Dluhy a závazky

Dluhy a závazky - tradiční měna nadpřirozena, příjimaná všemi od ďáblů a démonů přes víly a sidhe až po upíry a často i prosté smrtelníky. Všichni ví, že s ní není moudré platit. Mnozí si neuvědomují, že příjimat takovou platbu může být ještě horší. Podívejme se, co vám hrozí - nebo co s dluhy můžete sami provádět!
Článek vložil sirien | CC Attribution

O čem je řeč

Úmluvy, smlouvy, závazky, dluhy - obecné termíny, které všichni rámcově chápeme. Některá prostředí však některým z nich dávají specifický význam a konkrétní pravidla. Následující text se dotýká více těchto témat, ale je především o dluzích - a ne jen o dluzích obecně, ale o těch neurčitých, kdy výměnou za něco tady a teď protistraně přislíbíte neurčitou pomoc (omezenou nanejvýš obecným rozsahem či rizikem) někdy v budoucnu. Když vám démon dluží ještě dvě přání. Když ďáblovi přislíbíte protislužbu, "až si ji jednou vyžádá". Když jste se starému kolegovi stále neodvděčili za to, jak vám kdysi zachránil život. Když královně Zimy dlužíte ještě dvě služby, které koupila od vaší vílí kmotry (které jste je slíbili ještě jako teenager). Tenhle typ dluhů a závazků - ten, co vás zaručeně dostane do problémů, bez ohledu na to, na které jeho straně stojíte.


Tyto dluhy, či služby, jsou ze své podstaty definovány jen vágně. Ve světech, v nichž jsou obvyklé, však bývají formálně odstupňovány podle toho, jaké obtíže, rizika či ztráty pro vás znamenají. Obvyklé dělení je na čtyři typy (i když může existovat i hrubější či jemnější): Drobné služby zpravidla nevyžadují moc víc, než místo v diáři nebo nějakou všední akci. Významné služby zahrnují reálnou snahu a úsilí a mohou obsahovat přiměřené riziko nebo vás stát něco, co si můžete dovolit obětovat. Zásadní služby mohou být obtížné, skutečně nebezpečné nebo vás mohou stát něco, co budete postrádat. A konečně životní služby nemají omezení - jejich splacení vás může stát cokoliv.


Nadpřirozené závazky

V některých světech jsou dluhy a závazky pojištěné vyšší mocí - úmluvy jsou střežené bohy či magickými silami, které dohlíží na jejich naplnění popřípadě trestají za jejich porušení. Povaha moci, která v těchto světech úmluvu garantuje, se značně podílí na jejich vážnosti. Střeží ona síla všechny typy úmluv, nebo jen některé? Straní v uzavírání úmluv někomu? Straní po uzavření úmluvy někomu? Střeží všechny úmluvy, nebo je nutno ji specificky povolat (a jak složité to případně je)? V jakém momentě je pro ní úmluva závazná? Jsou přístupné všem, nebo musí být zpečetěny za pomoci nějaké třetí strany? Dohlíží ona síla na naplnění doslovnosti, nebo ducha úmluvy? Je ve své interpretaci netečná, vázaná pohledem zúčastněných nebo je závislá na názoru třetí strany? Jak mocná ona síla je a jakým způsobem se případně projeví? Různé odpovědi na tyto a další otázky vytvoří velmi odlišný typ dluhů, s nimiž bude zacházeno hodně rozdílně - a které tím pádem budou v rámci příběhů fungovat jinak, budou tvořit různé momenty, nabízet odlišná dilemata atd.


