Allmir - články

• Věštění


Věštecká kouzla mohou odhalit dávno zapomenutá tajemství, předpovídat budoucnost, nalézt ukryté věci a prohlédnout klamná kouzla.
Mnohá věštecká kouzla mají oblast účinku ve tvaru kužele. Oblasti se pohybují s tebou a míří směrem, kterým se díváš. Kužel vymezuje oblast, kterou můžeš prohlédnout za jedno kolo. Zkoumání jednoho úseku po více kol ti může poskytnout víc informací, jak je napsáno v popisu jednotlivých kouzel.
 

VĚŠTĚNÍ Požadavky: Mdr 12+; Poznej motiv 3+
Dohled Dohled; Přesný úder; Předtucha; Okamžik jasnozřivosti
Identifikace Detekuj magii; Určení; Lakmus; Rozbor magie
Komunikace Telepatie; Zpráva; Poselství; Telepatické pouto
Mluva Mluva zvířat; Mluva rostlin; Mluva přírody; Mluva kamenů
Odhal Odhal zlo; Odhal myšlenky; Odhal lež; Odhal sledování
Promlouvej Přečti magii; Porozumění; Jazyky; Spojení
Sledování Statut; Senzor; Mystické oko; Sledování
Spatři Spatři skryté; Spatři neviditelné; Mystický zrak; Pravé vidění
Ukaž Ukaž směr; Předvídání; Věštba; Ukaž cestu
Vhled VcítěníVidění; Poslyš mýty; Vize
Zaměř Zaměř zvěř/rostliny; Zaměř objekt; Zaměř tvora; Zaměř místo
   
   
seznam kouzel  

 


Dohled
Věštění
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíle: tvor
Trvání: minuta či do spuštění
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ano

Dohled (TO 5): Toto kouzlo poskytne příjemci božské vnuknutí. Tvor dostane vhledový bonus +1 na jeden hod na útok, hod na záchranu nebo ověření dovednosti. Musí se sám rozhodnout využít tento bonus ještě předtím, než provede hod, na nějž ho chce použít. Seslání kouzla je 0-tá akce.

Přesný úder (TO 10): Během svého příštího útoku získáš dočasný, intuitivní vhled do bezprostřední budoucnosti. Jeden tvůj příští útok (pokud je proveden před koncem tvého příštího kola) má vhledový bonus rovný tvé úrovni (Max. +20). Navíc nejsi postižen šancí na úplné minutí nepřítele, který je před tebou ukryt.
Ohnisko: malá dřevěná replika lukostřeleckého cíle.

Předtucha (TO 30): Toto kouzlo tě obdaří silným šestým smyslem po dobu 10 minut/úroveň. Jakmile je předtucha seslána, vždy ihned obdržíš varování o nebezpečí, které hrozí příjemci kouzla. Nejsi nikdy překvapen ani zaskočen. Navíc ti kouzlo dá obecnou představu o tom, jakou akcí se nejlépe ochráníš, a dává ti bonus intuice +4 k obraně a k záchrannému hodu na Reflexy. Bonus intuice se neuplatňuje, když si nepočítáš bonus za Obratnost k TZ.

Okamžik jasnozřivosti (TO 35): Toto kouzlo vám propůjčí silný šestý smysl. Jednou během doby trvání kouzla, můžete využít účinku kouzla. Toto kouzlo vám poskytuje vhledový bonus ve výši vaší sesílací úrovně (maximum +25) na jeden útok, ověření či záchranu. Alternativně můžete použít bonus k obraně proti jednomu útoku (i když jste zaskočen). Aktivace efektu nestojí žádnou akci, můžete ji aktivovat i na jiné postavy (v případě potřeby). Musíte se rozhodnout použít okamžiku jasnozřivosti před provedením hodu. Jedno použití, kouzlo ukončí.
Nemůžete mít více než jeden okamžik jasnozřivosti aktivní na najednou.

 


Identifikace
Věštění
Složky: V, P, M
Dosah: kratký
Cíl: kužel
Trvání: soustředění, až 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Detekuj magii (TO 5): Dokážeš najít magické aury. Množství odhalených informací závisí na tom, jak dlouho studuješ danou oblast nebo příjemce.
1. kolo: Přítomnost či nepřítomnost magických aur.
2. kolo: Počet různých magických aur a sílu té nejsilnější.
3. kolo: Sílu a přesné místo výskytu každé aury. Pokud máš výhled na předmět nebo tvora obklopeného magickou aurou, můžeš ověřit Mystiku, abys poznal školu magie obsažené v každé z nich. (Za každou auru ověřuj jen jednou; TO 15)
Magické oblasti, více druhů magie nebo silné magické vyzařování na daném místě můžeš slabší aury splést nebo skrýt.
Síla aury: Síla a moc aury závisí na úrovni působícího kouzla nebo u předmětu na úrovni sesilatele.
Doba přetrvání aury: Magická aura přetrvává nějakou dobu na místě i poté, co zmizí její původní zdroj (v případě kouzla) nebo kdy je zdroj zničen (v případě magického předmětu). Pokud je na takovém místě sesláno a na danou oblast zaměřeno najdi magii, kouzlo určí sílu aury jako skomírající (ještě slabší než je slabá). To, jak dlouho aura na místě přetrvá, závisí na její původní síle.
Každé kolo se můžeš otočit, abys hledal magii v jiné oblasti. Kouzlo dokáže proniknout bariérami, ale 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu, tenký plát olova nebo 3 stopy dřeva či hlíny ho zablokují.

