Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.

SRD d20 - Schopnosti a stavy

Speciální schopnosti

Paralyzace

Některé nestvůry a kouzla mají nadpřirozenou nebo kouzelnou schopnost paralyzovat své oběti, magicky je znehybnit. (Paralyzace jedy je popsána výše v oddíle Jedy.)

Paralyzovaná postava se nemůže hýbat ani mluvit, nemůže dělat žádnou fyzickou akci. Je ztuhlá uprostřed pohybu a je bezmocná. Může provádět čistě mentální akce, např. sesílat kouzla bez žádných složek.

Okřídlený tvor, který byl paralyzován za letu, padá, protože nemůže křídly mávat. Paralyzovaný plavec nemůže plavat a může se utopit.

Strach

Kouzla, magické předměty a určití netvoři mohou v postavě vzbudit strach. Ve většině případů postava může těmto efektům vzdorovat tím, že si hodí na záchranu na Vůli, přičemž neúspěšný hod znamená, že je otřesená, vystrašená nebo panikaří.

Otřesení: Otřesené postavy mají postih -2 k hodu na útok, na záchranu, na ověřování dovedností a vlastností.

Vystrašení: Vystrašené postavy jsou otřesené, navíc prchají od původce strachu nejvyšší možnou rychlostí. Cestu svého úprku si mohou sami volit. Až na tuto podmínku mohou jednat podle svého přání, jakmile utečou z dohledu (nebo doslechu) od zdroje svého strachu. Pokud však jejich strach trvá, postava může být opět donucena k útěku, pokud se zdroj jejího strachu znovu objeví poblíž. Postavy, které nemohou uprchnout, mohou bojovat (nadále jsou ovšem otřeseny).

Panika: Zpanikařené postavy jsou otřesené a utíkají nejvyšší možnou rychlostí náhodnou cestou od zdroje svého strachu. Stejně prchají od jakéhokoliv nebezpečí, které cestou potkají, nečelí jim. Pokud nemůže uprchnout, zpanikařený tvor se pouze kryje.

Ještě větší strach: Efekty strachu se sčítají. Otřesená postava, která je znovu otřesena, se stane vystrašenou a otřesená postava, která je navíc vystrašena, rovnou zpanikaří. Vystrašená postava, která je otřesena nebo vystrašena, namísto toho zpanikaří.

Ztráta úrovně

Postava, která ztratila úroveň, okamžitě ztrácí jednu VT. Základní útočný bonus postavy, její základní bonus k hodům na záchranu a speciální schopnosti povolání jsou nyní sníženy na novou, nižší úroveň. Podobně postava ztrácí postupem na danou úroveň získané zvýšení velikosti vlastnosti, stupně dovedností a odbornosti. Pokud není známa přesná velikost vlastnosti nebo stupně dovedností získané nyní ztracenou úrovní (nebo když to hráč zapomněl), ztratíš 1 bod z nejvyšší vlastnosti a stupně dovedností z nejvíce rozvinuté dovednosti. Pokud má pomocník nebo společník schopnosti spojené s postavou, která ztratila úroveň, jeho schopnosti jsou upraveny tak, aby odpovídaly nové úrovni.

Celkový počet zkušeností oběti se okamžitě sníží na polovinu počtu potřebného na postup na další úroveň.

Stavy

Pokud se na postavu vztahuje více než jeden stav, aplikuj je všechny. Jestliže se některé efekty nedají kombinovat, aplikuj ten nejhorší.

 

Bezmocnost: Bezmocná postava je paralyzovaná, svázaná kouzlem nebo provazem, spí, je v bezvědomí anebo je z nějakého jiného důvodu vydána protivníkovi na milost a nemilost. Bezmocný cíl má efektivní Obratnost 0 (oprava -5). Útoky nablízko na bezmocný cíl mají bonus +4 (jako při útoku na ležící cíl). Útoky na dálku na bezmocný cíl nemají žádný zvláštní bonus. Tuláci mohou na bezmocné cíle útočit zákeřně.