Představme si dvě světy. V prvním jsou všechny úmluvy střeženy boží silou, která naplnění posoudí dle neutrální vůle boha podle jejich doslovného znění a případné porušení ztrestá okamžitou ranou blesku bez ohledu na "velikost" úmluvy či konkrétní jedince, kterých se týká a všechny úmluvy musí být zprostředkovány knězem. V druhém světě jsou úmluvy formou všem známého kouzla, jejich uzavření a podmínky porušení jsou dány oboustranou shodou aktérů a porušení je ztrestáno ztrátou magické (a životní) síly, které je úměrné magické síle protistrany (a která se u každého může projevit trochu odlišně). V prvním světě může i poslední vesničan zavázat krále. V druhém světě smlouva mezi venkovanem a arcimágem bude až smrtelně závazná pro venkovana, ale spíše mimovolná pro arcimága. V prvním světě získají kněží ohromnou moc (finanční, politickou...) V druhém světě úmluvy možná trochu posílí postavení silnějších mágů, ale nezpůsobí vznik žádné nové mocenské instituce. V prvním světě budou úmluvy tvrdě závazné - blesk srážející křivopřísežníky je přímočará hrozba, s níž si málokdo bude chtít zahrávat. V druhém světě může k porušení smluv docházet - hrozba není nutně ihned fatální a je částečně abstraktní a nepřímá, což dává prostor hlupákům i vzniku situací, kdy to prostě bude stát za to. Na druhou stranu v prvním světě se smlouvou můžete právničit a zkoušet její naplnění obejít z titulu její doslovnosti. V druhém světě je vznik úmluvy dán vzájemným pochopením a je to právě (objektivní, podvědomá, ale přesto...) perspektiva protistrany, která je rozhodující. V prvním světě bude takový závazek něco pozoruhodného, čemu bude věnována pozornost (rituály, tradice atp.), zatímco v tom druhém půjde o něco běžného, až všedního.


Výše uvedené jsou jen dvě možnosti z velmi široké palety. Pokud do svého světa vnesete magické úmluvy, vždy věnujte čas tomu promyslet si sílu, která za nimi stojí, a pravidla, jimiž se řídí - předejdete tím nejasnostem a vytvoříte jasný rámec, v němž se pak úmluvy a závazky mohou při hře stát středobodem důležitých momentů a rozhodnutí. V některých světech jsou nadpřirozeně chráněné úmluvy výsadou specifických bytostí, které mají jejich uzavírání v podstatě jako svou "schopnost" - typicky jde o démony, ďábly či sidhe. I v takových případech nemusí být od věci promyslet a zvážit, zda se k této moci nemohou (skrze další úmluvy či rituály nebo magii) dostat i jiní.


Světské závazky

Ve většině světů úmluvy žádná zvláštní ochrana neprovází. V takových bývají vymáhány společností, buď obecně, nebo skrze ustanovené formální či neformální instituce. I zde se vyplatí věnovat pozornost tomu, kdo a co za úmluvami vlastně stojí, jak jsou uzavírány a posuzovány, jaké následky hrozí těm, kteří je poruší a - mimo jiné - jak to lze případně zneužít či překroutit, ať už v jednotlivých případech nebo na celospolečenské úrovni (kdy je např. hodnota skutečné ctnosti nahrazena rigidními pravidly, které ji pouze povrchně napodobují, ale která lze snadno zneužít).


Reputace je sama velkou pákou, zejména ve světech, kde před ní nelze snadno uniknout a kde získání zboží či služeb vyžaduje důvěryhodnost. To může platit v historii blízkých prostředích, stejně jako v moderním podsvětí nebo v nadpřirozených komunitách různých urbanfantasy. I ve světech, kde reputace není nutně univerzální, mohou být jedinci, kteří si ji vybudují a kteří pak mohou dluhy a závazky používat k platbě ostatním (viz např. Picard, který si dokázal vyžádat pomoc Klingonů "jen" výměnou za "osobní vděčnost"). V některých prostředích může úmluva nabývat i formální váhy a být tak vymáhána např. soudy a místními vládci. V jiných může být záštitou úmluvy specifická organizace, která je vymáhá vlastní silou (jako Continental v John Wickovi). V jiných prostředích může být porušení úmluvy otevřenou pozvánkou k odplatě třetí stranou, která tím získá vlastní prestiž. A v některých může koncept úmluvy platit obecně, avšak v různých místech může být vymáhán odlišně (poslední dvě možnosti bývají typické např. pro svět Vampire).