Určení (TO 10): Toto kouzlo odhalí všechny magické vlastnosti jednoho magického předmětu, včetně toho, jak je aktivovat (pokud je to nutné) a kolik seslání ještě předmět má (má-li nějaké). Určení neúčinkuje na artefakty.

Lakmus (TO 15): Kouzlo ihned určí tekutinu a její složení, ať už jde o magický lektvar, víno, jed, polévka, voda, a pod. Kouzlo pozná otrávené, zkažené i prokleté tekutiny.

Rozbor magie (TO 35): Rozeznáš všechna kouzla a magické vlastnosti přítomné ve tvorech nebo objektech. Každé kolo můžeš volnou akcí zkoumat jednoho tvora nebo objekt, kterého vidíš po dobu 1 kolo/úroveň (Z). V případě magického předmětu poznáš jak funguje, jak aktivovat jeho schopnosti (je-li to nutné) a kolik seslání má (pokud používá seslání). V případě objektu nebo tvora s na něj seslanými aktivními kouzly odhalíš každé kouzlo, jeho efekt a úroveň sesilatele.
Objekt v něčím vlastnictví může hodit na záchranu na Vůli, pokud si to jeho majitel přeje, aby odolal tomuto efektu. Pokud v hodu uspěl, nedozvíš se nic vyjma toho, co poznáš sám obyčejným pohledem. Objekt, který v hodu na záchranu na Vůli uspěl, nemůže být 24 hodin znovu cílem rozboru magie. Rozbor magie nefunguje na artefakty.
Ohnisko: maličké čočky z rubínu nebo safíru ve zlaté obroučce. Kámen musí mít cenu minimálně 1 500 zl.

 


Komunikace
Proměna [jazykově podmíněný]
Složky: V, P, O
Dosah: střední
Cíle: jeden tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Telepatie (TO 10): Můžeš telepaticky komunikovat s jedním tvorem. Tvor, ti může odpovědět v rámci trvání kouzla. Kouzlo nepřekoná jazykovou bariéru.

Zpráva (TO 15): Pošleš zprávu nebo zvuk na přesně určené místo v dosahu 1 míle/úroveň. Zpráva putuje v rámci dosahu na místo, které znáš, pokud tam dokáže najít cestu. Magické ticho, 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu (nebo tenký plátek olova) nebo 3 stopy dřeva nebo hlíny kouzlo zablokuje. Věz, že zpráva je pronesena bez ohledu na to, zda se někdo na určeném místě nachází, aby ji mohl vyslyšet. Kouzlo můžeš připravit tak, aby přeneslo zprávu až o dvaceti pěti slovech, přimět kouzlo vydat jiný zvuk trvající 1 kolo. Stejně jako magická ústa, ani zprava nemůže pronášet verbální složky kouzel, používat vůdčí slova ani aktivovat magické účinky.

Poselství (TO 25): Kontaktuješ jednoho tvora, kterého dobře znáš a pošleš mu krátkou zprávu o délce maximálně 25 slov. Pokud tě příjemce zná, rozezná od koho zpráva přišla. Může ti vzápětí na to za stejných podmínek ihned odpovědět. I tvor s Inteligencí 1 dokáže poselství porozumět, jeho schopnost na něj reagovat je ovšem normálně omezena jejich Inteligencí. I když je poselství doručeno, cíl není nijak nucen ho uposlechnout.
Jestliže se tvor nenachází ve stejné sféře jako sesilatel, je základní šance 5%, že k němu tvé poselství nedorazí. (Místní podmínky ve sféře, kde se nachází, mohou tuto pravděpodobnost neúspěchu ještě významně zvýšit).

Telepatické pouto (TO 30): Mezi tvory (1 tvor/tři úrovně) ustanovíš telepatické spojení; každý z tvorů musí mít Int alespoň 6. Každý tvor zahrnutý ve spojení je spojen se všemi ostatními. Toto pouto mohou navázat jen tvorové dobrovolně s ním souhlasící, proto si nemohou hodit na záchranu ani magickou odolnost. Tvorové mohou skrze pouto mezi sebou komunikovat bez ohledu na znalost jazyka. Tímto telepatickým spojením není nikomu dána zvláštní moc ani omezení. Jakmile je spojení navázáno, působí na libovolnou vzdálenost po dobu 10 minut/úroveň (ne však mezi sférami).

