Řád rytířů Takhisis díl 1.

Temní paladinové Takhisis, Královny temnot
Napsal Dalcor
Historie řádu

Zajetí a uvěznění Ariakana, syna mocného Dračího velmistra Ariaka, a bohyně Zeboim bylo jedno z nejutajeňovanějších tajemství Války kopí. Že opravdu někdo takový existuje nevěděla vojska západu do doby, než padl neracký chrám.
Solamnijští rytíři objevili mladého muže během okupace chrámu. Byl ukrytý v jednom z nižších úrovní chrámu. Otec zanechal syna pod ochranou velkých jednotek drakoniánů, vedených devíti svými nejlepšími poručíky. Během zuřivé bitvy, která nastala, odmítl mladý muž milost a zajetí. Bojoval velmi statečně, s obdivuhodnou zručností a znalostí taktiky boje. Zabil pět solamnijských, než byl konečně přemožen.
Po svém zajetí neponechal svůj původ v tajnosti. Ariakan se hrdě hlásil ke svým rodičům. Přestože mu rytíři nevěřili, byli zaujati jeho schopnostmi, odvahou a inteligencí. Skutečnost, že ho strážila tak velká jednotka drakoniánů, usvědčovala rytíře v tom, že se jedná o někoho, o koho se Dračí císař Ariakus velmi zajímal. Rytíři odvezli Ariakana do Věže Nejvyššího kněze, kde ho vyslýchali. Ověřili si jeho příběh a zjistili, jak cenného vězně jim válečná štěstěna zavála do rukou. Ariakan zůstal vězněm rytířstva po šest let. Během této doby se naučil vše, co mohl o struktuře, organizaci a mentalitě Solamnijských rytířů. Jako mladý, hezký a okouzlující se stal oblíbeným a uznávaným mezi rytíři. Ti ho samozřejmě seznamovali se Zákonem a Instrukcí, věříc, že pokud bude takto studovat, pochopí mladý muž chyby, kterých se dopustil během své cesty životem. Chyba ale byla bohužel na straně rytířstva. Ariakan studoval rytířstvo tak jako válečník studuje svého protivníka. Jen chvíli mu trvalo, než přišel na to, co má říkat, aby mu rytíři uvěřili, aby sám sebe rehabilitoval. Po dvou letech mohl opustit Věž Nejvyššího kněze, ale požádal rytíře, zda by mohl v této solamnijské pevnosti zůstat a dokončit svá studia. Jeho žádost byla schválena.
Vypráví se, že rytíři nakonec Ariakanovi nabídli vstup do řádu. Nyní každý takovéto nařčení odmítá, ale starší rytíři zůstávají ohledně tohoto tématu nápadně potichu. Nakonec po šesti letech, když se dozvěděl vše, co potřeboval, Ariakan odešel.
Mnoho rytířů lítostivě sledovalo jeho odchod, pro ně byl Ariakan šarmantním společníkem, výborným studentem, excelentním válečníkem. Až když odešel, uvědomili si, že nikdy nepřísahal věrnost, nikdy nenabídl spojenectví.
Ariakanovi bylo asi dvacet pět let, když vyrazil z Věže Nejvyššího kněze na Solamnijské pláně. Cestoval eskortován skupinou rytířů odvelených do jiných částí Solamnie, brzy se však dokázal zbavit nechtěné společnosti. Solamnijští rytíři, oddaní svým povinnostem a snažíc se zbavit zemi pozůstatků Války kopí a Války Modré dámy, neměli čas naplno pátrat po zmizelém válečníkovi. Ariakan je navedl k tomu, aby si mysleli, že se stal žoldákem, který nabízí svůj meč, aby si vydělal na živobytí. Jenže Ariakan se nechtěl stát žoldákem. Své znalosti zužitkoval, když se vyhnul rytířským hlídkám a vstoupil do zakázaných hor Neraky. Brzy ztratil cestu. Zmrzlý a vyhladovělý by bez pomoci brzy zemřel. Upadl na sněhu a se svým posledním dechem vypustil i prosbu o pomoc ke své matce Zeboim. Ještě svojí prosbu ani nedokončil a zahlédl cestu vyšlapanou ve sněhu. Z posledních sil vstal a doklopýtal až k jeskyni. V té našel nejen úkryt před vánicí, ale i jídlo a dřevo na oheň. Najedl se a vyčerpán usnul.
Když se probudil, našel u ohně sedícího válečníka v zářivé černé zbroji. Ariakanovi se člověk zdál známý, dokonce si chvilku myslel, že je to jeho mrtvý otec. Válečník ho pobídl, aby mu vyprávěl o svých znalostech. Ten s respektem mluvil o disciplíně a výcviku Solamnijských rytířů. Vysvětlil, jak dosáhli vítězství nad vojsky temnoty skrze jejich oddanost dobru.