Pomocí úplné akce může nepřítel použít zbraň nablízko k uštědření coupe de grace bezmocnému tvoru. Nepřítel k tomu může použít též kuši nebo luk, musí ale stát v sousedství svého cíle. Útočník při tomto útoku automaticky zasáhne kriticky. (Tuláci při coupe de grace zraní navíc ještě svým zákeřným útokem.) Pokud to obránce přežije, musí hodit na záchranu na Výdrž (TO 10 + utržené zranění) nebo zemře.

Provedení coupe de grace provokuje k příležitostnému útoku.

Tvorové imunní vůči kritickým zásahům ho nedostanou ani při coup de grace, navíc nemusí házet na záchranu na Výdrž, aby se vyhnuli zabití tímto útokem.

Bezvědomí: Postava leží a je bezmocná. Bezvědomí může být následkem ztráty životů na -1 až -9 nebo tím, že zranění za stínové životy převýší okamžitý počet životů.

Držení: Postava je v zápase držená tak pevně, že se nemůže hnout (není bezmocná).

Fascinování: Fascinovaný tvor je v transu následkem nadpřirozeného nebo kouzelného efektu. Tvor tiše stojí nebo sedí a nedělá nic jiného, než jen s maximální pozorností sleduje objekt své fascinace, tak dlouho, dokud trvá daný efekt. Má postih -4 na ověřování dovedností prováděné v reakci na něco, jako je ověřování Naslouchání nebo Všímání. Jakákoliv potencionální hrozba, např. přibližování se nepřátelského tvora, umožní fascinovanému tvoru nový hod na záchranu vůči efektu fascinace. Jakákoliv zjevná hrozba, jako je např. tasení zbraně, sesílání kouzla nebo namíření zbraně na dálku na fascinovaného tvora efekt automaticky zlomí. Spojenec může fascinovaného tvora z působení kouzla osvobodit standardní akcí.

Ležící: Postava leží na zemi. Při útoku nablízko má ležící tvor postih -4 k hodu na útok a nemůže používat zbraně na dálku (s výjimkou kuše). Obránce ležící na zemi má bonus +4 k TZ vůči útokům na dálku, ale má postih -4 k TZ vůči útokům nablízko.

Postavení se na nohy je pohybová akce, která provokuje k příležitostným útokům.

Nachlazení: Postava má postih -2 ke všem hodům na útok, na záchranu, na zranění zbraní, na ověřování dovedností a vlastností.

Nehmotnost: Bez fyzického těla. Nehmotný tvor je imunní vůči všem nemagickým formám útoku. Zraní ho pouze jiní nehmotní tvorové, magické zbraně +1 nebo lepší, kouzla a kouzelné nebo nadpřirozené efekty.

Neviditelnost: Zrakem nezjistitelný. Neviditelný tvor má bonus +2 k hodům na útok na protivníky, kteří se orientují zrakem, a ignoruje jejich bonusy za Obratnost k TZ (mají-li nějaké). (Viz Neviditelnost pod Speciálními schopnostmi.)

Nevolnost: Když je špatně od žaludku. Tvor trpící nevolností nemůže útočit, sesílat kouzla, soustředit se na kouzla ani dělat cokoliv jiného, co vyžaduje jeho pozornost. Jediné, co může udělat, je provést za kolo jednu pohybovou akci.

Odvátí: Tvor je dle své velikosti odvát pryč silným větrem. Tvor na zemi, který je odvát, je sražen k zemi a kutálí se 1k4×10 stop, přičemž je za každých 10 stop zraněna za 1k4 stínových životů za každých 10 stop. Letící tvor, který je odvát, je odnesen zpět o 2k6 ×10 stop a je zraněn za 2k6 stínových životů vlivem smýkajících a drtících tlaků.

Ohluchnutí: Ohluchnutá postava nic neslyší. Má postih -4 k hodům na iniciativu, automaticky neuspěje v ověřování Naslouchání a má šanci 20%, že jí selže kouzlo, když sesílá takové, které má verbální složky. Postavy, které jsou hluché delší dobu, si na své postižení zvyknou a mohou některé z těchto nevýhod překonat.

Ochromení: Ochromená postava upustí vše, co drží, nemůže jednat, má postih -2 k TZ a ztrácí svůj bonus za Obratnost k TZ (má-li nějaký).