 


Mluva
Věštění
Složky: V, P
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň

Mluva zvířat (TO 15): Dokážeš komunikovat se zvířaty. Jsi schopen jim pokládat otázky a porozumět jejich odpovědi, ačkoliv kouzlo neučiní zvíře nijak přátelštější nebo více ochotné spolupracovat. Navíc lstivá a opatrná zvířata mají tendence být struční a vyhýbaví, zatímco hloupá zvířata mají často nesmyslné poznámky. Jestliže je zvíře přátelské, můžeš ho požádat o nějakou službu (dohodni se s DM).
Poznámka: Toto kouzlo neúčinkuje na netvory, magické netvory ani na havěť.

Mluva rostlin (TO 20): Dokážeš rozumět a komunikovat s normálními rostlinami i rostlinnými tvory. Jsi schopen jim pokládat otázky a porozumět jejich odpovědi. Povědomí o svém okolí je u obyčejné rostliny omezené, takže ti nebude schopna dát (ani ho rozeznat) detailní popis nějakého tvora nebo zodpovědět otázky netýkající se jejího bezprostředního okolí.
Kouzlo neučiní rostlinné tvory nijak přátelštější nebo více ochotné spolupracovat. Navíc lstiví a opatrní rostlinní tvorové mají tendence být struční a vyhýbaví, zatímco ti hloupější mají často nesmyslné poznámky. Jestliže je rostlinný tvor přátelský, můžeš ho požádat o nějakou službu (dohodni se s DM).

Mluva přírody (TO 30): Splyneš s přírodou, získávaje tak povědomost o okolním území. Ihned tak poznáš až tři fakta z těchto oblastí: země nebo terén, rostliny, horniny, zdroje vody, lidi, obecný stav zvěře, přítomnost lesní zvěře, přítomnost silných nepřirozených tvorů nebo i obecný stav místní přírody.
Ve venkovním prostředí kouzlo operuje v rozsahu jedné míle za úroveň sesilatele. V přírodním podzemí – jeskyně, průrvy, atd. – působí do 100 stop za úroveň sesilatele. Kouzlo není funkční tam, kde je příroda osídlena či zastavěna, jako je tomu ve vybudovaných jeskyních a městech.

Mluva kamenů (TO 35): Získáš schopnost mluvit s kameny, kteří ti mohou sdělit kdo nebo co se jich dotklo stejně jako ti mohou říct, co je za nimi ukryto nebo jimi překryto. Pokud jsou o to požádáni, kameny ti sdělí úplný popis. Pamatuj, že úhel vnímání a znalostí kamenů je od těch tvých hodně odlišná, takže ti možná nebude schopen sdělit detaily, které tě nejvíc zajímají (dle DM). Dokáže rozmlouvat s přirozeným i opracovaným kamenem.

 


Odhal
Věštění
Složky: V, P, DO
Dosah: 60 stop
Oblast: kuželovité vyzařování
Trvání: soustředění, až 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Odhal zlo (TO 10): Dokážeš vycítit přítomnost zla. Množství získaných informací závisí na tom, jak dlouho studuješ danou oblast nebo příjemce.
1. kolo: Přítomnost či nepřítomnost zla.
2. kolo: Počet zlých aur v oblasti a sílu té nejmocnější přítomné zlé aury. Pokud máš dobré přesvědčení, nejsilnější zlá aura je nepřekonatelná (viz níže) a VT nebo úroveň zdroje aury je víc jak dvojnásobná než tvá úroveň postavy, pak jsi na 1 kolo ochromen a kouzlo končí.
3. kolo: Síla a přesné místo výskytu každé aury. Jestliže je aura v místě, kam nevidíš, vycítíš směr, v němž se nachází, ale ne její přesné místo.
Každé kolo se můžeš otočit, abys hledal zlo v jiné oblasti. Kouzlo dokáže proniknout bariérami, ale 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu, tenký plát olova nebo 3 stopy dřeva či hlíny ho zablokují.

Odhal myšlenky (TO 15): Odhalíš povrchové myšlenky. Množství získaných informací závisí na době, po kterou příjemce nebo oblast zkoumáš.
1. kolo: Přítomnost nebo absence myšlenek (od tvorů, kteří jsou při vědomí a mají Int 1 nebo vyšší)
2. kolo: Počet svébytných myslí a velikost jejich Inteligence. Pokud je nejvyšší Inteligence 26 nebo více (a je přinejmenším o 10 bodů větší než tvá vlastní Inteligence), jsi na 1 kolo ochromen a kouzlo končí. Toto kouzlo ti neumožní rozeznat místo, kde se nachází inteligentní mysl, když nevidíš tvory, jejichž myšlenky hledáš.
3. kolo: Povrchové myšlenky jakékoliv mysli v oblasti. Hod cíle na záchranu na Vůli ti zabrání číst jeho myšlenky a ty musíš seslat najdi myšlenky znovu, jestliže to chceš opět zkusit. Tvorové se zvířecí inteligencí (Int 1 nebo 2) mají jednoduché, instinktivní myšlenky, které ovšem dokážeš vnímat.
Každé kolo se můžeš otočit tak, abys hledal myšlenky v jiné oblasti. Kouzlo dokáže pronikat překážkami, ale tenký plát olova, 1 palec obyčejného kovu, 1 stopa kamene nebo 3 stopy dřeva či hlíny ho zablokují.
Mystické ohnisko: měděná mince.

