Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.

SRD d20 - volitelné odbornosti

Pro následující odbornosti platí stejná pravidla, jako pro odbornosti ze základních pravidel - postavy je mohou používat, pokud splňují všechny uvedené hodnoty vlastností, schopnosti povolání, odbornosti, dovednosti, základní útočný bonus nebo jiné schopnosti. DM ale musí navíc souhlasit s uvedením vybraných odborností do hry a svého světa.

Duchovní odbornosti

Svaté kouzlo [metamagie]

Předpoklad: Jakékoli dobré přesvědčení.

Výhoda: Kouzlo, které změníš touto odborností získává popisek "dobro". Navíc pokud kouzlo způsobuje zranění, polovina (zaokrouhlej dolů) je způsobena přímo duchovní silou a není ji proto možné snížit rezistencí nebo imunitou vůči útokům pomocí energie.

Např. svatá ohnivá bouře seslaná knězem na 16. úrovni zraní za 16k6, přičemž polovina je zranění ohněm a polovina čistou duchovní silou. I tvorové imunní vůči ohni jsou tedy tímto kouzlem zraněni. Svaté kouzlo zabere pozici kouzla o jednu úroveň vyššího, než je současná úroveň kouzla.

Mystické odbornosti

Projdi magickou ochranou [obecná]

Předpoklady: Odl 13, Zabiják mágů.

Výhoda: Standardní akcí dokážeš vést útok nablízko, který ignoruje všechny bonusy ke třídě zbroje dodané kouzly (včetně efektů z předmětů aktivovaných kouzlem i z předmětů s nedokončeným kouzlem, jak je hůlka nebo lektvar). Jestliže svého protivníka zraníš, zároveň automaticky a ihned zlomíš veškerá kouzla a kouzelné efekty protivníka, které mu dávají bonus k TZ.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, tvá úroveň sesilatele klesne pro všechna tvá kouzla a kouzelné schopnosti o 4.

Projdi magickým úkrytem [obecná]

Předpoklady: Odl 13, Boj poslepu, Zabiják mágů.

Výhoda: Nejsi postižen šancí na minutí protivníka, pokud jí máš díky kouzlu nebo kouzelné schopnosti jako je průzračnost, mlha, neviditelnost, temnota, zamlžení a kouzly, které vytváří efekt ukrytí (jako je kouzelnické použití stálého obrazu k naplnění chodby iluzivním ohněm a kouřem). Navíc, pokud čelíš tvorovi chráněném zrcadlovým obrazem, dokážeš okamžitě rozpoznat pravého tvora od jeho obrazů. Tvá schopnost ignorovat šance na minutí, které dává magický úkryt, se nevztahuje na ty šance na minutí, které jsou přirozené (takže např. nadále budeš mít šanci 20%, že mineš neviditelného tvora, který se ukrývá v mlze.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, tvá úroveň sesilatele klesne pro všechna tvá kouzla a kouzelné schopnosti o 4.

Zabiják mágů [obecná]

Předpoklady: Čarozpyt 2 stupně, základní útočný bonus +3.

Výhoda: Získáš bonus +1 k hodům na záchranu na Vůli. Sesilatelé, které ohrožuješ, nemohou sesílat svá kouzla opatrně (když to zkusí, automaticky neuspějí v ověřování Soustředění). Když je ale takto ohrožuje postava mající tuto odbornost, jsou si vědomi toho, že nemohou sesílat kouzla opatrně.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, tvá úroveň sesilatele klesne pro všechna tvá kouzla a kouzelné schopnosti o 4.

Válečnické odbornosti

Prchavý cíl [taktika]

Předpoklady: Uhýbání, Pohyblivost, základní útočný bonus +6.

Výhoda: Odbornost Prchavý cíl ti umožňuje použít tři taktické manévry.

Neutralizuj drtivý útok: Abys mohl použít tento manévr, musíš označit určitého nepřítele jako cíl tvé odbornosti Uhýbání. Pokud na tebe daný nepřítel použije odbornost Drtivý útok, nemá žádný bonus k hodu na zranění, ale stále má patřičný postih k hodu na útok.

Odklonění obrany: Abys mohl použít tento manévr, musíš být obestoupen a jednoho z útočníků, kteří tě obestoupili, musíš označit jako cíl tvé odbornosti Uhýbání. První útok v kole označeného útočníka tě automaticky mine a může místo toho zasáhnout druhého nepřítele, který tě obestoupil; útočící tvor provede normálně svůj hod na útok a jeho spojenec je považován za zaskočeného. Pokud označený nepřítel na tebe provádí úplný útok, jeho další útoky v kole fungují normálně.