Oslepnutí: Postava nic nevidí. Má postih -2 k TZ, ztrácí svůj bonus za Obratnost k TZ (má-li nějaký), pohybuje se jen poloviční rychlostí a má postih -4 na ověřování Prohledávání a na většinu ověřování dovedností závislých na Síle a Obratnosti. Všechna ověřování a aktivity závislé na zraku (jako je čtení a ověřování Všímání) automaticky selžou. Všichni protivníci mají vůči oslepené postavě automaticky úplný úkryt (šance na minutí 50%). Postavy, které zůstanou slepé dlouhou dobu, si na své postižení zvyknou a některé z těchto postihů pak mohou odpadnout.

Omotání: Postava je polapena. Omotání brání pohybu, úplně ho však neznemožní, pokud nejsou použitá pouta připevněna k nehybnému objektu nebo tažena protipohybem jinou silou. Omotaný tvor se pohybuje poloviční rychlostí, nemůže běžet ani útočit ztečí a má postih -2 ke všem hodům na útok a postih -4 k Obratnosti. Pokud se omotaná postava pokusí seslat kouzlo, musí ověřit Soustředění (TO 15 + úroveň kouzla) nebo o něj přijde.

Oslnění: Tvor špatně vidí, protože má oslněné oči. Oslněný tvor má postih -1 k hodům na útok a na ověřování Prohledávání a Všímání.

Otřesení: Otřesené postavy mají postih -2 k hodu na útok, na záchranu, na ověřování dovedností a vlastností.

Otřesení je méně závažný stav strachu než vystrašení nebo panika.

Panika: Zpanikařený tvor musí upustit vše, co drží a utíkat nejvyšší možnou rychlostí náhodnou cestou od zdroje svého strachu, stejně jako od jakéhokoliv jiného nebezpečí. Navíc má tvor postih -2 k hodu na útok, na záchranu, na ověřování dovedností a vlastností. Pokud nemůže uprchnout, zpanikařený tvor se pouze zděšeně kryje a neútočí, v boji obvykle provádí akci úplná obrana. Zpanikařený tvor může k útěku použít své speciální schopnosti, včetně kouzel; vlastně je použít musí, pokud je to jediná možnost úprku.

Panika je závažnější stav strachu než otřesení nebo vystrašení.

Paralyzování: Paralyzovaná postava je ztuhlá uprostřed pohybu a nemůže jednat ani mluvit. Paralyzovaná postava má efektivní Obratnost a Sílu 0 a je bezmocná, může ale provádět čistě mentální akce. Okřídlený tvor, který byl paralyzován za letu, padá, protože nemůže mávat křídly. Paralyzovaný plavec nemůže plavat a může se utopit. Skrze oblast zabranou paralyzovaným tvorem může kdokoli projít, spojenec i nepřítel. Každý čtverec zabraný paralyzovaným tvorem se ovšem počítá za 2 čtverce.

Poškození vlastnosti: Postava dočasně ztratila 1 nebo více bodů vlastnosti. Pokud není řečeno jinak při poškozování vlastnosti, ztracené body postava získá zpět rychlostí 1 bodu za den. Postava se Silou 0 padne na zem a je bezmocná. Postava s Obratností 0 je paralyzovaná. Postava s Odolností 0 je mrtvá. Postava s Inteligencí, Moudrostí nebo Charisma 0 je v bezvědomí. Poškození vlastnosti je něco jiného, než postihy k velikosti vlastnosti, které mizí jakmile přestanou platit podmínky, díky nimž vznikly.

Smrt: Počet životů postavy ses nížil na -10 životů, její Odolnost klesne na 0 anebo je přímo zabita nějakým kouzlem nebo efektem. Duše postavy opouští její tělo. Mrtvé postavy si neaplikují normální ani magické léčení, pomocí magie jim však může být navrácen život. Mrtvé tělo se rozkládá, pokud tomu není magicky zabráněno, ovšem magie, která navrátí postavě život zároveň obnoví i její tělo, buďto do plného zdraví nebo do jeho stavu v okamžiku smrti (dle použitého kouzla nebo předmětu). Oživené postavy se v každém případě nemusí nijak starat o rigor mortis, rozklad těla, apod. věci, které mrtvá těla postihují.

