Shadow of the Yesterday: Tvorba postavy

Tento text je volným překladem rolové hry, jejímž autorem je Clinton R. Nixon. Autor překladu si nečiní nárok na doslovnou přesnost.

Pro větší přehlednost je rozdělen na části. První se zabývá tvorbou postavy, další budou věnovány vyhodnocovacím mechanikám, a pravidlům pro rozvoj postavy.

Původní hru, dodatky a diskuzi najdete na adrese CRNGames
Slovenský překlad na Corvusově Warheartu


Obrázek je od hunterkiller.deviantart.com
Napsal Lotrando

Postavy

Postavy jsou motorem rolových her a ani my zde nebudeme činit výjimku. Ne všechny postavy musejí být popsány do detailu, je však vhodné, aby jakákoliv postava byla popsatelná jednotným způsobem. K tomu nám poslouží následující čtyři okruhy: Zásoby zdrojů, Schopnosti, Tajemství, Klíče.

Zásoby zdrojů

Zásoby zdrojů slouží postavám při podávání neobvyklých výkonů ve hře. Zvednutí něčeho těžkého, provedení něčeho neobvyklého, to jsou okamžiky, kdy postava sahá do svých zdrojů. Existují tři druhy zásob zdrojů:

Zdatnost představuje rezervy fyzických sil postavy a psychickou odolnost. Zdatné postavy se obvykle vyznačují vyvinutými svaly, zjizvenými obličeji, velkou silou, přehlížející pohled.

Instinkt představuje rezervy zvířecích reakcí a to jak fyzických, tak i sociálních. Mohou se projevovat jako kočičí reflexy, nebo jako neodolatelná sexuální přitažlivost. Postavy disponující velkými rezervami instinktů se často vyznačují půvabnými pohyby, pronikavým pohledem, výborným vzhledem nebo sexuální výkonností.

Důvtip představuje rezervy duševních a rozumových schopností postavy. Mohou se projevovat jako encyklopedické znalosti, nebo jako vysoká praktičnost jinak nevzdělaného člověka. Postavy disponující vysokými rezervami důvtipu se vyznačují rozsáhlou slovní zásobou, schopností poznávat a pojmenovávat rostliny a zvířata, mocí nad ostatními, nebo hráčskými dovednostmi.

Zásoby zdrojů jsou vyjádřeny body a každý zdroj můžeme mít hodnotu od jedné do nekonečna. Ve hře však jen zřídka narazíme na hodnotu vyšší než 10. Během hry, jsou body ze zásob zdrojů spotřebovávány na vykonání lepších, než obvyklých výsledků postavou prováděných činností. Body však nejsou spotřebovány trvale, zdroje jsou zásobníkem, který může být doplněn, je-li k tomu příležitost.

Obnovení zásob zdrojů

Kdykoliv není zásoba zdrojů na své maximální hodnotě, může být zcela obnovena provedením herní akce příslušnou postavou.

Zdatnost se obnoví kdykoliv postava vyvine fyzickou činnost (čítaje v to nepravosti, jako užití drog, pití alkoholu, flámování až do rána) s jinou postavou, nejlépe se záměrem pobavit se.

Instinkt se obnoví kdykoliv se postava zapojí do sociálních vztahů, jako je randění, účast na večírku, hraní hazardních her, s jinou postavou.

Důvtip se obnoví kdykoliv postava prožije intelektuální zážitek s jinou postavou. Návštěva operního představení, filozofická debata, hraní společenských her (nehazardních).

Schopnosti

Schopnosti představují dovednosti postavy a to jak naučené tak vrozené. Dobrými příklady schopností jsou Stopování, Navigace, Boj mečem, rétorika.
Každá schopnost má přisouzenou zásobu zdrojů, jejíž jméno je uvedeno v závorce za názvem schopnosti: Plížení (Instinkt), nebo Plížení (I). Z příslušné zásoby zdrojů čerpá postava síly při použití dané schopnosti a zvyšuje si tak své šance na úspěch. Některé herní vlivy ovlivňují všechny schopnosti spojené s příslušnou zásobou zdrojů.

