Morálka podle Morálních pilířů v RPG

Inspirován současnými diskuzemi jsem se rozhodl napsat článek o morálce, která jde mimo osy Dobro-Zlo. Jedná se o výzkum, který je v současnosti prováděn ohledně morálky v našem světě, ale nebyl by problém jej aplikovat na RPG světy. Je to ještě dost "Work in Progress" a několik bodů je kontroverzních, ale přesto to může být dobrým nástrojem.
Napsal Naoki
Obsah článku:

Západní vs. Východní morálka

Kdokoli, kdo cestoval, nebo měl možnost blíže se seznámit s lidmi z jiných kultur, si zajisté všiml, že dotyční často vnímají jako ne/morální jiné věci než my. Případně si mohl všimnout i toho, že v rámci jejich společnosti je za nepřijatelné považované nějaké chování, které u nás přijatelným je, a naopak. Proč tomu tak je?


Když jde o morálku, tak jsme na západě jako společnost historickým vývojem dospěli k příjimání dvou hlavních principů:

  • Aby nikdo nepřišel k újmě
  • Aby byla zachována spravedlnost
Jakékoliv další principy jsou limitovány jako „osobní“ popř. „skupinová“ morálka. Čili když je nějaká politická či společenská debata (například o homosexuálních sňatcích, eutanázii, potratech, aj.), očekává se, že strany budou používat argumenty, které ukáží, jak je nějaké straně ublíženo, či jak je přijetí zákona ne/spravedlivé. Na jiný typ argumentů je shlíženo přinejlepším s podezřením.


Naproti tomu na Východě jsou hlavní principy, které společnost akceptuje, jiné. V Japonsku zavládne všeobecné pohoršení, pokud někdo neprokáže náležitou úctu starším, v Thajsku se člověk nedostane k pornu, protože to uráží duchy, atd. Na jakých základech stojí taková morálka?


5 morálních pilířů

Výzkum od skupiny Moral Foundations dospěl k tomu, že existuje 5 hlavních morálních základů, na nichž stojí morálka každé společnosti (ve skutečnosti hypotetizují i o šestém základu, který ale zatím nebudu uvádět, kvůli nedostatečnému testování). Všech pět základů má řadu vlastností:

  • Účel, pro který vznikl u našich předchůdců
  • Původní podněty, které vyvolávaly reakci v závislosti na daný základ
  • Současné podněty, které vyvolávají reakci dnes
  • Charakteristické emoce, které se k základu váží
  • Relevantní ctnosti, které s tím souvisí
Představme tedy základní přehledovou tabulku a od ní se odrazme:


Originální název Care/Harm Fairness/ Reciprocity Ingroup/ Loyalty Authority/ Respect Purity/Sanctity
Český překlad Péče/Ublížení Spravedlnost/ Reciprocita Soudružnost/ Loajalita Autorita/ Respekt Čistota/ Posvátnost
Původní účel Chránit a pečovat o děti Sklidit benefity oboustranného partnerství Vytvořit soudržné koalice Vytvořit prospěšné vztahy uvnitř hierarchie Vyhnout se kontaminantům
Původní podněty Utrpení, úzkost, nebo potřeby vyjádřené vlastním dítětem Podvody, spolupráce, klamání Hrozba nebo výzva skupině Znaky dominance nebo podřízenosti Odpadky, nemocní lidé
Současné podněty Tuleni, rozkošné animované postavičky Manželská věrnost, rozbité automaty Sportovní týmy, národy Šéfové, uznávaní profesionálové Tabu, ideje
Charakteristické emoce Soucit Hněv, vděčnost, vina Skupinová hrdost, vztek na zrádce Respekt, strach Hnus, odpor
Relevantní ctnosti Laskavost, dobrosrdečnost Férovost, spravedlnost, důvěryhodnost Loajalita, patriotismus, sebeobětování Poslušnost, úcta Střídmost, cudnost, zbožnost, čistota

Care/Harm

Za kolik byste byli ochotni kopnout psa do hlavy?


Mnoho zvířat pokládá velké množství vajec a spoléhá se na to, že nějaký z potomků přežije. Savci však riskují méně a investují do potomků více – au lidí to platí ještě více. Vyvinula se tudíž potřeba vlastnosti, která by zajistila dobrou péči o děti – pochopit jejich potřeby, bolest, strach, atd. Výraznější vlastnost byla žádanější, protože zajišťovala větší šanci přežití.


Pocit soucitu, které v minulosti vyvolávalo utrpení vlastního dítěte, nebo dítěte ze stejného klanu, se v současnosti značně rozšířil. Fotka zcela neznámého mimina v nás může vyvolat pocit roztomilosti, a naopak fotka hladového dítěte nebo mláceného tuleně pocit hrůzy.


Politicky nás vysoký Care/Harm nabádá ke starosti o slabé (děti, důchodce, zraněné) a utlačované (menšiny).