Přetažení útoku: Abys mohl použít tento manévr, musíš vyprovokovat k útoku nepřítele tím, že se pohneš z oblasti, kterou ohrožuje. Jestliže tě nepřítel mine, můžeš se ho zdarma pokusit podtrhnout a on nemá možnost ti podtržení oplatit, když se ti tvůj pokus nezdaří.

Obří zhouba [taktika]

Předpoklady: Střední nebo menší velikost, Akrobacie stupeň 5, základní útočný bonus +6.

Výhoda: Odbornost Obří zhouba ti umožňuje použít tři taktické manévry.

Podběhnutí: Abys mohl použít tento manévr, musíš provést akci úplná obrana a potom být napaden nepřítelem, který je o alespoň dvě kategorie velikosti větší. Máš odrazný bonus +4 ke třídě zbroje, který se sčítá s bonusem za úplnou obranu. Pokud tě tento nepřítel mine, můžeš, když jsi příště na řadě, ověřit volnou akcí Akrobacii s TO 15. Pokud uspěješ, okamžitě se pohneš do libovolného neobsazeného čtverce na opačné straně nepřítele (úspěšně ho podběhneš). Pokud na opačné straně nepřítele není žádný neobsazený čtverec nebo pokud neuspěješ v ověřování Akrobacie, zůstáváš na svém místě a podběhnutí se ti nezdařilo.

Smrt zespodu: Abys mohl použít tento manévr, musíš úspěšně provést manévr podběhnutí. Můžeš okamžitě provést jeden útok na nepřítele, kterého jsi podběhl. Tento nepřítel je považován za zaskočeného a ty máš bonus +4 k svému hodu na útok.

Přetažení útoku: Abys mohl použít tento manévr, musíš se pohnout do čtverce sousedícího s nepřítelem, který je o alespoň dvě kategorie velikosti větší než ty. V následujícím kole můžeš volnou akcí ověřit Šplhání s TO 10, abys vyšplhal na záda nebo končetiny tvora (pohneš se do jednoho ze čtverců, který tvor zabírá). Tvor, na kterém stojíš, má postih -4 k hodům na útok proti tobě, protože se k tobě může jen obtížně dostat. Pokud se tvor ve své akci pohne, pohneš se spolu s ním. Tvor se může pokusit tě setřást tím, že vzájemně ověří zápas vůči tvému Šplhání. Pokud tvor uspěje, skončíš v náhodně určeném sousedícím čtverci.

Speciální: Bojovník si může vzít Obří zhoubu jako jednu ze svých bonusových odborností bojovníka.

Zlepšený bojový střeh [obecná]

Předpoklady: Int 13, Bojový střeh, základní útočný bonus +6.

Výhoda: Když používáš odbornost Bojový střeh, aby sis zlepšil svou TZ, můžeš si vzít libovolně velký postih k hodu na útok a přičíst si stejné číslo ke své Třídě zbroje; toto číslo pouze nesmí převýšit tvůj základní útočný bonus.

Normálně: S Bojovým střehem může být toto číslo maximálně +5.

Speciální: Bojovník si může Zlepšený bojový střeh vzít jako jednu ze svých bonusových odborností bojovníka.

Odbornosti víry

Odbornosti v této nové skupině mají několik shodných charakteristik, díky nimž nejsou dostupné postavě s čistým povoláním bojovníka. Za prvé, všechny mají jako požadavek schopnost odvracet (nebo ovládat) nemrtvé. Jsou proto přístupné všem kněžím a paladinům od 3. úrovně, stejně jako všem prestižním povoláním, která mají tuto schopnost.

Za druhé, zdroj moci, kterou tyto odbornosti využívají, spočívá v usměrňování toku pozitivní nebo negativní energie, kterou se odvracejí nebo ovládají nemrtví. Každé použití těchto odborností stojí postavu jeden pokus o odvrácení/ovládnutí z jejího počtu pokusů na den. Jestliže už žádné pokusy nemáš, pak nemůžeš tuto odbornost použít. Odvracení nebo ovládání nemrtvých je standardní akce (pokud nemáš speciální vlastnost říkající něco jiného). Tyto odbornosti se obvykle aktivují standardní akcí, může však vyžadovat i jiné typy akcí, tak jak je u ní uvedeno. Bez ohledu na cokoli však můžeš v jednom kole aktivovat vždy jen jednu duchovní odbornost (nebo jen jednou použít schopnost odvracení nebo ovládání nemrtvých). Překrývající se trvání ti samozřejmě může umožnit těžit v jednom okamžiku z výhod více než jedné duchovní odbornosti.

