Hraní ve fantasy: Elfové

Obsah článku:

Eladrini

Legendy Eladrinů o jejich původu se různí. Některé vypráví o útěku a pronásledování po rozdělení elfí rasy a o zoufalství, které je zahnalo zpět do vílí divočiny. Jiné považují samotný příchod elfů do přírodní roviny za útěk a vyhnanství a o příchodu eladrinů do faerie mluví jako o vytouženém návratu. A některé dokonce tvrdí, že právě eladrini jsou těmi původními elfy, kteří faerii nikdy zcela neopustili. Jako vše, co je s eladriny spojeno, i jejich původ je nejasný a těžko uchopitelný. Faktem je, že v dnešních dobách eladrini náleží takřka stejnou měrou k elfům jako k fey a sidhe. Divokost a nevyzpytatelnost faerie jim je natolik vlastní, že i oni sami žijí ve střídajících se cyklech podobných ročním obdobím a dvorům sidhe a tato se mnohdy projevují i na jejich vzezření.


Vzhled eladrinů je nejrozdílnější ze všech elfích rodů - obecně se řídí ročním obdobím, v němž se narodili, avšak u těch, kteří v sobě mají více vílí krve, prochází změnami napříč rokem. Jarní eladrini mívají snědější pleť a zlaté, medové či zelené vlasy. Letní eladrini mívají tmavší pleť a blonďaté, zrzavé či rudé vlasy. Podzimní eladrini mívají světlou pleť a vlasy v odstínech spadaných listů, od tmavě žluté přes hnědou po tmavě červenou. A zimní eladrini bývají bledí a mívají stříbrné, bílé či naopak uhlově černé vlasy. Všichni eladrini mohou mít oči takřka jakékoliv barvy, i když obvyklé jsou výrazné a nezvyklé barvy nebo kombinace více barev naráz. Eladrini jsou stejně elegantní jako ostatní elfové, ale jejich pohyby jsou zvláštní a těžko postihnutelné, jakoby se jejich těla z části odmítala podřizovat diktátu okolní hmotné reality.


Eladrini - nejspíše vlivem vílí divočiny a krve fey ve svých žilách - se svými bratrskými rody nesdílí jejich konflikt mezi Řádem a Chaosem. Povaha eladrinů je chaotická a zákonní eladrini jsou snad výjimečnější, než zlí příslušníci lesních a vznešených elfů. Pro eladriny není chaos otázkou volby - je součástí jejich podstaty. Stejně, jako má příroda mnoho tváří podle různých ročních období, i eladrini průběžně mění svou povahu, ať už s časem, místem nebo dvorem sidhe, k němuž se zrovna kloní ve svých činech a cílech. Zatímco společnosti ostatních elfů jsou ovlivněny Řádem a Chaosem, společnost eladrinů je více určena dvorem ročního období, k němuž se daní eladrini (zrovna v té době) převážně kloní. I když stále platí, že zlých eladrinů je méně, než těch dobrých, oproti ostatním elfům větší část eladrinů inklinuje i k neutralitě.


Povahy ročních období jsou pro eladriny spojeny s emocemi a duševními rozpoloženími. Jaro je spojeno s radostí, hravostí a s překonáním zimního smutku a až s lehkovážností. Léto je pro ně energií, touhou, odvahou a až agresivitou, časem rozvoje a cesty vpřed. Podzim je časem míru a vstřícnosti, bohatství sklizně a sounáležitosti. A konečně zima je obdobím zármutku a přemítání. Cyklus eladriních rozpoložení připomíná divoký tanec elfích povah v jejich vztahu k řádu, chaosu a vlastním dominantním emocím - jakoby tyto vznikly zklidněním eladriní povahy nebo naopak jakoby eladrini živelně přecházeli mezi tím, z čeho si ostatní elfové vybírají.


Herní tip: Při hraní eladrina neurčuj svou dominující emoci a namísto toho se rozhoduj mezi jednotlivými ročními obdobími. Vše, co tvá postava prožívá, následně interpretuj skrze období, které zrovna vládne v jejím srdci a mysli. Zármutek "v zimně" tak může být hluboký, bolestivý a paralizující, "v jaru" bude naopak povrchní a krátký, v "létě" intenzivní, ale rychle se měnící v touhu po nápravě či odplatě a na "podzim" může být zdravý, očišťující a vedoucí ke sdílení.