Každá postava disponuje třemi schopnostmi, které jsou jí vrozené. Vrozené schopnosti jsou čistě reaktivní a nemohou být použity k zahájení činnosti. Slouží postavě k obraně. Patří mezi ně:

Výdrž (Zdatnost) je schopností postavy překonávat a vzdorovat bolesti a únavě. Užívá se pro ověření limitů fyzické zdatnosti a kondice.

Reakce (Instinkt) poměřuje mrštnost a rychlost uvažování postavy. Vyjadřuje, jak rychle postava na něco zareaguje spíše, než jak rychle se postava pohybuje.

Vůle (Důvtip) představuje sílu vůle postavy a používá se při ověřování schopnosti odolávat nátlaku, ať už je jeho základ nadpřirozený či ne. Vůle je schopnost postavy zachovat si chladnou mysl během mučení, zatímco Výdrž určuje, jak dlouho zůstane při tomtéž mučení při vědomí.

Veškeré další schopnosti si postava volí a aktivně je používá. Většinu řadíme mezi volné schopnosti, což znamená, že je může používat jakákoliv postava a to i nezkušená. Existují však i uzavřené schopnosti, které závisí na předpokladech, jež musí postava splnit, aby mohla danou schopnost používat. Předpoklady mohou být rasové, kulturní a další.

Schopnosti mají stupně hodnocení, přičemž každému stupni je přisouzeno přídavné jméno. Možné stupně hodnocení jsou tyto: Netrénovaný, Způsobilý, Odborník, Mistr, Velmistr. Stupně hodnocení a jim přiřazené hodnoty odpovídají výsledkům

Vyhodnocování

Systém Vyhodnocování je detailně vysvětlen dále, zde je minimum, které musíte znát:
 • Jste-li nezkušení v dané schopnosti (dovednosti), můžete se pokusit o provedení příslušné úlohy, ale obvykle neuspějete. Úspěch zaznamenáte ve dvou ze třech pokusů.
 • Stanete-li se způsobilým, jste schopni běžně používat příslušnou dovednost. Uspějete v polovině pokusů, popravdě ve třech z pěti pokusů.
 • Jako odborník, uspějete téměř při každém pokusu. V 85 procentech případů.
 • Mistrovi se daří prakticky kdykoliv, jen zřídka neuspěje.
 • Velmistr nemůže neuspět.
Je důležité si uvědomit, že i netrénovaná postava může uspět proti velmistrovi. Pravděpodobnost je proti ní, ale šanci má.

Tajemství

Tajemství jsou speciální dovednosti, které posilují jiné schopnosti postavy. Jsou často nadpřirozené, někdy magické, ale vždy lepší než přirozené. Pro použití Tajemství, čerpá postava body z příslušných zásob rezerv. Počet použití je tak limitován do dalšího obnovení zásob rezerv.

Nejlepší vysvětlením je příklad

Tajemství Skryté kapsy
Postava je odborník na skrývání předmětů na svém těle. Bez ohledu na to, jak pečlivě byla prohledána, může kdykoliv vytáhnou malý (do ruky) nepříliš drahý předmět. K ověření zda se tak stalo, musí uspět ve Skrývání. Hráč postavy nemusí mít příslušný předmět předem zapsaný na deníku. Cena: 1 Instinkt.
Podobně jako u schopností, máme otevřená a uzavřená Tajemství.

Klíče

K zvyšování schopností používají postavy klíče. Jsou pro tento účel základním nástrojem ve hře a představují cíle, emocionální pouta nebo přísahy postav. Aktivováním těchto klíčů, jejich vkládáním do hry získává postava zkušenostní body (XP), za které následně zvyšuje hodnocení svých zásob zdrojů a schopností, nebo se učí nová Tajemství či získává další Klíče.