Fairness/Reciprocity

Za kolik byste byli ochotni odmítnout kamarádovou žádost o pomoc s přestěhováním, poté, co vám on pomohl minulý měsíc?


Že jsme ochotni být altruističtí vůči lidem, se kterými sdílíme krevní pouto, není divné. Co je divné je, proč jsme ochotní být altruističtí vůči těm, se kterým žádné pouto nemáme. Teorie mluví o recipročním altruismu. Když prvně potkáme někoho, tak jsme k němu zdvořilí. Následně jsme však vybíravější: spolupracujeme s těmi, kteří byli zdvořilí k nám, a vyhýbáme se těm, kteří nás chtěli zneužít.


Lovci spolupracují, aby ulovili zvíře, na které by sami nestačili. Sousedé si navzájem hlídají domy a půjčují nástroje. Kolegové si berou vzájemně šichty. Tradičně se jako nejlepší strategie ukazuje „jak ty mě, tak já tobě“. Původní podněty tak závisely na tom, jak se k nám lidé chovali: cítili jsme potěšení, když se k nám někdo choval přátelsky a zlost, když se nás snažil podvést.


Dnešní podněty se silně váží k dynamikám reciprocity a podvodu. Politicky levice touží po rovnosti a sociální spravedlnosti – bohaté a vlivné skupiny jsou obviňované z toho, že vydělávají na úkor chudých, aniž by se podílely svým „správným dílem“. Na druhé straně pravice se obává nespravedlnosti v podobě odebrání těžce vydělaných peněz pracujícím, aby se přerozdělovaly líným.


Všichni touží po spravedlnosti. Akorát je vnímána jinak: buď jako rovnost, nebo jako proporcionalita (=lidé by měly být odměňování v proporci k tomu, jak přispívají, i kdyby to mělo znamenat nerovné výsledky).


Ingroup/Loyalty

Za kolik byste byli ochotni opustit sociální skupinu, klub, nebo tým, kterého si nejvíc ceníte?


Jako lidstvo milujeme skupiny. Od nepaměti se sdružujeme do skupiná a naši příslušnost k nim dáváme velice zřetelně najevo– kmeny a kmenové barvy, feudální pánové a erby, národy a vlajky. Po mnoha tisíciletí dobře fungující skupina byla klíčem k přežití. A aby skupina dobře fungovala, bylo potřeba se bránit proti erozi zevnitř. Vytvořili jsme si silný pozitivní vztah k loajálním členům a o to silnější negativní ke zrádcům.


Původní podněty se vztahovaly k čemukoli, co vám poví, kdo je týmovým hráčem a kdo je zrádcem, obzvláště, když váš tým bojuje s jinými týmy. Jenže jelikož máme kmenové chování tak rádi, hledáme možnosti jak vytvořit skupiny a týmy, které soutěži pro potěšení ze soutěže. Jenže láska k týmovým hráčům je tak silná jako nenávist ke zrádcům, kteří jsou vnímání jako mnohem hroší, než nepřátelé. Korán je plný varovných zpráv o Židech, ale přesto nenabádá k jejich zabití. Tohle však neplatí o apostatech – muslimové co zradili, nebo jednoduše se vzdali víry. I Dante položil do nejhoršího kruhu Pekla zrádce – větším hříchem než chtíč, násilí, nebo hereze je zrada vlastní rodiny, týmu, nebo národa.


Authority/Respect

Za kolik byste byli ochotni dát svému otci na veřejnosti facku?


Nutkání respektovat hierarchické vztahy je hluboce zakořeněné v mnoha jazycích, například v češtině, kde rozlišujeme mezi vykáním a tykáním. Jestli vás někdy urazilo, že vám někdo začal tykat, nebo jestli jste se někdy cítili nesví, když vám starší člověk, kterého jste si dlouho cenili, nabídl tykání, tak jste zažili vliv některého z modulů, ze kterých se sestává Authority/Respect.


Autorita by se neměla zaměňovat za moc. U mnoha starých civilizací se král odvolával na (božskou) autoritu, aby zajistil řád a spravedlnost (viz třeba Chammurapiho zákoník). Jistě, autority často zneužívají vlastní postavení pro osobní prospěch a přitom věří, že jsou v právu. Ale jestli chceme pochopit, jak se na zemi objevilo tolik civilizací, neobejdeme se bez autority jako morálního základu.


Na Západě máme tendenci vnímat hierarchii a autoritu s podezřením, že vede k utlačování, ale v jiných kulturách je vnímání odlišné. V těchto kulturách autorita to je svým způsobem dvoustranná smlouva. Lidé přijmou asymetrické pozice, ve kterých podřízení respektují a možná i poslouchají, zatímco nadřízení nabízí ochranu a starost. Tento vztah je bližší tomu mezi otcem a dítětem, než tomu mezi diktátorem a obyvatelem plný strachu. Vztahy autority se zakládají na vnímání legitimní asymetrie, ne vynucovací síly.