Odhal lež (TO 25): Každé kolo se soustředíš na jednoho příjemce, který musí být v dosahu. Víš, jestli příjemce schválně a vědomě lže tím, že rozeznáš narušení jeho aury lhaním způsobené. Kouzlo neodhalí pravdu, neodkryje nevědomé nepřesnosti ani vždy neodhalí vytáčky. Každé kolo se můžeš soustředit na jiného příjemce.

Odhal sledování (TO 30): Jsi si okamžitě vědom jakéhokoliv pokusu o sledování tvé osoby pomocí věšteckého (sledovacího) kouzla nebo efektu do celý den. Účinek kouzla vyzařuje z tebe, takže se i spolu s tebou pohybuje. V oblasti působení kouzla znáš polohu všech magických senzorů.
Pokud byl pokus o sledování inicializován v oblasti, víš rovněž odkud; jinak ty i sledující ihned vzájemně ověříte sesilatelskou úroveň (1k20 + úroveň sesilatele). Pokud alespoň vyrovnáš výsledek sledujícího, uvidíš jeho obraz a vycítíš i přesný směr a vzdálenost k němu.
Materiální složky: malý kousek zrcadla a miniaturní mosazné naslouchátko.

 


Promlouvej
Věštění
Složky: V, P, O
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň

Přečti magii (TO 5): Pomocí tohoto kouzla dokážeš přečíst libovolné magické nápisy na nějakých objektech - knihách, svitcích, zbraních apod. - které by jinak byly naprosto nepochopitelné. Toto přeložení nápisů obvykle nevyvolá magii v objektech uloženou, ale např. v případě prokletých svitků to stačí. Jakmile jednou s pomocí tohoto kouzla něco přečteš, nemusíš už na to příště kouzlo používat. Jednu stránku (asi 250 slov) přečteš za minutu. Přečti magii ti umožňuje identifikovat strážný znak, když úspěšně ověříš Čarozpyt vůči TO 13 a symbol vůči TO 19.
Ohnisko: čistý krystal nebo hranol minerálu.

Porozumění (TO 15): Rozumíš mluvenému slovu nebo dokážeš přečíst jinak nesrozumitelnou zprávu. Vždy se musíš dotknout tvora nebo textu, kterému chceš porozumět. Schopnost přečíst text však nezaručuje schopnost pochopit daný materiál jako celek, pouze jeho doslovné znění. Kouzlo ti umožňuje rozumět nebo číst v neznámém jazyce, ale ne v něm mluvit ani psát.
Text může být čten rychlostí jedné stránky (250 slov) za minutu. Magický text nejde přečíst, kouzlo ale odhalí, že je magický. Toto kouzlo může zmást určitý typ ochranné magie (jako jsou kouzla skrytá stránka nebo iluzivní text). Nerozluští ani tajné kódy ani neobjeví zprávy skryté v jinak obyčejném textu.
Ohnisko: čistý krystal nebo hranol minerálu.

Jazyky (TO 20): Toto kouzlo propůjčí tvoru, kterého ses dotkl, schopnost mluvit a rozumět jazyku všech inteligentních tvorů, ať už se jedná o rasovou řeč nebo místní dialekt. Příjemce může pochopitelně v jednom okamžiku mluvit jen jedním jazykem, ale je schopen rozumět více jazykům naráz. Jazyky neumožňují příjemci mluvit s tvory, kteří neumí mluvit. Příjemci rozumí každý, kdo slyší jeho hlas, jedno jak je daleko. Kouzlo nijak neovlivňuje pocity tvorů vůči příjemci.

Spojení (TO 30): Spojíš se se svým božstvem, jeho vyslanci či jinou vyšší mocností - a položíš otázku, na kterou lze odpovědět prostým ano či ne. (Sesílatel nevyznávající určité božstvo se spojí s božstvem odpovídajícím jeho filozofii.) Můžeš položit jednu takovou otázku za každou svou úroveň sesilatele. Odpovědi jsou v rámci znalostí dotazované entity pravdivé a správné. “Nejasné” je také přípustná odpověď, jelikož ani mocné bytosti z Vnějších sfér nejsou nutně vševědoucí. V případě, kdy jednoslovná odpověď může být zavádějící nebo by nebyla v souladu se záměry božstva, může být odpovědí krátká věta (pět a méně slov).
Kouzlo v nejlepším případě jen poskytne informace, které postavě pomohou v rozhodování. Zkontaktovaná entita odpovídá ve shodě s vlastními zájmy. Pokud váháš, rozebíráš odpovědi nebo jdeš dělat cokoliv jiného, kouzlo končí.