Sražení k zemi: Silný vítr může tvora, v závislosti na jeho velikosti, srazit k zemi. Tvorové stojící na zemi jsou silou větru sraženi a leží. Letící tvorové jsou místo toho větrem uneseni zpět o 1k6 ×10 stop.

Stabilizování: Postava, která umírala, ale již přestala ztrácet životy a nadále má záporný počet životů, je stabilizovaná. Již neumírá, ale nadále je v bezvědomí. Pokud se postava stabilizovala díky pomoci jiné postavy (např. ověřením Léčení nebo pomocí magického léčení), pak už neztrácí žádné další životy. Každou hodinu má 10% šanci, že se probere a bude vyřazená (přestože má stále záporný počet životů).

Pokud se postava stabilizovala sama a je nadále bez pomoci, nadále jí hrozí, že bude ztrácet životy. Každou hodinu má šanci 10%, že se probere z bezvědomí a bude vyřazená. Jestliže se tak nestane, ztrácí 1 život.

Strnutí: Tvor nemůže normálně jednat. Strnulý tvor nemůže provádět žádné akce, nemá však postih k TZ. Stav strnutí trvá obvykle 1 kolo.

Umírání: Umírající postava je v bezvědomí a od smrti ji dělí jen vlásek. Má -1 až -9 životů. Umírající postava nemůže nic dělat. Na konci každého kola (počínaje kolem, v němž počet životů postavy klesl pod 0), hází postava d%, aby se zjistilo, zda se sama nestabilizovala. Šance je 10%, že se tak stane. Pokud se nestabilizuje, ztrácí 1 život. Když umírající postava dosáhne -10 životů, zemře.

Únava: Unavená postava nemůže běžet ani útočit ztečí a má postih -2 k Síle a Obratnosti. Pokud udělá cokoli, co by ji normálně unavilo, unavená postava bude vyčerpaná. Po 8 hodinách úplného odpočinku přestává být unavená postava unavená.

Vrávorání: Postava, jejíž zranění za stínové životy je přesně stejné, jako počet jejích životů, vrávorá. Vrávorající postava může v každém kole udělat pouze jednu pohybovou nebo standardní akci (ne však obojí, stejně jako nemůže provádět akce úplné).

Postava, které se počet životů zvýší nad její stínové zranění, už nevrávorá; postava, jejíž stínové zranění převýší její počet životů, upadá do bezvědomí.

Vyčerpání: Vyčerpaná postava se pohybuje poloviční rychlostí a má postih -6 k Síle a Obratnosti. Po 1 hodině úplného odpočinku je vyčerpaná postava už pouze unavená. Unavená postava bude vyčerpaná, jakmile udělá cokoli, co by ji normálně unavilo.

Vyřazení: Postava s 0 životy, nebo taková, která záporný počet životů, ale již se stabilizovala a je při vědomí, je vyřazená. Vyřazená postava může v každém kole udělat pouze jednu pohybovou nebo standardní akci (ne však obojí, stejně jako nemůže provádět akce úplné). Pohybuje se jen poloviční rychlostí. Pokud dělá jen pohybovou akci, neriskuje další zranění, ale pokud provede jakoukoliv standardní akci (nebo jakoukoliv jinou akci, kterou DM považuje za vysilující, včetně některých volných akcí jako je např. zrychlené sesílání kouzla), zraní jí to po dokončení akce za 1 život. Pokud daná akce nezvýší vyřazené postavě počet životů, má nyní záporný počet životů a umírá.

Pokud jí někdo ošetřuje, vyřazená postava se záporným počtem životů si životy léčí přirozeným způsobem. Pokud je ponechána svému osudu, má každý den 10% šanci, že se začne sama uzdravovat (počínaje tímto dnem); pokud se tak nestane, ztrácí 1 život. Jakmile se postava, které nikdo nepomáhá, začne sama přirozenou cestou uzdravovat, už jí nadále nehrozí nebezpečí ztráty životů (a to ani když má nadále záporný počet životů).

