Študujeme bloky štatistík

Je všeobecne známe, že postavy (priateľské alebo nepriateľské) majú dve neoddeliteľné zložky: popri esencii postavy, čiže prvkov pre oblasť rolového hrania je to aj popis postavy v danom hernom systéme. Najtypickejším príkladom je súbor bojových štatistík, keďže v mnohých prípadoch sa priam očakáva, že postava sa bude zúčastňovať bojov. Samozrejme sú tu aj iné systémové parametre tvoriace postavu - popisy zručností, základných atribútov, či vybavenia.

Hráči to majú jednoduchšie ako DMovia. Väčšinou používajú len jednu postavu, s ktorou sú do detailov oboznámení a jej obe zložky ovládajú takmer naspamäť. Na druhej strane DMovia musia manévrovať mnohými nehráčskymi postavami, príšerami a podobne. Najmä v boji býva situácia často neprehľadná, a ak sa rozprávač nevyzná vo všetkých zbraniach, kúzlach a podobne, pôsobí to minimálne zmätočným dojmom.

Z Manuálu príšer je už od nepamäti známy pojem bloku štatistík (stat block), ktorý prehľadne zhŕňa všetky parametre, ktoré daná potvora dokáže využiť. Základnou vlastnosťou bloku musí byť prehľadnosť. Je zrejmé, že keby musel DM v každom kole prepočítavať parametre príšery, nepôsobilo by to priaznivo priaznivo na tempo hry. Z tohto dôvodu sa zápisy a formáty blokov vyvíjali.

Niekedy v prvom štvrťroku 2006 zmenili Wizards of the Coast formát stat blocku pre nehráčske postavy. Prejdime si teda jednotlivé položky a ukážme si ich význam na konkrétnej postave.