 


Sledování
Věštecká (sledování)
Složky: V, P
Dosah: dlouhý
Efekt: magický senzor
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Status (TO 15): Když potřebuješ mít přehled o stavu přátel, kteří se musí rozdělit, status ti umožní mentálně monitorovat jejich relativní pozici a obecnou kondici po dobu 1 hodiny/úroveň. Jsi si vědom v jakém směru a vzdálenosti se přátelé nacházejí a v jakém jsou stavu: nezranění, poranění, vyřazení, paralyzovaní, v bezvědomí, umírající, mrtví, atd. Jakmile bylo kouzlo na příjemce sesláno, pak vzdálenost mezi ním a sesilatelem nehraje žádnou roli, dokud se oba nacházejí ve stejné dimenzi. Jestliže jí opustí, kouzlo na ně přestane fungovat.

Senzor (TO 20): Kouzlo vytvoří na daném místě magický senzor, který ti umožní slyšet nebo vidět (dle tvé volby) vše téměř tak dobře, jako bys tam byl. Nemusíš mít výhled ani volnou dráhu účinku, ale místo ti musí být známo - musíš ho dobře znát osobně nebo ho jasně určit (např. za dveřmi, za rohem nebo v tamtom hájku). Jakmile určíš místo, senzor už se nepohybuje, ale můžeš jím otáčet do všech směrů, abys viděl právě tu oblast, kterou si přeješ. Na rozdíl od jiných sledovacích kouzel, toto kouzlo neumožňuje funkci magicky nebo nadpřirozeně zlepšených smyslů. Jestliže je na zvoleném místě magická temnota, nevidíš nic. Je-li tam přirozená tma, vidíš pouze do 10 stop kolem centra kouzla. Kouzlo funguje pouze ve sféře, kde se právě nacházíš.
Mystické ohnisko: Malý roh (pro sluch) nebo skleněné oko (pro zrak).

Mystické oko (TO 25): Vytvoříš neviditelný magický senzor, který ti předává vizuální informace. Oko můžeš seslat kdekoli v dohledu, potom už se může pohnout bez omezení i pryč z tvého normálního dohledu. Když vnímá oblast před sebou stejně jako člověk (sleduje hlavně zem), oko se pohybuje rychlostí 30 stop za kolo (300 stop za minutu), pokud zkoumá strop nebo stěny stejně tak jako podlahu před sebou, tak jen 10 stop za kolo (100 stop za minutu). Vidí úplně stejně jako ty, kdybys byl na jeho místě. Oko se po dobu trvání kouzla může pohybovat všemi směry. Skrze pevné překážky neprojde, ale proklouzne mezerou nebo dírou mající alespoň 1 palec v průměru. Oko se nemůže přesunout do jiné sféry existence, ani skrze bránu nebo podobný magický portál.
Na použití mystického oka se musíš soustředit. Pokud se nesoustředíš, oko je nefunkční, dokud se na něj znovu nesoustředíš.
Materiální složka: Kousek netopýří srsti.

Sleduj (TO 30): Dokážeš vidět a slyšet nějakého tvora, ať je od tebe jak chce daleko. Pokud ale příjemce uspěje v hodu na záchranu na Vůli, tvůj pokus o jeho sledování prostě selže. Obtížnost tohoto hodu závisí na tom, jak dobře příjemce znáš a jaké (pokud vůbec nějaké) k němu máš fyzické pojítko. Jestliže je navíc příjemce v jiné sféře, má bonus +5 ke svému hodu na Vůli.

Znalost Oprava
Žádná* +15
Z druhé ruky (z doslechu) +10
Z první ruky (setkání) +5
Známý +0

* Na tvora, kterého vůbec neznáš, musíš mít nějaké pojítko

Pojítko Oprava
Podoba nebo obrázek 0
Předmět (oděv) vlastníka -5
Část těla (pramínek vlasů, nehet, atd.) -10

Pokud v hodu na záchranu neuspěje, příjemce vidíš a slyšíš, stejně jako jeho nejbližší okolí (zhruba do 10 stop ve všech směrech od příjemce). Pokud se příjemce pohne, senzor ho následuje rychlostí do 150 stop.

Stejně jako u všech věšteckých (sledovacích) kouzel, i v tomto případě senzor poskytuje plnou zrakovou funkčnost, včetně magických efektů. Navíc mají následující kouzla šanci 5% za úroveň sesilatele, že budou skrze senzor též působit: najdi zlo, najdi dobro, najdi magii, přečti magii, zpráva a jazyky.
Pokud v hodu uspěl, nemůžeš se daného příjemce znovu pokusit sledovat minimálně 24 hodin.
Materiální složky: oko jestřába, orla nebo i ptáka noha.
Ohnisko: zrcadlo z pěkně zpracovaného a maximálně vyleštěného stříbra, v ceně nejméně 1000 zl. Zrcadlo musí měřit minimálně 2×4 stopy.