Za třetí, odvracení nebo ovládání nemrtvých je nadpřirozená schopnost a standardní akce, která neprovokuje k příležitostnému útoku. Aktivace duchovní odbornosti je rovněž nadpřirozená schopnost, která neprovokuje k příležitostnému útoku, pokud samotný popis odbornosti neuvádí něco jiného. Aktivace duchovní odbornosti není považována za útok, pokud jí není možné nasměrovat přímo na cíl a zranit ho.

Duchovní čilost (Víra)

Předpoklady: Schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé.

Výhoda: Standardní akcí použij jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých, abys zvýšil svou základní rychlost o 10 stop a získal +2 dočasné životy za každou úroveň tvé postavy. Tyto efekty trvají tolik minut, kolik je tvá oprava za Charisma.

Duchovní čistota (Víra)

Předpoklady: Schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé.

Výhoda: Standardní akcí použij jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých, abys dal všem spojencům do 60 stop (včetně sebe) svatý bonus +2 k hodům na záchranu na Výdrž, a to na tolik kol, kolik je tvá oprava za Charisma.

Duchovní moc (Víra)

Předpoklady: Sil 13, schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé, Drtivý útok.

Výhoda: Volnou akcí můžeš jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých použít na to, abys přidal bonus za svou Charisma ke zranění své zbraně na celé 1 kolo.

Duchovní msta (Víra)

Předpoklady: Schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé, Odvracení navíc

Výhoda: Použij jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých, aby jsi přidal zranění svatou energií za 2k6 životů všem svým úspěšným útokům tváří v tvář na nemrtvé, a to do konce své příští akce.

Duchovní rezistence (Víra)

Předpoklady: Schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé, Duchovní čistota

Výhoda: Standardní akcí použij jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých, abys všem spojencům do 60 stop (včetně sebe) dal rezistenci vůči ohni 5, chladu 5 a elektřině 5. Tato rezistence se nesčítá s podobnými rezistencemi, zaručenými např. kouzly nebo speciálními schopnostmi. Ochrana trvá tolik kol, kolik je tvá oprava Charisma.

Duchovní štít (Víra)

Předpoklady: Schopnost odvracet nebo ovládat nemrtvé, Zacházení se štítem.

Výhoda: Standardní akcí použij jeden ze svých pokusů na odvracení/ovládnutí nemrtvých, abys vlil energii do štítu, dávajíce mu tím bonus rovný tvé opravě za Charisma. Tento bonus se přičítá k jeho bonusu k TZ, a trvá tolik kol, kolik je polovina celkové úrovně tvé postavy.

Vznešené odbornosti

Slib chudoby [vznešená]

Předpoklad: Svatý slib.

Výhoda: Získáš bonus k TZ, velikostem vlastností a hodům na záchranu, dále též bonusové vznešené odbornosti, vše v závislosti na úrovni postavy. Podrobnosti viz Dobrovolná chudoba.

Speciální: Abys tento slib naplnil, nesmíš vlastnit ani používat žádný hmotný majetek, s následujícími výjimkami: můžeš nosit a používat běžné zbraně (ne však magické ani mistrovské), obvykle jen obyčejnou hůl, která ti slouží jako opora při chůzi. Můžeš nosit prostý oděv (nejčastěji jen jednoduchou řízu, případně ještě sandály a klobouk), vše bez magických vlastností. V prostém (nemagickém) vaku můžeš s sebou nést tolik jídla, kolik potřebuješ na jeden den. Můžeš nést a používat brašničku na složky kouzel. Nesmíš používat žádné magické předměty, ale magické předměty použité ve tvůj prospěch působí - můžeš vypít lektvar zhoj těžká zranění, který ti dal přítel, dostat kouzlo seslané hůlkou, svitkem nebo berlou nebo jet na ebenové mouše svého společníka. Nesmíš si však "vypůjčit" plášť rezistence nebo jakýkoliv jiný magický předmět od svých společníků, ani třeba na jedno kolo, stejně jako ty sám nesmíš seslat kouzlo ze svitku, hůlky nebo berle.

Pokud svůj slib porušíš, okamžitě a nenávratně ztrácíš výhody spojené s touto odborností. Nesmíš si místo něj vzít jinou odbornost.