Stranou toho, kdo je posuzuje a vymáhá, se u světských úmluv nabízí několik dalších otázek. Jejich trvání v čase se v herním příběhu nejspíš neprojeví, ale má velký význam na hodnotu úmluv ve světě jako celku. Je rozdíl mezi dluhem mezi zločinci, který s desítkami let pomalu bledne, a dluhem u upírů, kteří jej i po stovce let považují za stejně závazný, jako v den, kdy byl přislíben. Velký význam má otázka přenositelnosti závazků. Končí se smrtí protistrany, nebo se dědí? Lze je předat, popř. si je vyžádat ve prospěch třetí strany? Lze je prostě a jednoduše prodat? V závislosti na odpovědích pak může být zajímavá i otázka jejich případné fyzické reprezentace a pravidel, která se k nim váží. Existuje nějaký zápis či kniha závazků? Smlouva? Co když jsou zničeny? Existuje speciální mince? Co když je odcizena? Nebo prostě jen ztracena a někým nalezena?


Zrádnost dluhů

Následující pasáže jsou nutně vázány k rozhodnutím a volbám, která jsou popsána výše. Ne vše tedy bude nutně platit všude - nebo minimálně ne zcela tak, jak to je dále popsáno. Nicméně dluhy jsou zrádné a i tam, kde se v daném světě logika některého z níže uvedených problémů nenabízí sama, mohou nastat okolnosti, které ji umožní - mějte se tedy na pozoru!


Zavázanost

Dluh mnohdy nemusí být jen o samotné splátce, ale i o tom, co jí předchází. Možná, že když jste zavázáni královně víl či jiné sidhe, tak vás tato může ovlivnit svými kouzly, aniž byste se mohli pořádně bránit. Možná, že se od vás očekává, že vůči tomu, kdo váš dluh drží, budete vystupovat přátelsky a nabídnete pohostinnost. Samotná existence dluhu je vztah a jako takový jej mnoho magických tradic může použít pro sympatetickou magii - zejména, ale nejen, pokud má dluh i fyzickou reprezentaci. To, mimochodem, může velmi snadno fungovat oboustranně! A nakonec, vytvořením dluhu se můžete z vlastní vůle stát aktérem ve společnosti, jejíž součástí je protistrana a podle jejíž pravidel dluh vznikl - to může být chápáno jako dobrovolné podřízení se minimálně některým pravidlům (povinnostem a trestům) oné společnosti a jako dobrovolné zřeknutí se ochrany vaší vlastní skupiny, minimálně ve věcech dluhu se týkajících. Dny, kdy jste se jako mág mohli kolem upírů cítit bezpečně, protože jste přece byli pod ochranou své chantry, tím mohou velmi náhle skončit.


Porušení

Samozřejmě, všichni ví, co hrozí, když svůj dluh nesplatíte. Kolikrát vás ale napadlo, že si někdo může počkat a postarat se, abyste jej splatit nemohli? Ať už přímo ten, kdo váš dluh drží, nebo někdo třetí, kdo o dluhu ví - a možná se přímo postará, aby byl vyžádán zrovna, když se vám to nehodí. To vás samozřejmě může postihnout i jako držitele dluhu - co když ten, kdo vám dluží, má nepřátele, kteří vás budou chtít donutit si dluh za specifických okolností vyžádat, nebo se budou snažit překazit jeho splacení?


Zrádné splátky

O tom, zda vyžádanou splátku splníte, se zpravidla musíte rozhodnout v momentě, kdy je vyžádána. Jakmile ji jednou uznáte, už ji nemůžete zpochybnit, ani z ní jinak vycouvat - a to ani, pokud se ukáže náročnější, nebezpečnější, nebo dražší, než se původně zdálo. Ačkoliv vulgární zneužití takové služby nemusí být možné (u těch nadpřirozených) či uznatelné (u těch světských) nebo může mít své vlastní následky, obecně nemusí být moc těžké věci "narafičit" v pozadí tak, aby vám spadly na hlavu hned, co do nich trochu víc šťouchnete. Ostatně - pokud následky vyplynou z toho jak se sami rozhodnete onu službu splatit, těžko z vaší neohrabanosti vinit žadatele, že? Tahle karta se nicméně dá hrát na obě strany - splnit službu tak, aby byla skutečně považována za splněnou a přesto se svému žadateli krutě vymstila, je většinou o řád náročnější, avšak není to zdaleka nemožné. Ostatně, těžko vinit dlužníka, že vám splatil tím, co jste chtěli, a ne tím, co jste potřebovali, že?