 


Spatři
Věštění
Složky: V, P
Dosah: dotek
Cíl: tvor
Trvání: soustředění, až 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Spatři skryté (TO 10): Dokážeš snadněji nacházet všechny skryté objekty (tajné dveře, komnaty, úkryty pasti, atd). Získáš intuitivní bonus +5 na ověřování dovednosti Vnímání.

Spatři neviditelné (TO 15): V dosahu svého zraku vidíš všechny objekty nebo bytosti, které jsou neviditelné nebo éterické, stejně, jako by byly normálně viditelné po dobu 10 minut/úroveň (Z). Takové tvory vidíš jako poloprůsvitné, takže snadno rozeznáš rozdíl mezi viditelnými, neviditelnými a éterickými tvory.
Kouzlo neodhalí metodu, s jejíž pomocí byla neviditelnost získána. Kouzlo neodhalí iluze ani ti neumožní dívat se skrze mlhavé objekty. Neobjeví ani tvory, kteří se skrývají, jsou maskováni nebo nějak jinak špatně viditelní.
Materiální složky: hrst mastku a malá špetka drceného stříbra.

Mystický zrak (TO 20): Toto kouzlo rozzáří tvé oči do modra a umožní ti vidět magické aury do 120 stop od tebe. Znáš polohu a sílu všech magických aur v dohledu. Síla aury závisí na sesilatelské úrovni předmětu. Když je předmět nebo tvor mající auru v dohledu, můžeš ověřit svou Mystiku a zjistit tak školu magie aury. (15 + polovina sesilatelské úrovně jiných efektů.)

Pravé vidění (TO 30): Příjemci dáš schopnost vidět všechny věci skutečně takové, jaké ve skutečnosti jsou po dobu 1 minuty/úroveň. Příjemce vidí skrze přirozenou a magickou temnotu, všimne si tajných dveří schovaných magií, přesně vidí, kde se nachází tvorové či objekty ukryté pomocí efektů zamlžení nebo rozostření, normálně vidí neviditelné tvory i objekty, vidí skrze iluze a vidí pravé podoby proměněných, změněných nebo přeměněných věcí. Navíc příjemce dokáže zaostřit svůj zrak tak, že dohlédne až do Éterické sféry (ne však do mimodimenzionálních prostor). Dosah darovaného pravého vidění je 120 stop.
Pravé vidění však nepronikne skrze pevné předměty. V žádném případě nedává žádné rentgenové vidění ani nic podobného. Neruší ukrytí, ani to způsobené mlhou a podobně. Pravé vidění nepomůže příjemci odhalit obyčejné převleky, všimnout si normálně schovaných tvorů ani zaznamenat tajné dveře skryté běžným, nemagickým způsobem. Navíc není známou magií možné dále rozšiřovat účinek tohoto kouzla, nikdo tedy nemůže použít pravé vidění skrze křišťálovou kouli nebo sledovací kouzla.
Materiální složky: mast na oči v ceně 250 zl, která je vyrobena z velmi vzácného prachu hub, šafránu a tuku.

 


Ukaž
Věštění
Složky: V, P, M
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned

Ukaž směr (TO 10): Okamžitě víš, kterým směrem leží obecně známá lokace. V okamžiku seslání kouzla je tvá znalost směru k ní naprosto správná, ale klidně se můžeš znovu ihned ztratit, pokud si nenajdeš nějaký opěrný bod, který tě pak povede.

Předvídání (TO 10): Předvídání ti dokáže říct, jestli nějaká akce dopadne dobře nebo špatně. Předpověď se týká jen bezprostřední budoucnosti. Když se např. družina rozhoduje, jestli má nebo nemá zničit starobylou pečeť chránící neznámý portál, předvídání jim může napovědět, jestli je to dobrý nápad.
Základní šance na to, že dostaneš smysluplnou odpověď, je 70% + 1% za úroveň sesilatele; hod provádí tajně DM. DM může též určit, že dotaz je tak jednoznačný, že úspěšný výsledek je automatický nebo že je dotaz tak vágní, že kouzlo neuspěje nikdy. Jestliže je předpověď úspěšná, dostaneš jednu ze čtyř odpovědí:

  • "Prospěch" (když ti akce pravděpodobně prospěje)
  • "Běda" (když bude výsledek špatný)
  • "Prospěch a běda" (pro obojí)
  • "Nic" (pro akce, které nemají ani zvlášť dobrý ani zvlášť špatný výsledek)

Jestliže kouzlo neuspěje, dostaneš výsledek "Nic". Kněz, který získá výsledek "Nic", nemůže žádným způsobem určit, jestli je výsledkem úspěšného nebo neúspěšného předvídání.
"Předpověď" sahá maximálně půl hodiny dopředu, takže cokoli, co se může přihodit potom, nemá na ni žádný vliv. Může tak zcela pomíjet dlouhodobé následky zamýšlených akcí. Všechna předvídání seslaná jednou osobou na stejné téma používají ten samý výsledek hodu kostkou jako první předvídání.
Ohnisko: sada věštících pomůcek - vyřezávané hůlky, kosti apod. v hodnotě alespoň 25 zlatých.

