orcus, Demon Prince of the Undead Orkus, Démoní princ nemrtvých
origin square výchozí pole Overland flight přelet

P

Pact Boon Pakt vykoupení Painful puncture Bolestivé bodnutí
paragon rek perception vnímání
Perfect strike Perfektní zásah phasing fázování
Piercing strike Probodnutí Polearm Ratišťové zbraně
Positioning strike Poziční úder Potion Lektvar
power schopnost power bonus bonus schopnosti
Power Source Zdroj moci prestidigitation kejkle
primal prvotní primary hlavní
primordial prvotní provoke vyvolat
pull přitáhnutí push odtlačení
puzzle hlavolam

Q

quarry kořist Quick fingers Hbité prsty

R

radiance oslepující zář radiant záření
radiant servant zářivý služebník Raise the stakes Zvýšení sázek
range dosah, nebo dostřel (u zbraní na dálku) ranged attack útok na dálku
ranged sight zorné pole ranger hraničář
Razorclaw Shifter Čepelový měňavec readied action připravená akce
Reagent Činidlo reach dosah
Reaping Strike Zkosení Redirected death Přesměrovaná smrt
recharge dobití reliable spolehlivá
religion znalost náboženství remove affliction odstraň postižení
reptile plaz reset initiative změna iniciativy
residuum čaroprach resist rezistentní
resistance rezistence restrained zadržený
restraints zadržení retraining přeučení
Riposte strike Odvetný úder Riverdown Splavno
rogue tulák rogue zloděj
Rogue's luck Tulákovo štěstí role role
rotting touch hnilobný dotek rubble hustá suť
Rush into Battle Vtrhnutí do boje

S

Sand in the eyes Písek v očích Savage Blood
save ends záchrana ukončí Scorpion strike Úder škorpiona
second wind druhý dech secondary sekundární
seeker hledač Setup strike Podloudný úder
shadar-kai šadar-kai Shadow assassin Stínový vrah
Shadow stride Stínový krok shattering tremors rozechvívající otřesy
shift přesun Shifter Měňavec
shroud of death rubáš smrti size category třída velikosti
skill dovednost skill challenge dovednostní výzva
skill challenges</