Přeprodej

V některých světech jsou služby obchodním artiklem. I když jsou služby cené a držitelé se jich neradi vzdávají, stejně si nikdy nemůžete být jistí, komu je nakonec budete splácet. Může to být i váš nepřítel (což může být velmi nepříjemné, i pokud se to nepotká s předchozím bodem) - nebo, jak by mohl jistý Chicagský čaroděj vyprávět, i někdo mnohem horší. Nicméně i tam, kde služby zůstávají vázané k původnímu věřiteli (popř. jeho dědici) si nikdy nemůžete být zcela jistí. I když vaši službu neprodá přímo, tak jí může postoupit a sám si ji vybrat ve prospěch třetí strany - obchodem, řetězením služeb či pod nátlakem. Služba v takovém případě nejspíše "neodputuje" úplně do neznáma, ale stejně to může být velmi nepříjemné. To samozřejmě znamená, že pokud vám někdo službu dluží, tak se snadno můžete octnout v pozici, kdy někdo bude chtít, abyste mu tuto službu prodali nebo si ji vybrali v jeho prospěch.


Dlouhodobé zhodnocení

Takže. Jste mladí a ne moc důležití. A máte slušný problém. Mocná sidhe vám nabídne, že ho pro vás vyřeší - výměnou za pouhou drobnou službu. Zní to dobře, ne? Nakonec, co by po vás mohla vůbec chtít. Drobnost ve smrtelném světě, něco někam doručit nebo někde zařídit, možná nějakou drubnou informaci? Rozhodně nic, co by nestálo za to. Jenže - ona si dluh nevybere zítra. Ani za měsíc. Ani za rok. Počká si. Deset let, padesát - klidně i sto, pokud patříte k těm, kteří tak dlouho dožijí. A jednou, až nebudete mladí a bezvýznamní, ale mocní a vlivní, se připomene. Bude drobná služba upířího knížete města, mágské arcimágině, člena rady hunterské konspirace nebo kohokoliv, kým se jednou stanete, stále tak bezvýznamná, jako když jste ji v mládí a naivitě slíbili? Pozor - tento problém se netýká jen magických bytostí, ale ve světech, kde se dluhy dědí a předávají, si vás takto může snadno zaháčkovat např. i člen mocné rodiny či zástupce významné instituce.


Návnada

Další past na mladé členy nadpřirozených komunit, ale ve velmi zrádném opačném gardu, který si oblíbili zejména protřelí intrikáni. Někdo mocný po vás něco chce - dost možná něco triviálního nebo zcela bezvýznamného - a na oplátku vám slíbí drobnou službu. A drobná služba někoho mocného - to se přece neodmítá! A vy jí nevyužijete. Ani neprodáte. Přece byste nepromarnili něco tak ceného, co se jednou může hrozně hodit! A ono se to jednou hodit bude. Jednou spadnete do problému a budete mít pocit, že potřebujete cokoliv, aby vás to z něj dostalo. Vzpomenete si na onen dluh a půjdete ho vybrat. A protistrana vám ho ráda splní - ale. Možná nabídne, že kromě detailu, o který žádáte, se rovnou postará o vše. Možná vám oznámí, že to, co žádáte, není drobná laskavost, ale že by to přecijen šlo. A vy najednou zjistíte, že stojíte v domě mocného upíra, s problémem za zády, jeho poskoky okolo a s ním a jeho staletími zdokonalované protřelosti před sebou a nezbyde vám, než se mu zavázat nazpátek - víc, než jen pouhou drobnou službou.
Článek byl volně inspirován knižní sérií Dresden Files a popisem služeb ve Vampire the Masquarade 5e. Doufám, že poslouží jako inspirace nejen vypravěčům.


Článek vložil sirien | CC Attribution 31.08.2020
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 5 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14248991012573 secREMOTE_IP: 35.174.62.162