Pro lepší osvětlení poslouží opět příklad

Klíč Svědomí
Tvá postava má slabost pro slabší. Získáš 1 body XP pokaždé, když tvá postava pomůže někomu, kdo si nemůže pomoci sám. 2 body XP získáš, kdykoliv tvá postava vystoupí na obranu někoho, kdo se nemůže bránit sám. 5 bodů XP si připiš pokaždé, když tvá postava podpoří někoho v nepříznivé situaci a změní jeho život tak, že si bude umět pomoci sám. Vykoupení: Ignoruj žádost o pomoc.
Vykoupení ukázané v předchozím příkladě je zvláštností klíčů. Kdykoliv postava provede akci popsanou ve Vykoupení, může si hráč, avšak nemusí, vymazat příslušný Klíč a získat zpět 10 XP. Jednou vykoupený klíč již postava nemůže nikdy získat.

Na rozdíl od Tajemství, počet Klíčů, kterými může postava najednou disponovat je omezen. Žádná postava nemůže mít víc než 5 Klíčů najednou.

Vytvoření postavy

Tvorba postavy je nedílnou součástí hraní rolových her. Možná, že jednou z nejdůležitějších. V rámci ní si můžete nadefinovat, koho budete hrát a o čem vlastně hra bude. Kombinace konceptu postavy, kultury a Klíčů může každý hráč přispět do příběhu, který spolu hraním vytváříte.

Koncept

Postava není tvořena pouhými čísly určující jak dobře co dovede. Při tvorbě postavy bychom měli začít nejdříve určením toho, kdo postava je a kým se chce stát. Postavu nebudujeme ve vakuu, naopak snažíme se ji zasadit do prostředí, ze kterého vyšla, nalézt vlivy, které ji utvářely. Vše musí zapadnout do sebe a šlapat jako dobře promazaný stroj. To však neznamená, že by si měly být postavy podobné, nebo ze stejného místa či kultury.

Pro tento krok nemáme připraven žádný návod, jak správně postupovat. Několik osvědčených rad však přesto můžeme dát. Koncepty postav se nejlépe vytvářejí společně, v uvolněné atmosféře kdy se můžete nechat unášet svou představivostí. Dobrá káva, láhev vína nebo pivního moku podpořená správnou muzikou, cokoliv vás správně naladí, pomáhá vytvářet zajímavé koncepty postav. A postavy jsou krajinou vašich příběhů.

Když budete mít vytvořený koncept vašich postav, měl by každý z vás vědět následující:
 • Odkud vaše postava je a jaké je rasy
 • Pár řádků (3) o tom, kdo vaše postava je a co ji zajímá.
 • Popis vzhledu vaší postavy, dojem, jaký vzbuzuje na první pohled. Nikterak dlouhý, stačí pár vět.
 • Jméno postavy. Vždy si vyberte jméno postavy, než budete pokračovat. Tenhle bod není volitelný
Mnoho rolových her vám bude říkat, že potřebujete jasnou představu o své postavě dříve, než ji začnete hrát. Nemyslím si, že je to nezbytné. Vy a vaši přátelé zjistíte, kdo jste během vaší hry. Co postavy dělaly v minulosti, může být zajímavé. Stejně se to však projeví až v průběhu hry. Při čtení knihy vám autor také nepředstaví detailně hlavní postavy v předstihu.
Co potřebujete nezbytně vědět je: jaké rasy a odkud postava je, v čem je dobrá a co je pro ni důležité.

Rasy

Příslušnost k rasám stanovuje, jaké možnosti budete mít při tvorbě postavy. Zároveň rasa stanovuje:
 • Schopností a tajemství, které souvisí s příslušností k dané rase
 • Jak daná rasa zapadá do příslušné kultury.
 • Jak příslušník rasy jedná a komunikuje s jinými rasami
 • Co daná rasa znamená pro mě, proč bych ji chtěl hrát
Výběr rasy je závislý na prostředí, ve kterém se hraje. Toto je součástí popisu prostředí, který není obsahem této knihy.