Guile CR 11
 • Blok štatistík uvádzame všeobecnými údajmi. Tieto začínajú menom postavy a jej stupňom nebezpečnosti (challenge ratingom)
Vykovaný ninja 6/kňaz 5 (Tieň)
 • Nasleduje rasa a povolania...
NZ stredne veľký výtvor (žijúci výtvor)
 • uzatvorené presvedčením, veľkosťou a typom bytosti. Tak úvod sme zvládli, poďme ďalej...
Inic +7; Zmysly Počúvanie +3, Všímanie +3
 • Iniciatíva (Init, initiative): sem patrí celkový bonus pre hody na iniciatívu. Zmysly (senses): ukazovatele pozornosti postavy, sem patria bonusy pre dve dôležité zručnosti, ktorými sú Všímanie (Spot) a Počúvanie (Listen).
Jazyky spoločnina, goblinčina, orkčina
 • Jazyky (languages): ako inak, odzrkadľujú jazykové znalosti postavy.
AC 19, dotyk 17, zaskočený 16; zvýšená pevnosť (25% šanca na ignorovanie kritického zásahu či zákerného útoku)
 • AC alebo Trieda zbroje (Armor Class): tu sa nachádzajú informácie o obranných kvalitách postavy. Uvedené sú obranné čísla v normálnom stave, proti dotykovým útokom (touch) a pri zaskočení (flat-footed). Proti dotykovým útokom sa nezapočítava úroveň brnenia, pri zaskočení sa zase ignoruje bonus prislúchajúci Obratnosti.
hp 62 (11 HD); DR 2/adamantite
 • HP, životy (hitpoints): asi najčastejšie využívaná položka značiaca životnosť postavy. DR, znížená zraniteľnosť (damage reduction): tu je zapísaná (ne)zraniteľnosť postavy voči určitým typom materiálu, alebo všeobecnému zraneniu. Uvedená vo formáte DR X/vlastnosti zbrane, ktorý znamená, že z každého zásahu zbraňou sa odráta X životov, okrem prípadov, že zbraň má príslušné vlastnosti.
Imunity choroby, jed, efekty spánku, paralýza, nevoľnosť, únava, vyčerpania, efekty vzbudzujúce odpor, vysatie esencie, dýchanie
 • Imunity (Immune): v tejto položke nájdete zaznačené všetky javy, ktoré postave neškodia, alebo na ňu nemajú žiadny vplyv.
Rezistencie liečenie má polovičný efekt
 • Rezistencia (Resistance, Resist): zahŕňa všetky schopnosti, ktoré znižujú alebo pohlcujú zranenie akýmkoľvek spôsobom.
Výdrž +7, Ref +9, Vôľa +10 (+12 keď nie je prázdna zásoba ki)
 • Výdrž (Fortitude, Fort), Reflexy (Reflex, Ref) a Vôľa (Will) prechovávajú bonusy postavy k záchranným hodom.
Slabosti nezvyčajná telesná konštrukcia (ECS 23); ignoruje prirodzené liečenie
 • Slabosť (Weakness): presný opak odolnosti, tu nájdete javy, ktoré postave ubližujú viac než je to zvyčajné.
Rýchlosť 30 stôp. (6 štvorčekov)
 • Rýchlosť (Speed): udáva rýchlosť pohybu postavy.
Na blízko +1 ostrý krátky meč +11/+6 (1d6+2/19-20) alebo
úder +10/+5 (1d4+1)
 • Zbrane pre boj na blízko (melee): zahŕňa všetky zbrane na blízko a prirodzené útoky, ich bonusy a zranenie, ktoré môžu spôsobiť. Udávané vo formáte zbraň bonus pre prvý útok/bonus pre druhý útok... (zranenie/kritický zásah). V prípade, že má postava k dispozícii viacero zbraní, v zápise sú oddelená spojkou alebo. Môžu nastať aj prípady, že postava má viac útokov rôznymi zbraňami. Potom sú tieto zbrane oddelené spojkou a. Napr. 2 pazúre +5 (1d6) a zuby +0 (1d8).
Na diaľku +1 reflexný krátky luk ľudskej záhuby +11/+6 (1d6+2/x3) proti ľuďom +13/+8 (3d6+4/x3)
 • Zbrane pre boj na diaľku (ranged): podobne ako boj na blízko, obsahuje všetky zbrane, ale aj čarovné paličky, ich bonusy, zranenie ktoré pôsobia a v prípade paličiek útočné kúzlo, ktoré uchovávú a jej kapacitu. Zápis je podobný ako pri zbraniach na blízko.
Zákl. útok +7; Zápas +8
 • Základný útok (Base Atk, base attack bonus): jasné ako facka, sem patrí základný útočný bonus postavy bez všetkých bonusov, či postihov. Zápas (Grp, grapple): značí bonus postavy k hodom v zápase.
Útoč. možnosti Boj naslepo, Zásah smrti
 • Útočné možnosti (Atk Options) uvádzajú všetky špeciálne útoky, či ostatné potenciálne netradičné možnosti boja.
Špeciálne akcie ovládanie nemŕtvych, náhly útok +3d6
 • Špeciálne akcie (Special Actions): sem nazrite, aby ste zistili aké nadprirodzené schopnosti postava dokáže použiť, alebo aké účinky dokáže vyvolať pomocou svojich magických predmetov. Bojová výstroj 3 zvitky so Štítom
 • Bojová výstroj (Combat Gear) zahŕňa pomocné predmety, ktoré dokáže postava v boji použiť, napr. zvitky, či lektvary.
Pripravené kňažské kúzla (CL 5):
3 -- zlom mágiu[D], ochrana pred energiou, chôdza po vode
2 -- temnota[D], znehybni osobu (DC 15) (2), výbuch vzduchu (DC 15)
1 -- zastraš (DC 14), zhoj ľahkých zranenia, priazeň bohov, hmla[D], štít viery
0 -- nájdi mágiu, boží dohľad (3), svetlo
 • Pripravené kúzla pre povolanie X: Class Spells Prepared :
  zvyčajne trošku rozsiahlejšie položky. V zátvorke za každou sadou kúziel (pre kňaza, druida, atď) sa uvádza úroveň zosielateľa (Caster Level, CL) postavy pre daný druh. Jednotlivé kúzla sú rozdelené do úrovní, pričom viacero kúziel rovnakého typu sa označuje číslom v zátvorke. Pri kúzlach, ktoré to potrebujú sa uvádza aj záchranný hod pre dané kúzlo. U klerika navyše označujeme doménové kúzla veľkým D v hranatej zátvorke.
Atribúty Sil (Str) 12, Obr (Dex) 14, Odl (Con) 12, Int 14, Mdr (Wis) 16, Cha 6
 • Atribúty (abilities): tu jest uvedených šesť základných vlastností postavy.
SQ akrobacia +2, krok ducha (neviditeľný), ohromný skok, ki uhýbanie, moc ki, hľadanie pascí, používanie jedov, charakteristické črty Vykovaných
 • SQ, špeciálne schopnosti (special qualities): uvádzajú všetky zvláštne schopnosti postavy dané povolaním alebo rasou.
Odbornosti Boj naslepo [B], Zásah smrti, Zlepšená iniciatíva, Kúzlenie v pohybe, Bojové finesy
 • Odbornosti (feats): súhrn všetkých odborností, ktoré postava ovláda. Bonusové odbornosti sú označené symbolom [B]
Zručnosti Šplhanie +13, Koncentrácia +15, Blokovanie mechanizmov +13, Skrývanie +12, Skákanie +15, Počúvanie +2, Tichý pohyb +12, Otváranie zámkov +14, Hľadanie +11, Všímanie +2, Akrobacia +17
 • Zručnosti (Skills): súhrn všetkých zručností, ktoré postava ovláda. Uvedený je názov zručnosti a v zátvorke jej celkový bonus.
Majetok bojové vybavenie +1 ostrý krátky meč, +1 reflexný luk ľudskej záhuby (Str bonus +1) a 20 šípov, rukavice obratnosti +2, škapuliar múdrosti +2, klobúk prestrojenia, strieborný svätý symbol, taštička na kúzelné zložky, zlodejské nástroje majstrovskej kvality
 • Majetok (Possesions): všetka výzbroj a všetky predmety, ktoré má postava u seba, nájdete tu.

Sprehľadnenie oproti predošlým zápisom bude očividné v porovnaní so starým zápisom

Nebeský orol, malý sférik; CR 1/2; HD 1d8+1; HP 5;
Inic +2 (Obr); Rýchl 10 ft, let 40 ft. (priemerná);
AC 14 (+1 veľkosť, +2 Obr, +1 prirodzená); Útoky 2 pazúry +3 na blízko (1d3), zobák -2 blízko (1d4);
SA strestaj zlo; SQ videnie v tme 60 stôp, SR 1, kyselinová, chladná a elektrická rezistancia 5; AL CG; SV Výdrž +3, Ref +4, Vôľa +2;
Str 10, Dex 15, Con 12, Int 3, Wis 14, Cha 6;
Zručnosti: Počúvanie +6, Všímanie +6*, Prežitie +1;
Odbornosti: Bojové finesy (pazúry, zobák)
Zručnosti: *Orly získavajú v dennom svetle rasový bonus +8 na overenie Všímania.
Strestaj zlo (Su): Raz za deň získa jeden útok voči zlým tvorom bonus +1 pre zranenie.

Napsal Aeris 04.06.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11517691612244 secREMOTE_IP: 3.233.232.160