Věštba (TO 25): Podobná předvídání, ale daleko mocnější, kouzlo věštba ti může dát dobrou radu v odpověď na otázku ohledně nějakého tvého konkrétního cíle, akce nebo aktivity, která má nastat do jednoho týdne. Rada může být pouhá jednoduchá věta, může být sdělena verši nebo i jako sudba. Pokud tvá družina nejedná podle sdělených informací, může se stát, že se podmínky změní natolik, že už věštba nebude platná. Základní šance na správnou věštbu je 70% + 1% za úroveň sesilatele, maximálně pak 90%. Jestliže hod nebyl úspěšný, pak víš, že kouzlo selhalo, pokud tedy proti tobě nepracuje nějaká magie, jejímž účelem je tě zmást.
Stejně jako u předvídání, více věšteb seslaných stejným sesilatelem na stejné téma používá ten samý výsledek hodu kostkou jako první věštba a dá tak pokaždé stejnou odpověď.

Ukaž cestu (TO 35): Příjemce tohoto kouzla dokáže najít nejkratší, nejpřímější schůdnou cestu k cílovému místu, ať už je to cesta dovnitř něčeho nebo z vnitřku ven. Toto místo se může nacházet pod širým nebem, pod zemí nebo i v rámci kouzla bludiště. Ukaž cestu však účinkuje pouze na místa, ne na objekty nebo tvory tam se nacházející. Místo se musí nacházet ve stejné sféře, jako ty v okamžiku sesílání kouzla. Trvání: 10 minut/úroveň.
Kouzlo příjemci umožní vycítit správný směr, který ho dovede k jeho cíli, přičemž mu ve vhodnou chvíli vždy naznačí správnou cestu nebo akci, kterou je třeba provést. Příjemce tak např. vycítí dráty natažené přes cestu nebo vůdčí slovo ke znaku, jenž ji stráží. Kouzlo končí v okamžiku, kdy je dosaženo stanoveného cíle nebo když vyprší jeho trvání, cokoli se stane dříve. Ukaž cestu se dá použít i na to, aby příjemce dostalo spolu s jeho společníky ven z bludiště během jediného kola.
Toto věštění je svázáno s příjemcem, ne jeho společníky, a nijak nepředvídá ani nenaznačuje chování jiných tvorů (ani strážců).

 


Vhled
Věštění
Složky: V, P, M
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned

Vcítění (TO 15): Kouzlo ti zodpoví otázku o předmětu, osobě či místě. Na přesně položenou otázku obdržíš kladnou či zápornou odpovět. Není-li otázka dostatečně zřejná či jasná, kouzlo selže.

Vidění (TO 20): Kouzlo ti umožní vidět výjev z minulosti týkající se předmětu, osobě či místě. Výjev se týká jedné události či časového období. Neurčíš li dostatečně přesně událost, kouzlo ti může zobrazit jiný, podobný výjev z minulosti.

Poslyš mýty (TO 30): Pomocí kouzla poslyš mýty se můžeš dozvědět něco o důležité osobě, místě nebo věci. Pokud je poblíž osoba nebo věc, na kterou se ptáš, nebo jsi na místě, na které se tážeš, doba sesílání je jen 1k4×10 minut. Pokud máš o osobě, věci, nebo místě pouze podrobné informace, doba sesílání je 1k10 dní a výsledné vědomosti jsou méně úplné a přesné (ačkoli často poskytne dost informací na nalezení dané osoby, věci nebo místa, takže další seslání poslyš mýtů může dosáhnout lepších výsledků). Pokud znáš pouze pověsti a drby, doba sesílání je 2k6 týdnů a získané vědomosti jsou nejasné a neúplné (ale často poskytnou podrobnější informace, které ti mohou pomoci při dalším seslání poslyš mýty).
Během sesílání nemůžeš vykonávat jiné než běžné činnosti: spát, jíst, atd. Jakmile je věštění u konce, najednou znáš legendy (jsou-li jaké) o dané věci, osobě nebo místě. Mohou to být současné legendy, zapomenuté legendy a nebo dokonce i informace, které nikdy nebyly všeobecně známy. Pokud se jedná o osobu, věc, nebo místo, které nemá legendární význam, nezískáš žádné informace. Obecně lze říct, že "legendární" jsou postavy na jedenácté a vyšší úrovni, stejně tak jako tvorové s nimi spojení, hlavní magické předměty, které vlastní, a místa, kde vykonaly svoje nejvýznamnější činy.
Materiální složky: kadidlo v hodnotě nejméně 250 zl.

Vize (TO 40): Toto kouzlo působí jako poslyš mýty, ale vize pracuje rychleji. Před sesláním kouzla položíš otázku ohledně nějaké osoby, místa nebo předmětu. Je-li osoba nebo předmět přítomen nebo stojíš-li na místě, na které se ptáš, vize přijde po úspěšném ověření sesilatelské úrovně (1k20 + 1 za úroveň sesilatele; maximum +25) vůči TO 20. Pokud znáš o osobě, místu nebo předmětu jen detailní informace, TO je 25 a získaná informace je neúplná. Když znáš jen pověsti, TO je 30 a získané informace jsou mlhavé.
ZK: 100 ZK.