Kultura

Do jaké kultury budou vaše postavy patřit, jste patrně určili tím, jaké místo jste si pro začátek vaší hry vybrali. Postavy budou patřit ke kultuře, která je zde domovská. Hraní příslušníka jiné kultury může být zábavné. Mimo jiné to postavám umožňuje poznat lépe herní prostředí, ne jen místo ze kterého pocházejí. Kultury mohou být nahrazeny organizacemi nebo národnostmi, pokud je vaše prostředí zasazeno do moderní doby.

Zásoby zdrojů

Nyní, když máme za sebou těžkou pasáž výběru rasy, kultury a tvorby konceptu, můžeme si začít hrát s čísly. Začneme se zásobami zdrojů, kterými disponuje každá postava.

Rozdělte 11 bodů mezi tři různé typy zásob zdrojů. Minimum je vždy alespoň 1 bod, maximu je 7 bodů. Maximum je stanoveno pro okamžik tvorby postavy, později může být mnohem vyšší.

Schopnosti

Každá postava začíná se třemi vrozenými schopnostmi. Jedna z nich bude mít pro začátek hodnocení Odborník, další Způsobilý a poslední Netrénovaný.
Máme-li určenou kompetentnost u vrozených vlastností, můžeme pokračovat k dalším, daným prostředím. Každá postava může pro začátek disponovat jednou schopností s hodnocením Odborník a třemi s hodnocením Způsobilý. Chcete-li začít s postavami více zkušenými, dostanete příležitost přidat další schopnosti později.

Postava může také použít jakoukoliv otevřenou, či uzavřenou schopnost své rasy nebo kultury s hodnocení Netrénovaný. Napište si ty, které očekáváte, že použijete. Schopnosti jiných kultur nemůže vaše postava použít, dokud nenajde někoho, kdo jí příslušnou schopnost naučí.

Tajemství a Klíče

Každá postava začíná s jedním Tajemstvím a jedním Klíčem.

Postupové body

Každá postava začíná s určitým počtem postupových bodů. Jejich počet se určí dohodou ve skupině, před započetí vlastní hry a závisí na tom, jak mocné postavy budete chtít od počátku hrát. Obvyklý počet postupových bodů je pět. Jak je použít se dozvíte níže.

Postup postavy

V průběhu hraní dostává postava zkušenostní body (XP). Získat je může za naplnění nějakého cíle postavy, za hraní příběhu postavy nebo za účinkování v příběhu, který vypráví průvodce hrou. Zkušenostní body se převádějí na body postupové, obvykle v poměru 5:1, 5 XP znamená jeden postupový bod. Postupové body mohou být spotřebovány na zvýšení zásob zdrojů, schopností, nebo získání Tajemství a Klíčů. Cena je uvedená v tabulce Postupů.
Pro přidělování postupových bodů platí ještě jedno pravidlo. Nesmíte zvýšit dvakrát po sobě jednu charakteristiku. Chcete-li tedy například zvýšit svou schopnost dvakrát, musíte mezi tím zvýšit nějakou jinou schopnost nebo zásobu zdrojů. Dalším pravidlem je, že nemůžete získat dvě tajemství nebo dva klíče po sobě/v řadě.


Tabulka postupů

PostupCena
Zvýšení na:
Způsobilý1 postup
Odborník2 postupy
Mistr3 postupy
Velmistr4 postupy
Ostatní
Zvýšení zásoby zdrojů (do 10)1 postup
Zvýšení zásoby zdrojů (10 a výše)2 postupy
Získání tajemství1 postup
Získání klíče1 postup
Napsal Lotrando 07.09.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 25 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19570803642273 secREMOTE_IP: 44.192.94.177