Život v cizím prostředí se podepsal i na podobách růstu eladrinů. Primitivní společenství eladrinů ani tak neklesají dolů, jako se prostě podřizují okolním sidhe (popř. mocným našeho světa), kteří nad nimi přebírají vládu. Z eladrinů se tak stávají více služebníci a poskoci, než vlastní národ a těch pár, kteří se tomuto osudu vzepřou, čeká osud vyhnanců putujícími odlehlými částmi světa. S tím, jak moc eladrinů roste, sami získávají moc a postupně přebírají role vládců a promítají do vílí divočiny povahu elfí společnosti, čímž mezi fey vnáší alespoň část elfí stability (byť z povahy eladrinů stability z lidského pohledu stále dost chaotické) - popř. naopak promítají do našeho světa divokost faerie, pokud svou říši vybudují zde.


Podobně jako sidhe ve svých vílích říších, i eladrini v těch svých tvoří spíše vládnoucí vrstvu, pod níž se zpravidla nachází obyvatelé jiných ras v podřízeném postavení. Relativně méně početní eladrini tak mohou vytvářet říše, které jsou značně rozsáhlejší a větší, než by odpovídalo velikosti eladriního národa. Nutno dodat, že i když eladrini rádi vystupují z pozice šlechty a utváří kastovní společnosti, ze své podstaty nebývají zrovna tyranskými vládci. Eladriní říše v dobách své největší slávy se stávají středobody magie a umění a díky své multirasové a multikulturní povaze se mnohdy stávají i významnými obchodními centry.


Mytologie Eladrinů z DnD 5e představená v Mordenkainen's Tome of Foes je shrnutá Jeremy Crawfordem v tomto videu.


Pravidla

DnD 5e

Převzato z Odkryté mystiky


Čtyři období. Eladrini mají čtyři různé osobnosti - jednu odpovídající každému ročnímu období - mezi nimiž přechází kdykoliv, kdy jsou vystaveni silným emocím. Pro každé roční období si můžete určit speciální osobnostní rysy a nedostatky, abyste tyto změny vystihli. Můžete si je naházet podle následujících tabulek nebo si je jen přečíst pro inspiraci. Pokud chcete své postavě vtisknout ještě více chaosu, můžete si na ně hodit vždy, když své roční období změníte.


  • Jarní rysy
    1. Každý den je nejlepší den tvého života.
    2. Vše děláš s nadšením, i ty nejnudnější práce.
    3. Miluješ hudbu a písně. Pokud nikdo jiný nehraje, prozpěvuješ si sám.
    4. Nedokážeš zůstat v klidu.
  • Jarní vady
    1. Příliš piješ.
    2. Námaha je pro dělníky, ty žiješ pohodlně.
    3. Okamžitě se zamiluješ do krásné tváře, ale stejně rychle ztratíš zájem.
    4. Pokud něco stojí za to aby se to dělalo, tak toho nikdy není dost

  • Letní rysy
    1. Věříš, že přímá konfrontace je nejlepší způsob řešení problémů.
    2. Silová převaha může vyřešit takřka cokoliv. Čím větší problém, tím více síly vynakládáš.
    3. Stojíš rovně a pevně, aby se o tebe mohli ostatní opřít.
    4. Tváříš se hrozivě. Lepší předejít konfrontaci odstrašením, než ostatní nechat aby ti ublížili.
  • Letní vady
    1. Jsi zatvrzelý. Ať se mění ostatní.
    2. Nejlepší možnost je ta, která je rychlá, nečekaná a zdrcující.
    3. Nejdřív udeř, pak se ptej.
    4. Tvůj hněv tě dokáže provést čímkoliv.