 


Zaměř
Věštění
Složky: V, P
Dosah: dlouhý
Oblast: kuželovité vyzařování
Trvání: soustředění, až 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Zaměř zvěř/rostliny (TO 10): V kuželu vyzařujícím od tebe dokážeš ve směru, kterým se díváš, najít určitý druh zvířete nebo rostliny. Během použití tohoto kouzla musíš na dané zvíře nebo rostlinu myslet, ale druh zvířete nebo rostliny můžeš každé kolo měnit. Množství získaných informací závisí na tom, jak dlouho oblast prohledáváš nebo na jaký druh zvířete nebo rostliny se zaměříš.

1. kolo: Přítomnost či nepřítomnost zvířete nebo rostliny příslušného druhu v oblasti.
2. kolo: Počet příslušníků daného druhu v oblasti a kondice jejich nejzdravějšího zástupce.
3. kolo: Kondice (viz níže) a přesné místo výskytu každého jedince. Jestliže se zvíře nebo rostlina nachází tam, kam nevidíš, pak vycítíš směr, v němž se nachází, ale ne její přesné místo.

Kondice:
Pro účely tohoto kouzla rozeznáváme následující kategorie kondic tvorů:
Normální: má minimálně 90% celkového množství životů a netrpí žádnou nemocí.
Ucházející: má 30% až 90% celkového množství životů.
Špatná: má méně jak 30% celkového množství životů, trpí nějakou nemocí nebo následky vážného poranění.
Slabá: má 0 nebo méně životů, trpí nemocí v jejím nejsilnějším stadiu, je zmrzačen.

Každé kolo se můžeš otočit, abys mohl hledat zvířata nebo rostliny v jiné oblasti. Kouzlo dokáže proniknout bariérami, ale 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu, plát olova nebo 3 stopy dřeva či hlíny jí zablokují.

Zaměř objekt (TO 15): Vycítíš směr k dobře známému nebo jasně představenému objektu. Kouzlo dokáže najít šperky, zbraně, nástroje, nábytek nebo i žebřík. Můžeš pátrat po obecných věcech, jako je schodiště, meč nebo šperk. V takovém případě nalezneš ten nejbližší, pokud jich je v dosahu víc. K pokusu o nalezení nějakého určitého předmětu, např. konkrétního šperku, je třeba mít jeho jasnou a přesnou mentální představu; jestliže není dostatečně přesná, kouzlo selže. Nemůžeš specifikovat unikátní předměty (např. "pečetní prsten barona Vuldena"), pokud jsi je předtím na vlastní oči neviděl (ne skrz věšteckou magii).
I tenký plátek olova toto kouzlo zablokuje. S jeho pomocí také nejde najít tvory. Proměn cokoliv ho ošálí.
Mystické ohnisko: vidlicovitá virgule.

Zaměř tvora (TO 25): Toto kouzlo působí jako Zameř objekt, až na to, že zaměří známého nebo tobě blízkého tvora. Pomalu se otáčíš až cítíš, že jsi otočený směrem ke tvorovi, kterého hledáš, pokud je tedy v dosahu. Pokud se tvor pohybuje, víš navíc kterým směrem. Kouzlo dokáže zaměřit tvora určitého druhu (např. člověka nebo jednorožce) nebo určitého tvora, který je ti znám. Nemůže najít tvora všeobecného druhu (jako je například humanoid nebo zvíře). Najít můžeš jen takový typ tvorů, které jsi už alespoň jednou viděl zblízka (do 30 stop). Tekoucí voda kouzlo zablokuje. Může být oklamáno kouzly oklam, nedetekovatelnost a proměňovacími kouzly.
Materiální složka: hrstka chlupů z kožichu loveckého psa.

Zaměř místo (TO 35): Kouzlo odhal místo patří mezi nejmocnější prostředky na hledání tvorů nebo předmětů. Nic menšího než kouzlo Ukryj mysl nebo přímý zásah božstva ti nemůže zabránit v odhalení přesné polohy jednoho tvora nebo předmětu, který hledáš. Kouzlo překoná všechny obvyklé ochrany proti sledování a zaměření. Kouzlo ti vyjeví název polohy (místa, jména, obchodního jména, názvu budovy a podobně), společenství, hrabství (nebo jiné obdobné správní jednotky), země, světadílu a sféry, kde se tvor nebo objekt nachází. Jestliže chceš kouzlem najít tvora, musel jsi ho už někdy vidět nebo musíš mít věc, která mu někdy patřila. Pokud chceš nalézt předmět, musí to být něco, čeho ses již alespoň jednou dotkl.

 


Napsal Comikus 01.12.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.046919107437134 secREMOTE_IP: 3.230.173.188