„My jsem naším největším nepřítelem,“ řekl temnému válečníku „ každý velitel v naší armádě se snažil získat největší moc pouze pro sebe. Naši postrádali disciplínu, protože ji postrádali jejich velitelé. Vojáci neměli k nim respekt. Naši velitelé nerespektovali jeden druhého. Solamnijští to jednoduše komentují, že se zlo vždy obrací samo na sebe a prohlašují to za samotný projev zla. Tento chaos nám musí vždy přinést porážku!“
Temný válečník chtěl potom vědět, co chce proti tomu Araiakan dělat. Ten na chvíli ztratil sebejistotu. Nakonec se však rozhovořil o svém snu - svaté misi, která se může stát jeho celoživotním dílem. Chtěl zformovat rytířský řád, který bude protivníkem případně nástupcem Solamnijských rytířů jako dominantní síla na světě.
Právě v ten okamžik se válečník odhalil. Onen válečník byla Takhisis, Královna temnot, která sice nebyla spokojená s popisem svých porážek, ovšem dostatečně moudrá, aby mu nadále naslouchala. Uchvácený Ariakan odevzdal svou duši a své srdce královně, pak pokračoval: „Nesmíme být jako prastaré duby, které nelze rozřezat, ale jdou vyvrátit z kořenů. Nesmíme být kamenem, který nelze přenést, ale který je zničen vodou a roznesen větrem. Nesmíme být vodou, která neustále utíká a sleduje každou stezku“, pokračoval Ariakan, „Moji rytíři musí být jako železné stromy, silné nehybné kmeny, jejichž větve se však ohýbají ve větru. Takové stromy žijí navždy. Zvyšují svoji sílu a uchycují se ve světě, aby přežily. Klíčem k vítězství jsou řád, disciplína a vize. Dejme řád našim věrným a oni se spojí. Dejme jim disciplínu a oni zvítězí. Dejme jim vizi a oni půjdou kamkoliv, aby ji uskutečnili.“ Ariakan domluvil. Takhisis byla potěšena a požehnala mu. A tak začalo nabírání nováčků, Ariakan začal pomalu budovat své rytířstvo. Při zakládání Řádu rytířů Takhisis vyhlásil Vizi, Krvavý řád a Kodex.
Vize, Krvavý řád, Kodex
Vize, jednoduše řečeno - prohlášení o konečném cílu rytířstva. Pro rytíře hodnosti Válečník, nebo nižší (Level 5 a méně) je Vize shrnuta do fráze „Jeden řád světa“. Cíl nebyl menší než celková a bezpodmínečná dominance celém Krynnu. Vize, Krvavý řád a Kodex se musí zároveň doplňovat až do konce! V okamžiku, kdy rytíř překročí hodnost Válečníka, složí Test Takhisis, část ceremonie určené k přijetí hlubší Vize - magické představy v rytířově mysli, ve které mu Takhisis zjeví svoji vůli a cíl rytířstva. Po čtyřech dnech vigilií porozumí rytíř cílům Vize rytířstva a svému místu v tomto plánu.
Krvavý řád je stejně jednoduchý jako Solamnijský Zákon: „Má čest je můj život“. Krvavý řád zní: „Podřiď se, nebo zemři“. Každý rytíř, který vstupuje do řádu, odevzdá svoji duši a tělo plánu Takhisis. Všechny myšlenky na sebe jsou odstraněny či potlačeny. To samozřejmě neznamená, že žádný rytíř nesmí přemýšlet o sobě samém. Proto vznikl Kodex. Kodex je kompletní v každém extrému a elegantní v detailech. Striktní a nemněnná Instrukce Solamnijských rytířů způsobila jejich dlouhodobý úpadek od Věku moci a jejich pokračující slabost. Přestože rytíři a vojska dobra vyhráli, jsou velmi daleko tomu, aby přinesli řád na Ansalon!
Ariakan znal slabosti všech smrtelných stvoření, Vytvořil velmi detailní soubor zákonů věnovaných hlavně vojenským činnostem. Zasahuje do životů každého člena rytířstva. Je vyžadována striktní poslušnost vůči Kodexu, každý případ je ale posuzován z hlediska vlastní morálky a výjimka z Kodexu se může naskytnout.