Vysátí vlastnosti: Postava natrvalo ztratila 1 nebo více bodů vlastnosti. Zpět může tyto body postava pouze pomocí magie. Postava se Silou 0 padne na zem a je bezmocná. Postava s Obratností 0 je paralyzovaná. Postava s Odolností 0 je mrtvá. Postava s Inteligencí, Moudrostí nebo Charisma 0 je v bezvědomí.

Vysátí: Postava obdrží jednu nebo více negativních úrovní, které se mohou proměnit v trvalou ztrátu úrovní postavy. Jestliže má příjemce tolik negativních úrovní (nebo více), kolik je jeho VT, zemře. Každá negativní úroveň dává tvorovi následující postihy: postih -1 k hodům na útok, na záchranu, na ověřování dovedností; ztrátu 5 životů; a -1 k efektivní úrovni (při určování moci, trvání, TO a dalších parametrů kouzel nebo speciálních schopností). Sesílatel navíc ztrácí jedno kouzlo nebo pozici kouzla, té nejvyšší úrovně, jakou je schopen seslat.

Vystrašení: Vystrašený tvor prchá od původce strachu nejvyšší možnou rychlostí. Vystrašený tvor má postih -2 k hodu na útok, na záchranu, na ověřování dovedností a vlastností. Vystrašený tvor může k útěku použít své speciální schopnosti, včetně kouzel; vlastně je použít musí, pokud je to jediná možnost úprku. Vystrašení je jako otřesení, až na to, že tvor musí utéct, pokud to jde. Vystrašení je závažnější stav strachu.

Zaskočení: Postava, která ještě v boji nejednala, je zaskočená, ještě normálně nereaguje na vzniklou situaci. Zaskočená postava ztrácí svůj bonus za Obratnost (má-li nějaký) k TZ a nemůže provádět příležitostné útoky.

Zastavení: Zabránění dalšího pohybu vpřed nějakou silou, např. větrem. Tvorové zastavení na zemi se prostě jen zastaví. Zastavení letící tvorové jsou odneseni zpět o takovou vzdálenost, jaká je uvedena v popisu efektu.

Zápasení: Zatažená do zápasu, boxu nebo jiného zápolení tělem s jedním nebo více útočníky. Zápasící postava může provádět jen omezený výběr akcí. Neohrožuje žádné čtverce a ztrácí svůj bonus za Obratnost k TZ (má-li nějaký) vůči všem protivníkům, se kterými nezápasí.

Zděšení: Postava je ochromená strachem a nic nedělá. Zděšená postava má postih -2 k TZ a ztrácí svůj bonus za Obratnost k TZ (má-li nějaký).

Zmatení: Jednání zmateného tvora určuje hod k% na počátku jeho kola: 01-10, útočí na sesilatele nablízko nebo na dálku (nebo se k němu přiblíží, když nemůže útočit); 11-20, jedná normálně; 21-50, nedělá nic, jen nesrozumitelně blábolí; 51-70, utíká co nejrychleji pryč od sesílatele; 71-100, útočí na nejbližšího tvora (pro tyto účely se pomocník počítá jako součást příjemce, na něj tedy neútočí). Zmatená postava, která nemůže provést hodem určenou akci, nedělá nic jen nesrozumitelně blábolí. Útočníci nemají při útoku na zmatenou postavu žádné zvláštní výhody. Pokud na ní někdo zaútočí, každá zmatená postava příští kolo automaticky zaútočí na tohoto útočníka, pokud v tu dobu nadále trvá její zmatení. Zmatená postava neprovádí příležitostné útoky vůči tvorům, na něž sama nehodlá útočit (buďto kvůli výsledku hodu nebo proto, jimi byla napadena).

Zkamenění: Zkamenělá postava byla kouzlem proměněna v kámen a považuje se za bezvědomou. Pokud se zkamenělá postava rozbije nebo popraská, ale ulomené kusy jsou během proměny zpět do původní podoby přiloženy k tělu, je nezraněna. Jestliže je v okamžiku proměny zpět tělo postavy neúplné, stejně neúplné je i její tělo a postava utrpí trvalou ztrátu životů a/nebo odpovídající invaliditu.