  • Podzimní rysy
    1. Pokud někdo potřebuje tvou pomoc, tak ji nikdy neodmítneš.
    2. Sdílíš vše, co máš, jen s malými ohledy na vlastní potřeby.
    3. Nejsou žádná skromná jídla, pouze bohaté hostiny.
    4. Potrpíš si na dobrá jídla a pití. Nesnášíš představu, že by ses měl obejít bez jejich pohodlí.
  • Podzimní vady
    1. Bez váhání ostatním důvěřuješ.
    2. Dáváš najevo, že se obejdeš bez zásob.
    3. Každý je tvůj přítel, nebo možný přítel.
    4. Rozhazuješ za své pohodlí.

  • Zimní rysy
    1. Nejhorší možnost je ta nejpravděpodobnější.
    2. Střádáš co máš. Lepší dnes hladovět, ale mít jídlo na zítra.
    3. Svět je plný nebezpečí. Nikdy neztrácíš ostražitost.
    4. Utracenej měďák je měďák navždy ztracenej.
  • Zimní vady
    1. Vše nakonec umře. Proč se namáhat budováním něčeho, co nezůstane?
    2. Na ničem ti nezáleží a necháváš ostatní, aby tě vedli.
    3. Staráš se především o vlastní potřeby. V zimě se musí každý postarat sám o sebe.
    4. Promlouváš jen abys poukázal na chyby v plánech ostatních.

Zvýšení hodnot vlastností. Eladrini získají podle své volby +1 k Inteligenci nebo Charismatu.

Vílí krok: Jednou mezi dvěma odpočinky se eladrini mohou odteleportovat do neobsazeného místa které vidí a které není dál, než 9 metrů (30 stop).

Proměnlivá období. Na konci každého odpočinku se eladrini mohou naladit na magii jednoho z ročních období (bez ohledu na období, které zrovna dominuje jejich osobnosti) a získat tak možnost sesílat trik daného ročního období. Jejich sesílací vlastností pro tento trik je vyšší z jejich Inteligence či Charismatu. Podzim: Přátelé (Friends), Zima: Mrazivý dotyk (Chill touch), Jaro: Nižší iluze (Minor illusion), Léto: Ohnivý výšlech (Firebolt).


Fate

Aspekt *Eladrin: Navíc k významu Elfa lze Eladrina vyvolat kdykoliv, kdy se věnuje magii nebo pro cokoliv, co souvisí s vílami a vílí divočinou. Eladrina lze vynutit k vyjádření nestálosti a proměnlivosti povahy. Za svůj rasový aspekt si dopiš roční období, k němuž se momentálně kloníš - to je součástí tvého aspektu, ale jednou za scénu jej můžeš za příhodných okolností změnit.


Dovednost Eladrin: Navíc k možnostem Elfa můžeš svou rasovou dovednost použít k hodům souvisejícím s prostředím faerie (orientace, přežití, k vnímání namísto dovednosti Pozornost atp.) Dále se můžeš pokusit přemístit na libovolné místo ve své nebo sousední zóně, na které vidíš - jde o běžný pohyb, ale musíš si hodit Eladrinem proti Slušné (+2) obtížnosti. Za jedno sezení se takto můžeš přemístit pouze jednou.


Triky Eladrinů:

  • Vílí krok. Možnost přemístění za pomoci dovednosti Eladrin můžeš úspěšně vykonat jednou za scénu.
  • Vrozená magie. Pomocí dovednosti Eladrin můžeš sesílat jednoduchá (přímočará) kouzla (akce Překonání a Vytvoření výhody) odpovídající ročnímu období, které momentálně vládne Tvé osobnosti (tj. je zrovna napsané u aspektu Eladrina - přírodní kouzla růstu a jednoduchá iluzorní magie pro jaro, ohnivá kouzla pro léto, psychická kouzla pro podzim a mrazivá kouzla pro zimu)
  • Vrozená bojová magie. Můžeš použít svou dovednost Eladrin k sesílání prudkých, přímočarých bojových kouzel (akce Útoku a Obrany) odpovídajícím ročnímu období, které momentálně vládne tvé osobnosti.
Článek vložil sirien | CC Attribution 13.12.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 82 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.32561111450195 secREMOTE_IP: 3.236.222.124