Rytíři ze Solamnie vždy musí svolat Rytířskou radu, aby schválila změny v Instrukci. Při pozorování mnoha takových setkání si Ariakan uvědomil, že je jen ztrátou času debatovat o každém triviálním bodu a cti (třeba ustrojování koně). Kodex je stvořen tak, aby nebylo potřeba probírat každou změnu. Také si uvědomoval, že Kodex musí být flexibilní vzhledem k posunu v řece času. Může tak být změněn z hlediska morálky a cti. Výjimky z něj jsou vždy posuzovány jedním z rytířů ve velitelských pozicích. Soudcem je tedy rytíř na dvanácté a vyšší úrovni, který odpovídá jen Pánovi noci. Rytíři Trnu nemohou být soudci! Vnějším znakem soudce je ostruha, kterou mu předá přímo Pán noci. Pokud soudce ohlásí porušení Kodexu, souzený rytíř je okamžitě potrestán. Jestliže rytíř porušil Kodex, porušil i Krvavý řád a Vizi. Jediným možným potrestáním je smrt.
Narozdíl od Rytířů ze Solamnie mohou tito rytíři lhát, krást a vraždit, ale jen pokud je takovýchto činů nutno k pokročení ve Vizi. Nikdy nesmí výše uvedených činů užít k osobnímu prospěchu nebo ze ztráty sebekontroly. Rytíři Takhisis nevypalují, neplundrují dobytá místa, neboť takový čin není v souhlasu s Vizí. Neboť Vize ustanovuje řád ve světě osvobozeného od chaosu.
Popravu rytíře vykoná obhájce rytíře, pokud je přítomen, nebo v nepřítomnosti obhájce rytířův velitel. Rytíř necítí smrt jako bezpodmínečný konec, ale spíše jako postup na vyšší hodnost. Takhisis je konečným soudcem rytířova života a rytíř je Jejím temným veličenstvem odměněn, nebo potrestán. Rytíři se tak nebojí své smrti, ale hněvu své královny. Rytíři, který si přeje posouzení svého činu soudcem, musí být vyhověno. Jakmile je jeho duše doručena Takhisis, uslyší svůj rozsudek.
Temná královna je známá tím, že nespravedlivě odsouzené rytíře posílá zpět, aby napravili své chyby. Tito nemrtví rytíři jsou známi jako mstitelé - revenanti (Monstrous Manual Second Edition str. 302). Proto se všichni soudci soustřeďují ve svých motlitbách a hloubají, aby si byli naprosto jisti popravou rytíře.
Část Kodexu se přímo zabývá určováním sledu velení. Pokud je řád určován veliteli, je snadno udržitelný a jedná se podle něj. Ale Ariakan věděl, že rytíři snadno mohou přijít o velitele, proto je hlavní část kodexu věnována jednání rytíře v souladu s Vizí. Pokud je komunikace mezi Rytířstvem zničena, jednotlivci znalí kompletu Vize dokáží jednat nezávisle, aby rozšiřovali vůli Rytířstva, dokud nebude komunikace a sled velení znovu fungovat. K takové situaci došlo po Létě chaosu, kdy bylo celé velení Rytířstva zabito během útoku na Věž Nejvyššího kněze. Řád je tedy dále řízen i při absolutním chaosu. Ačkoliv limity příkazů nejsou nijak stanoveny, každý rytíř ví, kam až může zajít při ztrátě velení takovýchto rozkazů. Pokud rytířovi činy neporuší nařízení Krvavého zákonu, Vize, jednotlivé rozkazy či přímé příkazy, může jednat podle svobodné vůle.

Kodex je rozdělen do několika kapitol, které řídí tři hlavní řády rytířstva:
Řád Lilie rytířů Takhisis: Nezávislost přináší chaos. Podřiď se a staň se silným.
Řád Lebky rytířů Takhisis: Smrt je trpělivá. Přichází z ničeho a od nikud. Buď ve všem ostražitý a ve všem skeptický.
Řád Trnu rytířů Takhisis: Ten. kdo následuje srdce, zjistí. že může krvácet. Nesleduj nic jiného. než vítězství.

Tyto části Kodexu vedou přímo ke specializacím rytířů a pomáhají definovat službu rytířům v novém světe, který se rozhodli vytvořit.
Na motivy informací získaných od Steela Uth-Matar Ostromeče, sepsaných Margaret Weis a Tracy Hickmanem, připravil Dalcor Mar-Seman, Lord Mečů dle cti.
Příště si popovídáme o struktuře a organizaci Řádu rytířů Takhisis, o jejich úpadku po Létu chaosu až do nynějších dnů, kdy můžeme pozorovat jejich obrození díky nové Paní noci, jež je nazýván Minou.
obrázek Wizards of the Coast Inc.
Napsal Dalcor 24.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 23 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11325907707214 secREMOTE_IP: 44.200.194.255