Původní podněty, které nám vyšlou signály o postavení, jsou vzhled a chování – my si pak vedeme seznam a pamatujeme si kdo je nad a kdo pod. Když pak něco kazí nebo ruší hierarchický pořádek, tak to okamžitě poznáme. Současné podněty pak ještě obsahují činy, které jsou vnímány, že boří tradice, instituce, nebo vztahy, které zaručují stabilitu.


Purity/Sanctity

Za kolik byste byli ochotni se zúčastnit umělecké scény, kde všichni zúčastnění (včetně Vás) musí jednat jako zvířata po dobu 30ti minut, včetně plazení se okolo nazí a močení na podiu?


Jakožto všežravci jsme měli velkou výhodu, ale zároveň velký problém – museli jsme zjišťovat, co je vhodné k jídlu a co ne. To ale nebylo vše, bylo potřeba si utvořit obranný mechanismus proti nemocem. Původní podněty tedy byly vyhnout se patogenům, parazitům, a jiným hrozbám, které by se mohly rozšířit dotykem nebo blízkostí. Emočně se k tomu váže velice dobrý obranný mechanismus: pocit hnusu. Když bychom narazili na hromadu lidských těl, pocit hnusu by nás okamžitě vedl vyhnout se jim, čímž bychom se vyhnuli nákaze.


Co se však nestalo: tento pocit hnusu se rozšířil, aby se objevil u spousty jiných podnětů. V současnosti jsou tyto podněty hodně rozdílné a často závisí na kultuře a oblasti. Například u vztahu k imigrantům (kteří jsou často přenašeči nových nemocí) se ukázalo, že otevřenější přístup vládne v zemích, které mají s nemocemi menší problémy. Obyvatelé takových zemí nemají potřebu bránit se cizím, potenciálně kontaminujícím prvkům.


Na opačném konci pocitu hnusu se však nachází pocit posvátnosti. Snadnost, se kterou lidi označují věci (vlajky, kříže), místa (Mekka), lidi (svaté, hrdiny) a principy (svoboda, bratrství, rovnost) za posvátné, jako by měly obrovskou hodnotu, nám umožňuje se sdružovat do morálních komunit (koho by to zajímalo dále, viz Psychologie posvátnosti).


Základ Purity/Sanctity umožňuje nejsnáze pochopit společenská a politická témata jako třeba potraty, eutanazie, nebo GMO.


Co to v praxi znamená?

V Americe zjistili, že liberálové přikládají velkou váhu prvním dvěma základům (Care a Fairness, na škále od 1 do 5 hodnota 4) a velmi malou všem ostatními (hodnota 1-2). Naproti tomu konzervativci přikládají přibližně stejnou hodnotu všem základům (hodnoty okolo 3).De facto každý má svou sadu hodnot u každého základu a tuto sadu používá pro vnímání toho, co je morální a co ne. Problémy pak nastávají, když se střetnou lidé s velice odlišnými hodnotami a pokusí se spolu diskutovat o společenském tématu.Krásně to je vidět třeba na této fotce, která shrnuje celou problematiku. Na jednu stranu máme argument pro homosexuální sňatky, který se odvolává na Fairness („někomu to pomůže“) a Care („nikomu to neublíží“), na druhé straně reakce („argument“), která se odvolává na Purity („fuj“) (v tomto konkrétním případě; jinak bychom mohli ještě narazit na Authority - „protože to řekl dotyčný kněz, učenec, Ježíš“).


Jakmile přijmeme tento vzorec uvažování, pomůže nám to vysvětlit spoustu na první pohled podivných kontroverzností. Za příklad si vezměme aféru s koňským masem, která se v Evropě událanedávno . Rychlé zopakování: v anglické laboratoři nalezli, že italské mražené lasagne Findus obsahují až 100% koňského masa (přitom měly obsahovat pouze hovězí). Strhla se okolo toho obrovská aféra, která žila vlastním životem nějaký ten měsíc. Mnozí však nechápali, proč kolem toho dělat takový kravál. Určité vysvětlení nabízela argumentace na základě Fairness: koňské maso je levnější než hovězí a tak byli zákazníci šizeni. Tohle je však nedostatečné vysvětlení, když si uvědomíme, jak často se něco podobného děje a nemáme toho plná média po takovou dobu (viz třeba kuřata napíchaná vodou – ty vydrží ve zprávách tak den dva). Kde je tedy háček? V Anglii (a jiných zemích) je kůň vznešené zvíře a pojídání jeho masa se považuje za nečisté, podobně jako vepřové je nečisté u židů a muslimů. Čili se jedná o aktivaci Purity foundation.


Pokud na to máte žaludek, doporučuju malé cvičení: najděte si podrobnou zprávu německého kanibala a zkuste ho soudit jednou podle Harm/Care a podruhé podle Purity/Sanctity.

< 5 morálních pilířů >
Morální pilíře v RPG
Napsal Naoki 27.06.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 161 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.16487193107605 secREMOTE_IP: 3.236.83.154